20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

YNETMELK

Gediz niversitesinden:

GEDZ NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gediz niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gediz niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Merkez (Gediz TMER): Gediz niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Gediz niversitesi Rektrn,

) TDS: Trke Dzeyi Sertifikasn,

d) niversite: Gediz niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Trk dilinin btn eski ve yeni kollarn aratrmak, dil renme ve retme yntemleri ile tekniklerini gelitirerek bunlar uygulamak.

b) Trkenin ana dil ve yabanc dil olarak retilmesini salamak.

c) Trk halklarnn farkl corafyalarda oluturduklar dil, kltr, tarih ve edebiyat gibi alanlardaki eserlerini incelemek.

) Trk kltrnn evre kltrlerle olan dil ve edebiyat ilikilerini aratrmak ve bu alanda bilimsel, dilsel, kltrel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi ve yabanc dilleri retmek, Trkiyeyi ve Trk Kltrn tantmak amacyla ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak birimler oluturmak.

b) Trkiyede renim grmek isteyen yabanc renciler iin gerekli olan Trke kurslar dzenlemek, Trke dil bilgisinin, niversite eitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup olmadn snav yaparak tespit etmek ve onlara TDS vermek.

c) Kamu kurum ve kurulular tarafndan yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi retmek iin grevlendirilen retim elemanlar ve retmenler iin kurslar amak, staj yaptrmak, grev alaca lke ile ilgili tantc rehberler ve yaymlar hazrlamak.

) Ulusal veya uluslararas yaplan ikili anlamalar erevesinde Trkiye ile dier lkelerin ilgili kurum ve kurulular arasnda ortak eitim, retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak; bu lkelerden gelecek olan renci, retmen, retim yesi ve iadamlarna, Trkiyede bulunan bykelilik alanlarna, diplomatlara, zel mteebbislere Trkiye Trkesi kurslar dzenlemek.

d) Trkiye Trkesi ile birlikte Azeri, Kazak, Krgz, zbek, Trkmen Trkesi gibi Trk leheleri ve dier yabanc dillerle ilgili kurslar dzenlemek.

e) Trkiyeye gelme imkn bulunmayan, ancak Trke renmek isteyen ilgililere internet zerinden uzaktan eitim vermek suretiyle Trkiye Trkesini retmek.

f) Kamu kurum ve kurulular ile ibirlii yapmak suretiyle projeler gelitirerek, Trkeyi reten ve Trkiyeyi tantan film ses ve grntl kasetler, brorler hazrlamak; kitap, dergi, blten, raporlar yaymlamak.

g) Trkiye Trkesi retimini btn dnyada yaygn hale getirmek ve Trkenin sayl bilim dilleri arasndaki yerini almasna katkda bulunmak.

) Yurt dnda yaayan Trklere Trkenin ana dil olarak eitimi ve retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, konu ile ilgili yurt ii ve yurt dndaki kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

h) Trk dili retimini daha etkin bir hale getirebilmek iin dier dil retim metotlar ile karlatrmal almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmclar.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalar bulunan, niversite retim yeleri arasndan yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezi temsil eder ve Merkezde grevli retim elemanlar arasndan uygun grd en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclarnn grev sresi de Mdrn grev sresi ile snrldr. Mdr ayn zamanda Ynetim Kurulunun bakandr.

(2) Mdr; grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini, yardmcs da bulunmazsa Ynetim Kurulu yelerinden birini vekil olarak brakr. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkez faaliyetlerinin dzenli olarak yrtlmesini salamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkez birimleri arasnda koordinasyonu salamak ve bu birimlerde grev alan her dzeydeki personel zerinde genel gzetim ve denetim yapmak.

) Merkezin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektrle bildirmek.

(2) Mdr, Merkez ile ilgili btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonulandrlmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten yeler yeniden seilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine yenileri seilir. Ynetim Kurulu ylda en az iki defa olmak zere salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdr gerek grdnde Ynetim Kurulunu toplantya arabilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapmak.

b) Eitim-retim, bilimsel aratrma faaliyetleri, yllk ders mfredat ve akademik takvim, grev verilecek retim elemanlar, retim elemanlar iin oryantasyon programlar konusunda karar almak.

c) Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili alt birimlerin almas veya kapatlmas, kadro ihtiyac, cretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararlar Rektrn onayna sunmak.

) alma gruplar oluturmak veya kaldrmak.

d) lgili dier mevzuatlarla verilen dier grevleri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gediz niversitesi Rektr yrtr.