1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARIN VTES DETRME GSTERGELER

LE LGL TP ONAYI YNETMEL

(AB/65/2012)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralarn vites deitirme gstergeleri ile ilgili hkmleri ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, aadaki artlara uyan m1 kategorisi aralara AT Tip Onay Belgesi verilmesine ilikin hususlar kapsar:

a) Manuel bir anzman ile donatlm olan aralar.

b) Referans ktlesi 2610 kg gemeyen veya tip onaylarnn kapsam 715/2007/AT Ynetmeliinin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine uygun olarak geniletilmi aralar.

(2) Bu Ynetmelik 715/2007/AT Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinin (3) numaral alt bendinde tanmland ekilde zel sosyal ihtiyalar yerine getirmek iin tasarmlanan aralara uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin (EU) 65/2012 sayl Reglasyonuna paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) 661/2009/AT Ynetmelii: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii ile lgili Tip Onay Ynetmelii (661/2009/AT)ni,

b) 715/2007/AT Ynetmelii: 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hafif Yolcu ve Ticari Aralardan kan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakmndan ve Ara Tamir ve Bakm Bilgilerine Eriim Konusunda Motorlu Aralarn Tip Onayna likin Ynetmelii (715/2007/AT),

c) AB: Avrupa Birliini,

) Aracn alma modu: En azndan iki ileri vites arasnda gei olabilecek bir ara durumunu,

d) AT: Avrupa Topluluunu,

e) Egzoz emisyonu: 715/2007/AT Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendinde tanmland ekilde egzoz emisyonunu,

f) Manuel mod: Tm veya baz vitesler arasndaki geiin daima, srcnn bir hareketinin anlk sonucu olduu aracn bir alma modunu,

g) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmelii (2007/46/AT)ni,

) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

h) Tip onay: Ara veya ayr teknik nite tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

) Tip onay belgesi: Onay Kuruluunun ara veya ayr teknik nite tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

i) Vites deitirme gstergesine gre ara tipi: Vites deitirme gstergesinin ilevsel karakteristikleri ve bir vites deitirme noktasnn gsterilecei zamann belirlenmesi amacyla vites deitirme gstergesi tarafndan;

1) Vites bytme ileminin belirlenmi olan motor hzlarnda,

2) Vites bytme ileminin zel yakt tketimi motor haritalar, belirlenmi bir asgari yakt tketimi iyiletirmesinin daha yksek viteste salanacan gsterdiinde,

3) Vites bytme ileminin tork ihtiyacnn daha yksek viteste karlanabilecei zamanda,

bildirilmesi gibi veya benzeri farkl mantk rneklerini ieren, kullanlan mantk bakmndan da farkl olmayan bir grup arac,

j) Vites deitirme gstergesinin ilevsel karakteristii: Motor hz, g ihtiyac, tork ve bunlarn zamanla deiimleri gibi vites deitirme gstergesi iaretini belirleyen giri parametreleri takmn ve vites deitirme gstergesi iaretlerinin bu parametrelere olan ilevsel bamlln,

ifade eder.

anzmann deerlendirilmesi

MADDE 5 (1) Bir anzman, 661/2009/AT Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendinde tanmlanan artlar karlamas ve bu Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendine gre almas durumunda manuel olarak kabul edilir. Bu kabul, vitesler aras otomatik geiler aracn performansnn en iyi ekilde olmas iin deil, zor koullar altnda motoru korumak veya teklemesini engellemek amacyla yaplmas halinde dikkate alnmaz.

Bir aracn vites deitirme gstergeleri ile ilgili AT tip onay

MADDE 6 (1) malatlar, 661/2009/AT Ynetmeliinin 11 inci maddesi kapsamnda yer alan ve piyasaya arz edilen aralarn, bu Ynetmeliin Ek-1indeki artlara uygun olarak vites deitirme gstergesi ile donatlmasn salarlar.

(2) malatlar, 661/2009/AT Ynetmeliinin 11 inci maddesi kapsamna giren aralara AT tip onay almak iin aadaki zorunluluklar yerine getirir:

a) Ek-2nin Ksm 1inde belirtilen rnee uygun olarak bir bilgi dokman dzenler ve Onay Kuruluuna sunar,

b) malatnn deerlendirmesine gre aracn bu Ynetmelikte belirtilen artlara uygun olduunu aklayan imalat beyann Onay Kuruluuna sunar,

c) Ek-2nin Ksm 2sinde belirtilen rnee uygun belgeyi Onay Kuruluuna sunar,

) Aadaki zorunluluklardan birini yerine getirir:

1) Vites deitirme gstergesinin Ek-1in 4.1 inci maddesinin son paragrafnda belirtildii ekilde analitik olarak belirlenmi vites deitirme noktalarn Onay Kuruluuna sunar,

2) Onaylanacak ara tipine ait rnek bir arac, Ek-1in 4 nc maddesinde aklanan deneyin yaplmasn salamak iin tip onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunar.

(3) Onay Kuruluu, imalat tarafndan sunulan ikinci fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde saylan belgelere ve ayn fkrann () bendinde belirtilen tip onay deneyinin sonularna dayanarak, aracn Ek-1in artlarna uygunluunu deerlendirir. Sz konusu uygunluun salanmas halinde Onay Kuruluu, 661/2009/AT Ynetmeliinin 11 inci maddesi kapsamnda yer alan aralar iin Ek-2nin Ksm 3nde yer alan rnee uygun olarak oluturulmu AT tip onay belgesini verir.

Tip onay mevcut aralar iin uygulama

GEC MADDE 1 (1) Tip onay mevcut aralar iin 1/11/2014 tarihine kadar, bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik 1/11/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz