1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UDEM
ULUSLARARASI BELGELEND
İRME DENETİM EĞİTİM LTD. ŞTİ. NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2012-13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti. için, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme sürecine göre yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı Korman Sitesi 51/M Yıldız/Ankara adresindeki UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti.nin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) EK-1’de verilen görevlendirme kapsamı, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (MHG/2012-09)’de belirtilen uyumlaştırılmış standartlardan hangilerine ait uygunluk değerlendirme işlemlerinin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası verilen UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurumsal internet sitesinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasına EK-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen CE işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti.nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu CE işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

EK-1

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik
Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (MHG/2012-09) Çerçevesinde

UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti.nin

Görevlendirme Kapsamı

 

Komisyon Karar No.

Ürün Ailesi, Ürün/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler*

Görevler

95/467/EC

(1/1)

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar(elemanlar veya bloklar), tek  duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar

(Bacalar için)

Sistem 2+

TS EN 12446:2011
TS
EN 13063-1+A1:2008
TS
EN 13063-2+A1:2008
TS
EN 13069:2008
TS
EN 13084-5:2007
TS
EN 13084-5/AC:2007
TS
EN 13084-7:2007
TS
EN 13084-7/AC:2012
TS
EN 14471:2007
TS
EN 1457:2001

TS EN 1457/A1:2005
TS
EN 1457/AC:2007
TS
EN 1457/A1/AC:2010
TS
EN 14989-2:2009
TS
EN 1856-1:2012
TS
EN 1856-2:2010
TS
EN 1857:2010
TS
EN 1858:2008+A1:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/176/EC

(1/3)

Masif taşıyıcı ahşap malzemeler:

Elemanlar

Köprü elemanları, makas elemanları, demiryolu traversleri

(tabanlıklar), döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.( kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)

(Köprüler, demiryolları ve yapılar için)

Sistem 2+

TS EN 14081-1+A1:2011
TS
EN 14250:2010

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/462/EC

(1/2)

 

Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller

(İç ve dış uygulamalardaki strüktürel elemanlar için)

Sistem 2+

TS EN 13986:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

(1/3)

Duvarcılık birimleri Kategori I

(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Sistem 2+

TS EN 771-1:2012
TS
EN 771-2:2011
TS
EN 771-3:2011
TS
EN 771-4:2011
TS
EN 771-5:2011
TS
EN 771-6:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

(1/3)

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar

(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Sistem 2+

TS EN 998-2:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

(1/4)

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler

(Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)

Sistem 2+

TS EN 10025-1:2006
TS
EN 10088-4:2010
TS
EN 10088-5:2010
TS
EN 10210-1:2006
TS
EN 10219-1:2008
TS
EN 10340:2008
TS
EN 10340/AC:2009
TS
EN 10343:2010
TS
EN 15048-1:2008
TS
EN 15088:2006

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

(2/4)

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.

(Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için)

Sistem 2+

TS EN 1090-1:2012

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

(3/4)

Kaynak malzemeleri

(Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 13479:2006

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

(4/4)

Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.

(Strüktürel metal işlerde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 14399-1:2010

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

- Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için agregalar (Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için agregalar (Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

- Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

- Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

-Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS 706 EN 12620+A1:2009
TS
EN 13043:2004
TS 1114
EN 13055-1:2004
TS
EN 13055-1/AC:2006
TS
EN 13055-2:2006
TS 2717
EN 13139:2005
TS
EN 13242+A1:2009
TS
EN 13383-1:2004
TS
EN 13383-1/AC:2007
TS 7043
EN 13450:2004
TS 7043
EN 13450/AC:2006

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

(1/2)

Bitümlü karışımlar

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

Sistem 2+

TS EN 13108-1:2008
TS
EN 13108-1/AC:2010
TS
EN 13108-2:2010
TS
EN 13108-2/AC:2010
TS
EN 13108-3:2010
TS
EN 13108-3/AC:2010
TS
EN 13108-4:2010
TS
EN 13108-4/AC:2010
TS
EN 13108-5:2008
TS
EN 13108-5/AC:2010
TS
EN 13108-6:2010
TS
EN 13108-6/AC:2010
TS
EN 13108-7:2011
TS
EN 13108-7/AC:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

(1/2)

Yüzey işlemleri

(Yolların yüzey uygulamaları için)

Sistem 2+

TS EN 12271:2010
TS
EN 12273:2009

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/90/EC

(1/3)

 

Membranlar:

Nem geçirimsiz şilteler

(Yapılarda)

Sistem 2+

TS EN 13967:2012
TS
EN 13969:2007
TS
EN 13969/A1:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/90/EC

(1/3)

Membranlar:

Çatı şilteleri

(Yapılarda)

Sistem 2+

TS EN 13707+A2:2010
TS
EN 13956:2008
TS
EN 13956/AC:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011
TS
EN 934-3:2011
TS
EN 934-4:2011
TS
EN 934-5:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

 

Beton koruma ve tamir ürünleri

(Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için)

 

Sistem 2+

TS EN 1504-2:2008
TS
EN 1504-3:2008
TS
EN 1504-4:2008
TS
EN 1504-5:2008

TS EN 1504-6:2008
TS
EN 1504-7:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

 

*Belgelendirme faaliyeti, standardın TSE’nin internet sitesinde yayımlanan güncel versiyonu esas alınarak gerçekleştirilir. Ancak standardın güncel versiyonu mevcut uygunluk değerlendirmesinde bir değişiklik meydana getiriyorsa imalatçı bunu onaylanmış kuruluşa bildirir. Kuruluş söz konusu değişiklikleri ilgili standardın uygulama prosedüründe belirterek ve gerekli revizyonu yaparak Bakanlığa bildirir ve yapılacak ilk gözetim denetiminde Türk Akreditasyon Kurumuna sunar. Bir ürüne ilişkin standardın iptal edilmesi durumunda ilgili standart kapsamındaki ürünlere belgelendirme yapılamaz.