20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL (TRANST LEMLER) (SER NO:3)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (TRANST LEMLER)

(SER NO: 4)

MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Transit lemleri) (Seri No:3)nin 1 inci maddesinin birinci fkrasna ham petrol, ibaresinden sonra gelmek zere nafta, fuel-oil, gazya, ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 3 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

d) Tayc firma: Tamann R2 yetki belgesi kapsamnda yaplmas halinde, R2 yetki belgesi sahibi tama ileri organizatrn; tamann C2 veya L2 yetki belgesi kapsamnda yaplmas halinde ise C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firmay,

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Ham petrol, benzin, nafta, gazya, motorin ve jet yaktnn karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak zere izin bavurusunda bulunacak firmalarn en az bir senedir faaliyette bulunmas, Trkiye'de yerleik ve Trk Ticaret Siciline kaytl denmi sermayesinin en az 4.000.000 TL olmas gerekir.

(2) lkemizden Irak'a yaplacak benzin, gazya, motorin ve jet yakt veya Irak'tan lkemize yaplacak ham petrol ve nafta sevkiyatlar ile ilgili szlemenin, Trkiye zerinden transit edilmek zere Irak'ta yetkili Bakanlk veya Bakanlka bu Tebli kapsamdaki tamalara ilikin olarak szleme yapma izni verilen kiiler tarafndan imzalanmas arttr. Szlemede izin sahibi firmann sz konusu eyann sevkiyatnn Trkiye zerinden yaplacak olduunun, eya miktarnn ve trnn belirtilmesi gerekir.

(3) Ham petrol, nafta, fuel-oil, gazya, benzin, motorin ve jet yaktnn transitini yapacak izin sahibi ve/veya tayc firmann ticarete konu eya trne uygun ilgili kurumlardan mevzuatlar gereince alnm izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olmas gerekir.

(4) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin tanmas, karayolu ile tehlikeli eya tanmasna uygun, Trk plakal, saysal (dijital) takograf donanml, ara takip sistemini haiz ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu uyarnca muayeneleri yaplm aralarla yaplr.

(5) Grcistan'dan Nahvan zerk Cumhuriyeti'ne Trkiye zerinden yaplacak motorin, benzin ve jet yakt sevkiyatlarna ilikin szlemelerde, yetkili Bakanlk veya Bakanlka yetki verilmi kiiler tarafndan imzalanm olma art aranmaz.

(6) Grcistan'dan Nahvan zerk Cumhuriyeti'ne Trkiye zerinden yaplacak tamalarda, yabanc plakal aralar da kullanlabilir. Bu durumda, aracn karayolu ile tehlikeli eya tanmasna uygun, saysal (dijital) takograf donanml, ara takip sistemini haiz ve kaytl olduu lkede usulne uygun muayenesi yaplm olmas art aranr.

(7) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun Geici 6 nc maddesi kapsamnda temin edilecek olan fuel-oilin transiti iin bu Tebliin tayc ve srclere ilikin hkmleri uygulanr.

(8) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair mracaatlar deerlendirmeye alnmaz.

MADDE 4 Ayn Tebliin 5 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

n izin bavurusu

MADDE 5 (1) Ham petrol, benzin, motorin, nafta, gazya ve jet yaktnn transitini yapacak firma Bakanla (Gmrkler Genel Mdrl) rnei Ek-1'de yer alan form ile n izin bavurusunda bulunur.

(2) mzalanm szlemenin ve yeminli tercman tarafndan yaplm tercmesinin noter tasdikli suretleri n izin bavuru formuna eklenir.

(3) Szlemenin Irak'ta yetkili Bakanlka bu Tebli kapsamdaki tamalara ilikin olarak szleme yapma izni verilen kiiler ile yaplmas halinde, bu yetkinin verildiine ilikin belgenin yeminli tercman tarafndan yaplm tercmesi ile birlikte noter tasdikli sureti de n izin bavuru formuna eklenir.

(4) n izin bavurusunda bulunan firmalarn bavurularnda adli takibat devam eden bir hususa rastlanlmas halinde, adli makamlarca buna ilikin deerlendirme sonulanncaya kadar sz konusu firmann ayn veya benzer konuya ilikin n izin bavurular reddedilir.

(5) n izin bavurularnn kabul edilip edilmedii bavuru sahibine bildirilir. n izin bavurusu reddedilen firmalar izin bavurusunda bulunamaz.

MADDE 5 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda motorin, ibaresinden sonra gelmek zere nafta, fuel-oil, gazya, ibaresi eklenmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(3) Tamay gerekletirecek srclerin ad, soyad ve T.C. Kimlik Numaralar, anne ve baba adlar ile doum yerleri ve tarih bilgilerinin kaytl olduu liste ile bu listelere ilikin deiiklikler, 7 nci madde kapsamnda alnacak izni mteakip, anlan listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gn ierisinde alnm herhangi bir adli sicil ve ariv kaydnn bulunmadna dair adli sicil belgeleri ile birlikte Bakanla verilir.

MADDE 6 Ayn Tebliin 7 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

zin Bavurularnn deerlendirilmesi

MADDE 7 (1) Bavuru sahibi firmalar ve tayc firmalar hakknda nihai deerlendirme yaplmadan nce, kamu dzeni ve kamu gvenlii ynnden bu Teblide dzenlenen ilemleri yapmaya engel deerlendirmelerinin olup olmadna dair ilgili kurumlarn gr alnr.

(2) Bavuru sahibi firmann ve/veya tayc firmann ulatrma mevzuat asndan Teblide dzenlenen tamay yapmaya yetkili olup olmadna ilikin Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn gr alnr.

(3) Bu Teblide dzenlenen ilemleri yapmaya engel bir hallerinin olup olmad hususunda szleme sahibi firmalar ve tayc firmalar ile srcler hakknda elde edilen veriler ile Bakanlkta mevcut bulunan veriler tetkik edilerek nihai deerlendirme yaplr.

(4) Yaplan deerlendirme sonucunda izin bavurusu uygun bulunanlar, bavuru sahibine ve hareket/var gmrk idarelerine; izin bavurusu uygun bulunmayanlar ise bavuru sahibine bildirilir.

(5) 6 nc maddenin nc fkras kapsamnda alnan src listeleri nc fkra kapsamnda deerlendirilerek, uygun grlenler bavuru sahibine ve ilgili hareket ve var gmrk idarelerine bildirilir.

MADDE 7 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bavuruda bulunan firmalar ile tayc firmalarn sahibi, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kii orta ile ynetim kurulu yeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yneticilerinden en az birisi hakknda kaaklk yapld iddiasyla dava alm olmas halinde mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar, sz konusu firmalarn bu Tebli kapsamnda verilmi izinleri askya alnr, yeni izin bavurular reddedilir.

(3) Haklarnda kaaklktan kesinlemi mahkmiyet karar bulunan ahslarn; sahibi, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kii orta ile ynetim kurulu yeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yneticisi olduu firmalarn bu Tebli kapsamnda verilmi izinleri iptal edilir. Bu tarihten sonraki bavurular deerlendirmeye alnmaz.

MADDE 8 Ayn Tebliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda izin verilen tamalar yalnzca izinde belirtilen ara ve srclerle aada belirtilen gzerghlar kullanlarak yaplr ve tama esnasnda aralar ancak konaklama, denetleme ve kontrol noktalarnda durabilir:

a) Ham petrol, benzin, motorin, gazya ve jet yaktnn transitinde;

1) skenderun Gmrk Mdrlnden hareketle, Drtyol-Bahe-Gaziantep-anlurfa-Kzltepe-Cizre-Nusaybin gzergh takip edilerek Habur Gmrk Mdrl,

2) Mersin Akaryakt Gmrk Mdrlnden hareketle, Adana-Bahe-Gaziantep-anlurfa-Kzltepe-Cizre-Nusaybin gzergh takip edilerek Habur Gmrk Mdrl,

3) Sarp Gmrk Mdrlnden hareketle, Hopa-Artvin-Olur-Gle-Kars (veya Hopa-Artvin-Ardahan-Hasky-Susuz-Kars)-Digor-Tuzluca-Idr-Aralk gzergh takip edilerek Dilucu Gmrk Mdrl,

gzergh takip edilir. Hava artlar veya mcbir sebep durumunda farkl gzergh belirlenebilir.

b) Nafta ve fuel-oil transiti hareket gmrk idaresi tarafndan belirlenen zorunlu gzergh takip edilerek yaplr.

(2) Bu Tebli kapsamnda, Trkiye Gmrk Blgesinde karayolu ile gerekletirilecek sevkiyatlar, tamaclk yapacak olan firmalarn kendi filolarnda kullandklar ara takip sistemi vastasyla izlenir. Firma bu Tebli kapsamndaki tamalar iin kendi ara takip sisteminde ayrt edici iaretler oluturur ve hareket gmrk idaresine anlan sistem iin birden fazla kullanc eriimine uygun ifre verir. Hareket gmrk idaresince anlan eriim ifresi var gmrk idaresi ile zorunlu gzergh zerinde bulunan kolluk birimlerine bildirilir. Ayrca, tamaclk yapacak olan firmalarn filolarndaki aralarn gmrk gzetimi haricinde de gerek grld hallerde kontrolleri yaplabilir.

(3) lgili firmann filosundaki aralarda ekiciden ayrlabilir dorse tanker bulunmas ve bu dorse tanker ile tama yaplmas halinde dorse tankerin takip edilebilmesi iin firmalar tarafndan gerekli tedbirler alnr. Bakanlk gerekli grd takdirde mevcut sistemlere ilaveten ek gvenlik tedbirleri almaya yetkilidir.

(4) Bu Tebli kapsamnda yaplacak tamalarda hareket gmrk idarelerince aadaki ilemler gerekletirilir:

a) Her tamada;

1) Aralarda bulunan ara takip sisteminin alp almad,

2) Tanker gz kapaklarnn vidal olup olmad, klipsli kapaklarda mentee vidalarnn perinli olup olmad, mentee vidalarna mhr tatbiki iin delikli vida yaplm olup olmad, mentee pimlerinin kesilmesinin mmkn olup olmad,

3) Saysal (dijital) takograflarn alp almad,

4) 2918 sayl Kanun uyarnca ara muayenelerinin geerli olup olmadklar,

5) Bu Tebli kapsam eya tamacln suiistimal edebilecek ek donanmlarn bulunup bulunmad,

6) Trk plakal aralarda, aracn tayc veya alt nakliye firmasnn yetki belgesinde kaytl olup olmad; yabanc plakal aralarda ise ulatrma mevzuat gerei istenen belgelere sahip olup olmad,

7) Srcnn 7 nci maddenin beinci fkras kapsamnda bildirilen listelerde yer alp almad,

kontrol edilir. Bu kriterlerden herhangi birini tamayan aracn veya srcnn tama yapmasna izin verilmez.

b) Iraktan ham petrol, nafta ve fuel-oil sevkiyatlar ile Grcistandan Nahvan zerk Cumhuriyetine yaplacak motorin, benzin ve jet yakt sevkiyatlarnda;

1) Mahre lkesinden alnm analiz raporu ve Trke tercmesi ile tart fii transit beyannamesine eklenir, beyannamede eyann tarifesi belirtilir.

2) Eyann ncelikle macun tahlili yntemiyle tespiti yaplr. phe halinde numune alnarak tahlile gnderilir. Eyann tahlile gnderildiine ilikin beyanname zerine aklama dlr.

3) Aracn ilgili yerleri mhrlenerek tahlil sonucu beklenilmeksizin ara, var gmrk idaresine sevk edilir.

c) Iraka yaplacak benzin, gazya, motorin ve jet yakt sevkiyatlarnda; anlan eyann antrepoya alnrken yaplm tahlil sonular ve tart fii transit beyannamesine eklenir, beyannamede eyann tarifesi belirtilir. Eyann niteliinin belirlenmesi asndan antrepodaki eyann analiz raporu esastr. Aracn ilgili yerleri mhrlenerek ara, var gmrk idaresine sevk edilir.

(5) Bu Tebli kapsamnda var gmrk idarelerince aadaki ilemler gerekletirilir;

a) Aracn mhrleri kontrol edilir, macun tahlili yntemi ile eyann tespiti yaplr. phe halinde takograf ve ara takip sistemi bilgileri kontrol edilir. phenin devam halinde eyadan numune alnarak tahlile gnderilir. Bu durumda, tahlil sonucu gelmeden eyann tahliyesine/kna izin verilmez.

b) Hareket gmrk idaresince eyann tahlile gnderilmi olmas halinde birinci bent hkmleri sakl kalmak zere, eyadan numune alnarak tahlile gnderilir ve eyann tahliyesine /kna izin verilir. Tahlil sonularnn alnmasn mteakip gerekli kontrol ve karlatrmann yaplmasn teminen hareket gmrk idaresine sonular bildirilir. Sonularn farkl kmas halinde hareket gmrk idaresince mevzuat dhilinde gerekli ilem yaplr.

MADDE 9 Ayn Tebliin (2) numaral eki ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

 

EK-2

BAVURUDA STENLEN BELGELER

1) Bavuru sahibi firmann antetli kada yazlm, firma yetkilisi veya yetkililerince imzalanm, firmann ticari unvan ile merkez ve ube adresleri ile iletiim bilgilerini ieren dileke,

2) Firma ve tayc firmann kurulu ve yaplan deiiklikler dhil btn Ticaret Sicil Gazeteleri rnekleri,

3) lgili Ticaret ve Sanayi Odasndan bavuru sahibi firmann yeliinin devam ettiine ve en az bir yldr faaliyette bulunduuna dair alnacak yaz,

4) Bavuru sahibi firmann sosyal gvenlik prim borcu bulunmadna dair ilgili kurumdan alnacak yaz,

5) Firmada ve tayc firmada temsil ve ilzama yetkili klnanlarn; ad, soyad, T.C. Kimlik Numaralar ve unvannn, tatbik imzasnn, yetki snrlarnn yer ald imza sirkleri,

6) Bavuru sahibi firmann ve tayc firmann sahibi, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kii ortaklar, ynetim kurulu yeleri ve temsil ve ilzama yetkili yneticileri hakknda Cumhuriyet Basavclndan bavurudan nceki son onbe gn iinde alnm ariv bilgilerini ierir Adli Sicil Kayd,

7) Bavuru sahibi firmann vergi borcu bulunmadna ve 213 sayl Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi kaaklna ilikin fiillerden mahkm olmadna dair bal bulunulan vergi dairesinden alnacak yaz,

8) Tamann szleme sahibi firma tarafndan yaplmas durumunda, firmaya ait R2 veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer rnei,

9) Tamann szleme sahibi firma tarafndan yaplmamas durumunda, tayc firma ile yaplan szlemenin noter onayl rnei ve tayc firmaya ait R2 veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer rnei,

10) 5307 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun Geici 6 nc maddesi kapsamnda temin edilecek olan fuel-oilin transiti iin bavuru sahibi firmaya ait Dhilde leme zin Belgesinin rnei.