20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

YNETMELK

skdar niversitesinden:

SKDAR NVERSTES ALE UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; skdar niversitesi Aile Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, grevlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; skdar niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan skdar niversitesi Aile Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grev ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (ALEMER): skdar niversitesi Aile Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: skdar niversitesi Rektrn,

d) Senato: skdar niversitesi Senatosunu,

e) niversite: skdar niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Uzman kiiler tarafndan, davran sal ve bilimlerine disiplinleraras bir eitim yaklam ile toplumda ailenin gelimesi ve glenmesi iin aile bireylerinin katlmc, retken, kendilerine yetebilmeleri ve sorun zme kapasitelerinin gelitirilmesi amacyla koruyucu, nleyici, eitici, bilgilendirici, bilinlendirici, gelitirici, beceri kazandrc, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler vererek geni kapsaml eitim etkinlikleri dzenlemek, eitim programlar sunmak ve bu ynde akademik almalar yapmak.

b) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum iinde, ilgili kamu ve zel kurulularn ortak hedef ve almalaryla koordinasyonu temel gr olarak benimsemek, bu temel gr erevesinde, aileyi k noktas alarak toplumun huzur ve refahna ynelik almalarn ynlendirici bir paras olmak, bu amala geni bir yelpazede projeler planlamak ve yrtmek.

c) niversitenin AR-GE birimi ile ibirlii iinde, aileye ynelik yaplm ulusal ve uluslararas almalar incelemek. Yaplmakta olan yerel, ulusal, global aratrmalardan/projelerden haberdar olmak, yrtlen projeleri izlemek, desteklemek ve ibirlii yapmak.

) Kltrler aras ve ok kltrllk temelinde aileyi etkileyen anlamazlk ve iddet ile mcadelede bilisel, duyusal ve davransal yaygn eitim programlar hazrlamak ve uygulamak.

d) Deien toplumsal dinamiklerle birlikte kadn ve erkek rollerindeki alglamalara bal olarak deien ve/veya yitirilen aile deerlerinin korunmasna ynelik fedakarlk, sadakat, gven, empati, karlksz sevgi ve benzeri gibi aileyi glendirici deerler eitimi almalar yapmak.

e) Trkiyede aile yapsnn gncel ve ncelikli ihtiyalarn belirlemek. Bu amala bilimsel yayn ve aratrmalarla veriler toplamak ve bu veriler nda ihtiyaca ynelik almalar yapmak. Aile yapsn glendirici bu yapnn fiziki, psikolojik ve sosyal sal koruyarak refahn iyiletirici ve btnln srdrc proje, akademik aratrma ve klinik uygulamalar yapmak ve bu almalar gelitirmek, planlamak ve yrtmek iin gerekli kadrolar yetitirmek.

f) Aile sisteminin ilevsel bozulmasna dayal sorunlar, aile bireylerinin geliim ve yaam kalitesinin yitirilmesine dayal sorunlar, aile yaam dnemine dayal iliki ve iletiim sorunlar ve aile yelerinin psikolojik, sosyal, kltrel, evresel ve ekonomik nedenlerden dolay aile ii rol ve sorumluluklarn etkili ve fonksiyonel bir biimde yerine getirmede yaadklar sorunlar hakknda rehberlik, eitim ve destek hizmetlerini teorik ve uygulamal almalarla sunabilecek yeterliklere sahip aile danmanlar yetitirmek.

g) Anne ile baba, kar ile koca ve ocuk ile ergen ve gen kitlelerine ynelik danmanlk, eitim ve destek hizmetleri sunmak.

) Aile kurumunu iinde bulunduu sosyal, kltrel ve evresel faktrler iinde deerlendiren btncl bir anlayla; aile kurma niyetinde olan birey ve iftlere, evlilik ncesi aile eitimleri vererek gl ailelerin kurulmasna ynelik rehberlik, eitim ve destek hizmetleri vermek, aile kurumu iinde sorun yaayan birey ve iftlere ynelik rehberlik, eitim ve destek hizmetleri vermek, aile kurumunu sonlandrma karar alm, boanm ya da ayrlk-boanma sreci yaayan birey ve iftlere ynelik rehberlik, eitim ve destek hizmetleri vermek.

h) Yukarda ngrlen durumlar dnda sorunlar yaayan birey ve iftlere ynelik rehberlik, eitim ve destek hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum iinde ilgili kamu kurum ve kurulularnn ortak hedef ve almalaryla paralel, aile yapsn glendirecek sosyal politikalar destekleyici almalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planlar uygulamak ve/veya gelitirmek.

b) Merkezin amalarna paralel olarak aile danmanl sertifika program gibi kurs programlar dzenlemek.

c) Aile bireylerinin ikili iliki dinamiklerini anlamaya ve etkili iletiim kurmalarna ynelik farkndalklarn, bilgi ve becerilerini arttrc, koruyucu, nleyici, eitici, gelitirici, rehberlik ve rehabilite edici eitim ve danmanlk hizmetleri vermek.

) lgili kamu kurum ve kurulular ile ibirlii iinde ergenlere ve eitimcilere ynelik psikolojik danma ve rehberlik gibi eitim programlar sunmak.

d) Aile eitimi seferberlii gibi ulusal boyutlu faaliyetler dzenlemek.

e) Evlilik ncesi eitim ve anne ile baba eitimi sertifika programlar dzenlemek.

f) Ailede duygu ve deer eitimi zerine kurs, seminer ve konferanslar dzenlemek.

g) Aile eitim programlarna ve sosyal etkinliklere profesyonel ve gnll toplumsal hizmet gruplar ile ortak sosyal destek hizmetleri vermek.

) Aile alannda uluslararas gncel ve etkin yaynlardan yararlanarak ailelerin sosyal dinamik ve ihtiyalarna paralel olarak, destekleyici eitim programlar dzenlemek ve danmanlk hizmetleri sunmak.

h) Aile sisteminin isleyii ile ilgili konular ok ynl olarak anlama ve deerlendirme ve ilgili konularda beceri gelitirme gibi etkinlik programlar dzenlemek, destek gruplar organize etmek, belli gn ve saatlerde telefon danmanl hizmeti vermek.

) Ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii iinde aratrma, uygulama, danmanlk ve yayn almalar gibi etkinliklerde bulunmak ve Merkez bnyesinde yaplan almalar akademik yayn, eitim, konferans, seminer, altay yoluyla paylamak.

i) Ulusal ve uluslararas dzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum gibi toplantlara katlmak ve benzer programlar organize etmek.

j) Toplumda aile yapsn glendirici, refahn koruyucu ve btnln srdrc fiziki, psikolojik ve sosyal saln koruyucu proje, akademik aratrma, klinik uygulama almalar yapmak; benzer almalar yrtmek iin gerekli kadrolar yetitirmek.

k) Aile ii iddetin nlenmesine ynelik aratrma, danmanlk, eitim ve destek hizmetleri sunarak, iddete kar koruyucu ve rehabilite edici programlar gelitirmek.

l) Aile ii atma ve anlamazlklarn iddet kullanmakszn yapc olarak zmne ilikin koruyucu akademik ve uygulamal aile almalar yapmak.

m) Trk aile yaps zerinde aratrma ve inceleme almalarnda bulunmak.

n) Geleneksel ve deien aile sorunlarn kuramsal ve uygulamal olarak almak.

o) Kresel srecin ve medyann, Trk aile yaps zerindeki etkilerini incelemek.

) Aile terapi ve danmanlna ynelik teori ve yaklamlarn toplumumuz iin sosyal ve kltrel geerliliini alan aratrmalar yapmak. Bu kuramsal bilgilerin kltrmze uygulanabilirliini eletirel olarak incelemek ve varsa bu ynde aratrmalarca tespit edilen eksiklikleri tamamlayc akademik almalar yapmak.

p) Aile iinde yal yelerin sorunlarna ynelik rehberlik, eitim ve destek hizmetleri sunmak ayrca; yal yelerin ekirdek ailenin zlmesini engelleyici, koruyucu ve uzlatrmac rollerini canlandrmak.

r) Kamuyu bilinlendirecek yayn faaliyetleri yapmak.

s) Canl programlar yannda, ilgili bireyler iin gerektiinde eitim ve sertifika programlarn uzaktan eitim yoluyla gerekletirmek. Bu amala internet sitesi kapsamnda bilgi verici belgeler hazrlamak, soru ve cevap platformu salamak ve eitim ve sertifika programlarnn tantmn yapmak.

) Talep edildiinde ilgililer iin teorik eitim ve klinik hizmetlere ynelik materyal gelitirmek; etkili aile sistemi ynetimi, aile danma, kriz zm, aile ii iddet gibi konulara ynelik projeler hazrlamak ve uygulamak.

t) Merkezin amalar dorultusunda, ulusal ve uluslararas kurumlarla ibirlii yapmak; lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde, aile konular ile ilgili ders, seminer, konferans, sempozyum, altay ve kongreler dzenlemek ve aratrma projeleri hazrlamasn tevik etmek.

u) Aile bireylerinin iinde gelitikleri ve/veya ilevlerini yerine getirdikleri aile sistemini incelerken, ilikide bulunduklar dier sosyal evreleri iinde deerlendirmeye dayanan bir anlaytan bireylere, iftlere veya ailelere sorunlarnn zmne ynelik deiim ve geliimlerini salayc yntem ve stratejileri ieren hizmetler sunmak.

) Aile yapsn gelitirici ve glendirici, aile refahn koruyucu ve btnln srdrc ynde akademik ve pratik bilgiye katk amal konular sosyal, kltrel, ekonomik, hukuki ve siyasi erevede ele alan lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde ders, seminer ve tez almalar yapmak.

v) Aratrma, eitim, inceleme, etkinlik, proje almalar yapmak ve desteklemek.

y) Kongre, konferans, altay, kurs, seminer gibi toplantlar dzenlemek.

z) Toplumu aydnlatc, aile ile ilgili konularda bilinlendirme almalar yapmak.

aa) lgili konularda muhtelif yaynlarn tantm, yaym ve sponsorluunu yapmak. Aile konusunda ilgili yerli ve yabanc kaynaklardan oluan bir ariv oluturmak.

bb) Ailenin korunmas ile ilgili sunulan sosyal hizmetler hakknda, ilgili kurulularla ibirlii ierisinde sosyal politika retmek amacyla dzenleyici ilemleri hazrlamak ve yrtmek. Bu amala, proje hazrlama ve yrtme konusunda ihtiya duyulan konularda bilimsel verilerle desteklenen almalar yapmak, modeller gelitirmek, sz konusu almalarda fiilen bulunmak.

cc) Kamu kurulular, tzel kiiler, sivil toplum rgtleri ve zel kiilerden gelecek talepleri deerlendirerek aratrma, proje ve danmanlk hizmeti sunmak. Merkezin amacna uygun olarak, toplumsal boyutta ve geni kapsaml sosyal sorumluluk projeleri gelitirmek.

) Btncl bir yaklamla ulusal ve uluslararas resmi ve zel kurumlar ve sivil toplum kurulularyla ibirlii iinde, psikolojik rehberlik, sosyal destek ve eitim programlar sunmak.

dd) Merkez kapsamnda Rektr ve/veya Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ya da skdar niversitesi Ynetim Kurulu tarafndan kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin retim elemanlar veya niversite dndan konusunda uzman kiiler arasndan yl sre iin grevlendirilir. Mdr tam zamanl ynetici olarak grev yapar. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunamayaca durumlarda grevi sona erer.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere Rektr tarafndan mdr yardmclar grevlendirilebilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve alma programn uygulamak.

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek.

) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma plan programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

e) Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversite retim elemanlar veya konusunda uzman kiiler arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt yeden oluur. Ynetim Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki defa olaan ve gerektiinde olaanst toplanarak, Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grp karar alr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eitim programlarnn hazrlanmas ve planlanmas, katlm koullarnn belirlenmesi, eitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun salanmas konularnda kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek.

c) Bir sonraki dneme ait alma programnn dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek.

) Eitim programlar ile bu programlarn sonunda katlm belgesi, baar belgesi ve benzeri belgeleri dzenleyerek vermek.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversitenin konuyla ilgili retim elemanlar ve istekleri halinde Merkezin alma alanlarna katkda bulunabilecek kamu ve zel kurum ve kurulularn Mdr tarafndan belirlenen ve Rektrce grevlendirilen temsilcilerinden oluur. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn arsyla toplanr.

(3) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmelerde bulunur ve istiari nitelikte gr bildirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini skdar niversitesi Rektr yrtr.