21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2012/3978

             Ekli “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Avrupa Birliği Bakanlığının 9/10/2012 tarihli ve 1447 sayılı yazısı üzerine, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                                    B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                       A. BABACAN                                         N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                      Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                                  C. YILMAZ                                          B. YILDIRIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                                  Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                          M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                        E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                      Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          M. ŞİMŞEK                                                 İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                               Milli Eğitim Bakanı V.                           Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ
BA
ŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE
DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek 2 nci ve geçici 7 nci maddelerine” ibaresi “ek 2 nci maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya “Uzman” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Uzman Yardımcısı” ve “Mütercim” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Rehber” tanımı eklenmiştir.

“Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,”

“Uzman Yardımcısı: Genel koordinatörlükler ile destek birimlerinde çalışan, farklı program alanlarındaki faaliyetlerin ve projelerin yürütülmesi ile ilgili her türlü çalışma ve bunlarla ilgili diğer destek hizmetleri konularında yetiştirilmek üzere istihdam edilen Merkez personelini,”

“Rehber: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tanıtımı amacıyla Merkezce verilen görevleri yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen elemanları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Uzman yardımcıları, iş tecrübesi şartı aranmaksızın Merkez tarafından açılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla istihdam edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rehber istihdamı

MADDE 9/A – Merkezde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tanıtımı ve Merkez tarafından verilecek diğer işlerin yürütülmesi amacıyla toplamı yetmiş kişiyi geçmemek üzere, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamındaki proje faaliyetleri gözetilerek, geçici olarak, belirli süreli iş sözleşmesine tâbi Rehber istihdam edilir. Rehberlerin niteliği, sözleşme şartları, görev ve sorumlulukları ile diğer sosyal haklarına ilişkin usûl ve esaslar Komitenin kararı ve Bakanın onayı ile belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “uzman,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman yardımcısı,” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasına "Uzmanlık," ibaresinden sonra gelmek üzere "Uzman Yardımcılığı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Merkezde, kamu kurum ve kuruluşları personeli ile üniversite personelinin Kalkınma Bakanlığında görevlendirilme usûl ve esaslarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelerden sözleşmeli personel istihdam edilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Merkezde yarışma sınavı ile istihdam edilecek uzman yardımcıları ön sözleşme usûlüne tâbi tutulmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu personel bir yıl geçmeden Merkezde görevlendirilemez.”

“Merkezde çalışırken kendi isteğiyle istifa suretiyle ayrılanlardan yeniden göreve dönmek isteyenler altı ay geçmeden tekrar Merkezde görevlendirilemez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dâhil net ücretler; Merkez Başkanına Kalkınma Bakanlığında görev yapan genel müdürler için, genel koordinatörlere Kalkınma Bakanlığında görev yapan daire başkanları için, program ve destek birimleri koordinatörleri ile uzmanlara Planlama Uzmanları için, uzman yardımcılarına Planlama Uzman Yardımcıları için ve diğer görevlilere ise Kalkınma Bakanlığındaki benzer görevler için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir.”

“Geçici süreyle görevlendirilecek rehberlere verilecek yevmiye, Türkiye ve Avrupa Birliğindeki kıstaslar çerçevesinde, Komitenin kararı ve Bakanın onayıyla belirlenir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olmayan rehberler sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tâbidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(I) SAYILI CETVEL

MERKEZDE İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI

GÖREV UNVANI

SAYI

Başkan

1

Genel Koordinatör

2

Destek Birimleri Genel Koordinatörü

1

Destek Birimleri Koordinatörü

7

Program Koordinatörü

6

Denetçi

2

Uzman

131

Uzman Yardımcısı

28

Mütercim

1

Büro Görevlisi

33

Sekreter

8

Toplam

220

"

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.