5 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28488

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “işlenmesi” ibaresi “muamelesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) MAE, bu Yönetmeliğe göre onaylanan işletmelerde üretilir.”

“7) MAE, bu Yönetmeliğe göre onaylanan işletmelerde üretilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.