21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2012/14)

MADDE 1 – 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi: Bankalar arası Türk Lirası aktarım sistemini ve müşteriler arası Türk Lirası aktarım sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“IBAN kullanımı, doğrulanması ve istisnalar”

 “(5) Yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde IBAN’ın kullanılması zorunlu değildir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.