19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN MAMULLER VE ALKOLL KLERN SATIINA VE SUNUMUNA
LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn Mamulleri ve Alkoll kilerin Satna ve Sunumuna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) yeri: Toptan satclarn satn/datmn yaptklar rnlerin muhafaza edildii depolar da dahil olmak zere, Ynetmelik kapsamna giren ticari nitelikteki faaliyetlere tahsis edilen yerleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

rnlerin sata sunulduu her bir yer ile muhafaza edildii her bir depo iin ayr sat belgesi alnmas zorunludur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Sat belgelerinin alnd veya sre uzatm ileminin yapld tarihe baklmakszn, faaliyetine devam etmek isteyen satclar takip eden yln Ocak ay bandan Mart ay sonuna kadar sre uzatm ilemini yaptrmak zorundadr. Sre uzatm ilemi; ilemin yapld tarihte geerli olan sre uzatm ilem bedelinin, Kurumun ilan ettii banka hesabna Kurum sicil numaras beyan edilerek yatrlmas suretiyle yaplr. Son rakam tek olan yllarda yaplan sre uzatm ilemlerinde, kamu kurum ve kurulular tarafndan iletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hari, satclarn 12 nci maddede faaliyet konusuna gre istenilen iyeri ama ve alma ruhsat ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmi mercie ibraz zorunludur. Bu yllarda, iyeri ama ve alma ruhsat ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmi mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekelendiremeyenlerin sre uzatm ilemi yaplmaz. Sre uzatm ilemi belge zerinde gsterilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ttn mamullerinin kullanmn ve satn zendirici veya tevik edici kampanya, promosyon, reklam ve tantm yaplamaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Sre uzatm

GEC MADDE 6 (1) 14 nc maddenin birinci fkrasnda yer alan hususlar, 2013 yl sre uzatm ilemlerinde de uygulanr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/1/2011

27808

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

17/6/2011

27967

2-

9/10/2011

28079

3-

30/11/2011

28100