20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

SREKL UUA ELVERLLK VE BAKIM

SORUMLULUU YNETMEL

(SHY-M)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sivil hava tamacl yapmak zere yetkilendirilen hava tama iletmelerinin bnyelerinde bulunan hava aralarna uua elverililik sertifikas dzenlenmesi, faaliyette bulunduu sre boyunca srekli uua elverililiinin salanmas iin gereken bakm sisteminin kurulmas ve nlemlerin alnmas konusundaki usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Sivil Havaclk Genel Mdrl tarafndan ticari, genel ve balonla hava tamacl yapmak zere yetkilendirilmi gerek ve tzel kiileri, bu amala kullanlacak hava aralarn ve hava aralarna taklan her trl komponent de dhil olmak zere, srekli uua elverililik hizmeti vermek zere yetkilendirilmi kurulular ve bu kurulularda grev yapan ynetici ve ilgili teknik personeli ve srekli uua elverililiin salanmas iin alnacak nlemleri kapsar.

(2) 8/3/1987 tarihli ve 19394 sayl Resm Gazetede yaymlanan ok Hafif Hava Aralar letme Ynetmelii (SHY-6C) kapsamna giren hava aralar ticari, genel ve balonla hava tamacl yapan iletmeler tarafndan iletilse dhi bu Ynetmelik kapsamna girmez.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununa, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanuna, 7/12/1944 tarihli ikago Konvansiyonunun Uluslararas Operasyon konulu Ek-6sna, Uua Elverililik konulu Ek-8 ve EASA Part-Me dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AMOC: Alternatif kabul edilebilir yntemleri,

b) Asgari tehizat listesi (MEL): Hava aracnn snrlar belirlenmi artlar dhilinde belirli gayri faal tehizatla iletilebilmesine olanak salamak iin retici tarafndan yaymlanan, iletmeci tarafndan hazrlanan ve Genel Mdrlk tarafndan onaylanarak yrrle giren el kitabn,

c) Bakm: Uu ncesi kontrol hari olmak zere, bir hava aracnn veya komponentin revizyonu, tamiri, kontrol edilmesi, deitirilmesi, modifikasyonu veya arza giderme ilemlerinden herhangi birisinin veya bunlarn herhangi bir kombinasyonunun uygulanmasn,

) Bakm k sertifikas: Hava arac veya komponentinin bakm sonrasnda onayl bakm kuruluu tarafndan yaymlanan servise verilmeye hazr olduunu gsteren belgeyi,

d) Byk hava arac: Azami kalk ktlesi (MTOM) 5.700 kg.n zerinde olan uak veya ok motorlu helikopter olarak snflandrlan hava aracn,

e) EASA: Avrupa Havaclk Emniyet Ajansn,

f) EASA Part-21: Avrupa Komisyonu tarafndan yaymlanan EU No 748/2012 numaral mevzuatn Ek-1ini,

g) EASA Part-145: Avrupa Komisyonu tarafndan yaymlanan EU No 2042/2003 numaral mevzuatn Ek-2sini,

) EASA Part-M: Avrupa Komisyonu tarafndan yaymlanan EU No 2042/2003 numaral mevzuatn Ek-1ini,

h) ELA1 hava arac, (Avrupa hafif hava arac);

1) Azami kalk ktlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altnda olan, karmak motorlu hava arac olarak snflandrlmayan uak, planr veya motorlu planr,

2) Azami kalk ktlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altnda olan deniz hava arac veya motorla alan deniz hava aracn,

3) Azami tasarm kaldrma gaz veya scak hava hacmi, scak hava balonlar iin 3,400 m3n, gaz balonlar iin 1,050 m3n, bal gaz balonlar iin 300 m3n zerinde olmayan balonu,

4) Azami drt kii alacak ekilde tasarlanm, azami tasarm kaldrma gaz veya scak hava hacmi, scak hava zeplinleri iin 3400 m3n ve gaz zeplinleri iin 1,000 m3n zerinde olmayan zeplini,

) Genel Mdr: Sivil Havaclk Genel Mdrn,

i) Genel Mdrlk: Sivil Havaclk Genel Mdrln,

j) Hava arac: Havalanabilme ve/veya havada seyredebilme kabiliyetine sahip her trl hava aracn,

k) Hava arac sahibi: Hava aracnn mlkiyetine sahip olan gerek veya tzel kiiyi,

l) ICAO: Uluslararas Sivil Havaclk Tekilatn,

m) letmeci veya iletici: Uu operasyonu gerekletirmek amacyla Genel Mdrlkten iletme ruhsat alm gerek ve tzel kiileri,

n) Kurulu: Bir gerek kii, tzel kii veya tzel kiiliin bir parasn,

o) Karmak motorlu hava arac:

1) Azami Kalk Ktlesi (MTOM) 5,700 kg. ve zerinde olan veya azami yolcu koltuk kapasitesi on dokuzdan fazla olan veya iki pilot veya zeri pilotla uu iin sertifikalandrlm olan veya turbo jet motor veya motorlara sahip olan veya birden fazla turboprop motora sahip uaklar veya

2) Azami Kalk Ktlesi (MTOM) 3,175 kg. ve zerinde olan veya azami yolcu koltuk kapasitesi dokuzdan fazla olan veya iki pilot veya zeri pilotla uu iin sertifikalandrlm olan helikopterleri veya

3) Tilt rotor hava aralarn,

) Komponent: Hava aracna ait her tr motor, pervane, para veya cihaz,

p) Konfigrasyon sapma listesi (CDL): Hava aracnn snrlar belirlenmi artlar dahilinde belirli gayri faal veya eksik d tehizatla (paneller, kapaklar ve benzeri) iletilebilmesine olanak salamak iin retici tarafndan yaymlanan el kitabn,

r) Kurtarlamaz malzeme: Mevcut teknoloji ile tamiri mmkn olmayan ve mr snrlar uzatlamayan malzemeleri,

s) LSA hava arac aadaki zelliklerin tmne sahip olan hafif spor uak;

1) Azami kalk ktlesi (MTOM) 600 kg.n zerinde olmayan,

2) ni konfigrasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hz, hava aracnn belgelendirilmi azami kalk ktlesinde ve en kritik ktle merkezinde kalibre edilmi hava hz (CAS) 45 knotn zerinde olmayan,

3) Pilot dhil olmak zere, en fazla iki kiilik azami koltuk kapasitesine sahip,

4) Pervaneli, trbin olmayan tek motorlu,

5) Basnlandrlmam kabine sahip hava aracn,

) MSG: Bakm ynlendirme grubunu,

t) Onaylayc personel: Bakm sonrasnda bir hava aracnn veya komponentin bakm kndan sorumlu olan personeli,

u) Onayl bakm kuruluu: SHY 145-01 veya EASA Part-145 kapsamnda yetkilendirilmi bakm kuruluunu,

) Onayl tasarm/retim kuruluu: SHT-21T/EASA Part-21 alt paragraf J ve SHT-21/EASA Part-21 alt paragraf G kapsamnda onayl tasarm/retim kuruluunu,

v) Otorite: ICAO yesi lkelerin sivil havaclk organizasyonlarndan sorumlu kurumu,

y) SEK: Srekli uua elverililik ynetimi el kitabn,

z) Seviye 1 bulgu: Bu Ynetmeliin gerekliliklerine uymayan, emniyet standardn dren ve uu emniyetini ciddi ekilde tehlikeye atan her tr nemli uygunsuzluk halini,

aa) Seviye 2 bulgu: Bu Ynetmeliin gerekliliklerine uymayan, emniyet standardn drebilecek ve uu emniyetini tehlikeye atmas muhtemel olan her tr nemli uygunsuzluk halini,

bb) SHY-6A: 1/6/2007 tarihli ve 26539 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ticari Hava Tama letmeleri Ynetmelii (SHY-6A)ni,

cc) SHY-6B: 14/6/1984 tarihli ve 18431 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genel Uak letme Ynetmelii (SHY-6B)ni,

) SHY-6C: 8/3/1987 tarihli ve 19394 sayl Resm Gazetede yaymlanan ok Hafif Hava Aralar letme Ynetmelii (SHY-6C)ni,

dd) SHY 145-01: 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayl Resm Gazetede yaymlanan Onayl Bakm Kurulular Ynetmelii (SHY 145-01)ni,

ee) SHY 147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Arac Bakm Eitimi Kurulular Ynetmelii (SHY-147)ni,

ff) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Arac Bakm Personeli Lisans Ynetmelii (SHY 66-01)ni,

gg) SHY 66 lisansl personel: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Arac Bakm Personeli Lisans Ynetmelii (SHY 66-01) kapsamnda lisans tanzim edilen gerek kiiyi,

) SHT-21: 16/8/2011 tarihli Onayl retim Kurulular Talimatn,

hh) SHT-21T: 12/8/2011 tarihli Onayl Tasarm Kurulular Talimatn,

) Srekli uua elverililik: Hava aracnn, iletim mrndeki herhangi bir zamanda yrrlkteki uua elverililik gerekliliklerine uygun olmasn ve emniyetli iletim iin elverili bir durumda olmasn salayan sreleri,

ii) SYK: Srekli uua elverililik ynetimi kuruluunu,

jj) Tip sertifikas: Hava arac veya komponent iin retimi gerekletiren lke otoritesi tarafndan teknik zellikleri ve faaliyeti iin belirlenmi limitleri ieren verilen onayn gsteren belgeyi,

kk) Uu ncesi kontrol: Hava aracnn amalanan uua uygun olduundan emin olmak amac ile uu ncesinde yerine getirilen ve arza giderimini kapsamayan kontrolleri,

ll) Yeniletirme: Hava aracnn ve hava arac parasnn ilevsel mrn arttrmak iin onaylanm standartlara uygun olarak tetkik edilmesini ve para deitirilmesi ile restorasyonunu,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte yer almayan tanmlar iin, 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanunu ile 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve lkemizin yesi bulunduu Uluslararas Sivil Havaclk Organizasyonu (ICAO) ile EASA tarafndan yaymlanan belgelerde belirtilen tanmlar esas alnr.

KNC BLM

Genel Esaslar

Sorumluluk

MADDE 5 (1) Hava arac ileticisi, hava aracnn srekli uua elverililiinden sorumlu olup;

a) Hava aracnn uua elverili bir durumda muhafaza edilmesini,

b) Hava aracnda mevcut olan her bir operasyonel ve acil durum ekipmannn doru bir ekilde takl ve faal olmas veya ak bir ekilde MELe uygun gayri faal olarak belirtilmesini,

c) Genel Mdrlk tarafndan yaynlanan dzenlemelere uygun olarak Genel Mdrlk tarafndan yaynlanm olan uua elverililik sertifikasnn geerli tutulmasn,

) Hava aracnn bakmlarnn, 8 inci madde kapsamnda belirtilen onayl bakm programna gre uygulanmasn,

salar. Aksi takdirde hibir uu gerekletiremez.

(2) Hava aracnn kiraya verilmi olmas halinde, aadaki durumlardan birinin salanmas artyla, hava arac ileticisinin sorumluluklar kiracya devredilir.

a) Kiracnn tescil sertifikasnda belirtilmesi,

b) Kira szlemesinde ayrntl olarak yer almas.

(3) Bakm uygulayan her bir gerek veya tzel kii, uygulad bakm ilemlerinden mteselsilen sorumludur.

(4) Uu ncesi kontrolnn uygun bir ekilde yerine getirilmesinden ticari hava tamacl yaplmad durumda sorumlu kaptan pilot ve ticari hava tamacl durumunda iletmeci sorumludur.

(5) 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen sorumluluklarn yerine getirilmesi amacyla;

a) Hava arac ileticisi, srekli uua elverililik ile ilgili ilemleri yedinci blm dorultusunda onayl bir SYKya szleme yoluyla devredebilir. Bu durumda, sz konusu ilemlerin uygun bir ekilde yerine getirilmesinden SYK sorumludur.

b) Bir hava aracnn srekli uua elverililiini yedinci blm dorultusunda, bir szleme olmadan kendi sorumluluu altnda ynetmeye karar veren hava arac ileticisi, bakm programnn hazrlanmas ve 8 inci maddeye gre onaylanmas iin yedinci blm dorultusunda onayl bir SYK ile snrl bir szleme yapabilir. Bu durumda hava arac ileticisi, sz konusu snrl szleme ile sadece bakm programnn hazrlanmas ve onaylanmasna ilikin sorumluluunu, ilgili SYKya devreder.

(6) Byk hava aralar iin, 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen sorumluluklarn yerine getirilmesi amacyla hava arac ileticisi, srekli uua elverililik ile ilgili ilemlerin onayl SYK tarafndan uygulanmasn salar. Yedinci blm dorultusunda yazl bir szleme yaplmas gereklidir. Bu durumda, sz konusu ilemlerin uygun bir ekilde yerine getirilmesinden SYK sorumludur.

(7) Byk hava aralarnn, ticari hava tamacl iin kullanlan hava aralarnn ve bunlarn komponentlerinin bakm SHY-145 veya EASA Part-145 onayl bakm kuruluu tarafndan uygulanmas gereklidir.

(8) Ticari hava tamaclnda iletmeci:

a) lettii hava aracnn srekli uua elverililiinden,

b) lettii hava arac iin yedinci blm dorultusunda, Genel Mdrlk tarafndan yaymlanan iletme ruhsatnn bir paras olarak, yetki belgesinin onaylanmasndan,

c) EASA Part-145 ve/veya SHY 145 onay almaktan veya EASA Part 145 ve/veya SHY 145-01 kapsamnda yetkilendirilmi onayl bir kurulu ile szleme yapmaktan,

) 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen gereklilikleri salamaktan,

sorumludur.

(9) Ticari amal hava tamaclk faaliyetleri ve eitim faaliyetleri kapsamnda gerekletirilecek uu operasyonlarna ynelik bir sertifikaya sahip olmay talep eden iletmeci:

a) lettii hava aracnn srekli uua elverililiinin ynetimi iin yedinci blm dorultusunda uygun bir ekilde onay alr veya yedinci blm dorultusunda uygun bir ekilde onay alm olan bir kurulu ile szleme yapar.

b) Altnc blm dorultusunda veya SHY 145-01 veya EASA Part-145e gre uygun bir ekilde onay alr veya byle bir kurulula szleme yapar.

(10) Hava aracnn sahibi ve/veya iletmecisi, bu Ynetmelik ile srekli uua elverililiin uygunluunun tespit edilmesi iin Genel Mdrle, sz konusu kurulua/hava aracna eriim hak ve imkannn verilmesinden sorumludur.

Olay bildirimi

MADDE 6 (1) 5 inci maddeye gre sorumlu olan her bir gerek veya tzel kii, hava aracnda veya herhangi bir komponentte tespit edilen ve uu emniyetini tehlikeye dren olay veya durumlar, Genel Mdrle, tip tasarm veya ilave tip tasarmndan sorumlu kurulua rapor eder.

(2) Hava arac iletmecisi tarafndan, bakm gerekletirmek zere szleme yapldnda, hava aracnn bakmn uygulayan gerek veya tzel kii, ilgili hava aracn veya komponentini etkileyen her bir durumu hava arac iletmecisine veya SYKya ve Genel Mdrle rapor eder.

(3) Raporlarn en ksa srede iletilmesi esastr. Bu sre ilgili olduu durumun saptanmasndan itibaren 72 saati aamaz.

NC BLM

Uygulama Esaslar

Srekli uua elverililik

MADDE 7 (1) Bir hava aracnn srekli uua elverililii ile operasyonel ve acil durum ekipmanlarnn kullanlabilirliini salamak iin aadaki hususlar yerine getirilir:

a) Uu ncesi kontrollerinin yaplmas,

b) Byk hava aralar veya ticari hava tamaclnda kullanlan hava aralar iin, sz konusu hava arac tipinde geerli asgari tehizat listesi (MEL) ve konfigrasyon sapma listesi (CDL) gz nnde bulundurularak, emniyetli operasyona etki eden her bir arza veya hasarn onayl veriler dorultusunda giderilmesi,

c) Hava aracnn tm bakmlarnn Genel Mdrlk tarafndan 8 inci maddeye gre onaylanan hava arac bakm programna uygun olarak gerekletirilmesi,

) Byk hava aralar veya ticari hava tamaclnda kullanlan hava aralar iin, 8 inci maddeye gre onayl hava arac bakm programnn etkinliinin analizinin yaplmas,

d) Aadakilerden uygulanabilir olanlarn yerine getirilmesi;

1) Uua elverililik direktifi,

2) Srekli uua elverililii etkileyen operasyonel direktif,

3) EASA/Genel Mdrlk tarafndan yaynlanm srekli uua elverililik gereklilikleri,

4) Bir emniyet sorununa istinaden Genel Mdrlk tarafndan ivedilikle uygulanmak iin yaynlanan usul ve esaslar.

e) Modifikasyon ve tamirlerin onayl verilere gre uygulanmas,

f) Zorunlu olmayan modifikasyonlar ve/veya kontroller ile ilgili olarak, byk hava aralar veya ticari hava tamaclnda kullanlan hava aralar iin bir uygulama politikasnn oluturulmas,

g) Hava arac iin gerekli grlmesi durumunda kontrol uularnn yaplmas.

Bakm program

MADDE 8 (1) Her bir hava aracnn bakm hava arac bakm programna gre yaplr.

(2) Hava arac bakm program ve bakm program revizyonlar Genel Mdrlk tarafndan onaylanr.

(3) Hava aracnn srekli uua elverililii, bu Ynetmelie gre onayl bir SYK tarafndan ynetildiinde, hava arac bakm program ve revizyonlar dolayl onay prosedr ile onaylanabilir.

(4) Byk hava aralar iin, bakm programnn MSG mantna veya durum izlemeye dayal olduu hallerde, hava arac bakm program bir gvenilirlik program ierir.

(5) Hava aracnn bakm programnn ierii ve dolayl onayna ilikin dzenlemeler Genel Mdrlk tarafndan ayrca belirlenir.

Uua elverililik direktifleri

MADDE 9 (1) Genel Mdrlk tarafndan aksi belirtilmedii srece, EASA tarafndan yaymlanm olan ve ilgili hava arac/komponentini kapsayan her bir uua elverililik direktifi, ilgili direktifin gerekliliklerine gre uygulanr.

(2) Genel Mdrlk tarafndan aksi belirtilmedii srece, EASA onayl AMOC uygulanabilir. EASA onayl olmayan AMOC, Genel Mdrlk onayna tabidir.

Modifikasyon ve tamir verileri

MADDE 10 (1) Uygulanacak modifikasyonlar, hasar deerlendirmeleri ve tamirlerin uygulanmas aada belirtilen verilerden uygun olan kullanlarak onayl bakm kuruluu veya EASA alt paragraf F onayl bakm kuruluu veya altnc blm kapsamnda yetkilendirilmi bakm kuruluu tarafndan gerekletirilir:

a) Genel Mdrlk veya EASA tarafndan onaylanm veriler,

b) SHT-21T veya EASA Part-21 onayl tasarm kuruluu tarafndan onaylanm veriler,

c) EASA Part-21in 21A.90B veya 21A.431B maddelerinde referans verilen sertifikasyon gereksinimleri ierisinde yer alan veriler.

Srekli uua elverililik kayt sistemi

MADDE 11 (1) Hava arac ve hava aracna taklan komponentlere ait srekli uua elverililik kaytlar, Genel Mdrlk tarafndan belirtilen usul ve srelere gre hava arac ileticisi ve SYK tarafndan kaydedilir, gncellenir, muhafaza edilir.

(2) 5 inci madde kapsamnda, srekli uua elverililikten sorumlu ynetici, srekli uua elverililik kaytlarn kontrol eder ve talep edilmesi halinde sz konusu kaytlar Genel Mdrle sunar.

letmecinin hava arac teknik kayt sistemi

MADDE 12 (1) Ticari hava tamaclnda, 11 inci maddede belirtilen srekli uua elverililik kaytlarna ek olarak, iletmeci her bir hava arac iin Genel Mdrlk tarafndan belirtilen usul ve srelere gre onaylanm bir hava arac teknik kayt sistemi kullanr ve sz konusu kaytlar belirtilen srelerde muhafaza edilir.

Srekli uua elverililik kaytlarnn devredilmesi

MADDE 13 (1) Hava arac iletmecisi, hava aracn baka bir iletmeci veya sahibine kalc olarak devrettiinde, 11 inci maddede belirtilen srekli uua elverililik kaytlarnn ve 12 nci maddede belirtilen iletmeci teknik kayt sisteminin de devredilmesini salar.

(2) Hava arac ileticisi, srekli uua elverililik ynetimi ilemleri iin bir SYK ile szleme yaptnda, 11 inci maddede belirtilen srekli uua elverililik kaytlarnn sz konusu kurulua devredilmesini salar.

(3) Hava aracnn yeni iletmecisi veya SYK, kaytlarn muhafaza edilmesi iin Genel Mdrlk tarafndan belirlenen srelere uymaya devam eder.

DRDNC BLM

Bakm Standartlar

Bakm verileri

MADDE 14 (1) Modifikasyonlar ve tamirler de dahil olmak zere bakm uygulamalarnda, hava arac bakmn uygulayan gerek veya tzel kii, sadece ilgili hava aracnn komponentini kapsayan geerli bakm verilerine eriim imkanna sahip olmak ve bu verileri kullanmak zorundadr.

(2) Geerli bakm verileri;

a) Genel Mdrlk veya EASA tarafndan yaynlanm her nevi geerli gereklilik, prosedr, standart veya bilgileri,

b) Her nevi geerli uua elverililik direktifini,

c) Tip sertifikas sahipleri, ilave tip sertifikas sahipleri veya onayl tasarm kuruluu tarafndan tanzim edilmi, srekli uua elverililie ynelik geerli talimatlar,

) Genel Mdrlk tarafndan belirlenen her nevi geerli verileri,

ifade eder.

Bakmn uygulanmas

MADDE 15 (1) Tm bakm faaliyetleri yetkin personel tarafndan, 14 nc maddede belirtilen metodlar, teknikler, standartlar ve talimatlar takip edilerek, uygun alet, ekipman ve malzeme kullanlarak her trl evresel kstlama dahilinde ve gerektiinde Genel Mdrlke nitelikleri belirlenen uygun tesislerde uygulanr.

Hava arac arzalar

MADDE 16 (1) Uu emniyetini ciddi ekilde tehlikeye atan her tr hava arac arzas, uu gerekletirilmeden nce giderilir.

(2) Bir hava arac arzasnn uu emniyetini ciddi ekilde tehlikeye atp atmadna ve dolaysyla da uu ncesinde ne tr arza giderici ilemlerin yaplacana ve hangi arza giderme ileminin ertelenebileceine sadece, 38 inci maddenin ikinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri, ayn maddenin nc ve drdnc fkralar veya SHY 145-01 gereince yetkilendirilmi olan onaylayc personel yetkilidir. Ancak, bu husus aadaki durumlarda geerli deildir:

a) Genel Mdrlk tarafndan onayl MELin pilot tarafndan kullanlmas,

b) Hava arac arzalarnn Genel Mdrlk tarafndan kabul edilebilir olmas.

BENC BLM

Komponentler

Komponentlerin kullanm

MADDE 17 (1) SHT-21T/ SHT-21/ EASA Part-21e uygun ekilde retilerek EASA Form 1 veya edeer bir baka dokmana sahip olan veya 18 inci maddeye uygun ekilde bakm uygulanp EASA Form 1 veya edeer bir baka dokman dzenlenmi komponentler dnda hibir komponent, SHY 145-01 veya altnc blmde aksi belirtildii durumlar haricinde hava aracna taklamaz.

(2) Bir komponentin bir hava aracna taklmas ncesinde, sz konusu kii veya onayl bakm kuruluu, farkl modifikasyon ve/veya uua elverililik direktifi konfigrasyonlarnn geerli olabilecei durumlarda bahse konu komponentin taklmaya uygun olmasndan sorumludur.

(3) Standart paralar, ham madde ve sarf malzemeler hava aracnda veya komponentte Genel Mdrlk tarafndan belirlenen usuller haricinde kullanlamaz.

Komponentlerin bakm

MADDE 18 (1) Komponentlerin bakm altnc blme veya EASA Part-M Alt paragraf Fye gre yetkilendirilmi bakm kurulular veya onayl bakm kurulular tarafndan gerekletirilir.

Hizmet mr snrl komponentler

MADDE 19 (1) Taklm mrl komponentler iin, 20 nci maddenin nc fkras kapsamnda belirtilenler hari olmak zere, onaylanm bakm programnda ve uua elverililik direktiflerinde belirtilen onaylanm hizmet mr snr alamaz.

(2) Onaylanm hizmet mr, uygunluuna gre takvim zaman, uu saati, ini-kalk adedi cinsinden ifade edilir.

(3) Onaylanm hizmet mr dolan komponentler bakm iin, snrl hizmet mrne sahip komponentler ise bir daha kullanlmamak zere hava aracndan sklr.

Gayri faal komponentlerin kontrol

MADDE 20 (1) Aadaki artlardan herhangi biri olutuunda komponent gayri faal saylr:

a) Hizmet mrnn bakm programnda tanmland ekilde sona ermesi,

b) Genel Mdrlk tarafndan uygulanmas zorunlu tutulan geerli uua elverililik direktifleri ve dier srekli uua elverililik gereklilikleri ile uygunsuzluk hali,

c) Uua elverililik durumunu veya hava aracna taklmaya uygunluu belirlemek zere gerekli olan bilgilerin mevcut olmamas,

) Hasarlara veya arzalara ilikin belirtiler bulunmas,

d) Kazaya veya faal durumuna tesir etmesi olas olan bir olaya karm olmas.

(2) Gayri faal komponentler, bu tr komponentin gelecekteki durumuna ilikin bir karar alnncaya kadar, onayl bakm kuruluunun kontrol altnda bulundurulur ve emniyetli bir mahalde ayr muhafaza edilir.

(3) Hizmet mrlerini doldurmu olan veya tamir edilemez bir hasar veya arza ieren komponentler, kurtarlamaz olarak snflandrlr ve bu komponentlerin, mr snrlar uzatlmad veya 10 uncu maddeye gre bir tamir zm onaylanmad srece komponent tedarik sistemine tekrar girmelerine izin verilmez.

(4) nc fkrada belirtilen kurtarlamaz komponentler ile ilgili olarak, bu Ynetmelik kapsamnda sorumlu olan her kii veya kurulu;

a) Bu tr komponenti ikinci fkrada belirtilen mahalde muhafaza edilmesini,

b) Bu tr komponente ilikin sorumluluktan feragat edilmesi ncesinde sz konusu komponentin ekonomik olarak dzeltilemez veya tamir edilemez olduunu tespit ederek sz konusu komponentin kullanlamayacak ekilde kal edilmesini,

salar.

(5) Drdnc fkraya baklmakszn, bu Ynetmelik kapsamnda sorumlu olan kii veya kurulu kurtarlamaz olarak snflandrlm komponentlere ilikin sorumluluunu herhangi bir tahribat yaplmadan eitim veya aratrma amal olarak bir kurulua devredebilir.

ALTINCI BLM

F Bakm Kuruluu

F bakm kuruluu

MADDE 21 (1) 5 inci maddenin altnc ve yedinci fkralar kapsam dndaki hava arac ve komponentlerin bakmn yapacak kurululara yetki verilmesi ve bu yetkinin devamna ilikin usul ve esaslar Genel Mdrlk tarafndan ayrca belirlenir.

YEDNC BLM

SYK

Srekli uua elverililik kuruluu

MADDE 22 (1) Yedinci blmde, bir kurulu tarafndan hava aralarnn srekli uua elverililiinin ynetimi iin onaylanmaya hak kazanmas veya sahip olduu onayn srekliliinin salanmas iin karlanmas gereken artlar belirlenir.

Bavuru

MADDE 23 (1) SYK onaynn verilmesine ve deiikliine ynelik bavuru, Genel Mdrlk tarafndan belirlenmi yntem ve bir form ile yaplr.

Onayn kapsam

MADDE 24 (1) Sz konusu onay, Genel Mdrlk tarafndan dzenlenen ve Ekte bir rnei bulunan sertifika zerinde belirtilir.

(2) Birinci fkraya baklmakszn, ticari hava tamacl iin, sz konusu onay, iletilen hava arac iin Genel Mdrlk tarafndan dzenlenen iletme ruhsatnn bir parasdr.

(3) Onay oluturan iin kapsam 25 inci madde kapsamnda hazrlanan SEK ierisinde belirtilir.

Srekli uua elverililik el kitab

MADDE 25 (1) SYK, ierii Genel Mdrlk tarafndan belirlenen bir SEK hazrlar. SEK ve revizyonlar Genel Mdrlk tarafndan onaylanr.

Tesisler

MADDE 26 (1) SYK, 27 nci maddede belirtilen personel iin uygun mahallerde elverili ofis imkanlar salar.

Personel gereklilikleri

MADDE 27 (1) SYK, tm srekli uua elverililik ynetimi faaliyetlerinin finanse edilebilmesinin ve bu Ynetmelik dorultusunda icra edilebilmesinin salanmas iin kurumsal yetkiye sahip olan bir sorumlu ynetici atar.

(2) Ticari hava tamaclnda, birinci fkrada belirtilen sorumlu ynetici, iletmenin tm faaliyetlerinin iletme ruhsatnn yaymlanmas iin gerekli olan standart dorultusunda finanse ve icra edilebilmesinin salanmas iin kurumsal yetkiye sahip olan kiidir.

(3) SYKnn, yedinci blm ile daima uygunluun salanmasndan sorumlu olacak bir kii veya kiiler grubu isim olarak atanr. Bu kii veya kiiler sorumlu yneticiye kar sorumludur.

(4) Ticari hava tamacl iin, sorumlu ynetici bir yetkili atar. Bu kii, nc fkra dorultusunda, srekli uua elverililik faaliyetlerinin ynetiminden ve gzetiminden sorumludur.

(5) Genel Mdrlk tarafndan zellikle kabul edilmedii srece, drdnc fkrada belirtilen atanm yetkili, iletmeye anlamal olarak hizmet veren bir SHY-145 onayl kurulu tarafndan istihdam edilemez.

(6) Kurulu, beklenilen alma iin yeterli sayda ve uygun nitelikli personele sahip olmak zorundadr.

(7) ve drdnc fkralarda belirtilen kiilerin tm hava arac srekli uua elverililik konusunda bilgi ve uygun tecrbeye sahip olmak zorundadr.

(8) Srekli uua elverililik ynetimi ile ilgili olan tm personelin nitelikleri SYK tarafndan kayt altnda tutulur.

(9) 32 nci maddenin birinci fkrasnn () bendi ve 41 inci maddenin ikinci fkras dorultusunda uua elverililik gzden geirme sertifikalarn uzatan kurulular, Genel Mdrln onay ile bu ilemleri gerekletirmek zere yetkilendirilmi kiileri atar.

(10) SYK, srekli uua elverililik ynetimi el kitab ierisinde, bir, , drt ve dokuzuncu fkralarda belirtilenlerin unvan ile ad soyadlar kayt altnda gncel tutar.

(11) SYK, tm byk hava aralar ve ticari hava tamaclnda kullanlan hava aralar iin, srekli uua elverililik ynetimi, uua elverililiin gzden geirilmesi ve/veya kalite denetlemeleri ile ilgili olan personeli, Genel Mdrlk tarafndan kabul edilen bir prosedr ve standart dorultusunda belirlemekten ve bu personelin yetkinliini ayn ekilde kontrol etmekten sorumludur.

Uua elverililik gzden geirme personeli

MADDE 28 (1) SYK, uua elverililik gzden geirme faaliyetlerini gerekletirmek ve gerektiinde uu izni dzenlemek zere onay alabilmesi iin ve uua elverililik gzden geirme sertifikalarn veya tavsiyelerini dzenlemek ve gerektiinde 32 nci maddenin ikinci fkras dorultusunda uu izni dzenlemek zere uygun uua elverililik gzden geirme personeline sahip olmas gerekmektedir.

(2) Uua elverililik gzden geirme personelinin sahip olmas gereken nitelikler Genel Mdrlk tarafndan dzenlenen mevzuatla belirlenir ve uua elverililik gzden geirme personeli bu kapsamda Genel Mdrlk tarafndan onaylanr.

Srekli uua elverililik ynetimi

MADDE 29 (1) Tm srekli uua elverililik ynetimi nc blmde yer alan hususlar dorultusunda gerekletirilir.

(2) Ynetilen her hava arac iin, onayl SYK;

a) Gerekliyse gvenilirlik program da dahil olmak zere, ynetilen hava arac iin bir bakm program gelitirir ve kontrol eder.

b) 8 inci maddenin nc fkras gereince dolayl onay prosedr kapsamnda olmad srece, hava arac bakm programn ve revizyonlarn Genel Mdrle sunar ve ticari hava tamaclndan sorumlu olmayan hava arac ileticisine bu programn bir kopyasn temin eder.

c) Modifikasyon ve tamirlerin onayn ynetir.

) Tm bakmlarn onayl bakm program gereince gerekletirildiinden ve bakm k ilemlerinin sekizinci blme uygun olarak yapldndan emin olur.

d) Tm geerli uua elverililik direktiflerinin ve srekli uua elverililie etki eden operasyonel direktiflerin uygulandndan emin olur.

e) Planl bakm srasnda tespit edilen veya raporlanan tm arzalarn ve uygunsuzluklarn uygun bir ekilde onayl bakm kuruluu tarafndan giderilmesini salar.

f) Gerektiinde hava aracnn uygun bir ekilde onayl bir bakm kuruluuna teslim edilmesini salar.

g) Komponent kontroln, planl bakmlar, uua elverililik direktiflerinin uygulanmasn, mrl paralarn deiim zaman geldiinde deitirilmesini uygun bir ekilde gerekletirildiinden emin olmak zere koordine eder.

) Tm srekli uua elverililik kaytlarn ve/veya iletmecinin teknik kayt sistemini ynetir ve arivlenmesini salar.

h) Arlk ve denge raporunun hava aracnn gncel durumunu doru yansttndan emin olur.

(3) Ticari hava tamacl yapan iletmelerin, SHY-145 ve EASA Part-145e gre onayl olmad durumlarda, iletmeci ve onayl bakm kuruluu veya baka bir iletmeci arasnda imzalanmak zere, kapsam Genel Mdrlk tarafndan belirlenen, tm bakmn nihai olarak onayl bir bakm kuruluu tarafndan gerekletirilmesini gvence altna alan yazl bir bakm anlamas yapar.

Dokmantasyon

MADDE 30 (1) Onayl SYK, 29 uncu madde kapsamnda belirtilen srekli uua elverililik faaliyetlerinin gerekletirilmesi iin 14 nc madde dorultusunda geerli gncel bakm verilerine sahip olmaktan ve kullanmaktan sorumludur.

Uua elverililik gzden geirme ilemi

MADDE 31 (1) 41 inci madde kapsamnda belirtilen bir hava aracnn uua elverililiinin gzden geirilmesine ynelik artlarn karlanmas amacyla, onayl SYK tarafndan hava arac dokman ve kaytlarna kapsam Genel Mdrlk tarafndan belirlenen gzden geirme ilemi uygulanr.

(2) Onayl SYKnn uua elverililik gzden geirme personeli hava aracnda fiziki bir inceleme gerekletirir.

(3) Uua elverililiin gzden geirilmesi grevleri bakasna verilemez.

(4) Uua elverililiin gzden geirilmesi ileminin sonucunun yetersiz olmas durumunda, Genel Mdrlk, ilgili durumun saptanmasndan itibaren mmkn olan en hzl yntemle fakat en ge 72 saat ierisinde tespit edilen durum hakknda bilgilendirilir.

Kuruluun yetkileri

MADDE 32 (1) Yedinci blm dorultusunda onaylanm olan SYK;

a) Ticari hava tamaclnda kullanlanlar hari olmak zere, hava aracnn srekli uua elverililiini, SYK onay sertifikas zerinde listelendii ekilde ynetebilir,

b) Hem kendi onay sertifikasnda hem de kendi iletme ruhsatnda listelenmesi durumunda ticari hava tamaclnda kullanlan hava aralarnn srekli uua elverililiini ynetebilir,

c) Srekli uua elverililik grevlerinin bir ksmnn yerine getirilmesi iin kendi kalite sistemi altnda alan herhangi bir kurulu ile anlama yaplabilir. Bu kapsamda anlama yaplan kurulular SYK onay sertifikasnda belirtilir,

) Genel Mdrlk tarafndan veya yedinci blm dorultusunda onaylanm baka bir SYK tarafndan dzenlenmi bir uua elverililik gzden geirme sertifikasn 41 inci maddenin ikinci fkras koullar altnda temdit edebilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen ayrcalklara sahip olan SYK, ilaveten, uua elverililik gzden geirme sertifikas yaynlamak zere onaya sahip olduu hava aralarna, Genel Mdrlk tarafndan onaylanm uu artlarna uygunluunu teyit ettiinde 25 inci maddeye gre hazrlanan SEK ierisinde oluturulan prosedr kapsamnda uu izni dzenlemek zere de onaylanabilir.

Kalite sistemi

MADDE 33 (1) Onayl SYK, yedinci blmn gerekliliklerini karlamaya devam etmesini salamak amacyla, hava aracnn uua elverililiini korumak iin gerekli olan prosedrlerin yeterliliini ve yrtlen faaliyetlerin bu prosedrlere uygunluu takip etmek zere bir kalite sistemi kurar ve bir kalite yneticisi atar. Uygunluun kontrol, gerektiinde dzeltici faaliyetin gerekletirilmesi iin sorumlu yneticiye ynelik geri bildirim sistemi ierir.

(2) Kalite sistemi yedinci blmdeki faaliyetleri izler. Bu izleme faaliyeti en azndan aadaki ilevleri ierir:

a) Yedinci blmdeki faaliyetlerin onaylanm prosedrler dorultusunda yaplmakta olduunun izlenmesi.

b) Tm anlamal bakmn anlama dorultusunda yaplmakta olduunun izlenmesi.

c) Bu Ynetmeliin gerekliliklerine uygunluunun izlenmesi.

(3) Bu faaliyetlere ilikin kaytlar en az iki yl boyunca SYK tarafndan muhafaza edilir.

(4) Onayl SYKnn SHY-6A, SHY 145-01, SHY-147 ynetmelikleri veya SHT-21T veya SHT-21 talimatlar dorultusunda onaylanm olduu durumlarda, sz konusu kalite sistemi SHY-6A, SHY 145-01, SHY-147 ynetmelikleri veya SHT-21T veya SHT-21 talimatlar tarafndan gerekli grlen kalite sistemi ile birletirilebilir.

(5) Ticari hava tamacl yapan iletmelerde, yedinci blmdeki kalite sistemi iletmecinin kalite sisteminin ayrlmaz bir parasdr.

(6) Ticari hava tamacl yapan ancak srekli uua elverililik ynetimini yapmayan kk lekli iletmelerde, kalite sistemi Genel Mdrlk tarafndan onaylanm dzenli bir organizasyonel gzden geirme sistemi ile deitirilebilir. Fakat bu kapsama balonlar haricindeki azami kalk ktlesi (MTOM) 2.730 kg zerindeki hava aralar iin uua elverililik gzden geirme sertifikalar dzenleyen iletmeler dahil deildir. Hibir kalite sisteminin mevcut olmamas durumunda, iletme, srekli uua elverililik ynetimi grevlerini baka iletmelere anlama yoluyla devredemez.

Onayl SYKdaki deiiklikler

MADDE 34 (1) Genel Mdrln bu Ynetmelik ile srekli uygunluu tespit etmesine imkan vermek amacyla, onayl SYK, aadaki deiikliklerden herhangi birinin gerekletirilmesine ilikin her tr neriyi bu gibi deiiklikler gereklemeden nce Genel Mdrle bildirmekten sorumludur:

a) Kuruluun ad,

b) Kuruluun adresi,

c) Kuruluun ilave adresleri,

) Sorumlu ynetici,

d) 27 nci maddenin nc fkras kapsamnda belirtilen kiilerden herhangi biri,

e) Onaya etki edebilecek tesisler, prosedrler, i kapsam ve personel.

(2) Personel ile ilgili olarak nerilen deiikliklerin ynetimin nceden bilgisi kapsamnda olmamas durumunda, bu deiiklikler mmkn olan ilk frsatta bildirilir.

Kayt muhafaza etme

MADDE 35 (1) Onayl SYK, yaplan almaya ilikin tm detaylar kayt altna almaldr. 11 inci madde ve ticari hava tamacl yapld durumda 12 nci madde tarafndan gerekli grlen kaytlar Genel Mdrlk tarafndan belirlenen sreler boyunca Genel Mdrlk tarafndan belirlenen esas ve usullere gre muhafaza altna alnr.

(2) SYKnn faaliyetlerine son verdii hallerde, muhafaza edilen tm kaytlar hava aracnn ileticisine devredilir.

Onayn srekli geerlilii

MADDE 36 (1) Onay, sresiz olarak dzenlenir ve aadaki artlara tabi olarak geerli klnr:

a) Kuruluun, 37 nci maddede belirtilen bulgularn ele alnmasna ilikin hkmler gereince bu Ynetmelik ile uygunluunu srdrmesi,

b) Genel Mdrle, bu Ynetmelie uygunluun srekliliini tespit etmesi amacyla kurulua eriim hakknn verilmesi,

c) Onayn askya alnmamas veya iptal edilmemesi.

(2) Onayn askya alnmas veya iptal edilmesi sonrasnda, onay sertifikas Genel Mdrle iade edilir.

SYKda tespit edilen bulgular

MADDE 37 (1) SYK, bulgulara ilikin bildirimin alnmas sonrasnda mutabk kalnan sre ierisinde bir dzeltici faaliyet plan sunar ve dzeltici ilemlerin uygunluunu onaylanmak zere Genel Mdrle sunar.

(2) Denetlemeler veya dier uygulamalar srasnda bu Ynetmelie uygunsuzluu gsteren kantlar tespit edildiinde, Genel Mdrlk tarafndan aadaki ilemler yaplr:

a) Seviye 1 bulgular iin, bulgunun kapsamna bal olarak bulgular giderilinceye kadar srekli uua elverililik ynetimi kuruluu onaynn iptali, snrlandrlmas veya tamamen/ksmen askya alnmas iin derhal ilem gerekletirir.

b) Seviye 2 bulgular iin, aydan fazla olmamak kaydyla bulgunun ieriine uygun olarak Genel Mdrlk tarafndan bir dzeltici faaliyet sresi verilir. Genel Mdrlk bulgunun ieriine gre uygun bir dzeltici faaliyet plan kapsamnda sz konusu srenin sonunda aylk sreyi uzatabilir.

(3) Genel Mdrlk tarafndan verilen sre zarfna riayet edilmemesi durumunda, Genel Mdrlk onayn ksmen veya tamamen askya alnmas ve idari para cezasna ynelik ilem yapar.

SEKZNC BLM

Bakm k Sertifikas

Hava arac bakm k sertifikas

MADDE 38 (1) Onayl bir bakm kuruluu tarafndan gerekletirilen hava arac bakm k ilemleri hari olmak zere, bakm k sertifikas bu blm dorultusunda dzenlenir.

(2) Tm bakmlarn aadaki kiiler tarafndan uygun bir ekilde yapldna emin olunmadan ve herhangi bir bakmn tamamlanmas sonrasnda bakm k sertifikas yaymlanmadan hibir hava arac uua verilemez:

a) Altnc blm dorultusunda veya EASA Part-M alt paragraf Fye gre onaylanm olan bakm kuruluu adna uygun onaylayc personel,

b) Bu fkrann (a) bendi uyarnca geerli olan Genel Mdrlk tarafndan belirlenen hava arac karmak bakm grevleri hari olmak zere, SHY-66 veya edeeri kapsamnda ortaya konan gerekliliklere uygun olan onaylayc personel,

c) 40 nc madde kapsamnda hava arac sahibi pilot tarafndan.

(3) kinci fkrann (b) bendi istisna olmak zere, ticari hava tamaclnda kullanlmayan ELA 1 hava aralar iin Genel Mdrlk tarafndan belirlenen hava arac karmak bakm ileri, ikinci fkrann (b) bendi kapsamnda yer alan onaylayc personel tarafndan servise verilebilir.

(4) kinci fkra istisna olmak zere, ngrlemeyen durumlarda, hava aracnn hibir onayl bakm kuruluunun ve onaylayc personelin mevcut olmad bir yerde kaldnda, hava arac sahibi pilot, drdnc blm ierisinde ortaya konan standartlar gereince bakm yapmas ve hava aracna bakm k sertifikas dzenlemesi iin yldan az olmayan hava arac bakm tecrbesine sahip olan ve nitelikleri tayan herhangi bir kiiyi yetkilendirebilir. Bu durumdaki yetkilendirme usulleri Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

(5) Bakm k sertifikas Genel Mdrlk tarafndan ayrca belirlenen bilgileri ierir.

(6) Uu emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir uygunsuzluun tespit edilmesi durumunda bakm k sertifikas yaymlanamaz.

Komponent bakm k sertifikas

MADDE 39 (1) Hava arac komponenti zerinde 18 inci madde gereince yaplan her trl bakm ilemi sonrasnda bir bakm k sertifikas yaymlanr.

Hava arac sahibi pilot yetkilendirmesi

MADDE 40 (1) Bir kiinin hava arac sahibi pilot olarak nitelendirilebilmesi iin;

a) Hava arac tip veya snf yetkisi iin Genel Mdrlk tarafndan yaymlanan veya geerli klnan bir pilot lisansna veya edeerine sahip olmas gerekmektedir.

b) Tek bana veya mtereken hava aracna sahip olmas gerekmektedir. Sz konusu hava arac sahibi pilot;

1) Tescil formunda yer alan gerek kiilerden biri olmak zorundadr.

2) Tzel kiiliin tescil belgesinde hava arac sahibi veya iletmeci olarak belirtildii durumlarda kr amac gtmeyen bir tzel kiiliin yesi olmak zorundadr. Sz konusu ye, sz konusu tzel kiiliin karar verme srecine dorudan katlr ve sz konusu tzel kiilik tarafndan hava arac sahibi pilot bakmn yapmak zere grevlendirilir.

(2) Azami kalk ktlesi (MTOM) 2.730 kg. veya altnda olan zel olarak iletilen karmak olmayan her tr motor gcyle alan hava arac, planr, motorlu planr veya balon iin hava arac sahibi pilot, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen kapsamnda belirtilen snrl hava arac sahibi pilot bakm sonrasnda bakm k sertifikas yaymlayabilir.

(3) Snrl hava arac sahibi pilot bakmnn kapsam 8 inci madde kapsamndaki hava arac bakm programnda belirtilir.

(4) Bakm k sertifikas kayt sistemine kaydedilmeli ve yaplan bakma, kullanlan bakm verilerine ilikin temel detaylar, bakmn tamamland tarihi ve sz konusu sertifikay yaymlayan hava arac sahibi pilotun adn, soyadn, imzasn ve pilot lisans numarasn ierir.

DOKUZUNCU BLM

Uua Elverililik Gzden Geirme Sertifikas

Hava arac uua elverililik gzden geirme ilemi

MADDE 41 (1) Sivil hava aralarnn; Trk uak siciline tescil edilmeden nce ve tescilden sonra da belirlenmi bulunan hallerde, uua elverililik ynnden muayene ve kontrol edilmesine ilikin esaslar Genel Mdrlke dzenlenir. Hava aracnn uua elverililik sertifikasnn geerliliini salamak iin, hava aracnn ve srekli uua elverililik kaytlarnn gzden geirme ilemi Genel Mdrlk tarafndan belirlenen periyotlarla yaplr.

(2) Uua elverililik gzden geirme sertifikas, uua elverililiin gzden geirme ileminin yeterli bir ekilde tamamlanmas sonrasnda Genel Mdrlk tarafndan belirlenen dzenlemeler dorultusunda yaymlanr.

(3) Koullarn olas bir emniyet tehdidinin varln ortaya kard durumlarda, Genel Mdrlk sz konusu uua elverililik gzden geirme ilemini yapar ve uua elverililik gzden geirme sertifikasn kendisi yaymlar.

(4) Genel Mdrln uua elverililik gzden geirme ilemini yapmas ve/veya uua elverililik gzden geirme sertifikasn kendisi dzenlemesi durumunda, hava aracnn sahibi veya iletmecisi, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen talimatlar dorultusunda gerekli belgeleri Genel Mdrle salar.

(5) Hava aracnn uua elverili olmadna dair bir kantn veya bu ynde dnlmesi iin sebebin bulunmas durumunda uua elverililik gzden geirme sertifikas yaymlanamaz veya sz konusu sertifikann sresi uzatlamaz.

Uua elverililik gzden geirme sertifikasnn geerlilii

MADDE 42 (1) Uua elverililik gzden geirme sertifikas aadaki durumlardan en az birisinin gereklemesi halinde geersizdir:

a) Uua elverililik gzden geirme sertifikasnn askya alnmas veya iptal edilmesi,

b) Uua elverililik sertifikasnn askya alnmas veya iptal edilmesi,

c) Sz konusu hava aracnn Trkiye Cumhuriyeti hava arac sicilinde tescilli olmamas,

) Sz konusu uua elverililik sertifikasnn bal olduu tip sertifikasnn askya alnmas veya iptal edilmesi.

(2) Uua elverililik sertifikasnn geersiz olmas durumunda veya aadaki durumlarn herhangi birisinin gereklemesi halinde hava aracnn uu yapmasna izin verilmez:

a) Hava aracnn veya sz konusu hava aracna takl herhangi bir komponentin srekli uua elverililiinin bu Ynetmeliin gerekliliklerini karlamamas,

b) Hava aracnn, EASA veya denklii olan havaclk otoritesi tarafndan onaylanm tip dizayn ile uygun olmamas,

c) Hava aracnn gerekli onayl nlemler alnmadan, onayl uu el kitabnn veya uua elverililik sertifikasnn snrlamalarnn tesinde iletiliyor olmas,

) Hava aracnn uua elverililiine etki eden bir olaya veya kazaya karmasnn akabinde hava aracnn uua elverililiini salamamas halinde,

d) Bir modifikasyonun veya tamirin SHT-21T/EASA Part-21 kapsamnda onaylanmadan uygulanmas durumunda.

(3) Uua elverililik gzden geirme sertifikasna dair onayn geri alnmas veya iptal edilmesi sonrasnda, uua elverililik gzden geirme sertifikas Genel Mdrle iade edilir.

Trkiye Cumhuriyeti snrlar ierisinde hava aracnn devri

MADDE 43 (1) Trkiye Cumhuriyeti tescilli olan bir hava arac devredilirken, hava aracnn eskiden tescilli olduu iletme ve tesciline alacak olan iletme tarafndan Genel Mdrln onay alnr. Mevcut uua elverililik gzden geirme sertifikas son geerlilik tarihine kadar geerlidir.

Trkiyeye ithal edilen hava aracnn uua elverililiinin incelenmesi

MADDE 44 (1) Trkiyeye herhangi bir lkeden bir hava arac ithal ederken bavuru sahibi, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen dzenlemeler dorultusunda Genel Mdrle bavuruda bulunur. 41 inci maddeye uygun ekilde bir uua elverililik gzden geirme ilemini ve onayl bakm programna gre sresi gelen tm bakmlar yaptrr.

(2) SYK, hava aracnn ilgili gereklilikleri saladna kanaat getirdiinde, gerekliyse, uua elverililik gzden geirme sertifikasnn yaymlanmas iin Genel Mdrle bir tavsiye raporu gnderir.

(3) Hava aracnn sahibi, Genel Mdrlk tarafndan kontrol edilmesi iin hava aracna eriim imkan salar.

(4) Hava aracnn ilgili gereklilikler kapsamnda ngrlen artlar tadna kanaat getirildiinde, Genel Mdrlk tarafndan yeni bir uua elverililik sertifikas yaymlanr. Trk sivil hava aralarna uua elverililik belgesinin verilmesi, belgenin geri alnmas veya iptaline ilikin artlar ile bu ilemlere ait yetki ve sorumluluklar, Trkiyenin taraf olduu uluslararas anlamalarn hkmleri sakl kalmak art ile Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

(5) Genel Mdrlk, uua elverililik sertifikas ile birlikte uua elverililik gzden geirme sertifikasn geerlik tarihini snrlandrmay gerektirecek emniyete ilikin bir neden bulunmad srece bir yllk sreyle geerli olmak zere yaymlar.

Hava aracnda tespit edilen bulgular

MADDE 45 (1) Seviye 1 bulgu, bu Ynetmelik gereklilikleri ile emniyet standardn dren ve uu emniyetini ciddi ekilde tehlikeye atan her tr nemli uygunsuzluk durumudur.

(2) Seviye 2 bulgu, bu Ynetmelik gereklilikleri ile emniyet standardn dren ve uu emniyetini tehlikeye atmas olas olan her tr nemli uygunsuzluk durumudur.

(3) 5 inci maddede belirtilen sorumlu kii veya kurulu, bu maddenin drdnc fkras kapsamnda bulgulara ilikin bildirimin alnmas sonrasnda mutabk kalnan sre ierisinde kk neden analizlerini de ieren bir dzeltici faaliyet plan sunar ve dzeltici ilemlerin uygunluunu onaylanmak zere Genel Mdrle sunar.

(4) Hava arac denetlemeleri veya dier uygulamalar srasnda bu Ynetmelik gereklilii ile uygunsuzluu gsteren kantlar tespit edildiinde, Genel Mdrlk aadaki ilemleri yapar:

a) Seviye 1 bulgular iin, baka bir uu ncesinde uygun dzeltici faaliyetin gerekletirilmesini gerekli g