19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ 
P
İYASASI HAKKINDA KANUNUN 9 UNCU MADDESİ UYARINCA
2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBL
İĞ

             4646 sayılı Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu  maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında   “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

             Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen)  olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu  maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

             4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu  maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

 

 

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI

2012 YILINDA

UYGULANACAK PARA CEZALARI

2013 YILINDA

UYGULANACAK PARA CEZALARI

İLGİLİ KANUN
MADDESİ

(YTL)

(TL)

(TL)

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi

350.000,-

475.741

512.848

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi

300.000,-

407.777

439.583

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi

350.000,-

475.741

512.848

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi

500.000,-

679.629

732.640

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi

500.000,-

679.629

732.640

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi

600.000,-

815.555

879.168

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (g) Bendi

600.000,-

815.555

879.168