21 Aralk 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28504

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ELEKTRK DAITIMI VE PERAKENDE SATIINA LKN

HZMET KALTES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; elektrik enerjisinin tedarik sreklilii, ticari ve teknik kalitesine ilikin olarak datm irketleri, perakende sat irketleri ve kullanclar tarafndan uyulmas gereken kurallar ile uygulamaya ilikin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 5 inci maddesinin altnc fkrasnn (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AG: Etkin iddeti 1000 Volt ve altndaki gerilim seviyesini,

b) AG kullanc: Balant noktas AG seviyesinde olan kullancy,

c) Arza ynetim sistemi: Kullanclardan gelen bildirimler ve tedarik sreklilii uzaktan izleme sistemi tarafndan tespit edilen arza ve/veya kesintiler iin kayt oluturan, gerektiinde bu bildirimlere ve tespitlere ilikin bilgilerin arza ekiplerine ynlendirilerek deerlendirilmesine imkn veren; tespit, yaplan ilemler ve sonuca ilikin gerekli bilgilerin kayt altna alnmasn salayan ve verileri dier sistemlerle paylaan sistemi (bu sistem, mteri hizmetleri merkezinin bir bileeni olan ya da mteri hizmetleri merkezi ile entegre alan bir sistem veya bunlarn kombinasyonu da olabilir),

) Balant noktas: Kullanclarn balant anlamalar uyarnca datm sistemine balandklar saha veya irtibat noktasn,

d) Beyan gerilimi: Datm irketi ile kullanc arasnda anlamaya varlan besleme gerilimini (Baka bir hkm olmadka beyan geriliminin anma gerilimine eit olduu kabul edilir, farkl deer zerinde anlama durumu sadece OG seviyesi iin geerlidir),

e) Bildirim: Datm veya iletim sisteminde programlanm bir mdahale nedeniyle meydana gelecek kesintinin; datm irketinin internet sitesinde yaymlanmasna ilaveten yazl, iitsel veya grsel kitle iletiim aralar yoluyla duyurulmas ve isteyen kullanclara ksa mesaj ve/veya elektronik posta gnderilmesi suretiyle kesintinin tarih, balang ve sona erme zamannn, kesintinin balama zamanndan en az 48 (krk sekiz) saat nce nihai tketicilere bildirilmesini,

f) Bildirimli kesinti: nceden bildirimi yaplan ve datm veya iletim sisteminde programlanm bir mdahale nedeniyle meydana gelen kesintiyi,

g) Bildirimsiz kesinti: nceden bildirimde bulunulmayan kesintiyi,

) Datm: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altndaki hatlar zerinden naklini,

h) Datm blgesi: Bir datm lisansnda tanmlanan blgeyi,

) Datm sistemi: Bir datm irketinin belirlenmi blgesinde ilettii ve/veya sahip olduu elektrik datm tesisleri ve ebekesini,

i) Datm irketi: Belirlenen bir blgede elektrik datm ile itigal eden tzel kiiyi,

j) Datm transformatr: Datm irketinin ilettii ve/veya sahip olduu OG ebekesi ile AG ebekesi arasndaki gerilim dnmn salayan g transformatrn,

k) Datm tesisi: letim tesislerinin ve datm gerilim seviyesinden bal retim tesislerine ait alt sahalarnn bittii noktadan itibaren elektrik datm iin tesis edilmi tesis ve ebekeyi,

l) Fider: Bir merkez barasndan mteri veya mteriler grubuna enerji tayan hat veya kablo klarn,

m) Fliker: Ykteki dalgalanmalar nedeniyle ortaya kan ve aydnlatma armatrlerinde krpmaya yol aan 50 Hz altndaki gerilim salnmlarn,

n) Frekans: Sistemdeki alternatif akmn Hertz olarak ifade edilen bir saniyedeki evrim saysn,

o) Geici kesinti (ok ksa kesinti): Bir saniye veya daha az sren kesintiyi,

) Hat blm: OG veya AG ebekesinin; anahtarlama dzeni, koruma eleman, sabit balant noktas ve benzeri araclyla ebekenin dier ksmlarndan ayrlabilen blmn,

p) Harmonik: Dorusal olmayan ykler veya gerilim dalga ekli ideal olmayan jeneratrlerden dolay bozulmaya uram bir alternatif akm veya gerilimde, ana bileen frekansnn tam katlar frekanslarda oluan sinsoidal bileenlerin her birini,

r) letim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV zerindeki hatlar zerinden naklini,

s) letim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve ebekesini,

) mar alan ii: l, ile ve belde merkezlerini,

t) mar alan d: mar alan ii haricindeki yerleri,

u) Kalite faktr: Kalite gstergelerine ilikin olarak belirlenecek hedef deerler ile gereklemeler arasndaki farkn datm sistemi gelir tavanna etkisini belirleyen yzdesel deeri,

) Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununu,

v) Kararl durum: Geici rejim artlar snmlendikten sonra, iletme deerlerinin sabit kabul edilebilecei sistem durumunu,

y) Kesinti: Nihai tketiciye teslim noktasndaki gerilimin, bir veya birden fazla fazda nominal gerilim deerinin yzde beinin altna dmesini,

z) Ksa kesinti: Bir saniyeden uzun ve dakikadan (dahil) az sren kesintiyi,

aa) Kullanc: Datm sistemini kullanan gerek veya tzel kiiyi,

bb) Kurul: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunu,

cc) Kurum: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

) Maksimum yk akm (IL): Yk akm ana bileeninin etkin deerinin, 15 veya 30 dakikalk ortalama deerlerinin maksimumu eklinde bulunan akm deerini,

dd) Mteri bilgi sistemi: Kullanclara ve kullanclarn tesislerine ilikin gerekli bilgileri ieren ve abonelik, tahakkuk ve tahsilt gibi ilemlerin yrtld sistemi,

ee) Nominal gerilim (Anma gerilimi): Bir besleme ebekesinin gsterildii ya da tantld ve baz alma karakteristiklerine atfta bulunan gerilim deerini,

ff) OG: Etkin iddeti 1000 Voltun stnden 36 kVa kadar olan (36 kV dahil) gerilim seviyesini,

gg) OG kullanc: Balant noktas OG seviyesinde olan kullancy,

) lm periyodu: TS EN 61000-4-30da tanmlanan bir haftalk kesintisiz lm zamann,

hh) Perakende sat irketi: Perakende sat lisans sahibi tzel kiiyi,

) Plt: ki saatlik zaman aral boyunca llen (12 ardk lm) Pst deerlerinden aadaki forml uyarnca hesaplanan fliker iddeti endeksini,

 

 

ii) Pst: 10 dakikalk periyotlarla llen fliker iddeti endeksini,

jj) ebeke balant modeli: Kullanclarn ebekeye baland noktalar dhil olmak zere asgari olarak transformatrleri, fiderleri ve koruma ve anahtarlama dzenlerini kapsayan ve bunlara ilikin gerekli bilgiler ile bunlarn elektriksel ilikilerini ieren balant modelini,

kk) Tedarik sreklilii kayt sistemi: Kesinti bilgilerini tedarik srekliliine ilikin uzaktan izleme sistemi ve/veya arza ynetim sistemi zerinden alan ve ebeke balant modeli ile mteri bilgi sistemi verilerini kullanarak kesinti kaytlarn (Tablo 1e esas olacak biimde) oluturan ve raporlayan sistemi,

ll) Tedarik sreklilii uzaktan izleme sistemi: Datm ebekesinde meydana gelen kesintilerin otomatik olarak uzaktan tespit edilmesine ve kesintilere ilikin bilgilerin elde edilmesine imkn veren, asgari olarak OG ebekesinde ksa ve geici kesinti oluturabilecek tekrar kapamal kesici, hzl tekrar kapama kesicisi gibi anahtarlama dzenlerinin bulunduu noktalar kapsayan ve bunlara ilave olarak dier koruma ve anahtarlama dzenlerinin bulunduu noktalar kapsayabilen sistemi (bu sistem, genel datm otomasyon sistemlerinin bir bileeni [SCADA, OSOS v.b.] olan ya da genel datm otomasyon sistemi ile entegre alan bir sistem veya bunlarn kombinasyonu olabilir),

mm) TEA: Trkiye Elektrik letim Anonim irketini,

nn) THB (Toplam Harmonik Bozulma): Gerilim harmonik bileenlerinin etkin deerlerinin kareleri toplamnn karekknn, ana bileenin etkin deerine oran olan ve dalga eklindeki bozulmay yzde olarak ifade eden ve aadaki forml uyarnca hesaplanan deeri,

 

 

oo) Toplam Talep Bozulumu (TTB): Akm harmonik bileenlerinin etkin deerlerinin kareleri toplamnn karekknn, maksimum yk akmna (IL) oran olan ve dalga eklindeki bozulmay yzde olarak ifade eden ve aadaki forml uyarnca hesaplanan deerini,

 

 

) Uzun kesinti: dakikadan uzun sren kesintiyi,

pp) YG: Etkin iddeti 36 kVun zerinde olan gerilim seviyesini,

ifade eder.

KNC BLM

Kaliteye likin Temel Hususlar

Hizmet kalitesi sorumluluu

MADDE 4 (1) Datm irketi, datm lisansnda belirlenen blgede bulunan kullanclara sunduu hizmetin kalitesinden ve perakende sat irketi perakende sat faaliyetine ilikin ticari kaliteden sorumludur.

Hizmet kalitesinin snflandrmas

MADDE 5 (1) Datm sisteminde sunulan hizmetin kalitesi;

a) Tedarik sreklilii kalitesi,

b) Ticari kalite,

c) Teknik kalite

olmak zere, Kurum tarafndan ana balk altnda izlenir.

Kalitenin denetimi

MADDE 6 (1) Datm irketi ve perakende sat irketi, Kuruma sunduu btn bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin hazrlanmasna esas tekil eden btn verilerin doruluundan sorumludur.

(2) Elektrik enerjisinin tedarik sreklilii ve teknik kalitesinin datm irketi tarafndan ilgili standartlara uygun ekilde lmlenerek kayt altna alnmas, ticari kalitenin sorumlu olduklar ynleriyle datm irketi ve perakende sat irketi tarafndan kayt altna alnmas ve datm irketi ile perakende sat irketinin bu gstergelere ilikin performansnn belirlenmesine esas tm sre ve veriler ile dier ilgili tm bilgi ve belgeler denetim yetkisini haiz kurum ve kurulularca denetlenir ve/veya denetlettirilir.

(3) irketlerin yerinde denetimi, bu Ynetmeliin ilgili hkmleri uyarnca irketlerce Kuruma yaplan bildirimler ile sunulan tablo ve raporlarn n incelemesinin ardndan gerek grld hallerde veya datm blgelerinden gelen mteri ikyetleri zerine gerekletirilir.

(4) Datm irketi, inceleme ve denetim amacyla grevlendirilen veya yetkilendirilen gerek/tzel kiilere inceleme ve denetim iin gerekli imknlar ve ihtiya duyduu tm bilgileri gecikmeksizin salamakla ve bu kiilerin grevlerini yerine getirmesi srasnda ibirlii iinde olmakla ykmldr. Bu ekilde grevlendirilen veya yetkilendirilen personelin grevi hibir surette engellenemez ve geciktirilemez.

NC BLM

Tedarik Sreklilii Kalitesi

Tedarik sreklilii kalitesi

MADDE 7 (1) Tedarik sreklilii kalitesi, datm sistemi kullanclarna ekonomik olarak kabul edilebilir maliyetlerle ve mmkn olan asgari kesinti sresi ve skl ile elektrik enerjisi sunabilme kapasitesidir.

Tedarik sreklilii kalitesine ilikin verilerin kaydedilmesi

MADDE 8 (1) Datm irketi, datm sisteminin tmn veya bir ksmn etkileyen uzun, ksa ve geici kesintileri kaydeder. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak snflandrlr. Ksa ve geici kesintiler bildirimsiz kesinti olarak deerlendirilir.

(2) Kesintilere ilikin kaytlar aada yer alan bilgileri ierir:

a) Kesintinin yeri,

b) Kesintinin nedeni (uzun kesintiler iin),

c) Kesintinin kayna,

) Kesintinin balama tarihi ve zaman,

d) Kesintiden etkilenen AG ve/veya OG kullanclarnn says,

e) Kesintinin sona erme tarihi ve zaman,

f) Kesintinin sresi,

g) Kesinti sonrasnda kademeli ekilde enerji tedarik edilmesi durumunda, her bir kademe iin (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan bilgiler.

(3) Datm irketi, kullanclara denecek tazminata esas kesinti sresi ve kesinti saylarn hesaplamaya imkn verecek ekilde, her bir kesintiden etkilenen AG ve/veya OG fiderlerine, hat blmlerine, datm transformatrlerine veya kullanclara ilikin gerekli kaytlar tutar.

(4) Kullanc; tedarik srekliliini kaydetmek zere, datm irketince onaylanm lme ve kayt cihazn datm irketinin kontrolnde ve uygun grecei biimde, balant noktasna veya faturalamaya esas lm noktasna tesis ettirebilir. Bu cihazlarn kaytlar, kullancnn talebi zerine datm irketi ile birlikte okunur ve datm irketi tarafndan kendi kaytlar ile birlikte deerlendirilerek bu Ynetmelik uyarnca denecek tazminatlarn hesaplanmasnda kullanlacak kesinti sre ve saylarnn belirlenmesinde dikkate alnr.

Kesintilerin snflandrlmas

MADDE 9 (1) Datm irketi, datm sisteminde meydana gelen kesintileri;

a) Kesintinin kaynana gre;

1) letim,

2) Datm-OG,

3) Datm-AG,

b) Kesintinin sresine gre;

1) Uzun,

2) Ksa,

3) Geici,

c) Kesintinin sebebine gre;

1) Mcbir sebep,

2) Gvenlik,

3) Dsal,

4) ebeke iletmecisi,

) Kesintinin bildirimli olup olmadna gre;

1) Bildirimli,

2) Bildirimsiz,

eklinde snflandrarak kaydeder.

Kesintinin kayna ve sebebi

MADDE 10 (1) Kesintilerin kayna aadaki ekilde belirlenir:

a) letim: letim sisteminden kaynaklanan kesintiler,

b) Datm-OG: Datm irketinin sorumluluundaki OG datm ebekesinde meydana gelen kesintiler,

c) Datm-AG: Datm irketinin sorumluluundaki AG datm ebekesinde meydana gelen kesintiler.

(2) Kayna iletim olarak belirtilen kesintilerin sebebi aadaki ekilde belirlenir:

a) Doal afetler ve salgn hastalklar, sava, nkleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmalar, saldr, terr hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya dier memur ve ii hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile iletim irketi tarafndan gerekli zen ve dikkatin gsterilmi olmasna ve tm nlemlerin alnm olmasna karn nlenemeyecek, kanlamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduu ve iletim irketinin ykmllklerini yerine getirmesini engelledii gerekesiyle iletim irketinin bavurusu zerine Kurul tarafndan mcbir sebeplerden kaynakland deerlendirilen kesintilerin sebebi mcbir sebep olarak belirtilir.

b) Mcbir sebeplerden kaynaklanan kesintilerin haricindeki kesintilerin sebebi ebeke iletmecisi olarak belirtilir.

(3) Kayna datm-OG veya datm-AG olarak belirtilen kesintilerin sebebi aadaki ekilde belirlenir:

a) Doal afetler ve salgn hastalklar, sava, nkleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmalar, saldr, terr hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya dier memur ve ii hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile datm irketinin mdahale kapasitesini aan lekteki durumlar ile nemli sayda kullancy etkileyen ve nitelii bakmndan giderilmesi zaman alan durumlarda datm irketi tarafndan gerekli zen ve dikkatin gsterilmi olmasna ve tm nlemlerin alnm olmasna karn nlenemeyecek, kanlamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduu ve datm irketinin ykmllklerini yerine getirmesini engelledii gerekesiyle datm irketinin bavurusu zerine Kurul tarafndan mcbir sebeplerden kaynakland deerlendirilen kesintilerin sebebi mcbir sebep olarak belirtilir.

b) Can ve mal gvenliine ynelik zorunlu kesintilerin sebebi gvenlik olarak belirtilir.

c) Datm irketi tarafndan belgelenmek artyla;

1) Kullanclar tarafndan neden olunan hasarlar nedeniyle oluan kesintilerin,

2) Hrszlk, yangn sonucunda hat ve kablolarda oluan zararlar ile nc ahslar tarafndan hat ve kablolara verilen hasarlar nedeniyle oluan kesintilerin,

sebebi dsal olarak belirtilir.

) Bu fkrann (a), (b) ve (c) bentlerine dahil olmayan kesintilerin sebebi ebeke iletmecisi olarak belirtilir.

Kesintilerin balang ve biti zaman

MADDE 11 (1) Kesintilerin balang ve biti zaman,

a) Tedarik sreklilii uzaktan izleme sisteminin kapsad noktalarda meydana gelen uzun, ksa ve geici kesintiler iin bu sistemden alnan veriler kullanlarak,

b) Dier noktalarda meydana gelen uzun kesintiler iin ise arza ynetim sistemi tarafndan otomatik olarak oluturulan veya manel olarak yaplan kaytlara ait veriler kullanlarak,

tedarik sreklilii kayt sistemi tarafndan kaydedilir.

Kesintilerden etkilenen kullanclarn says

MADDE 12 (1) Datm irketi, kesintilerden etkilenen kullanclarn saysn imar yerleim alanlarna gre gruplandrlm olarak kaydeder.

(2) Tedarik sreklilii uzaktan izleme sisteminin kapsam dndaki noktalarda meydana gelen uzun kesintilerden etkilenen kullanc says, arza ynetim sistemi araclyla bildirilen kesintinin yerinin tespiti sonras ebeke balant modeli kullanlarak belirlenir ve kaydedilir.

(3) Tedarik sreklilii uzaktan izleme sisteminin kapsamndaki noktalarda meydana gelen uzun, ksa ve geici kesintilerden etkilenen kullanc says kesintinin tespitiyle birlikte sistem tarafndan belirlenerek otomatik olarak kaydedilir.

(4) Datm irketi; her yl Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 31 Aralk tarihi itibariyle geerli olan gncel bilgileri esas alarak datm blgesi baznda dzenler ve takip eden 31 Ocak tarihine kadar Kuruma sunar.

Kaydedilen bilgilerin dorulanmas, gvenliinin ve gvenilirliinin salanmas

MADDE 13 (1) Kaydedilen bilgilerin dorulanmas, datm irketinin kulland kesinti kayt yntemi veya yntemleri esas alnarak tedarik sreklilii kaytlarnn oluturulmasnda kullanlan sistemler ve/veya belgeler zerinde yaplr.

(2) Datm irketi, kaydedilen bilgilerin dorulanmasn teminen, datm sisteminde gerekleen bildirimli ve bildirimsiz uzun, ksa ve geici kesintilerin her birine ait bilgileri kodlayarak kaydeder. Datm irketi;

a) letim kaytlarnda,

b) Tedarik srekliliinin kayd iin tesis edilmi olan herhangi bir tehizat ya da uzaktan kontrol/okuma/izleme sisteminin ktlarnda ya da dijital ortamda,

c) Acil onarmlar iin kullanclardan gelen telefon bildirimlerinde ve rapor listelerinde,

) letme ekipleri tarafndan yazlan i raporlarnda,

d) Kesintiye ilikin tehizatn teminine ynelik belgeler ile gerek duyulan tm dier belgelerde

ayn kodlar kullanr veya farkl kodlar kullanlyor ise kaytlar arasnda iliki kurulabilecek ekilde bu kodlarn birbirleriyle eletirilebilmesini salar.

(3) Datm irketi kaydedilen bilginin dorulanmas iin ihtiya duyulan tm bilgi ve belgeleri dzenli ve ulalabilir bir ekilde muhafaza eder.

(4) Bilgi sistemleri ile bu sistemlerdeki verilerin gvenliini ve gvenilirliini salamak datm irketinin sorumluluundadr.

(5) Datm irketi dijital ortamda kaydedilen bilgilerin sonradan kalc olarak silinememesini ve kaytlar zerinde yaplm olan btn ilemlerin izlenebilir olmasn salar. Datm irketi bu hususlarn yerine getirilip getirilmediini Kuruma belgelemekle ykmldr.

Tedarik sreklilii kalitesi gstergeleri

MADDE 14 (1) Datm irketi; datm blgesi geneli ile il ve ileler baznda her yl iin aadaki tedarik sreklilii kalitesi gstergelerini Tablo 5e uygun olarak hesaplar:

a) lgili blgede meydana gelen uzun kesintiler iin kesinti snflandrmasna gre ortalama kesinti sresi (OKSRE) endeksleri,

b) lgili blgede meydana gelen uzun kesintiler iin kesinti snflandrmasna gre ortalama kesinti skl (OKSIK) endeksi,

c) lgili blgede meydana gelen ksa kesintiler iin ortalama kesinti skl endeksi (OKSIKksa),

(2) Fider, hat blm, datm transformatr veya kullanclar iin aadaki deerler hesaplanr:

a) Bildirimli ve bildirimsiz uzun kesintiler iin ayr ayr olmak zere toplam kesinti sresi (TKSRE),

b) Bildirimli kesintiler ile bildirimsiz uzun ve ksa kesintiler iin ayr ayr olmak zere toplam kesinti says (TKSAYI).

(3) Birinci fkradaki gstergeler datm irketinin tedarik sreklilii performansnn deerlendirilmesi ve gelir tavan ile ilikilendirilmesinde, ikinci fkradaki deerler kullanclara denecek tazminatlarn belirlenmesinde kullanlr.

Tedarik sreklilii kalitesi gstergelerinin hesaplanmas

MADDE 15 (1) Ortalama kesinti sresi endeksi (OKSRE, SAIDI), aadaki formle gre hesaplanr:

(OKSRE) =

 

 

Bu formlde geen;

n: Bir takvim ylnda meydana gelen tm uzun kesintilerin says,

ti: i inci kesintinin sresini,

Ui: i inci kesintiden etkilenen kullanc saysn,

Utop: Her bir takvim yl banda datm irketi tarafndan hizmet verilen toplam kullanc saysn,

ifade eder.

(2) Kademeli olarak enerjilendirme halinde, bir kesinti tekrar enerjilendirme kademelerine gre OKSRE hesabna dahil edilir. lk kademede, tekrar enerjilendirilen ilk grup kullanclarn says ve etkilenme sresi yer alr. Takip eden kademelerde, her bir kademe iin o kademede yer alan kullanclarn says ile sz konusu kesintinin balama zaman ile ilgili kademenin enerjilendirme zaman arasndaki farktan hesaplanan kesintiden etkilenme sresine yer verilir.

(3) Ortalama kesinti skl endeksi (OKSIK, SAIFI), aadaki formle gre hesaplanr:

(OKSIK) =

 

 

Bu formlde geen;

n: Bir takvim ylnda meydana gelen tm uzun kesintilerin saysn,

Ui: i inci kesintiden etkilenen kullanc saysn,

Utop: her bir takvim yl banda bir datm irketi tarafndan hizmet verilen toplam kullanc saysn,

ifade eder.

(4) Ksa kesintiler iin ortalama kesinti skl endeksi (OKSIKksa, MAIFI), aadaki formle gre hesaplanr:

(OKSIKksa) =

 

 

Bu formlde geen;

n: Bir takvim ylnda meydana gelen tm ksa kesintilerin saysn,

Ui: i inci kesintiden etkilenen kullanc saysn,

Utop: her bir takvim yl banda bir datm irketi tarafndan hizmet verilen toplam kullanc saysn,

ifade eder.

(5) Toplam kesinti sresi (TKSRE), aadaki formle gre hesaplanr:

(TKSRE) =

 

 

Bu formlde geen;

n: Bir takvim ylnda meydana gelen ve kullancnn etkilendii uzun kesintilerin saysn,

ti,: i inci kesintiden etkilenme sresini,

ifade eder.

(6) Toplam kesinti says (TKSAYI); bir takvim ylnda meydana gelen ve kullancnn etkilendii uzun ve ksa kesintilerin toplam says olarak hesaplanr.

(7) Kullanclara ait TKSAYI ve TKSRE, bildirimli ve bildirimsiz kesintiler iin ayr ayr hesaplanr. Gerektii durumlarda TKSAYI ve TKSRE deerleri datm transformatr, fider, hat blm gibi ebeke unsurlar iin de hesaplanabilir.

(8) Hesaplanan TKSRE ile TKSAYI deerlerine ilikin olarak bildirimli kesintiler iin Tablo 9da belirlenen snr deerler aldnda, aan ksm bildirimsiz kesinti sre ve saylarna eklenerek deerlendirilir.

(9) Datm transformatr iin TKSRE ve TKSAYI belirlenirken, AG seviyesinde meydana gelen ancak datm transformatrne bal btn kullanclarn etkilendii kesintiler de hesaplamaya dahil edilir.

Kullanclara denecek tazminatn hesaplanmas ve denmesi

MADDE 16 (1) Bildirimsiz kesintiler iin Tablo 9da belirlenen snr deerler aldnda datm irketi bu maddede belirlenen esaslar erevesinde kullancya bavurusuna gerek duyulmakszn tazminat der. Tazminata hak kazanan her bir kullancya yaplacak deme, ait olduu yl takip eden yln Nisan ayndan itibaren balatlr ve tamamlanncaya kadar mteakip dnemlerde yaplr. deme, datm sistem kullanm bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliin iptali halinde ise defaten gerekletirilir.

(2) Kullanclara TKSRE gereklemelerine gre denecek tazminat miktar aadaki formle gre hesaplanr:

TMSRE=20 TL+(TKSRE-ESRE)xTBBxOT

Bu formlde geen;

ESRE: Tablo 9da belirlenen eik sreyi,

TM: Kullancya denecek tazminat miktarn (TL),

TBB: Kullancnn tabi olduu tarife grubunun deme tarihindeki Datm Sistem Kullanm Bedelinin 5 (be) kat olan Tazminat Birim Bedelini,

OT: lgili kullancnn tazminata esas takvim yl iin (aboneliin 1 yldan ksa olmas durumunda abonelik sresi iin) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.

(3) Kullanclara TKSAYI gereklemelerine gre kullancya denecek tazminat miktar aadaki formle gre hesaplanr:

TMSAYI=(TKSAYI-ESAYI)x(TKSRE/TKSAYI)xTBBxOT

Bu formlde geen;

TM: Kullancya denecek tazminat miktarn (TL),

ESAYI: Tablo 9da belirlenen eik kesinti saysn,

TBB: Kullancnn tabi olduu tarife grubunun deme tarihindeki Datm Sistem Kullanm Bedelinin 5 (be) kat olan Tazminat Birim Bedelini,

OT: lgili kullancnn tazminata esas takvim yl iin (aboneliin 1 yldan ksa olmas durumunda abonelik sresi iin) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.

(4) Bir fider, kullanc veya datm transformatr iin, ayn takvim yl iinde hem TKSRE, hem de TKSAYI iin snr deerlerin almas durumunda, datm irketi kullancya miktar yksek olan tazminat der.

(5) Kullancya denen tazminatlar, kullancnn, kendi hatasndan kaynaklanmamas kayd ile kendisine ait tehizatta ortaya kan zararn talep edilmesi ynndeki haklarn ortadan kaldrmaz.

(6) denen tazminatlara ilikin giderler hibir ekilde tarifelere yanstlamaz.

(7) Tablo 9da belirlenen eik deerler Kurul Karar ile yl baznda yeniden belirlenebilir.

(8) denecek tazminatlarn hesaplanmasnda, mcbir sebeple oluan kesintiler ile gvenlik sebebiyle yaplan kesintiler dikkate alnmaz. Sebebi dsal olarak belirtilen kesintiler ise TKSRE hesabna dahil edilir, TKSAYI hesabna dahil edilmez.

(9) Kullanclara denecek toplam tazminat miktarnn st limiti ilgili yln gelir tavan tutarnn yzde biridir. Hesaplanan tutarn bu limiti gemesi halinde, her bir kullancya denecek tazminatlar oransal olarak azaltlarak bu limite eitlenir.

(10) Datm irketi; kullancya dedii tazminatlara ilikin olarak, sorumluluu orannda iletim sistemi ebeke iletmecisine rcu eder.

Tedarik sreklilii kalitesi gstergelerinin aklanmas ve Kuruma sunulmas

MADDE 17 (1) Tedarik sreklilii gstergeleri, her yln 31 Mart tarihine kadar datm irketi tarafndan hem grev alanna giren iller hem de datm blgesi baznda Tablo 5 formatnda tablo aklamalarna uygun ekilde dzenlenerek yazl ve elektronik formatta Kuruma sunulur.

(2) Datm irketi, kesintilere ilikin bilgileri bu Ynetmeliin ekinde yer alan Tablo 1e uygun olarak ait olduu yl takip eden yln 31 Mart tarihine kadar Kuruma elektronik ortamda hazrlanm olarak sunar. Datm irketi, kesintilerin kaydedilmesinde kullanlan yntem ya da yntemleri de Kuruma bildirir.

(3) Tablo 1, ait olduu ay takip eden ay sonuna kadar datm irketi internet sitesinde yaymlanmaya balanr. Yaymlanan Tablo 1de yer alan kesintilerin, il ve ile baznda listelenmesi salanr.

(4) Datm irketi; tutulan kaytlardan hesaplanan kalite gstergelerini datm blgesi, il ve ile baznda aylk olarak internet sitesinde yaymlar.

(5) Datm irketi; talep etmeleri halinde kullanclara, etkilendikleri kesintilerin Tablo 1 formatndaki listesini ve bu kesintilerden hesaplanan TKSAYI ve TKSRE deerlerini verir.

DRDNC BLM

Ticari Kalite

Ticari kalite

MADDE 18 (1) Ticari kalite; datm sistemine balanmak isteyen veya bal olan kullanclar ile bu kullanclara balant anlamas veya perakende sat szlemesi kapsamnda hizmet veren taraflar arasnda enerji sat ve/veya hizmetin sunumuna ilikin olarak meydana gelecek ilikilerin tm evrelerinde, ilemlerin Kurum tarafndan belirlenecek standartlara uygun ekilde yerine getirilebilmesi kapasitesidir.

Ticari kalite gstergeleri ve yaplacak ilemler

MADDE 19 (1) Datm irketi/Perakende sat irketinin, ticari kalite gstergeleri asndan ykml olduu asgari performans standartlar ve bu standartlarn ihlali ile ilgili tazminat demeleri/yaplacak ilemler bu Ynetmeliin ekindeki Tablo 6da belirlenmitir. Bu tablo, Kurul Karar ile yl baznda yeniden belirlenebilir.

(2) Ticari kalite gstergelerinin takibi iin datm irketi/perakende sat irketi tarafndan, bu Ynetmeliin ekindeki Tablo 7 kullanlr.

(3) Datm irketi/Perakende sat irketi, ticari kalite gstergelerine konu olan her bir ilem iin Tablo 6daki standart srelerin belirlenmesine esas olan tarihleri ve/veya zamanlar belgeler.

(4) Her bir ay sonu itibariyle tazminat denmesi gereken kullanclar takip eden ayn 20 nci gnne kadar tespit edilerek bu kullanclara deme yaplaca hususunda bildirimde bulunulur. deme; kullancnn yaplan bildirim zerine ahsen bavurusu halinde bavuru esnasnda defaten, yazl olarak bavurusu halinde ise kullancnn tercih ettii ekilde 3 () i gn ierisinde yaplr.

Ticari kalite gstergelerinin aklanmas ve Kuruma sunulmas

MADDE 20 (1) Datm irketi/Perakende sat irketi, bu Ynetmeliin ekinde yer alan Tablo 7 ve Tablo 8e uygun olarak hazrlanan belirli bir takvim ylna ait bilgileri, grev alanna giren illerin durumunu gsterir ekilde datm blgesi baznda ait olduklar yl takip eden yln 30 Nisan tarihine kadar Kuruma sunar.

(2) Datm irketi/Perakende sat irketi tarafndan ticari kalite gstergeleri, aylk olarak kendi internet sitelerinde yaymlanr.

BENC BLM

Teknik Kalite

Teknik kalite

MADDE 21 (1) Teknik kalite, datm sisteminin kullanclarn elektrik enerjisi talebini; gerilimin frekans, genlii, dalga ekli ve faz simetrisi asndan kabul edilebilir deiim snrlar ierisinde kesintisiz ve kaliteli bir ekilde karlayabilme kapasitesidir.

Sistem gerilimleri

MADDE 22 (1) Datm sistemindeki gerilim seviyelerinin lke apnda standardizasyonunu salamaya ynelik yntemler ile uygulamaya dair usul ve esaslar, Kurul onay ile uygulamaya konulur. Standardizasyonu salamaya ynelik dzenleme uygulamaya konuluncaya kadar, datm sistemi iin izin verilen nominal OG deerleri 34,5; 33; 31,5; 15,8; 10,5 ve 6,3 kVdir. AG seviyesi ise fazlar aras 400 V; faz ntr aras 230 Vdur.

Teknik kalitenin artlar

MADDE 23 (1) Sistem frekans, 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas ebeke Ynetmeliinde belirtilen snrlar ierisinde TEA tarafndan kontrol edilir.

(2) Datm irketi; sunduu elektrik enerjisinin kalitesine ilikin aadaki iletme artlarn salamakla ykmldr:

a) Datm sisteminin iletilmesinde, kararl durum ve geici rejim artlarnda gerilim etkin deerleri kararl durumlarda TS EN 50160:2011standardnda tanmlanan aadaki deerlere uygun olmaldr:

1) AG seviyesi iin; lm periyodu boyunca llen gerilim etkin deerlerinin 10ar dakikalk ortalamalarnn, en az %95i nominal etkin gerilim deerinin en fazla %10u kadar, tamam ise nominal etkin gerilim deerinin en fazla + %10 - %15 aralnda deimelidir.

2) OG seviyesi iin; lm periyodu boyunca TS EN 61000-4-30da tanmlanan lm periyodu boyunca (kesintisiz bir hafta) llen gerilim etkin deerlerinin 10ar dakikalk ortalamalarnn en az %99u beyan etkin gerilim deerinin + %10unu amamal, yine bu ortalamalarn en az %99u beyan etkin gerilim deerinin - %10unun altna dmemelidir. llen gerilim etkin deerlerinin 10ar dakikalk ortalamalarnn hibiri beyan etkin gerilimin %15lik snrlarnn dnda olmamaldr. Datm irketinin gerilim reglasyonuna ilikin performans, esas olarak balant noktasndan veya datm irketinin uygun grmesi durumunda tketici tesisi tarafndaki herhangi bir noktadan llr. TEA ile herhangi bir datm irketi arasnda bir anlamazln ortaya kmas ve taraflar arasnda zmlenememesi halinde anlamazln zm konusunda Kurul arabuluculuk yapar.

b) Datm sisteminin iletilmesinde, AG seviyesi iin kararl durumlarda gerilim dengesizlikleri TS EN 50160:2011 standardnda tanmlanan aadaki deerlere uygun olmaldr:

1) lm periyodu boyunca llen gerilim negatif bileeni etkin deerlerinin 10ar dakikalk ortalamalarnn en az %95inin pozitif bileenlere oran en fazla %2 olmaldr.

2) Tek fazl veya iki fazl yklerin beslendii noktalarda bu oran %3e kadar kabilir. Datm irketinin gerilim dengesizliine ilikin performans esas olarak balant noktasndan veya datm irketinin uygun grmesi durumunda tketici tesisi tarafndaki herhangi bir noktadan llr. Gerilim dengesizlii ile ilgili bu artn ihlal edilmesi durumunda, datm irketi hakknda Kanunun 11 inci maddesi hkmleri erevesinde ilem yaplr.

c) Datm irketi, TS EN 50160:2011 standardnda tanmlanan ve Tablo 10da gsterilen gerilim harmonik snr deerlerine uymakla ykmldr. Tablo 10daki deerler her bir gerilim harmoniinin ana bileene gre oransal deerlerini ifade eder. lm periyodu boyunca llen her bir gerilim harmonii etkin deerinin 10ar dakikalk ortalamalarnn en az %95i, Tablo 10da verilen deerlerden kk veya bu deerlere eit olmaldr. Bununla birlikte, THB deeri (40. harmonie kadar deerler dhil) en fazla %8 olarak uygulanr. Datm irketinin gerilim harmoniklerine ilikin performans, AG ve OG seviyesi iin esas olarak balant noktasndan llr. Ancak, datm irketinin uygun grmesi halinde lme, faturalandrmaya esas lm noktasndan da yaplabilir. Harmonik bozulmaya ilikin bu artn ihlal edilmesi durumunda, datm irketi hakknda Kanunun 11 inci maddesi hkmleri erevesinde ilem yaplr.

) Reaktif enerji bedeli uygulanan datm sistemi kullanclar IEEE Std.519-1992 standardnda ya da bunun revizyonlarnda belirtilen aadaki harmonik snr deerlerine uymakla ykmldr. lm periyodu boyunca llen her bir akm harmoniinin etkin deerinin ve TTBnin 3er saniyelik ortalamalarnn ILe gre oransal deerleri Tablo 11de verilen deerlerden kk veya bu deerlere eit olmaldr. Kullancnn akm harmoniklerine ilikin performans, AG ve OG seviyesi iin esas olarak balant noktasndan llr. Ancak, datm irketinin ihtiya duymas halinde lme, faturalandrmaya esas lm noktasndan da yaplabilir. Ancak, bu durumda OG kullanclar iin transformatr sarglar arasndaki akm harmonikleri geii dikkate alnmaldr. Harmonik bozulmaya neden olan kullancya, datm irketi tarafndan durumun dzeltilmesi iin AG kullancs olmas durumunda en fazla 60 i gn, OG kullancs olmas durumunda ise en fazla 120 i gn sre tannr. Kullancya yaplan bildirimde, verilen srenin sonunda durumun dzeltilmemi olmasnn tespiti halinde balantsnn kesilecei bildirilir. Verilen srenin sonunda, kullanc tarafndan kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullancnn balants kesilir.

d) Datm irketi, kullancnn ebekedeki flikere katks hususunda, ebekeye ait Tablo 12deki snr deerlerin almamasn salar. Fliker iddeti, Pst ve Plt gstergeleri araclyla ve TS EN 61000-4-15e uygun flikermetreler ile llr. Fliker etkisine ilikin olarak bu snrlardan birinin almas durumunda, datm irketi; fliker etkisine neden olan mteriye durumun dzeltilmesi iin en fazla 120 i gn sre tanr. Kullancya yaplan bildirimde, verilen srenin sonunda durumun dzeltilmemi olmasnn tespiti halinde balantsnn kesilecei bildirilir. Verilen srenin sonunda, kullanc tarafndan kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullancnn balants kesilir. Fliker etkisine ilikin bu hususlar hakknda gereini ve takibini yapmad tespit edilen datm irketi hakknda Kanunun 11 inci maddesi hkmleri erevesinde ilem yaplr.

(3) Teknik kaliteye ilikin ikyetlerin deerlendirilmesi amacyla, kullanclar datm irketinden lm talep edebilirler. Bu Ynetmelik dhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasna sebep olan tarafn kullanc olmamas veya bir haftalk lm sonucunda teknik kalite snrlarnn Ynetmelikte belirtilen snr deerleri ayor olmas durumunda, datm irketi kullanclardan lme ilikin herhangi bir bedel talep edemez.

Teknik kalite gstergelerinin Kuruma sunulmas

MADDE 24 (1) Teknik kalite lm cihazlarnn tesis edilmesinden sonra elde edilen lm sonular, datm blgesi baznda TS EN 50160:2011 standardna uygun olarak yllk bazda takip eden yln 31 Mart tarihine kadar bir rapor halinde Kuruma sunulur. Kurum tarafndan istenmesi halinde veya denetimlerde gerek grlmesi durumunda teknik kalite ile ilgili lmler datm irketi tarafndan tekrar yaplr.

(2) Teknik kalite parametrelerinin kaydna ilikin olarak, kullanlacak cihazlarn TS EN 61000-4-30 standardnda belirtilen Snf A zelliklerinde lm yapmas gerekmektedir. lmler, OG ve AG seviyelerinde yaplacaktr. lmler, farkl ebeke karakteristii ve yk profillerini, mteri gruplarn, farkl nfus younluklarna hizmet veren ebeke blmlerinde, ksa devre akmlarnn en yksek olduu ebeke blmlerinden en dk olduu ebeke artlarna kadar lm yapabilmeyi teminen rnekleme yoluyla genele ait deerlendirme yaplabilecek konumlarda yaplacaktr. Bir datm irketinin grev blgesinde tesis edilecek teknik kalite lm cihaz says;

a) OG seviyesinde lm cihazlar says, her 1.000 (bin) transformatr (datm transformatrleri ile OG kullanc transformatrlerinin toplam) iin 1 adet cihaz olacak ekilde elde edilen sayya 10 eklenerek,

b) AG seviyesinde lm cihazlar says, her 50.000 (elli bin) kullanc iin 1 adet cihaz olacak ekilde elde edilen sayya 20 eklenerek,

bulunur.

(3) Cihaz tesis edilecek yerlere ilikin olarak, datm irketi tarafndan Ekim ay sonu itibariyle gncel veriler 15 gn ierisinde Tablo 13e uygun ekilde elektronik ortamda hazrlanm olarak Kuruma gnderilir. Bu tablodan Kurum tarafndan seilen noktalar, Aralk aynn 15 inci gnne kadar datm irketine bildirilir. Datm irketleri cihazlar Ocak ay ierisinde bu noktalarda tesis ederek/yer deiiklii yaparak ilgili yln lmlerinin yaplmasn salar.

(4) Denetim yetkisini haiz kurum/kurulular tarafndan yaplan/yaptrlan denetimlerde, bu cihazlarn farkl yerlerde lm yapmalar istenebilir.

ALTINCI BLM

Gstergelerin Datm Gelir Tavan zerindeki Etkisi ve

Kullanc Zararlarnn Tazmini

Kalite gstergelerinin gelir tavanna etkisinin belirlenmesi

MADDE 25 (1) Kurum tarafndan datm irketine, elektrik enerjisinin tedarik sreklilii, ticareti ve teknik kalitesi ile ilgili olarak uygulama dnemleri baznda verilen hedefler ve eik deerler dorultusunda, datm irketinin sergiledii performansn gelir tavanna yanstlmasnda; kalite faktrnn hesaplanmasnda dikkate alnacak kalite gstergeleri, ekil 1 ile gsterildii ekilde kalite faktrnn gelir tavann etkilemeyecei l bandn snrlar, performansa gre gelir tavanna yanstlacak art/azal miktarlarnn limit deerleri ve kalite faktr uygulamasnn balayaca tarih Kurul karar ile belirlenir.

Kullanc zararnn tazmini

MADDE 26 (1) Kullancnn kendi hatasndan kaynaklanmamas kaydyla kullancya ait tehizatta ortaya kan ve datm ebekesinden kaynaklanan hasara ilikin zararn tazmini iin kullanc tarafndan datm irketine zararn ortaya kt tarihten itibaren 10 (on) i gn ierisinde talepte bulunulabilir.

(2) Zararn tazmin edilebilmesi iin hasarn nitelii, kullanc tesisinin durumu, datm ebekesinde meydana gelen kesinti, arza, dalgalanma gibi hususlarda datm irketi tarafndan yaplacak/yaptrlacak inceleme ve deerlendirme neticesinde sz konusu hasarn datm ebekesinden kaynaklandnn tespit edilmesi gereklidir. Datm irketi zararn tazminine ilikin bavurunun yapld tarihten itibaren 10 (on) i gn ierisinde; inceleme ve deerlendirme neticesinde bavurunun hakl bulunup bulunmadn, hakl bulunmu ise zararn tazmin edilmesine ilikin olarak yaplacak ilemleri kullancya bildirir. Bavurunun hakl bulunmad durumlarda kullancya yaplan bildirimde dayanaklar ile birlikte gerekelere yer verilir.

(3) Datm irketi tehizatn tamir iini stlenebilir ya da tehizatn tamir masraflarn stlenerek kullanc tarafndan tamir ettirilmesini tercih edebilir. Datm irketi, tamirat kullancya brakmas durumunda kullancy anlaaca servise/servislere ynlendirebilir. Datm irketi kullancnn tamiri yaplan tehizatta bulunan garanti haklarn koruyacak ekilde hareket etmekle ykmldr.

(4) Datm irketi tarafndan yaplacak tamirat, duruma gre tehizat yerinde iken veya baka bir yere gtrlerek, kullancnn bavurusunun hakl bulunmasndan itibaren en ge 10 (on) i gn ierisinde gerekletirilir.

(5) Tamir masrafnn karlanmasnn tercih edilmi olmas halinde, kullanc tarafndan tamir masrafna ilikin faturann ibrazndan itibaren 3 () i gn ierisinde, kullancnn istedii ekilde (nakden, banka/PTT vb. araclyla) ilgili tutar denir veya nakden deme alabilecei kullancya bildirilir.

(6) Hasar gren tehizatn makul gerekeler ile ksa srede alr hale getirilmesi gerektii durumlarda; kullancnn bu yndeki talebi zerine, datm irketi tarafndan inceleme ve deerlendirme hemen sonulandrlr ya da datm irketi tarafndan kullancya tamiri gerekletirmesine muvafakat ettii servis/servisler bildirilir. Ortaya kan tamir bedeli, deerlendirme sreci neticesinde bavurunun hakl bulunmas durumunda datm irketi tarafndan bu madde hkmleri erevesinde kullancya denir.

(7) Hasar gren tehizatn tamir edilememesi durumunda datm irketi tarafndan tespit edilecek/ettirilecek rayi bedel veya datm irketinin uygun grmesi halinde kullancnn talep ettii bedel kullancya denir.

(8) Kullanc, zararnn tazmini hususunda datm irketi tarafndan yaplan ilemlere ilikin ikyetlerini Kuruma iletir.

Kalite raporlar

MADDE 27 (1) Datm irketleri yllk olarak tedarik sreklilii, ticari ve teknik kaliteye ilikin gereklemelere gre yaplan ve yaplacak olan iyiletirme almalarn ieren raporlarn Kuruma sunar. Bu raporlarda gerektii hallerde yaplabilirlik ettleri ile tarafsz uzman, kurum ve kurulularn gr ve nerilerine de yer verilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kesintiden etkilenen kullanc saysnn tespit edilememesi hali

GEC MADDE 1 (1) Kesintiden etkilenen kullanc saysnn tespit edilememesi durumunda her bir kesinti iin kesintinden etkilenen imar alan ii kullanc says ve imar alan d kullanc says;

a) OG kullanclar iin en son 1/1/2014 tarihine kadar;

1) Sadece fider/fiderler kesintiye uramsa, kesintiye uram fider says ile Tablo 2de yer alan OG fider bana ortalama OG kullanc saysnn arpmndan,

2) Merkez/merkezler kesintiye uramsa, kesintiye uram merkez says ile Tablo 2de yer alan merkez bana ortalama OG kullanc saysnn arpmndan,

b) AG kullanclar iin en son 1/1/2015 tarihine kadar;

1) letim sisteminde ve OG ebekesinde meydana gelen kesintilerde, sadece datm transformatr/transformatrleri etkilenmise etkilenen transformatr saysnn, birden ok fider etkilenmise etkilenen fider saysnn, en az bir merkez etkilenmise etkilenen merkez saysnn Tablo 3te yer alan merkez/OG fideri/datm transformatr bana ortalama AG kullanc saysndan ilgili olan ile arpmndan,

2) AG ebekesinde meydana gelen kesintilerde, kesintiye urayan AG fider says ile Tablo 4te yer alan AG fider bana ortalama kullanc saysnn arpmndan,

bulunur.

OG ebeke balant modelinin ve tedarik sreklilii kayt sisteminin kurulmas

GEC MADDE 2 (1) Datm irketleri 1/1/2014 tarihine kadar OG ebeke balant modelini oluturur ve tedarik sreklilii kayt sistemini kurar. Datm irketi, datm sisteminde meydana gelen veya datm sistemini etkileyen kesintileri bu kayt sistemi araclyla Madde 8de belirtildii ekilde kaydetmeye balar. Bu sistemin kurulmasyla birlikte, datm blgesinde OG seviyesinde meydana gelen btn uzun kesintilerde, kesintiden etkilenen OG kullanclarn says tedarik sreklilii kayt sistemi tarafndan OG ebeke balant modeli kullanlarak belirlenir ve kaydedilir.

(2) 2013 ve 2014 yllar iin ksa ve geici kesintilere ilikin kayt tutulmas zorunlu deildir.

AG ebeke balant modelinin ve tedarik sreklilii uzaktan izleme sisteminin kurulmas

GEC MADDE 3 (1) Datm irketleri 1/1/2015 tarihine kadar:

a) ebeke balant modelini AG seviyesini de kapsayacak ekilde geniletir ve datm sisteminde meydana gelen veya datm sistemini etkileyen kesintiden etkilenen AG kullanclarn says tedarik sreklilii kayt sistemi tarafndan OG ve AG ebeke balant modelleri kullanlarak belirlenir ve kaydedilir.

b) OG seviyesinde ksa ve geici kesintilerin oluabilecei noktalar kapsayacak ekilde tedarik sreklilii uzaktan izleme sistemini kurar. Bu sistem vastasyla OG seviyesinde meydana gelen ksa ve geici kesintileri tespit eder ve tedarik sreklilii kayt sistemi araclyla Madde 8de belirtildii ekilde kaydetmeye balar.

Kalite raporunun sunulmas

GEC MADDE 4 (1) Datm irketlerince ilk kalite raporu 2013 yl gereklemelerini ierecek ekilde 2014 ylnda Kuruma sunulur.

Elektronik posta ve ksa mesaj yoluyla kesinti bildirimlerinin yaplmas

GEC MADDE 5 (1) steyen abonelere elektronik posta ve ksa mesaj gnderilmek suretiyle kesintilerin bildirilmesine ilikin gerekli almalar en ge 1/1/2014 tarihi itibariyle tamamlanarak kullanclarn hizmetine sunulur.

Kullanclara denecek tazminatlarn hesaplanmas

GEC MADDE 6 (1) 2012 ve 2013 yllar gereklemelerine gre kullanclara tedarik srekliliine ilikin olarak tazminatlarn denmesi, kullanc bavurusuna istinaden yaplr. Bavurular ilgili yl takip eden yln Mart ay sonuna kadar yaplmaldr.

(2) 2012 ylna ilikin bavurularn deerlendirilmesinde, 12/9/2006 tarihli ve 26287 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasasnda Datm Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sreklilii, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakknda Ynetmelikte yer alan Tablo 9 ile belirlenen snr deerler esas alnr. Tazminatn belirlenmesinde, Elektrik Datm ve Perakende Satna likin Hizmet Kalitesi Ynetmeliinde yer alan ilgili hkmler uygulanr ve belirtilen formlasyona gre hesap edilen tutarn te biri tazminat tutar olarak alnr.

(3) AG seviyesinde ebeke balant modeli oluturulana kadar, AG kullanclarna denecek tazminatlarn hesaplanmasnda, bal olduklar datm transformatr iin hesaplanan OKSRE ve OKSIK deerleri, kullanc bana TKSRE ve TKSAYI deeri olarak kabul edilir.

G kalitesi lm hizmetlerine ilikin bedellerin belirlenmesi

GEC MADDE 7 (1) Datm irketleri maliyet unsurlarn dikkate alarak kullanclardan talep edecekleri g kalitesi lm hizmetlerine ilikin bedelleri bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden itibaren 30 gn ierisinde Kuruma nerir. Kurul karar ile tespit edilecek hizmet bedeli, yrrlk tarihinden itibaren 12 ay gemeden artrlamaz. Artlar son on iki aya ait TFE oran dikkate alnarak datm irketince yaplr ve internet sitesinden duyurulur.

2012 ylna ilikin verilerin sunulmas

GEC MADDE 8 (1) 2012 ylna ilikin veri sunumlar 2013 yl ierisinde Elektrik Piyasasnda Datm Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sreklilii, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Teknik kalite lm cihazlarnn tesisi

GEC MADDE 9 (1) Teknik kalite lm cihazlar, 31/12/2013 tarihine kadar 24 nc maddede belirtilen sayda ve anlan maddede belirtilen ilkeler gzetilerek datm irketi tarafndan kendi belirleyecei yerlerde tesis edilir ve bu yerlerin listesi Kuruma bildirilir. 2015 ylnn Ocak aynda yaplacak yer deiikliine kadar lmler bu noktalarda yaplr.

(2) 24 nc maddenin nc fkras uyarnca Tablo 13n Kuruma sunulmas uygulamas 2014 ylnda balatlr.

Kullanc tarafndan kayt cihaz taktrlmas

GEC MADDE 10 (1) Madde 8in drdnc fkrasna ilikin uygulama 1/1/2015 tarihinde balar.

Yrrlkten kaldrma

MADDE 28 (1) 12/9/2006 tarihli ve 26287 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasasnda Datm Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sreklilii, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz