19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

ZORUNLU KARILIKLAR HAKKINDA TEBL (SAYI: 2005/1)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SAYI: 2012/15)

MADDE 1 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)in 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1), (4) ve (5) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Vadesiz ve ihbarl dviz tevdiat, yabanc para zel cari ve vadesiz kymetli maden depo hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yla kadar vadeli dviz tevdiat, yabanc para katlma ve kymetli maden depo hesaplarnda yzde 11,5,

4) 1 yla kadar (1 yl dhil) vadeli yabanc para dier ykmllklerde yzde 11,5,

5) 3 yla kadar (3 yl dhil) vadeli yabanc para dier ykmllklerde yzde 9,5,

MADDE 2 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin drdnc fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

2) En fazla yzde 30u; yzde 20lik ilk dilimine denk gelen tutar 1,3, yzde 5lik ikinci dilimine denk gelen tutar 1,8, yzde 5lik nc dilimine denk gelen tutar 2,3 katsaysyla arplmak suretiyle bulunan toplam tutar zerinden standart altn cinsinden,

MADDE 3 Bu Tebli 21/12/2012 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.