14 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28497

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/26)

Mevcut durum

MADDE 1 – (1) 3701.30.00.00.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları” nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalinde, 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/32 sayılı Tebliğ ile 2,65 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlükte bulunmaktadır.

(2) Mevcut damping önleminin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/20 sayılı Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında takip edilmektedir.

(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu madde

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu madde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/32 sayılı Tebliğ ile ithalatında dampinge karşı önlem alınan ve 3701.30.00.00.29 GTİP’i “diğerleri” altında yer alan alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıplarıdır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTİP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün dampinge karşı önleme tabi ÇHC ve Türkiye ile Malezya ve Türkiye arasındaki ticaretinin gerçekleştirilme seyrinde önlemin yürürlüğe girmesini müteakiben önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. ÇHC menşeli ithalatta keskin düşüşler gerçekleşirken Malezya menşeli ofset baskı kalıbı ithalatında ani ve önemli artışlar belirlenmiştir.

(2) Malezya’da mukim bazı ihracatçıların dampinge karşı önlem alınan ÇHC’de mukim bazı firmalarla ilişki içerisinde olduğu, bazılarının ise ofset baskı kalıbı üretimiyle iştigal etmedikleri tespit edilmiştir.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin, Malezya üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda Malezya menşeli/çıkışlı söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

Süreler

MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü, İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel:  +90 (312) 204 77 88

Faks:+90 (312) 212 87 65

e-posta: oek199@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.