30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

SALIK HZMETLER LSANS YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bakanlka, planlama erevesinde gerek veya tzel kiilere salk alannda belirli bir hizmeti verebilme veya salk tesisi aabilme yetkisi veren lisansa ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; salk hizmet sunucusu tm gerek ve tzel kiileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 40 nc ve 57 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Salk Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Salk Hizmetleri Genel Mdrln,

c) dare: Lisans vermek amacyla ak artrmay dzenleyen Bakanlk ilgili birimini,

) Lisans: Gerek veya tzel kiilere salk alannda belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri salk kurulular aabilme yetkisi veren belgeyi,

d) Lisans bedeli: Ak artrmayla belirlenen creti,

e) Planlama: Bakanlka lisans verilecek salk hizmeti veya salk tesisi iin yaplan planlamay,

f) Salk tesisi: Hastane ve salk hizmeti vermek amacyla kurulan dier kurulular

ifade eder.

KNC BLM

Lisanslarn Belirlenmesi ve lan

Lisanslarn belirlenmesi

MADDE 5 (1) Bakanlk, lisanslandrlacak salk hizmetleri ve salk tesisleri ile lisans srelerini planlama kapsamnda belirler.

lan

MADDE 6 (1) Bakanlk tarafndan, planlamann her be yllk dnem kapsamnda hedeflenen lisansa esas yeni salk hizmeti, hastane ve dier salk kurulular yllk olarak belirlenir ve her yl Aralk aynda ilan edilir.

(2) Lisansa esas ngrlen salk tesisinin, hizmet sunaca uzmanlk dallar ve hizmet seviyelerine uygun asgari kapasitesi, zellikli niteleri ve planlama kapsamnda izin verilen cihazlar ilanda belirtilir.

NC BLM

Bavuru artlar ve Yeterlilik

Bavuru artlar

MADDE 7 (1) Lisans bavurusu sahibi;

a) Gerek veya tzel kii olabilir.

b) Gerek kiiler ile tzel kiilikte yzde on ve zerinde dorudan veya dolayl pay sahibi olan gerek kiilerin ve ynetim kurulu yesi, genel mdr, genel mdr yardmcs ile baka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve grevleri itibaryla genel mdr yardmcsna denk veya daha st makamlarda imza yetkisini haiz dier yneticilerin ve mesul mdr ve mdr yardmclar hakknda; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; taksirli sular hari olmak zere kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da zimmet, su ilemek amacyla rgt kurma, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas kaaklk sular, ihaleye ve edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, devlet srlarna kar sular ve casusluk veya vergi kaakl sularndan dolay kesinlemi mahkmiyet karar bulunmamaldr.

(2) Bavuru srasnda gerek kiiler ile tzel kiilerden istenen belgelerin gereine uygun olarak teslim edilip edilmedii hakkndaki deerlendirme; sunulan belgelerin Genel Mdrlk merkez evrakna giri tarihini izleyen on i gn ierisinde tamamlanr ve gereine uygun olarak yaplmad tespit edilen lisans bavurularndaki eksikliklerin on i gn ierisinde giderilmesi istenerek, giderilmedii takdirde bavuru srasnda sunulan belgelerin iade edilecei bildirilir.

Yeterlilik

MADDE 8 (1) Lisans alabilme yeterlilii karar, mali, teknik ve yasal ynden deerlendirme sonucunda verilir.

(2) Her lisans bavurusu iin yeterlilik kriterleri ayr ayr belirlenir ve Bakanlka Bakanlk internet sitesinde ve Resm Gazetede ilan edilir.

(3) Gerek ve tzel kiiler ilan edilen yeterlilik kriterlerinde belirlenen artlar yerine getirmek zorundadr.

(4) Gerek ve tzel kiiler mali varlklarna dair gayrimenkulleri ve menkullerini; banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklk pay, sermaye piyasas aralar gibi deerleri belgelemek zorundadr.

(5) Gerek ve tzel kiiler gayrimenkullerini belediye emlak vergi deerleri, hisse senedi ve sermaye piyasas aralaryla, zkaynak veya zkaynaktaki ortaklk payn ise yeminli mali mavir onay ile ortaklk payna karlk gelen deeri belgelemek durumundadr.

(6) Lisans bavuru sahipleri, her bir lisans talebi iin ayr ayr yeterlilik deerlendirmesinden gemek zorundadr. Bir lisans iin verilen mali yeterlilik belgesinde yer alan miktarn, bu lisans iin aranan mali yeterlilik miktarn aan ksm, yeterli olduu takdirde baka bir lisans iin de kullanlabilir.

DRDNC BLM

Komisyonlar

Deerlendirme komisyonu

MADDE 9 (1) Lisans bavurularnn incelemesini yapmak, bavuruda bulunanlarn mali, teknik ve yasal ynden yeterliliklerini deerlendirerek bavurunun kabul veya reddine karar vermek zere deerlendirme komisyonu oluturulur.

(2) Deerlendirme komisyonu Genel Mdr veya grevlendirecei bir yetkili bakanlnda,

a) Genel Mdrlkte grevli ye,

b) Salk Yatrmlar Genel Mdrlnden bir ye,

c) Strateji Gelitirme Bakanlndan bir ye,

) Hukuk Maviri bir ye,

olmak zere yedi kiiden oluur.

(3) Komisyon gerekli grd durumlarda teknik konularda grne bavurmak zere mali ve teknik uzmanlar toplantya davet edebilir.

(4) Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Mdrlk yrtr. Genel Mdrlk, toplant davetini, toplant tarihi, yeri ve gndemi ile birlikte en az yedi i gn ncesinden yelere bildirir.

(5) Komisyon, salt ounluk ile toplanr ve ounlukla karar alr. Komisyonun kararlar, tutanak haline getirilir ve toplantya katlan yelerce imzalanr. Karara muhalif olanlar, erh koymak suretiyle kararlar imza ederler. Muhalif gr gerekesinin, karar altnda veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

(6) Komisyon, uygun grd ilgili kurumlardan veya kiilerden gr veya rapor isteyebilir.

(7) Ak artrma bedellerinin yatrlaca yer ve ak artrmaya kacak lisanslarn balang bedelleri komisyon tarafndan belirlenir ve ak artrma ilannda belirtilir.

BENC BLM

Ak Artrma

Ak artrma

MADDE 10 (1) Lisans verilecek gerek veya tzel kiiler, lisans bavurusu deerlendirme komisyonu tarafndan kabul edilenler arasndan ak artrma ile belirlenir.

(2) Genel Mdrlke, ak artrma i ve ilemlerini yrtecek en az kiiden oluan ihale komisyonu oluturulur.

Ak artrmann yaplaca yer, tarih ve saat

MADDE 11 (1) Lisans, ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte ak artrma ile belirlenen kiiye verilir.

(2) Lisans ve ak artrmayla ilgili bilgiler ak artrma tarihinden en az on be gn nce Resm Gazetede ve Bakanlk internet sitesinde yaymlanr.

Ak artrmaya katlabilme artlar

MADDE 12 (1) Ak artrmaya katlacaklardan aadaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge (T.C. kimlik numarasn havi nfus czdan, src belgesi, pasaport gibi),

b) Tzel kiilerin vergi kimlik numaras ve iyeri merkezi beyan,

c) Gvencenin yatrldna ilikin belge,

) Vekil olarak katlanlarn vekletname asl veya noter onayl rnei,

d) Tzel kiiler adna katlacaklarn yetki belgesinin asl veya noter onayl rnei.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 11 inci maddesine ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununa gre ihaleye katlamayacak olanlar ak artrmaya katlamazlar.

Gvence tutar ile yatrlaca yer ve zaman

MADDE 13 (1) Ak artrmaya katlacaklardan verilecek lisansn balang olarak belirlenen bedelin en az yzde onu orannda Kamu hale Kanununun 34 nc maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek deerler arasnda Bakanlka belirlenecek bir veya birka zerinden gvence bedeli alnr.

(2) Gvence bedelinin yatrlaca yer, zaman ve tutar ilanda gsterilir.

(3) Yatrlan gvence, adlarna gvence belgesi dzenlenen kimseler iin hkm ifade eder.

Gvencenin iadesi

MADDE 14 (1) Ak artrma zerinde kalmayanlarn gvence bedeli veya gvence yerine geen belgeleri, ak artrma sonunda ve alma saatleri iinde gvence alndsna yetkili grevli tarafndan Gvence bedelinin iade edilmesinde saknca yoktur. erhi dlerek imzalanmas ve bu belgenin gvenceyi tahsil eden muhasebe birimine verilmesinden sonra iade edilir.

(2) Nakit olarak yatrlan gvence bedeli, ihale zerinde kalan ilgilinin istei zerine lisans bedelinden mahsup edilir.

(3) Lisans bedelinin takside baland hallerde, iade veya borcuna mahsup ileminin yaplmas taksit tutaryla faizlerin toplam kadar teminat gsterilmesine baldr.

Ak artrma salonuna giri-k

MADDE 15 (1) Ak artrma salonuna, ihaleye katlabilme artlarn haiz olanlarla grevliler girebilir.

(2) stekliler ak artrma salonuna girerken kimliklerini grevli personele vererek imza karl Giri Kartn alr ve ieriye bu kartla girebilir.

(3) Ak artrma salonuna girite, 19 uncu maddede belirtilen yasak fiil ve davranlarda bulunulmas, ak artrma kdn imzalamaktan imtina edilmesi veya gvence tutar yeterli olmad halde pey srlmesi nedenleriyle gvencesinin iadesi uygun grlmeyen isteklilerden alnan kimlik belgeleri, haklarnda ilem yapldktan sonra iade edilir.

(4) Ak artrma salonundan kta, Giri Kart istekliden geri alnarak kimlik belgesi iade edilir.

Ak artrmada uyulacak kurallar

MADDE 16 (1) hale komisyonu tarafndan isteklilere ilikin gerekli aklamalar yaplarak, 12 nci maddede belirtilen belgelere ilikin ilemler tamamlandktan ve ak artrma dzeninin saland anlaldktan sonra ak artrmaya balanr.

(2) Ak artrmay, ihale komisyonu yrtr. Ak artrmada tellal grevlendirilebilir.

(3) Komisyon, gerekesini belirtmek suretiyle ak artrmay yapp yapmamakta serbesttir. Komisyonun karar kesindir.

(4) stekliler Giri Kartn ihale komisyonunun ve grevlendirilen tellaln grebilecei ekilde kaldrarak pey srerler. Bu kurala uymayanlar pey srm saylmazlar.

(5) Artrma srasnda varsa artrmadan en son ekilenin ad, soyad, T.C. kimlik numaras beyan ve tebligat iin beyan ettii ve imzalad belgedeki adresi ile srd pey ak artrma kdna yazlr ve kendisine imzalatlr.

(6) Damga vergisi artrma sonunda alc tarafndan denir. denmemesi veya gvence yeterli olmad halde teklif verilmesi halinde, gvence bedeli genel bteye gelir kaydedilir. Varsa son ekilenin verdii teklif zerinden artrmaya devam edilir. Artrma olmamas halinde ak artrma son ekilen zerinde kalr. Artrmadan son ekilenin de yukarda belirtilen kapsama girmesi halinde, gvencesi genel bteye gelir kaydedilerek artrma iptal edilir.

(7) Lisans balang bedeli kadar teklif gelmemesi halinde, balang bedelinin altnda teklif veren olup olmad sorulur. Teklif verilirse, bu tekliften artrmaya devam olunur. Verilen en yksek teklifin balang bedelinin en az yzde yetmi beini bulmas halinde artrma sonlandrlabilir.

(8) Artrma esnasnda bu maddenin altnc fkras ve 19 uncu maddede belirtilen yasaklara uymadklar belirlenenler ihale komisyonu karar ile derhal artrma yerinden uzaklatrlr.

(9) Ak artrma salonunda, lisans en yksek bedeli veren istekliye verilir. Bu husus komisyonca duyurulur. Alc, idarece hazrlanm tutana artrma yerinde imzalar.

Ak artrmann tamamlanmas

MADDE 17 (1) Ak artrma;

a) En yksek teklifin lisans balang bedelinin yzde yetmi be ve zerinde olmas durumunda, idarece hazrlanm artrma tutanann artrma yerinde alc tarafndan imzalanmasyla,

b) En yksek teklifin lisans balang bedelinin yzde yetmi beinin altnda olmas halinde, durumun teklif sahibine teblii ile,

c) 16 nc maddenin beinci fkrasnda belirtilen durumda, artrmadan son ekilenin komisyonca hazrlanan tutana imzalamasyla,

tamamlanr.

Ak artrmann iptali

MADDE 18 (1) Bakanlk gerekesini belirtmek suretiyle lisansn verilmesi ncesinde ve verilmesinden sonra her zaman artrmay iptal edebilir.

(2) Alc;

a) Ak artrmann iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde hibir hak talebinde bulunamaz.

b) Artrmann tamamlanmas ve lisans belgesinin imzalanmasndan sonra artrmann iptalini isteyemez.

c) Ak artrmann tamamlanmasn izleyen yedi gn iinde lisans bedelini demek zorundadr. Bu sre iinde bedelin dememesi halinde lisans verme ilemi iptal edilerek gvencesi genel bteye gelir kaydedilir.

(3) dare, ak artrmann tamamlanmasn izleyen yedi gn iinde lisans bedelinin denmemesi nedeniyle lisans verme ileminin iptal edilmesi halinde gerektiinde varsa artrmadan son ekilen istekliye yazl tebligat yaparak verdii teklif zerinden lisans alabileceini bildirir. Bildirimin tebliinden itibaren yedi gn iinde kabul edilmesi halinde, lisans belgesi imzalattrlmak suretiyle lisans, artrmadan son ekilene verilir. Son ekilenin kabul etmemesi durumunda ise lisans iin yeniden ak artrmaya klr.

(4) nc fkra kapsamndaki bildirimler, alcnn ikametgh veya i yeri olarak beyanda bulunduu tebligat adresine, bildirilmi ise elektronik posta adresine de gnderilir.

(5) Artrmann iptali halinde yatrlm olan lisans bedeli ilgililere iade olunur.

Yasak fiil ve davranlar ile bunlara uymamann cezas

MADDE 19 (1) Ak artrmaya veya buna ilikin ilemlere hile, desise, vaat, tehdit, nfuz kullanma ve kar salama suretiyle veya baka yollarla fesat kartranlar veya buna teebbs edenler, isteklileri tereddde drecek veya rabeti kracak sz syleyenler ve istekliler arasnda anlamaya ary ima edecek, rekabeti ya da komisyon kararn etkileyecek iaret ve davranlarda bulunanlar veya ak artrmann doruluunu bozacak biimde grme ve tartma yapanlar, sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teebbs edenler, taahhdn kt niyetle yerine getirmeyenler, taahhdn yerine getirirken idareye zarar verecek iler yapanlar, artrma zerinde kald halde lisans belgesini imzalamaktan imtina edenler ve gvence tutar yeterli olmad halde pey srenler komisyon kararyla artrma yerinden derhal uzaklatrlr ve gvencesi genel bteye gelir kaydedilir.

(2) Ayrca, fiil ve davranlarnn zelliklerine gre Bakanlk tarafndan haklarnda bir yla kadar Bakanlk ve bal kurulularnca yaplacak ihalelere katlmaktan yasaklama karar alnr.

(3) darece yaplan ak artrmalarda bir yl iinde iki defa lisans bedelini demeyenler ay/ yl sresince Bakanlk ve bal kurulularnca yaplan ak artrma/ihalelere alnmazlar. Tekrar halinde Bakanlk tarafndan Bakanlk ve bal kurulularnca yaplacak ihalelere katlmaktan sresiz olarak yasaklama karar alnr.

(4) kinci ve nc fkrada belirtilen fiil ve davranlarn tespit edildii tarihi izleyen krk be gn iinde yasaklama karar alnr. Resmi Gazetede yaymlanmak zere on be gn iinde gnderilir ve yaym tarihinde yrrle girer.

(5) Haklarnda ihaleye katlmaktan yasaklama karar alnmak zere ilem balatlanlar, yasaklama kararnn yrrle girdii tarihe kadar Bakanlk ve bal kurulularnca yaplacak ihalelere itirak ettirilmezler. Bunlarn sermayesinin ounluuna sahip bulunduu veya ynetim kurulunda grev ald tespit edilen tzel kiilere de ayn meyyide uygulanr.

(6) Ak artrma ilemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teebbs eden, taahhdn kt niyetle yerine getirmeyen, taahhdn yerine getirirken idareye zarar verecek iler yapan, ak artrma ilemlerine fesat kartran veya teebbs edenler ile o fiildeki ortak veya vekilleri hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

Vergi, resim, har ile dier mali ykmllkler

MADDE 20 (1) dare ve alc arasnda imzalanan lisans belgesi nedeniyle 1/7/1964 tarihli ve 488 sayl Damga Vergisi Kanununa gre alnmas gereken vergi, alc tarafndan denir.

Lisans bedelinin taksitlendirilmesi ve artlar

MADDE 21 (1) Alcnn taksitlendirme talebini, lisans bedelini yatrma sresi iinde kalmak kaydyla ak artrmay yapan idareye yazl olarak yapmas ve taksitlendirme szlemesini imzalamas gerekir.

(2) Lisans bedeli on iki ay gememek zere talep edilen sre kadar eit taksitlere blnr ve tahsil edilir.

(3) Takside balanmas talep edilen miktar ile bunun iin hesaplanan faiz tutarn karlayacak miktar kadar, gvence bedeli alnr.

(4) Takside balanan bedel deme tarihine kadar olan sreler iin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 48 inci maddesine gre Maliye Bakanlnca belirlenen ve ak artrma tarihinde geerli olan oranda faiz uygulanr. Ak artrmann tamamlanmasndan sonra faiz oranlarndaki deiiklikler dikkate alnmaz.

(5) Taksitlere uygulanacak faiz iin katma deer vergisi hesaplanr ve pein olarak tahsil edilir.

(6) Taksit artlarna riayet edilmemesi ve deerini kaybeden gvencenin yerine bakasnn gsterilmemesi hallerinde, alacan tamam muaccel hale gelir. Muaccel hale gelen alacan asl ve faiz tutar teminat zlmek suretiyle tahsil edilir. lgilinin talebi halinde muaccel hale gelen borcun tamamnn nakden denmesi ve bu suretle teminatn iadesi mmkndr.

(7) Takside balanan bedelin yzde ellisinin idarece belirlenen takvime uygun olarak denmesi artyla, denen blme isabet eden teminat, kalan bor ve faizleri karlayacak yeni bir teminat mektubu alnmak veya ilgili bankaya talimat verilmek suretiyle zlebilir.

Ek sre

MADDE 22 (1) 18 inci maddede belirtilen bedel yatrma sresi ierisinde olmak kaydyla aadaki durumlarda alcya on gne kadar bedel yatrma ek sresi verilebilir.

a) Alclarn, ilemleri bizzat yerine getirmelerine veya vekletname vermelerine engel olacak derecede;

1) Salk kurum ve kurulularnda yatmak suretiyle tedavi edildiini belirtir raporla tevsik edilen kaza ve ar hastalk halinin bulunmas,

2) Gzalt veya tutukluluk durumunda bu halin resmi belge ile tevsik edilmesi,

3) Deprem, yangn ve sel gibi tabii afetler ile harp ve g gibi olaanst hallerin mevcut olmas ve gerektiinde bunlarn tevsiki.

b) Alcnn (a) bendi kapsam dnda idarece kabul edilen dier haller nedeniyle talepte bulunmas.

(2) Ek sre taleplerinin birinci fkrann (a) bendinde belirtilen mcbir sebeplerin sona erdii tarihten itibaren i gn ierisinde yaplmas gerekir.

(3) Birinci fkrann (a) ve (b) bentlerine gre verilen ek srelerde, lisans bedelinden binde be orannda gnlk faiz alnr. Bu fkra kapsamnda alnacak faiz tutarlar genel bteye gelir kaydedilir.

htilaflarn zm ekli

MADDE 23 (1) Yaplan ak artrma dolaysyla vuku bulacak ihtilaflarn halli iin ak artrmay yapan idarenin bulunduu mahal mahkemeleri yetkilidir.

ALTINCI BLM

Lisansn Geerlilik Sresi, Devri, Birletirilmesi ve ptali

Lisansn geerlilik sreleri

MADDE 24 (1) Lisans verilmesi tek bana salk tesisi ama ve iletme hakk vermemekte, lisans sahibi lisans alnan alanlarda ilgili mevzuat kapsamnda ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadr.

(2) Lisans alnan alanlara gre ayr ayr olmak zere ruhsat veya faaliyet izni alnmas aamasna kadarki sreler 2 ila 5 yl arasnda Bakanlka belirlenir.

(3) Lisansn kullanm sresi yatrmn byklne gre 10 yldan 30 yla kadar belirlenebilir. Bu sre sonunda lisansn kullanm hakk sona erer.

(4) Lisans belgesi zerinde bu sreler belirtilir.

Lisansn devri ve birletirilmesi

MADDE 25 (1) Bakanln planlamalar ve onay erevesinde, lisans alan gerek veya tzel kiiler lisans bedelinin tamamn demek kaydyla;

a) Lisans bedelinin % 5i orannda devir bedelini Bakanlka belirlenen yere yatran ve 7 nci ve 8 inci maddelerdeki artlar tayan gerek veya tzel kiiye devredebilir.

b) Devir bedelinin denmesinde 21 inci ve 22 nci madde hkmleri uygulanabilir.

c) Gerek veya tzel kiilere ait baka lisanslarla birletirebilir.

(2) Bakanlk, planlamalar kapsamnda gerek veya tzel kiilerden lisanslarn birletirilmesini de isteyebilir.

Lisansn iptali

MADDE 26 (1) Bakanlk salk alanndaki gelimeler ve salk hizmetlerine ilikin planlamalar kapsamnda daha nce verilen lisanslar iptal edebilir. Bu durumda kalan sre dikkate alnarak hesaplanan lisans bedeli iade edilir.

(2) Gerek kiiler ile tzel kiilikte yzde on ve zerinde dorudan veya dolayl pay sahibi olan gerek kiilerin ve ynetim kurulu yesi, genel mdr, genel mdr yardmcs ile baka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve grevleri itibaryla genel mdr yardmcsna denk veya daha st makamlarda imza yetkisini haiz dier yneticilerin ve mesul mdr ve mdr yardmclar hakknda; Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; taksirli sular hari olmak zere kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da zimmet, su ilemek amacyla rgt kurma, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, kaaklk sular, ihaleye ve edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, devlet srlarna kar sular ve casusluk veya vergi kaakl sularndan dolay kesinlemi mahkmiyet kararnn bulunduunun sonradan ortaya kmas durumunda lisans iptal edilir.

(3) Mali yeterlilik artlarn sonradan kaybeden gerek veya tzel kiilerin lisanslar ise darece verilen bir yllk sre ierisinde eski haline getirememeleri halinde verilen sre sonunda iptal edilir.

(4) Bakanlka belirlenen srede ruhsat veya faaliyet izni alamayan gerek veya tzel kiilerin lisanslar iptal edilir.

(5) Lisans sahibi gerek veya tzel kiilerin, faaliyette bulunduu salk hizmeti alanyla ilgili mevzuatna gre ruhsat veya faaliyet izninin askya alnd ve sresi ierisinde tekrar faaliyetine balayamad durumlarda ve ruhsatnn iptal edildii durumlarda lisans iptal edilir.

Tevik amal lisans

MADDE 27 (1) Bakanlk baz blgelerde veya baz salk alanlarnda tevik amal gerek veya tzel kiilere lisans verebilir. Bu kapsamda belirlenen lisanslar iin deerlendirme komisyonu ak artrma lisans balang bedellerini serbeste belirleyebilir.

(2) Bu madde hkmlerinin uygulanmasnda Bakanlka belirlenen her lisans trne ilikin yeterlilik kriterlerine uyulmas zorunludur.

(3) Tevik amal verilen lisanslar mcbir sebepler dnda 10 yl sreyle devredilemez.

YEDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.