19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA

2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

             4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında   “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

             Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen)  olarak tespit ve ilan etmiştir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

             4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

 

 

KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI

2012 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI

2013 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI

İLGİLİ KANUN MADDESİ

(YTL)

(TL)

(TL)

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi

200.000,-

271.851

293.055

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi

250.000,-

339.814

366.319

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi

300.000,-

407.777

439.583

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi

400.000,-

543.703

586.111

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi

450.000,-

611.666

659.375

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi

500.000,-

679.629

732.640