1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

GİRDİ BİLDİRİM VE TOKSİKOLOJİK VERİ TABLOLARINDA YER ALAN

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

Karar No         : 7105

Karar Tarihi   : 28/11/2012

MADDE 1 – 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/5/2012 tarihli ve 6896 sayılı Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararının Ek-1/b maddesi Ek-1/c maddesi olarak değiştirilerek, mezkûr Karara aşağıdaki şekilde Ek-1/b maddesi eklenmiştir.

“(b) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin üretiminde hammadde olarak kullanılan ve tütün bitkisinin herhangi bir unsurunun/unsurlarının işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilen hammaddelerin; elde edilme sürecinde Bu Kurul Kararı’nın Ek-1/a maddesinde sayılan katkı maddelerinin kullanılması yasaktır.”

MADDE 2 – Bu Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.