19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanl ile Maliye Bakanlndan:

TCAR DEFTERLERE LKN TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; gerek ve tzel kii tacirler tarafndan fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasl tutulacan, defterlerin kayt zamann, onay yenileme ile al ve kapan onaylarnn ekli ve esaslarn belirlemektir.

(2) Bu Tebli tacirler tarafndan tutulan ticari defterleri kapsar. Kooperatiflerin tutaca defterlere ve dier hususlara ilikin zel hkmler dnda bu Tebli hkmleri uygulanr. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca tutulmas gereken defterlere ilikin ykmllkler sakldr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 64 nc maddesinin nc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Gerek kii tacir: Bir ticari iletmeyi ksmen de olsa kendi adna ileten kiiyi,

b) Genel kurul: Anonim, limited ve sermayesi paylara blnm komandit irketlerde genel kurulu, ahs irketlerinde ortaklar kurulunu ve gereinde ortaklarn tmn,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

) MERSS: Merkezi Sicil Kayt Sistemini,

d) Sermaye irketi: Anonim, sermayesi paylara blnm komandit ve limited irketleri,

e) ahs irketi: Kollektif ve komandit irketleri,

f) Tacir: Gerek ve tzel kii tacirleri,

g) Ticaret irketi: Kollektif, komandit, anonim, sermayesi paylara blnm komandit ve limited irketler ile kooperatifleri,

) Tzel kii tacir: Ticaret irketleriyle amacna varmak iin ticari bir iletme ileten vakflar, dernekler ve kendi kurulu kanunlar gereince zel hukuk hkmlerine gre ynetilmek veya ticari ekilde iletilmek zere devlet, il zel idaresi, belediye ve ky ile dier kamu tzel kiileri tarafndan kurulan kurum ve kurulular,

h) Ynetim kurulu: Anonim irketlerde ynetim kurulunu, sermayesi paylara blnm komandit irkette ynetici veya yneticileri, limited irketlerde mdr veya mdrler kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Fiziki Ortamda Defter Tutma Ykmll

Genel olarak

MADDE 4 (1) Her tacir, bu Teblide belirlenen ticari defterleri tutmak ve defterlerinde ticari ilemleriyle ticari iletmesinin iktisadi ve mali durumunu, bor alacak ilikilerini ve her hesap dnemi iinde elde edilen neticeleri Kanuna gre aka grlebilir ekilde ortaya koymak zorundadr.

(2) Defterler nc kii uzmanlara, makul bir sre ierisinde yapacaklar incelemede iletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakknda fikir verebilecek ekilde tutulur. letme faaliyetlerinin oluumu ve gelimesi defterlerden izlenebilmelidir.

(3) letmenin muhasebesi ile ilgili ticari defterlere yaplacak kaytlarda, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.

Tutulacak defterler

MADDE 5 (1) Gerek veya tzel kii olup olmadna baklmakszn her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla ykmldr.

(2) ahs irketleri birinci fkrada saylan defterlere ek olarak genel kurul toplant ve mzakere defterini de tutarlar.

(3) Birinci fkrada saylan defterlere ilave olarak anonim ve sermayesi paylara blnm komandit irketler pay defteri, ynetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplant ve mzakere defteri, limited irketler ise pay defteri ve genel kurul toplant ve mzakere defteri tutmak zorundadr. 11 inci maddenin drdnc fkras hkm sakldr.

(4) zel hukuk hkmlerine gre idare edilmek veya ticari ekilde iletilmek zere Devlet, il zel idaresi, belediye ve ky ile dier kamu tzel kiileri tarafndan kurulan ve tzel kiilii bulunmayan ticari iletmeler ile kamu yararna alan dernekler ve gelirinin yardan fazlasn kamu grevi niteliindeki ilere harcayan vakflar tarafndan kurulan ticari iletmeler ve bunlara benzeyen ve tzel kiilii bulunmayan dier ticari teekkller birinci fkrada saylan defterleri tutmakla ykmldrler.

Yevmiye defteri

MADDE 6 (1) Yevmiye defteri, kayda geirilmesi gereken ilemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan karlarak tarih srasyla ve "madde" halinde dzenli olarak yazld defterdir.

(2) Yevmiye maddelerinin en az aadaki bilgileri iermesi arttr:

a) Madde sra numaras,

b) Tarih,

c) Borlu hesap,

) Alacakl hesap,

d) Tutar,

e) Her kaydn dayand belgelerin tr ile varsa tarihleri ve saylar.

(3) Yevmiye defteri ciltli ve sayfalar mteselsil sra numaral olur; vergi kanunlarna uygun olmak artyla mteharrik yaprakl defterler de kullanlabilir.

Defteri kebir

MADDE 7 (1) Defteri kebir, yevmiye defterine geirilmi olan ilemleri buradan alarak sistemli bir ekilde ilgili olduu hesaplara datan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

(2) Defteri kebirdeki kaytlarn en az aadaki bilgileri iermesi arttr:

a) Tarih,

b) Yevmiye defteri madde sra numaras,

c) Tutar,

) Toplu hesaplarda yardmc nihai hesaplarn isimleri.

(3) 6 nc maddenin nc fkras hkm defteri kebir hakknda da uygulanr.

Envanter defteri

MADDE 8 (1) Envanter defteri, ticari iletmenin alnda ve altan sonra her hesap dneminin sonunda tanmazlarn, alacaklarn, borlarn, nakit para tutarnn ve varlklar ile borlarn deerlerinin teker teker kaydedildii ciltli ve sayfalar mteselsil sra numaral defterdir.

(2) Hesap dnemi on iki ay geemez. Vergi Usul Kanununun ilgili hkmleri sakl kalmak kaydyla envanter, dzenli bir iletme faaliyetinin akna uygun den sre iinde ve her halkarda hesap dneminin sonundan itibaren ay iinde karlr ve deftere kaydedilir.

(3) 6 nc maddenin nc fkras hkm envanter defteri hakknda da uygulanr.

Pay defteri

MADDE 9 (1) Pay defteri; sermayesi paylara blnm komandit ve limited irketlerde irket ortaklarnn, anonim irketlerde pay sahiplerinin kaydedildii ciltli ve sayfalar mteselsil sra numaral defterdir.

(2) Anonim ve sermayesi paylara blnm komandit irketlerde pay defterine, senede balanmam pay ve nama yazl pay senedi sahipleriyle, intifa hakk sahipleri kaydedilir. Pay defterine yaplacak kaytlarn en az aadaki bilgileri iermesi arttr:

a) Pay sahibinin ad soyad veya unvan,

b) Pay sahibinin iletiim bilgileri,

c) Varsa pay zerindeki intifa hakk sahiplerinin ad soyad veya unvan ve intifa hakk sahibi olduklar paylar,

) Varsa intifa hakk sahiplerinin iletiim bilgileri,

d) Payn nominal deeri,

e) Sahip olunan pay says ve toplam tutar,

f) Payn tertibi,

g) Payn edinme tarihi,

) Deftere kayt tarihi,

h) Payn senede balanp balanmad ve tr,

) Payn edinimi ve devrine ilikin gerekli aklamalar.

(3) Payn usulne uygun olarak devredildii veya zerinde intifa hakk kurulduu ispat edilmedii srece, devralan ve intifa hakk sahibi pay defterine yazlamaz.

(4) Anonim ve sermayesi paylara blnm komandit irketlerde, hamiline yazl pay senedi sahibi olduunu ispat edenler ile sadece pay defterinde kaytl bulunan kimseler pay sahibi ve intifa hakk sahibi olarak kabul edilir.

(5) Anonim ve sermayesi paylara blnm komandit irketlerde senede balanmam hamiline yazl paylar senede balanp, senetlerin pay sahiplerine teslim edildikleri tarihten itibaren 10 gn ierisinde defterde aklanmak suretiyle pay defterinden silinir.

(6) Limited irketlerde pay defterine ortaklarn, adlar, adresleri, her ortan sahip olduu esas sermaye paynn says, esas sermaye paylarnn devirleri ve geileri itibar deerleri, gruplar ve esas sermaye paylar zerindeki intifa ve rehin haklar sahiplerinin adlar ve adresleri yazlr.

(7) Her pay sahibi defterde ayr bir sayfada izlenir. Pay/pay senedini devralan yeni ortak veya pay sahibi de ayr bir sayfada izlenir.

(8) Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan kayden takibi yaplan paylara ilikin Sermaye Piyasas Kanunu hkmleri ile ilgili dier dzenlemeler sakldr.

Ynetim kurulu karar defteri

MADDE 10 (1) Ynetim kurulu karar defteri, anonim irketlerde ynetim kurulunun, sermayesi paylara blnm komandit irketlerde yneticinin veya yneticilerin irket ynetimi ile ilgili olarak ald kararlarn yazlaca ciltli ve sayfa numaralar teselsl eden defterdir.

(2) Karar defterindeki kaytlarn en az aadaki bilgileri iermesi arttr:

a) Karar tarihi,

b) Karar says,

c) Toplantda hazr bulunanlar,

) Kararn ierii,

d) yelerin imzalar.

(3) Kararn, yelerden birinin yapt neri zerine dierlerinin yazl onay ile veya baz yelerin elektronik ortamda katlmas suretiyle alnd durumlarda bu husus ayrca belirtilir.

(4) Kararn, yelerden birinin yapt neri zerine dierlerinin yazl onay ile alnmas halinde imzalarn bulunduu kt veya ktlar karar defterine yaptrlr.

(5) Kararlarn btn yelerin toplantya elektronik ortamda katlmas ve gvenli elektronik imza ile alnmas halinde kararn gvenli elektronik imza ile imzalandn belirten ifadenin karar metninde yer almas ve alnacak fiziki kararn deftere yaptrlmas arttr.

(6) Kararn baz yelerin fiziki ortamda baz yelerin ise elektronik ortamda toplantya katlmas suretiyle alnmas halinde ise karar metninde fiziki ortamda katlanlarn imzalar ile elektronik ortamda katlanlarn gvenli elektronik imza ile karar imzaladklar belirtilir ve fiziki karar metni karar defterine yaptrlr.

(7) Ynetim kurulu toplantlarna elektronik ortamda katlm salanmas halinde elektronik kaytlar Kanunun 65 inci maddesi uyarnca gvenli bir ekilde saklanr.

(8) Bir nerinin veya nerilerin slak imza ile imzalanmas eklinde alnan kararlar Kanunun 390 nc maddesinin drdnc fkras uyarnca karar defterine yaptrlr; aksi halde karar geersizdir.

(9) Her ynetim kurulu yesi alnan karara ilikin muhalefetinin bir erh ile karar metnine geirilmesini isteyebilir. yelerin erh yazma talebi hibir sebeple reddedilemez; erh yazlmasna engel olunamaz. erh, sahibi dnda hi kimse tarafndan deitirilemez.

Genel kurul toplant ve mzakere defteri

MADDE 11 (1) Genel kurul toplant ve mzakere defteri, tzel kii tacirlerin genel kurul toplantlarnda grlen hususlarn ve alnan kararlarn kaydedildii ciltli ve sayfa numaralar teselsl eden defterdir.

(2) Genel kurul toplant ve mzakere defteri, irket genel kurul toplants yaplrken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan nergeler, alnan kararlar ilenerek dzenlenebilecei gibi hazrlanan toplant tutanann deftere yaptrlmas eklinde de tutulabilir.

(3) Kollektif ve komandit irketlerde ynetimle grevlendirilen ortan veya ortaklarn yahut btn ortaklarn irket ynetimi ile ilgili olarak ald kararlar da genel kurul toplant ve mzakere defterine kaydedilir. Bu fkra uyarnca yaplacak kaytlarda 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen hususlarn yazlmas zorunludur.

(4) Limited irketlerde mdr veya mdrler kurulunun irket ynetimi ile ilgili olarak ald kararlar genel kurul toplant ve mzakere defterine kaydedilebilecei gibi ayr bir mdrler kurulu karar defteri de tutulabilir. Mdrler kurulu karar defterinin tutulmas halinde al ve kapan onaylar dahil olmak zere ynetim kurulu karar defterine ilikin hkmler uygulanr. Kararlarn genel kurul toplant ve mzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen hususlarn yazlmas zorunludur. Ayr bir mdrler kurulu karar defteri tutulmas halinde mdr veya mdrler kurulu kararlar genel kurul toplant ve mzakere defterine kaydedilemez.

Saklama zorunluluu

MADDE 12 (1) Her tacir; tutmakla ykml olduu ticari defterleri ve bu defterlere yaplan kaytlarn dayand belgeleri snflandrlm bir ekilde on yl saklamakla ykmldr.

(2) Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hkmleri mahfuz kalmak kaydyla, tutulmas zorunlu defterlere yaplan kaytlarn dayand belgeler, okunur hale getirildiklerinde ierik olarak rtmeleri, saklama sresi boyunca her an ulalabilmeleri ve uygun bir sre ierisinde okunabilir hale getirilebilmeleri artyla grnt veya veri tayclarda da saklanabilir.

(3) Saklama sresi, ticari defterlere son kaydn yapld veya muhasebe belgelerinin olutuu takvim ylnn bitiiyle balar.

(4) Bir tacirin saklamakla ykml olduu defterler ve belgeler; yangn, su baskn veya yer sarsnts gibi bir afet veya hrszlk sebebiyle ve kanuni saklama sresi iinde zyaa urarsa tacir zya rendii tarihten itibaren onbe gn iinde ticari iletmesinin bulunduu yer yetkili mahkemesinden kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilir. Bu dava hasmsz alr. Mahkeme gerekli grd delillerin toplanmasn da emredebilir.

(5) Gerek kii olan tacirin lm halinde miraslar ve ticareti terk etmesi halinde kendisi defter ve ktlar birinci fkra gereince saklamakla ykmldr. Mirasn resmi tasfiyesi halinde veya tzel kii sona ermise defter ve ktlar birinci fkra gereince on yl sreyle sulh mahkemesi tarafndan saklanr.

NC BLM

Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerin Al ve Kapan Onaylar

Al onay yaplacak defterler ve onay zaman

MADDE 13 (1) Tacirler tarafndan fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, ynetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplant ve mzakere defterinin al onaylar kurulu srasnda ve kullanmaya balamadan nce, izleyen faaliyet dnemlerindeki al onaylar ise defterlerin kullanlaca faaliyet dneminin ilk ayndan nceki ayn sonuna kadar noter tarafndan yaplr. Al onaylarnn noter tarafndan yapld hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranmas zorunludur.

(2) Ticaret irketleri dndaki gerek ve tzel kii tacirlerin kurulu srasnda yaptracaklar ticari defterlere ilikin al onaylarnda ticaret sicili tasdiknamesi aranmaz.

(3) Ticaret irketlerinin ticaret siciline tescili esnasnda birinci fkrada yazl defterlerin al onaylar ticaret sicili mdrlkleri tarafndan da yaplabilir.

(4) Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile ynetim kurulu karar defterinin al onaylarnn her hesap dnemi iin yaplmas zorunludur. Pay defteri ile genel kurul toplant ve mzakere defteri yeterli yapraklar bulunmak kaydyla izleyen hesap dnemlerinde de al onay yaptrlmakszn kullanlmaya devam edilebilir.

(5) Onaya tabi defterlerin hesap dnemi iinde dolmas dolaysyla veya baka sebeplerle yl iinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunlar kullanmaya balamadan nce al onay yaptrmak zorundadrlar.

(6) Pay defterinin yenilenmesinin gerektii durumlarda al onay yaplacak yeni defter, kullanmna son verilecek defterle veya zayi edilmise zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni pay defterinin al onaynn yapld srada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni pay defterinin al onaynn yapldn tarih ve say belirtmek suretiyle erh der. Eski defterde veya zayi belgesinde sz konusu erhi gren noter tekrar bir al onay yapamaz.

Onayn ekli

MADDE 14 (1) Noterler ile ticaret sicil mdrlklerinin yapaca al onaylar defterin ilk sayfasna yazlr ve aadaki bilgileri ierir:

a) Defter sahibinin; gerek kiilerde ad soyad, tzel kiilerde unvan,

b) Defter sahibinin iletiim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi),

c) letmenin merkezi,

) MERSS numaras,

d) irketin faaliyet konusu,

e) Tacir sermaye irketi ise taahht edilen ve denen sermaye miktar,

f) Defterin tr,

g) Defterin ka sayfadan ibaret olduu,

) Defterin kullanlaca hesap dnemi,

h) Onay tarihi,

) Onay yapan makamn resmi mhr ve imzas.

(2) Defterler aadaki ekilde onaylanr:

a) Ciltli defterlerin sayfalarnn sra numarasyla teselsl ettiine baklarak, bu sayfalar teker teker onay makamnn resmi mhr ile mhrlenir.

b) Mteharrik yaprakl yevmiye defteri kullanan tacirler bir yl iinde kullanacaklarn tahmin ettikleri sayda yapra yukardaki esaslara gre onaylattrrlar. Onayl yapraklar bittii takdirde, yeni yapraklar kullanlmaya balamadan nce onaylatlr. Bunlarn sayfa numaralar onayl yapraklarn sayfa numaralarn takiben teselsl ettirilir. Tasdik makam, ilave yapraklarn saysn ilk onayn altna kaydeder ve bu kayd usulne gre onaylar.

Kapan onay yaplacak defterler ile onay zaman ve ekli

MADDE 15 (1) Yevmiye defteri ile ynetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap dneminin nc aynn sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydn altna noterce Grlmtr ibaresi yazlarak mhr ve imza ile onaylanmas zorunludur.

DRDNC BLM

Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerde Onay Yenileme

Genel olarak

MADDE 16 (1) Ynetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yapraklar bulunmas halinde yeni hesap dneminin ilk ay ierisinde onay yenilemek suretiyle kullanlmaya devam edilebilir.

(2) Onay yenilemede defterlerin tr deitirilemez.

Kapan onayna tabi defterlerde onay yenilemenin ekli

MADDE 17 (1) Kapan onayna tabi olan yevmiye ve ynetim kurulu karar defterlerinde son kaydn altna yazlacak Grlmtr ibaresinin yannda onay yenileme ksmnda aadaki bilgilerin yer almas zorunludur:

a) Bu Tebliin 14 nc maddesinde al onaynda bulunmas gerektii hkm altna alnan hususlarda bir deiiklik olmusa bu deiiklikler,

b) Defterin kalan sayfa adedi,

c) Kullanlmaya devam edilecei hesap dnemi,

) Onay tarihi,

d) Onay makamnn resmi mhr ve imzas.

(2) Onay yenileme ileminde defterlerin kalan sayfalarnn tekrar mhrlenmesine ve sra numaras verilmesine gerek yoktur.

Kapan onayna tabi olmayan defterlerde onay yenilemenin ekli

MADDE 18 (1) Kapan onayna tabi olmayan defteri kebir ve envanter defterinde onay yenileme son kaydn yer ald sayfadan sonraki sayfaya yaplr. Bu sayfada yer alacak bilgilere ve onay yenilemenin ekline ilikin bu Tebliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) il (d) bentleri ile ayn maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

BENC BLM

Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerde Kayt Dzeni

Kaytlarn Trke tutulmas

MADDE 19 (1) Vergi Usul Kanununun ilgili hkmleri sakl kalmak kaydyla, Kanun ve bu Tebli uyarnca tutulacak ticari defterler Trke tutulur ve kaytlarda Trk para birimi kullanlr.

Ksaltma kullanlmas

MADDE 20 (1) Kaytlarda ksaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanld takdirde, bunlarn anlamlar duraksamaya yer brakmayacak kesinlikte ve tekdze olur.

Kayt dzeni ve zaman

MADDE 21 (1) Defterlere yazmlar ve dier gerekli kaytlar, eksiksiz, doru, zamannda ve dzenli olarak yaplr.

(2) Defterlerde kaytlar arasnda boluk braklamaz ve satr atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfalar ciltten koparlamaz. Tasdikli mteharrik yapraklarda bu yapraklarn sras bozulamaz ve bunlar yrtlamaz.

(3) Kayt edilecek ilemlerin, iin hacmine ve gereine uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfnda kaydedilmesi arttr. Kaytlar on gnden fazla geciktirilemez.

(4) Kaytlarn devaml olarak muhasebe fileri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafn tayan mazbut vesikalara dayanarak yrten iletmelerde, ilemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere ilenmesi hkmndedir. Ancak bu kaytlar dahi defterlere 45 gnden daha ge intikal ettirilemez.

Kaytlarn dzeltilmesi ve deitirilmesi

MADDE 22 (1) Yevmiye defteri maddelerinde yaplan yanllar ancak muhasebe kaidelerine gre dzeltilebilir.

(2) Bir yazm veya kayt, nceki ierii belirlenemeyecek ekilde izilemez ve deitirilemez. Kayt srasnda m yoksa daha sonra m yapld anlalmayan deitirmeler yasaktr.

(3) Kaytlardaki hatalara ilikin izimler; saklayc, rtc ve karartc deil dzeltici ve gerei yanstc olur. Eski kaytlar karalanamaz, kapatlamaz, herhangi bir madde veya arala silinemez, grlecek, okunacak, ne olduu bilinecek tarzda temiz bir biimde izilir.

ALTINCI BLM

Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler

Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler

MADDE 23 (1) Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayl Resm Gazetede yaymlanan 1 Sra Numaral Elektronik Defter Genel Teblii hkmleri uygulanr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

GEC MADDE 1 (1) Gerek kii tacirlerden Vergi Usul Kanununa gre ikinci snf tccar saylanlar, yeni bir dzenleme yaplncaya kadar bu Teblide saylan defterler yerine mezkr Kanun hkmlerine uygun olarak iletme hesab esasna gre defter tutabilirler.

GEC MADDE 2 (1) MERSS kullanlmaya balanana kadar bu Teblide MERSS numaras kullanlmasnn ngrld durumlarda, ticaret sicili numaras ile vergi kimlik numaras kullanlr.

GEC MADDE 3 (1) Mevcut durumda kullanlmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplant ve mzakere defteri yeterli yapraklar bulunmak kaydyla ve bu Teblide belirtilen bilgilerden eksik olanlarn yazlmas suretiyle al onay yaplmakszn kullanlmaya devam edilebilir.

(2) Limited irketlerde halen kullanlmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri de yeterli yapraklar bulunmak kaydyla, genel kurul toplant ve mzakere defteri olarak kullanlmaya devam olunabilir.

GEC MADDE 4 (1) 2013 ylna dair defterlerin 1/1/2013 tarihine kadar yaplacak al onaylarnda noterlerce ticaret sicil tasdiknamesi aranmaz.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Tebli hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan ile Maliye Bakan yrtr.