4 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28487

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO

İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN 6 NCI MADDESİNİN,

MAKARON ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUM VE İŞLEYİŞİNE

İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR KURUL

KARARI’NIN 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE

İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar No          : 7106

Karar Tarihi    : 28.11.2012

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde 2013 yılı için geçerli olmak üzere;

1.1. Anılan Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

1.1.1. Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 10.235,- (onbinikiyüzotuzbeş) Türk Lirası,

1.1.2. Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 126,- (yüzyirmialtı) Türk Lirası,

alınmasını,

1.2. Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca da Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

1.2.1. Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 1.918,- (bindokuzyüzonsekiz) Türk Lirası,

1.2.2. Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk üretim kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 31,95 (otuzbir Türk Lirası doksanbeş Kuruş) Türk Lirası,

alınmasını,

1.3. Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası doğrultusunda, Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç 1,94 (bir Türk Lirası doksandört Kuruş) Türk Lirası bandrol satış hizmet bedeli alınmasını,

2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı maddesi çerçevesinde 2013 yılı için geçerli olmak üzere;

2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için; talebi uygun bulunanlara 59.430,- (ellidokuzbindörtyüzotuz) Türk Lirası,

2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için; 4.990,- (dörtbindokuzyüzdoksan) Türk Lirası,

alınmasını,

3. Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı’nın 11 inci maddesi çerçevesinde 2013 yılı için geçerli olmak üzere;

3.1. Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesinde; makaron üretim tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 10.235,- (onbinikiyüzotuzbeş) Türk Lirası,

3.2. Proje Tadilatı İzni Uygunluk Belgesinde ise; makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 1.918,- (bindokuzyüzonsekiz) Türk Lirası,

alınmasını,

Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.