19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 10/12/2005 tarihli ve 26019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK-1

SAĞLIK BAKANLIĞI

                                               DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

A) MERKEZ TEŞKİLATI

 

1)

BAKANLIK MAKAMI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Müsteşar

Bakan

-

b)

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

c)

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

ç)

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

d)

İç Denetim Birimi Başkanı

Müsteşar

-

e)

İç Denetçi

Müsteşar

-

f)

Diğer Personel

 

 

 

1) Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel kalem Müdürü

-

 

2) Müsteşarlık Personeli

Müsteşar

-

 

3) Müsteşar Yardımcılıklarında Görevli Personel

Müsteşar Yardımcısı

-

 

4) İç Denetim Birimi Personeli

İç Denetim Birim Başkanı

-

 

 

 

 

2)

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Denetim Hizmetleri Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

Sağlık Baş Denetçisi,  Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı

Denetim Hizmetleri Başkanı

Müsteşar

c)

Diğer Personel

Denetim Hizmetleri Başkanı

 -

 

3)

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

c)

Mali Hizmet Uzmanı, Mali Hizmet Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme

Başkanı

ç)

Diğer Personel

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme

Başkanı

 

 

 

 

4)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

Hukuk Müşaviri, Avukat

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

c)

Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

 -

 

 

5)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri

Müsteşar

Bakan

b)

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

-

 

6)

GENEL MÜDÜRLÜKLER

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

Genel Müdürlük Sekretaryasında Çalışan Personel

Genel Müdür

 -

c)

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

ç)

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı, AB Uzmanı, AB Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür

d)

Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

 

7)

SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

Diğer Teknik ve Uzmanlık Gerektiren İşlerde Çalışan Personel

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

B) TAŞRA TEŞKİLATI

 

1)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

İl Sağlık Müdürü

 Vali

 Müsteşar

b)

 İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Avukat

 İl Sağlık Müdürü

 Vali

c)

Şube Müdürü, Müdür(Ö), Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman(Ö), APK Uzmanı

 İl Sağlık Müdür Yardımcısı

 İI Sağlık Müdürü

ç)

Baştabip (İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi)

 İl Sağlık Müdür Yardımcısı

 İI Sağlık Müdürü

d)

Baştabip Yardımcısı, Tabip ve Diğer Personel (İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu)

 Baştabip

 İl Sağlık Müdür Yardımcısı

e)

Diğer Personel

 Şube Müdürü

İl Sağlık Müdür Yardımcısı

 

2)

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

İlçe Sağlık Müdürü

Kaymakam

Vali

b)

Şube Müdürü

İlçe Sağlık Müdürü

Kaymakam

c)

Diğer Personel

Şube Müdürü

İlçe Sağlık Müdürü