20 Aralık 2012  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28503

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/4014

             Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                   İ. N. ŞAHİN                                                      F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

              Adalet Bakanı V.                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      C. YILMAZ                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                 İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA

ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan aylık gösterge tablosundaki rakamların aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak 0,073737 aylık katsayısı,”

“f) Bu Karara ekli cetvelde yer alan emsal katsayılar,”

MADDE 2 – Aynı Kararın 5 inci maddesinin ikinci cümlesindeki “tutarlar, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek “asgari geçim indirimi” tutarı da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra yurt dışına transfer edilir.” ibaresi “tutarlardan, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek “asgari geçim indirimi” tutarı da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra net tutar belirlenir. Ayrıca bu tutardan 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesinde belirtilen asıl aylık üzerinden ilgili mevzuatına göre yapılması gereken her türlü kanuni kesintiler de düşüldükten sonra kalan tutar yurt dışına transfer edilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Karara ekli emsal cetveller ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Karar, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/7/2009

27297

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/11/2009

27412

2-

22/2/2010

27501

3-

11/2/2011

27843

4-

3/7/2011

27983

5-

29/11/2011

28127

6-

15/1/2012

28174

7-

1/11/2012

28454

 

Kararın eki için tıklayınız