19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA

2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

             5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

             Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen)  olarak tespit ve ilan etmiştir.

             Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

             Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

 

İLGİLİ KANUN

 

 

 

MADDESİ

KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI

2012 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI

2013 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI

 

(YTL)

(TL)

(TL)

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

600.000,-

815.555

879.168

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi

250.000,-

339.814

366.319

19 uncu Maddenin Üçüncü Fıkrası

1.000-50.000,-

1.358 - 67.962

1.463 - 73.263