1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARIN VE RMORKLARININ BELRL SINIFLARINA
A
T PAALIK SSTEMLER LE LGL TP
ONAYI Y
NETMEL

(AB/109/2011)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralarn belirli snflarna ait paalk sistemleri ile ilgili hkmleri ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, MARTOYun Ek IIsinde tanmlanan N ve O kategorisi motorlu aralarn paalk tertibatlarna AT Aksam Tip Onay Belgesi verilmesi ile bu sistemlerin taklaca aralara AT Tip Onay Belgesi verilmesine ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin (EU) 109/2011 sayl Reglasyonuna paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) MARTOYun 3 nc maddesinde yer verilen tanmlar bu Ynetmeliin uygulanmasnda da geerli olup, sz konusu tanmlara ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) 78/549/AT Ynetmelii: 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn amurluklar ile lgili Tip Onay Ynetmelii (78/549/AT)ni,

b) AB: Avrupa Birliini,

c) AT: Avrupa Topluluunu,

) Ayr teknik nite: Bu Ynetmelie gre sadece bir veya daha fazla tanmlanm ara tipi ile ilgili olarak ayr tip onay alabilen, n cam silme ve ykama sistemleri gibi aracn bir paras olarak hazrlanan niteyi,

d) amurluk: Tamamen veya ksmen ara gvdesinin veya yk platformunun alt ksm gibi aracn dier paralarnn btnleyici bir parasn oluturabilen, hareket halindeki lastiklerin yukarya doru frlatt suyu tutmak ve onu yere doru ynlendirmek iin tasarmlanm rijit veya yar-rijit aksam,

e) D saak: Ara gvdesinin veya amurluunun bir parasn oluturabilen, yaklak olarak aracn boylamasna dzlemine paralel bir dey dzlem ierisinde yerletirilmi aksam,

f) e iareti: Aralarn paalk tertibatnn bu Ynetmelik hkmlerine uygunluunu gsteren iareti,

g) Enerji emici: Su pskrtme enerjisini emerek tozlatrlm su pskrtmesini azaltan, yamur kanad ve/veya saak ve/veya amurluun bir parasn oluturan aksam,

) Hava/su ayrc: Tozlatrlm suyun yaylmasnn azaltlmas srasnda havann geiine izin veren yamur kanad ve/veya saan bir parasn oluturan aksam,

h) Kaldrlabilir dingil: 18/4/2003 tarihli ve 25083 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Rmorklarnn Baz Snflarnn Ktle ve Boyutlar ile lgili Tip Onay Ynetmelii (97/27/AT)nin Ek Iinin 2.15 inci maddesinde tanmlanan dingili,

) Kendinden ynlenen dingil: Bir merkez noktas etrafnda yatay bir yay oluturacak ekilde dnen bir dingili,

i) Kendinden ynlenen tekerlekler: Aracn direksiyon tertibat tarafndan harekete geirilmeksizin yerden kaynaklanan srtnmeden dolay 20yi gemeyecek ekilde bir a ierisinde hareket edebilen tekerlekleri,

j) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmelii (2007/46/AT)ni,

k) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

l) Paalna gre ara tipi:

1) Araca monte edilmi olan paalk tertibatnn tipi,

2) malatnn paalk sistemi tipi tanm

ynlerinden farkllk gstermeyen tam, tamamlanmam veya tamamlanm aralar,

m) Paalk sistemi: Paalk sistemi paalk tertibat ile donatlm amurluk, yamur kanatlar ve saaklardan oluan, hareket halindeki aracn lastiklerinin yukarya doru frlatt suyun dalmasn azaltmay amalayan sistemi,

n) Paalk tertibat: Paalk sisteminin bir paras olan, bir hava/su ayrc ve bir enerji emiciden oluan tertibat,

o) Paalk tertibatnn tipi:

1) Su-enerji emii, hava/su ayrc gibi yaylmay azaltmak iin benimsenmi fiziksel prensip,

2) Malzemeler,

3) ekil,

4) Malzemenin davrann etkileyebilecek ekilde olan boyutlar

gibi temel karakteristikler bakmndan farkllk gstermeyen tertibatlar,

) Srt: Lastiin, 25/4/2000 tarihli ve 24030 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklarn Lastikleri ve Bu Lastiklerin Taklmas ile lgili Tip Onay Ynetmelii (92/23/AT)nin Ek IIsinin 2.8 inci maddesinde tanml blmn,

p) Tip onay: Ara veya ayr teknik nite tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

r) Tip onay belgesi: Onay Kuruluunun ara veya ayr teknik nite tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

s) Teknik adan msaade edilen azami ykl ktle (M): MARTOYun Ek Iinin 2.8 inci maddesinde tanmland gibi, imalat tarafndan belirtilen azami teknik adan msaade edilen azami ykl ktleyi,

) Yamur kanad: Lastikler tarafndan yerden alnan zellikle akl talar gibi kk nesnelerin, yukarya veya yan taraflara dier yol kullanclarna doru frlatlmas riskini de azaltan, tekerlein arkasna dey olarak, ykleme yzeyi veya asinin alt ksm zerine veya amurluk zerine monte edilmi esnek aksam,

t) Yar rmork eken ara: Motorlu Aralarn ve Rmorklarnn Baz Snflarnn Ktle ve Boyutlar ile lgili Tip Onay Ynetmelii (97/27/AT)nin Ek Iinin 2.1.1.2.2 nci maddesinde tanmlanan ekilde bir ekme aracn,

u) Ynlendirilen tekerlekler: Aracn direksiyon sistemince harekete geirilen tekerlekleri,

) Yksz ara: MARTOYun Ek Iinin 2.6 nc maddesinde belirtildii ekilde yrr vaziyetteki bir arac,

ifade eder.

Bir aracn paalk sistemleri ile ilgili AT tip onay

MADDE 5 (1) malat veya yetkili temsilcisi bir aracn paalk sistemleri ile ilgili AT tip onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar.

(2) Bavuru, Ek-1in Ksm 1inde belirtilen bilgi dokmanna uygun olarak dzenlenir.

(3) Ek-3 ve Ek-4te yer alan ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu, AT tip onay ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numaras verir. Ayn numara, baka bir ara tipine tahsis edilemez.

(4) nc fkrann amalar bakmndan Onay Kuruluu Ek-1in Ksm 2sindeki rnee uygun olarak oluturulmu AT tip onay belgesini onaylayarak bavuru sahibine verir.

Paalk sistemlerinin ayr teknik nite AT tip onay

MADDE 6 (1) malat veya temsilcisi, bir paalk sistemi tipi iin ayr teknik nite AT tip onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar. Bavuru, Ek-2nin Ksm 1indeki bilgi dokmanna uygun olarak hazrlanr.

(2) Ek-3 ve Ek-4te yer alan ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu ayr teknik nite AT tip onay ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numaras verir. Ayn numara, baka bir ayr teknik nite tipine tahsis edilemez.

(3) kinci fkrann amalar bakmndan Onay Kuruluu Ek-2nin Ksm 2sindeki rnee uygun olarak oluturulmu bir AT tip onay belgesini onaylayarak bavuru sahibine verir.

(4) Bu Ynetmelie gre ayr teknik nite AT tip onay verilmi olmas itibariyle bir tipe uygun olan her ayr teknik nite, Ek-2nin Ksm 3ndeki ayr teknik nite AT tip onay iaretini tamak zorundadr.

Tip onaylarnn geerlilii ve kapsam geniletme

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelie gre ilk defa tip onay alacak aralar, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren, bu Ynetmelik artlarn salamak zorundadr.

(2) 8/6/2002 tarihli ve 24779 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklarnn Belirli Snflarna Ait Paalk Sistemleri ile lgili Tip Onay Ynetmelii (91/226/AT)ne gre tip onay mevcut aralarn onaylarnn ve ayr teknik nitelere verilen onaylarn kapsam geniletmeleri bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten sonra da devam eder.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz