14 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28497

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/25)

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 1 – (1) 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/3 sayılı Tebliğ ile 7307.19 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “boru bağlantı parçaları”nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Brezilya menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  2006/23 sayılı ve 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmaları kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca, 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile bahse konu eşyanın Bulgaristan, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli olanlarının ithalatı için de değişen miktarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuş olup, mezkur 2012/10 sayılı Tebliğ çerçevesinde bu önlemlerin de devamına karar verilmiştir.

(2) Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarının Çin Tayvanı (Tayvan) üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu madde

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu madde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/3, 2006/23 ve 2012/10 sayılı Tebliğler ile ithalatında dampinge karşı önleme tabi olan ve 7307.19 GTP’sinde “Diğerleri” altında sınıflandırılan boru bağlantı parçalarıdır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı son dönem itibariyle dalgalı bir seyir izlemiş olup, Tayvan menşeli ithalatında ise artış gözlemlenmiştir. Ancak bu husus, uluslararası veri kaynaklarından elde edilen Tayvan’ın ülkemize ihracat verileriyle ciddi farklılıklar göstermektedir.

(2) Tayvan’da mukim bazı ihracatçıların ÇHC’de fabrikalarının bulunduğu belirlenmiştir.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin, Tayvan üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Tayvan menşeli/çıkışlı söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 5 – (1)  Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu Tayvan’ın Türkiye’deki temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

Süreler

MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 8 – (1)  Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel:  +90 (312) 204 75 34; 204 77 88

Faks: +90 (312) 212 87 65

e-posta: oek180@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.