4 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28487

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI,

İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde yapılan at satışları esnasında, Müdürlükler tarafından atını satan at sahibinden, yarış müessesesinden alınan borcu yoktur belgesi.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Pedigri alamamış taylar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğüne kaydedilmesi için; bu Yönetmeliğe göre verilmesi gereken evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar, hakkında 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen idari para cezası uygulananlar ile 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulanlar hariç olmak üzere, 2012 yılından önce aşım yapan ancak, anne ve babasının damızlık vizesi olmadığı için pedigri alamayan taylara, anne, baba ve kendilerinin Bakanlık birimlerinden alınacak hastalıktan ari olduklarına dair raporun alınmasını müteakip, anne ve babasının ölmüş olması halinde ise anne ve babalarının en son almış oldukları hastalıktan ari belgeleriyle birlikte 28/2/2013 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde pedigrileri verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/2/2012

28219