2 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28485

YNETMELK

Canik Baar niversitesinden:

CANK BAARI NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Canik Baar niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Canik Baar niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Canik Baar niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi (Baar SEM)ni,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Canik Baar niversitesi Rektrn,

) Senato: Canik Baar niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Canik Baar niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin eitim verdii ve aratrma yapt tm alanlarda veya bunlarn dnda srekli olarak verilecek eitim programlar ve sosyal etkinlikler araclyla niversitenin kamu, zel sektr ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelimesine katkda bulunmak, toplumun bilgiye ulamasn kolaylatrmak ve toplumsal kalknmaya destek olmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Toplumun bireysel ve sosyal geliimine katk salayan eitim programlarn planlamak, konuya zel paket programlar hazrlamak, ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eitim fuarlar ve bunlarla ilgili sertifika dzenlemek, bu tip etkinliklerin altyap almalaryla ilgili koordinasyonu salamak,

b) Kamu ve zel sektrn ihtiyalar dorultusunda hizmet ii eitimlerine ynelik kurs, seminer, sertifika programlar gibi etkinlikler dzenlemek,

c) zel sektre veya lisansst eitime ynelik dil kurslar dzenlemek,

) nternet yoluyla her yaa ve eitli ilgi gruplarna ynelik elektronik eitim programlar sunmak,

d) Gerek ve tzel kiilere bilimsel danmanlk hizmetleri sunmak, gerektiinde bunlarla ibirlii yapmak,

e) Bilimsel aratrma ve gelitirme almalar iin niversite dndaki ulusal veya uluslararas kurumlardan destek salayarak proje ve teklifler hazrlamak,

f) Faaliyet alanlaryla ilgili konularda yaynlar hazrlamak,

g) Merkezin kurulu amacna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkez organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin tam zamanl kadrolu retim elemanlar arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar ayn sre ile grevlendirilebilir. Mdr ayn zamanda Ynetim Kurulunun bakandr.

(2) Rektr, Mdrn nerisi ile gerektiinde niversite retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi yl sre ile mdr yardmcs olarak grevlendirebilir. Rektr, Mdr ve mdr yardmclarnn grevi banda bulunmad zamanlarda Ynetim Kurulu yelerinden birisini vekil olarak grevlendirir. Greve veklet aralksz alt ay at takdirde Rektr yeni bir Mdr grevlendirir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek,

d) Danma Kurulu ve Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak,

e) Eitim programlar ile bu programlar sonunda katlm belgesi, baar belgesi ve benzeri belgelerin verilme koullarn Senatoya nermek,

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili eitim programlarnn hazrlanmas ve planlanmas, renci alm koullarnn belirlenmesi, eitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun salanmas konularnda kararlar almak,

g) niversitenin Faklte, Enstit, Yksekokul, Meslek Yksek Okulu, Aratrma ve Uygulama Merkezleri ve Rektrle bal birimlerinde merkez tarafndan uygulanan programlar ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salamak,

) Merkez bnyesinde almas uygun grlen personelin grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektrle sunmak,

h) Her faaliyet dnemi sonunda tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor dzenlemek ve Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin faaliyet alanlarnn genilemesini salayacak tedbirleri almak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ile niversitenin her bir faklte, yksekokul ve enstits tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen birer temsilciden oluur.

(2) Ynetim Kurulunun grev sresi yldr. Sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi doldurmak zere Rektr tarafndan yeni bir ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki defa toplanr ve Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda karar alr. Mdr gerekli grdnde Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Ynetim Kurulu, yelerin salt ounluu ile toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. st ste kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu idari faaliyetlerde Mdre yardmc bir organ olup aadaki grevleri yapar:

a) Bu Ynetmelikte belirtilen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli alma programn hazrlamak,

c) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

) Merkezin yatrm, program ve bte tasarsn hazrlamak,

d) Merkezin almalar iin gerekli alma gruplar ve komisyonlar oluturmak,

e) Eitim programlar sonunda verilecek baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn Senatoya nermek,

f) Merkezin bir sonraki dneme ait programlarn dzenleyerek Rektrn onayna sunmak,

g) Bu Ynetmelik ile verilen dier grevleri yapmak.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Rektr, Rektr Yardmclar, niversitenin Enstit Mdrleri, Faklte Dekanlar ve Rektrle bal uygulama ve aratrma merkezi mdrleri ile Mdrn nerisi zerine merkez almalarna katkda bulunabilecek niversitenin dier retim elemanlar, istekleri halinde kamu kurulular ile zel sektr, sivil toplum kurulular ve uluslararas kurulularn temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen yelerden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere Rektr tarafndan yenileri grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine olaan olarak ylda bir kez toplanr.

(4) Danma Kurulu, merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmelerde bulunur ve tavsiye niteliinde gr bildirir.

(5) Merkezin yllk faaliyet raporunu, alma programn, eitim faaliyetlerini deerlendirir, yaplm ve halen yrtlen almalar hakknda gr bildirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Canik Baar niversitesi Rektr yrtr.