19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

YNETMELK

Baheehir niversitesinden:

BAHEEHR NVERSTES STRATEJK ARATIRMALAR UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Baheehir niversitesine bal olarak kurulan Stratejik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin grevlerine, organlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Baheehir niversitesi Stratejik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendine ve 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Baheehir niversitesi Stratejik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Baheehir niversitesi Rektrn,

d) niversite: Baheehir niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac unlardr:

a) Dnyadaki g merkez ve odaklarnn Trkiye ve Trkiyenin bulunduu blgeye ynelik d politikalar ile gvenlik/tehdit alglamalarn analiz etmek.

b) Balkanlar, Dou Akdeniz, Karadeniz, Ege, Ortadou, Kafkaslar, Orta ve Uzak Asyada yaanmakta olan siyasi ve sosyoekonomik sorunlar analiz ederek gelecee dnk ngrler retmek ve bu ngrlere dayal senaryolarn ulusal ve uluslararas dzlemde tartlmasn salayarak nerici/ynlendirici ilevler stlenmek.

c) Kresellemenin eliinde tad/tayaca sorunlarn saptamas ve Trkiye temelinde etkisizletirilmesi/olumsuzluklarn giderilmesine ynelik aratrmalar yapmak, bu aratrmalar karar alclara ulatrmak.

) Global tehdit kaynak ve alglamalar ile ilgili aratrmalar yapmak, yeni tehditlerin Trkiyeye etki ve etkileimlerini irdelemek, analiz etmek ve etkisizletirme senaryolar retmek.

d) Kresel temeldeki iklim deiikliklerinin dayataca yeni jeostratejik alglamalar; Trkiye, yakn ve uzak evre asndan gelecee dnk irdeleyerek senaryolar retmek ve bu senaryolar tartma ortamna tamak.

e) Petrostrateji, hidrostrateji, tketilebilir enerji kaynaklar ve madenlerin srdrlebilir refah adna optimal kullanm yntemleri, siber terr, siber istihbarat, nanoteknoloji, psikolojik harekat ve uygulamadaki yeni sava yntemleri ile korunmaya ynelik nlemlere ilikin teorik ve alan aratrma/almalar yapmak, senaryolar retmek, retilecek senaryolardan tartma yolu ile analizlere ulamak, sonu raporlar hazrlamak, bu raporlarn kamuoyu ve karar alclarca paylalmasn salamak.

f) Balkanlar, Ortadou, Orta ve Uzak Asya genelinde, yatrmc ve giriimcilerle bal bulunduklar rgtlere ynelik alan almalarna dayal hedef ve risk analizleri hazrlamak.

g) Uluslararas terrizmin gelecekte lkeler gvenliinde oynayaca rol ve gelien teknolojiye dayal deiim srelerini irdelemek, analiz etmek, uyar raporlar (alert report) ve analiz reterek bunlar ulusal ve uluslararas kurulularn yararna sunmak.

) Bu amalarla, yerli ve yabanc stratejik aratrma enstitleri, alma gruplar ile ibirlii ve ortak almalarda bulunmak, eitim programlar hazrlamak, sreli, hakemli ve zel yaynlar/dosyalar hazrlamak ve yapmak.

Merkezin grevleri

MADDE 6 (1) Merkezin grevleri unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas dzeyde konferans, seminer, sempozyum, kolokyum ve eitim programlar dzenlemek.

b) Yaplacak aratrma, inceleme ve eitici almalarn gerekletirilmesinde yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak, ortak almalar yrtmek.

c) almalarda yerli ve yabanc uzman kii ve kurululardan yararlanmak.

) Amacna uygun yayn faaliyetlerinde bulunmak.

d) Amacna ynelik faaliyetler iin gerekli tanr ve tanmaz mallar ve yaynlar elde etmek.

e) Amalar ve grevleri hakknda kamuoyunu bilgilendirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Grevleri ve Personel htiyac

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b)Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alan ile ilgili yaymlar ve almalar bulunan niversite alanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla sre ile grev banda bulunamamas durumunda grevi sona erer. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim yeleri/grevlileri arasndan bir kiiyi Mdr Yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda Mdr Yardmcsna vekalet brakr. Vekaletin sresi alt ay geemez.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya bakanlk etmek.

c) Personel ihtiyacn belirlemek, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

) Merkezin alma programn hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

e) Aratrma projelerinin dzenlenmesini, ynlendirilmesini ve denetimini salamak.

f) Aratrma ve proje alma gruplarn kurmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversite retim yeleri/grevlileri arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen be yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdr tarafndan belirlenen tarihlerde ylda en az drt kez toplanr. Mdr, gerekli grd hallerde veya yelerden nn yazl talebi zerine Ynetim Kurulunu ayrca toplantya arabilir. st ste kez Ynetim Kurulu toplantsna zrsz katlmayan yenin yelii kendiliinden der.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalarn dzenlemek.

b) Mdr tarafndan hazrlanan yllk alma plann, gndemde bulunan aratrma ve eitim projelerini grp karara balamak.

c) Merkezin almalar iin gerekli grlen alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarnda alan, tecrbesi olan, gerektiinde bilgisine bavurulabilecek kiiler arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen en ok sekiz yeden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi bir yldr. yelik sresi sona erenler yeniden grevlendirilir.

(3) Danma Kurulu, ylda en az bir kez olmak zere, Mdrn daveti zerine toplanr.

(4) Mdr, gerektiinde Danma Kurulu yelerini dnce ve deneyimlerinden yararlanmak, grlerini almak ve faaliyetleri hakknda bilgi vermek zere toplantya arabilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri; bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar dorultusunda, Merkezin faaliyetlerine ynelik gr ve nerilerini Mdre ve Ynetim Kuruluna sunmaktr.

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Baheehir niversitesi Rektr yrtr.