19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

MERA KANUNUNUN 30 UNCU MADDES GERENCE YAPILACAK

TAHSLATLAR LE DENECEK HUZUR HAKLARINA

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanununun 30 uncu maddesi uyarnca elde edilecek gelirlerden yaplacak tahsilata ilikin usul ve esaslar ile denecek huzur haklarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Mera Kanununun 30 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bakan: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakann,

c) Banka: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Merkez Saymanlk Mdrl hesabnn bulunduu bankay,

) Genel Mdrlk: (BGEM) Bitkisel retim Genel Mdrln,

d) Genel Mdr: Bitkisel retim Genel Mdrn,

e) l Mdrl: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl l Mdrln,

f) Kanun: 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanununu,

g) Komisyon: Kanunun 6 nc maddesi gereince illerde oluturulan l Mera Komisyonunu,

) Teknik ekip: Kanunun 6 nc maddesi gereince illerde oluturulan ve Komisyona bal olarak grev yapacak ekipleri,

ifade eder.

KNC BLM

Mera Gelirleri Tahsilat ve Hesap leri

Gelir tahsilat

MADDE 4 (1) Mera hizmetlerini karlamak zere,

a) Kanununa gre otlatma amacyla kiraya verilen mera, yaylak ve klaklardan alnacak cretler, kiralayanlar tarafndan dorudan bankaya yatrlr ve banka dekontu komisyona ibraz edilir.

b) reticilerden satn alnan stn satn alma bedelinin binde biri orannda, st ileyen kurulularca yaplacak kesinti, kesintinin yapld tarihi izleyen ayn onbeine kadar bankaya yatrlr ve dekontun bir rnei Bakanla gnderilir. Ayrca, st ileyen kurulu; arac kurulular vastasyla reticiden satn alnarak, kendilerine teslim edilen stten yaplmas gereken binde bir kesintiyi tahsil etmek ve ayn sre ierisinde bankaya yatrmakla ykmldr.

c) Yurt iinde yetitirilen ve sat yaplan bykba ve kkba canl hayvanlarn sat bedellerinin binde biri orannda satcdan alnacak pay;

1) Bakanlk il ve ile mdrlklerince grevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilerek, tahsilatn yapld gn veya en ge takip eden i gn ierisinde bankaya yatrlr.

2) zel ve kamuya ait kesimhane ve mezbahalarda yaplacak kesintiler komisyonlarn belirleyecei usul ve esaslar erevesinde tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayn onbeine kadar bankaya yatrlr ve dekontun bir rnei Bakanla gnderilir.

3) Hayvan sat yaplan pazarlarda sat yaplan hayvanlardan, yaplacak kesintiler, belediyelerce tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayn onbeine kadar bankaya yatrlr ve dekontun bir rnei Bakanla gnderilir.

4) Borsada sat yaplan canl hayvanlardan yaplacak kesintiler, borsa grevlileri tarafndan kendi usulne uygun tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayn onbeine kadar bankaya yatrlr ve dekontun bir rnei Bakanla bildirilir.

) Tahsis amacnn deitirilmesi iin bavuruda bulunan gerek ve tzel kiilerden, tahsis amac deitirilen meradan elde olunacak yirmi yllk ot geliri esas alnarak, Komisyonca tespit edilecek cret dorudan bankaya yatrlarak dekontu komisyona ibraz edilir. Dekontun bir rnei Komisyonca Bakanla bildirilir. Tespit edilen cret, tahsis amac deiiklii karar Komisyona ulatnda pein olarak tahsil edilir.

d) Yayla turizmi amac ile Kanunun 20 nci maddesi erevesinde verilecek yap izinlerinden Valiliklerce tespit edilecek miktarda alnan yap ruhsat cretleri ile bu yerlerin yllk kira bedelleri, dorudan bankaya pein olarak yatrlarak, dekontu ilgili Komisyonlara ibraz edilir. Dekontun bir rnei Komisyonca Bakanla gnderilir.

e) Kii veya kurumlarca yaplacak her trl ba ve yardmlar dorudan bankaya yatrlr.

(2) Yatrlan bu tutarlar bteye gelir kaydedilir.

(3) Bu madde kapsamndaki gelirleri tahsil edenler veya kesintileri yapanlar, tahsil ettikleri gelirleri veya kesintileri, bu maddede belirtilen srelerde, bankaya yatrrlar.

(4) Gelirlerin tahsilatnda, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

Hesap ileri eflii

MADDE 5 (1) Hesap leri eflii, merkezde ayr, Mera ve Yem Bitkileri Daire Bakanl bnyesinde, illerde Bitki Sal ve Bitkisel retim ube Mdrl bnyesinde oluturulur ve grevleri unlardr:

a) Tara Hesap leri efliklerinin i ve ilemlerini takip etmek.

b) Kanunun 30 uncu maddesi ile ilgili gelirleri izlemek.

c) Yllara gre ihtiya olacak demelere ait denek taleplerini hazrlamak.

) deme emri belgelerinin, ilgili mevzuata uygun olarak hazrlanmasn salamak.

Huzur hakk ve harcrah demeleri

MADDE 6 (1) Komisyon yeleri ile teknik ekipte grevlendirilenlere, toplantlara fiilen katlmalar artyla ayda ikiden fazla olmamak zere huzur hakk denir.

(2) Toplant bana denecek huzur hakknn hesaplanmasnda, (1000) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucunda bulunacak miktar esas alnr.

(3) Huzur hakk demelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

(4) Harcrah demeleri; 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre yaplr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 7 (1) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Mera Hizmetlerine Dair zel denein Kullanmna likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.