20 Aralık 2012  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28503

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/4000

             Hükümetimiz adına 22 Ekim 2012 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1”in onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/11/2012 tarihli ve HUM/5990817 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                           B. ATALAY                                         M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. ŞİMŞEK                                                  H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI

KOMİSYONU ARASINDA IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ

KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI

PROGRAMI’NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN

PROGRAM HAKKINDA 2007 YILI FİNANSMAN

ANLAŞMASINA DAİR

ZEYİLNAME No 1

Bu zeyilnamenin imzalanması için Genişleme Genel Müdürlüğünün B Biriminin Başkanı Alexandra Cas Granje tarafından temsil edilen Avrupa Komisyonu (kısaca “Komisyon” olarak anılacaktır) tarafından temsil edilen Avrupa Birliği (kısaca “Birlik” olarak anılacaktır)

ve diğer tarafta,

Bu zeyilnamenin imzalanması için Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı ve Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) Büyükelçi Sn. Haluk Ilıcak tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (“yararlanıcı ülke” olarak anılacaktır),

Türkiye’nin 2007 yılı için IPA II. Bileşeni altındaki ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılımı hakkında, Birlik ve yararlanıcı ülke tarafından imzalanan Finansman Anlaşması (kısaca Finansman Anlaşması olarak anılacaktır) ile ilgili olarak,

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE MUTABIK KALMIŞLARDIR:

Madde 1 – Nitelik ve Konu

31 Mayıs 2012 tarihli ve C (2012) 3663 sayılı Komisyon Kararı’nın kabul edilmesini müteakip, Türkiye’nin 2007 yılı için IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni altındaki ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılımının finansmanı hakkındaki uygulama süresi 24 ay uzatılmıştır. Düzenlemenin son uygulama tarihi 31 Aralık 2014, son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2015 olarak belirlenmiştir.

Finansman Anlaşmasının 6 ncı Maddesinin birinci fıkrasındaki son uygulama tarihi bu doğrultuda değiştirilmiştir:

Sözleşmeler, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla 4 yıl içerisinde imzalanmalıdır.

Madde 2

Orijinal Finansman Anlaşmasının diğer tüm koşul ve şartları değişiklik yapılmadan muhafaza edilmiştir.

Madde 3

Finansman Anlaşması’nın bu zeyilnamesi İngilizce dilinde ve iki nüsha halinde hazırlanmıştır.

Madde 4 – Yürürlüğe Girme

Finansman Anlaşması’nın bu zeyilnamesi, lehtar devletin Türkiye Cumhuriyeti’nde bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüm iç işlemlerin tamamlandığını Komisyon’a bildirdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

İMZALAR

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına,                                          Avrupa Birliği adına,

Büyükelçi M. Haluk Ilıcak,                                                           Alexandra Cas Granje,

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı                                               Genişleme Genel Müdürlüğü B Birimi

Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC)                                              Başkanı

 

İmza: _____________________________                                   İmza: _____________________________

22 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da                                                25 Eylül 2012 tarihinde Brüksel’de

imzalanmıştır.                                                                                imzalanmıştır.

 

Andlaşmanın yabancı dil metni için tıklayınız