2 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28485

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES ENGELLLER UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesine bal olarak kurulan stanbul niversitesi Engelliler Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi Engelliler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: Merkez iinde kurulacak alt alma birimlerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez: stanbul niversitesi Engelliler Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: stanbul niversitesi Rektrn,

e) niversite: stanbul niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, disiplinler aras bir yaklamla engelliliin hak temelli tantlmas, korunmas ve bu haklarn uygulanmas ve gelitirilmesi alarndan, ulusal ve uluslararas alanda kuramsal ve uygulamaya ynelik aratrmalar yapma, bilgi ve belge toplama, izleme, ibirlii yapma, bilgi a oluturma ve akademik faaliyetlerde bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amac dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Engellilik alann niversitede ncelikli alma ve uygulama konularndan biri haline getirmek ve niversitenin fiziki alt yapsn, engellilerin tm niversite faaliyetlerine tam ve etkili katlmn salayacak hale gelmesine katkda bulunmak,

b) Farkl disiplinlerden engellilik konusunda aratrmalar yapan bilim insanlar ile uzmanlar bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararas aratrma/gelitirme projeleri oluturmak ve yrtlmesini salamak,

c) Engellilik alannda hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve nlenmesi konusunda disiplinler aras alma yapmak ve bu alma sonularn ilgili kurum ve kurululara gndermek,

) Engellilik alannda veri taban oluturmak,

d) Ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularn bilgi ana katlmak ve bilgi a oluturmak,

e) Engelli haklarnn tantm ve yaygnlatrlmas konusunda politika oluturulmasna destek vermek ve kamuoyu oluturmak,

f) lgili kamu kurumlar ve sivil toplum rgtleriyle engellilik alannda ibirlii gerekletirmek ve danmanlk faaliyetleri srdrmek,

g) Ulusal ve uluslararas katlml kongre, panel, sempozyum, konferans gibi akademik faaliyetler dzenlemek,

) Kitap, dergi, bror ve benzeri yaynlar yapmak,

h) Eitim faaliyetleri gerekletirmek ve lisans, lisansst programlara akademik destek vermek ve ortak almalar yrtmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grevi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinde, Rektre kar sorumludur.

(3) Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kii Mdrn nerisi ile almalarnda yardmc olmak zere, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir.

(4) Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil tayin eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkez organlarn toplantya armak,

c) Ynetim Kurulunun gndemini hazrlamak ve kararlarn uygulamak,

) Merkezin verimli almasn ve ilgili birimler arasndaki koordinasyonu salamak,

d) Merkezin ihtiya duyduu mali kaynaklar salama konusunda ilgili kii, kurum ve kurulular ile temaslarda bulunmak,

e) Her eitim-retim yl sonunda Merkezin almalaryla ilgili yllk faaliyet raporlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr, Mdr Yardmclar ve Mdrn nerisi zerine niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi kiiden oluur. Grevi sona eren yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu iki ayda bir defa ve gerektiinde Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr. Kararlar salt ounlukla alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Engellilik alannda aratrma, eitim, uygulama, danmanlk ve yayn konularndaki talepleri deerlendirip karara balamak,

c) Merkezin yapaca akademik almalar bata olmak zere her trl alma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak,

) niversite iinden veya dndan Merkezde grev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacn belirlemek ve grevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektrle sunmak,

d) Merkezde grevli veya grevlendirilecek personelin hizmet ii eitim amac ile yurt ii ve yurt dnda grevlendirilmesini Rektrle teklif etmek,

e) Merkezin faaliyetlerini yrtmek iin gerekirse bir ynetim kurulu yesi sorumluluunda alt alma gruplar oluturmak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarndaki ilgi ve almalaryla bilinen niversite iinden ve dndan seilen yelerden oluur.

(2) Danma Kurulu yeleri yllk bir sre iin Ynetim Kurulu tarafndan seilir. yelik sresi sona erenler yeniden seilebilir.

(3) Danma Kurulu, her yl en az bir kez Mdr tarafndan belirlenen bir tarihte Mdrn bakanlnda toplanr. Toplantlarda ounluk koulu aranmaz.

(4) Danma Kurulunun grevi; Merkezin almalaryla ilgili neri ve eletirilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Ulusal ve uluslararas kurululara yelik

MADDE 14 (1) Merkez; Ynetim Kurulunun teklifi, Rektrn onay ile lke iindeki kurululara ve ilgili mevzuat hkmlerine gre de kendi alanndaki dier uluslararas kurululara ye olabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 16 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 18 (1) 13/12/2003 tarihli ve 25315 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul niversitesi zrller Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.