1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DAĞITIM SİSTEMİ GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kalite göstergesi hedef değerleri ilk olarak 2015 yılı için belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.