20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

YNETMELK

ankaya niversitesinden:

ANKAYA NVERSTES KMELENME MKEMMELYET UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; ankaya niversitesi Kmelenme Mkemmeliyet Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimi ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; ankaya niversitesi Kmelenme Mkemmeliyet Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Kme: Birbirlerine yakn bir biimde konumlanm, ihtisaslam alanlarda uzmanlk, hizmet, kaynak, tedariki ve beceri gelitirecek kadar yeterli sayya ulam, iletme, ilgili ekonomik aktrler ve kurumlar grubunu,

b) Merkez: ankaya niversitesi Kmelenme Mkemmeliyet Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) renciler: niversite rencilerini,

d) Rektr: niversitenin Rektrn,

e) niversite: ankaya niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Organlar ve Grevleri

alma Gruplar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; iletmelerin verimlilik, yenilikilik ve rekabetiliini, blgesel kalknmay ve sonuta toplumun refahn artran kmelenme olgusunun salkl ve etkin bir ekilde gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas iin, kmelenmeye aday olabilecek rekabeti sektrlerin analizi ve belirlenmesi, bunlarn kmelenmesi iin ilk ivmenin verilmesi, stratejik yol haritasnn tasarlanmas, kmenin kurulmas, salkl bymesi ve erikin safhaya ulamas iin gereken faaliyetlerinin gerekletirilmesi ve bunlara ilikin yntem ve bilginin gelitirilmesi, projelendirilmesi, finansman salanmas, sahada kazanlm tecrbelerin aktarlmas, bu faaliyetleri etkin bir ekilde yrtecek bilgi ve beceri ile donatlm kme kolaylatrclar ve yneticilerinin eitilmesini salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen ama erevesinde Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kmelenmenin mkemmeliyetini ve etkinliini salamak zere zellikle kme kolaylatrclar ve kme yneticileri iin yaygn ve rgn eitim programlar gelitirmek, dzenlemek ve gerekletirmek,

b) Kmelenmeyi ve kme ynetimini kolaylatrc aralar ve yntemler aratrmak ve gelitirmek, bu kapsamda kme gelitirme kitleri hazrlamak, kme a yaplanma, bilgi ynetim sistemleri ve kmeler aras kyaslama sistemleri gelitirmek,

c) Yerel ekonomik kalknma ve kmelenme, rekabetilik, kme ynetimi, Trkiyedeki kmelerin durum analizi gibi konularda aratrmalar yapmak, periyodik raporlar yaynlamak,

) Kamu, zel sektr, niversiteler, aratrma merkezleri ve sivil toplum kurulular ile kmelenme stratejisi alanlarnda ilikiler gelitirmek, ortak etkinlik dzenlemek ve projeler yrtmek,

d) Kmeleri desteklemek zere ulusal dzeyde kmelenme politikas gelitirilmesi ve kurumlarn kme destek programlarnn oluturulmasna ynelik giriimlerde bulunmak,

e) Ulusal ve uluslararas kurulular ile ortaklklar kurarak, yeni fonlar oluturulmas iin almak ve fonlardan yararlanmak zere birlikte projeler hazrlamak, yrtmek ve projelere katlmak,

f) Kmelenme alannda dzenlenen ulusal veya uluslararas dzeyde yarmalara rencilerin, retim elemanlarnn veya niversitenin katlm ynnde gerekli giriimlerde bulunmak,

g) Ulusal ve uluslararas dzeyde kmelenme alannda seminer, kongre, altay veya konferans dzenlemek, yayn retmek,

) Ulusal ve uluslararas dzeydeki kmelenme ile ilgili bilgi alarna katlm salamak, Merkezin uluslararas nitelik kazanmasn ve uluslararas dzeyde hizmet vermesini salamak,

h) Kmelenme alannda dl tanzim etmek ve uygulamaya konulmasn ve ilgili dier faaliyetlerin yrtlmesini salamak.

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite-sanayi ibirlii projelerinde yer alan, zellikle kmelenme ve yerel ekonomik kalknma ile proje hazrlama ve ynetme deneyimi olan niversite retim elemanlar arasndan veya istekleri halinde niversite dndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir.

(2) Mdr, kendisine yardmc olmak zere niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim elemanlarndan Ynetim Kurulunun grn alarak bir Mdr Yardmcs seebilir. Mdr Yardmcs, Mdrn nerisi ve Rektrn onayyla Merkez Mdrlne veklet edebilir.

(3) Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdrn kesintisiz alt aydan fazla bir sre ile grevi banda bulunmamas durumunda ayn usulle yeni bir Merkez Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

b) Merkezin ksa ve uzun vadeli alma planlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunun da grn aldktan sonra Rektrle sunmak,

c) Merkezin yllk faaliyet raporlarn Ynetim Kurulunun grn alarak Rektrle sunmak,

) Merkezin kadro ve denek ihtiyalarn, Ynetim Kurulunun onayn aldktan sonra Rektrle sunmak,

d) Merkezin ve alma gruplarnn faaliyetleri ile ilgili olarak alt ayda bir Ynetim Kuruluna rapor vermek,

e) Merkezde yrtlen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve deerlendirme ilerini yrtmek,

f) Merkezin ve alma gruplarnn faaliyetleri ile ilgili olarak alt ayda bir Ynetim Kuruluna rapor sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr dhil be kiiden oluur. Dier drt ye Merkezin alma alanlar ile ilgili olarak niversitede tam gn alan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir.

(2) Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine yenileri grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almas ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yllk faaliyet raporu ve yllk alma programn grerek karara balamak,

c) Merkezin amalar dorultusundaki faaliyetlere ve projelere destek salamak.

alma gruplar ve grevleri

MADDE 12 (1) alma gruplar, Merkezin amalar dorultusunda projelere ynelik olarak oluturulur. Farkl projeler iin farkl alma gruplar oluturulur. alma grup temsilcileri, niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim elemanlar veya istekleri halinde ilgili sektrden Merkez Mdrnce nerilen adaylar arasndan, Ynetim Kurulunca seilir ve asgari bir yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi dolan alma grubu temsilcileri ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ankaya niversitesi Rektr yrtr.