1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARDA ARA GR VE MANEVRA ZELL

LE LGL TP ONAYI YNETMEL

(AB/130/2012)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek ve salk ile evrenin korunmas amacyla, motorlu aralarda manevra ve ara girii ile ilgili hkmleri ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, MARTOYun Ek IIsinde tanmlanan M ve N kategorisi aralara, ara girii ve manevra zellii bakmndan AT tip onay belgesi verilmesine ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin (EU) 130/2012 sayl Reglasyonuna paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) MARTOYun 3 nc maddesinde belirtilen tanmlar bu Ynetmeliin uygulanmasnda da geerli olup, ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Ara girii ve manevra zellii ile ilgili ara tipi: Marpiye, giri basamaklar ve tutama zellikleri ve geriye gidi cihaz zellikleri bakmndan farkllk gstermeyen aralar,

c) Arazi tat: MARTOYun Ek IIsinin Ksm Asnda tanmlanan kriterlere uygun arac,

) AT: Avrupa Topluluunu,

d) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmelii (2007/46/AT)ni,

e) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

f) Tip onay: Ara girii ve manevra zellii ile ilgili bir ara tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

g) Tip onay belgesi: Onay kuruluunun ara girii ve manevra zellii ile ilgili bir ara tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

) Zemin girii: Kap menfezinin veya dier ksmdan hangisi daha yksekteyse onun en alak noktasn, yolcu blmne girmek iin bir kiinin geecei ykseklii,

ifade eder.

Tip onay bavurusu

MADDE 5 (1) Bir araca giri ve manevra zellii ile ilgili olarak AT tip onay bavurusu, imalat veya onun yetkili temsilcisi tarafndan Onay Kuruluuna yaplr.

(2) Bavuru, Ek-1in Ksm 1inde belirtilen bilgi dokmanna uygun olarak hazrlanr.

(3) Ek-2 ve Ek-3te belirtilen ilgili artlar karlanyorsa Onay Kuruluu, AT tip onayn verir ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak tip onay numarasn dzenler. Onay Kuruluu, ayn numaray baka bir ara tipine vermez.

(4) nc fkrada belirtilen hususlara uygun olmak kaydyla Onay Kuruluu, Ek-1in Ksm 2sinde belirtilen rnee uygun AT tip onay belgesini verir.

Tip onaylarnn geerlilii ve kapsam geniletmesi

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelie gre ilk defa tip onay alacak aralar, 1/11/2012 tarihinden itibaren bu Ynetmelik artlarn salamak zorundadr.

(2) 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Rmorklarnn Kaplarnn zelliklerine likin Tip Onay Ynetmelii (70/387/AT) ve 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn Geri Vites ve Hz ler Donanmlar ile lgili Tip Onay Ynetmelii (75/443/AT)ne gre verilen onaylarn kapsam geniletmeleri, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksam ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii ile lgili Tip Onay Ynetmelii (661/2009/AT)nin 13 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen tarihten sonra da devam eder.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik 1/11/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz