6 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28489

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA

CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2013 TARİHİNE KADAR

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)’nde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alınarak, 1/1/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

             4054 sayılı Kanun’un 16 ncı                        1/1/2012-31/12/2012       1/1/2013-31/12/2013

             maddesinin birinci fıkrasında;                          tarihleri arasında              tarihleri arasında

             öngörülen ceza alt sınırı miktarı:                           13.591 TL                        14.651 TL

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.