30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Okan niversitesinden:

OKAN NVERSTES TURZM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Okan niversitesine bal olarak kurulan Turizm Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Okan niversitesi Turizm Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (OKTAM): Okan niversitesi Turizm Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Turizm Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Okan niversitesi Rektrn,

d) niversite: Okan niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Dnya ve Trkiye turizmini hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kltrel ynlerden incelemek ve aratrmak, turizm sektr ve bu sektre hizmet veren kurulularla ilgili disiplinler aras bir yaklamla aratrmalar yapmak ve yaplan aratrmalarn sonular dorultusunda sektre ynelik uygulanabilir, iyiletirme odakl zm nerilerinde bulunarak sektre katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesindeki amacna ulaabilmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin ilgi alanna giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararas, resmi veya zel sektr kurum ve kurulular ile Merkezin amac dorultusunda ibirliinde bulunmak, ortak almalar dzenlemek, uygulama ve aratrma projeleri hazrlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamann takibini yapmak.

b) Sektr alanlarnn meslek ii eitimlerinde, kurumlara zel modellerin gelitirilerek gr bildirilebilecei eitim ve danmanlk almalar hazrlamak ve yrtmek, mesleki kurslar, meslek ii eitim ve sertifika programlar, ulusal ve uluslararas dzeyde seminer, sempozyum, konferans ve almalar dzenlemek.

c) Turizm sektryle ilgili ulusal ve uluslararas alanda benzer uygulamalar izlemek ve bu konulardaki deerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.

) Turizm alannda aratrma yapmaya elverili nitelikte bir ktphane, elektronik bilgi bankas ve ariv oluturmak, ulusal ve uluslararas elektronik iletiim a kurmak, Merkeze ait sreli ve sresiz yaymlar hazrlamak.

d) Turizm alannda yksek lisans/doktora almalar yapan akademisyenlerin, uluslararas almalar yapmasn tevik edecek hazrlklar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitede alan retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan iki yllk sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdre yardmc olmak zere, Rektr tarafndan Ynetim Kurulu yelerinden birisi Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr, grevi banda olmad zaman Mdr Yardmcs kendisine vekalet eder. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

(3) Mdrn, kesintisiz alt aydan fazla bir sre grevi banda bulunamamas durumunda yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik erevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak, yazmalar yapmak.

) Merkez Ynetim Kurulunun hazrlad yllk faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr dahil be kiiden oluur. Mdr dndaki dier yeler, niversite retim elemanlar arasndan Senato tarafndan iki yllk sre iin seilir ve Rektr tarafndan grevlendirilir. Sreleri dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere yenileri grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, olaan olarak her ayda bir veya gerekli olduunda Mdrn ars zerine ve salt ounlukla toplanr. Kararlar, katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak.

c) Merkez bnyesinde kurulacak bilimsel alma gruplarnda grevlendirilecek retim elemanlarnn seimini yapmak ve grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak.

) Aratrma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eitim nerilerini bilimsel alma kurullarnn da katklar ile deerlendirmek, grevlendirilecek kii, kurulu ve niversite birimlerini belirlemek.

d) niversite d ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek, protokol taslaklarn hazrlamak ve Rektrle sunmak.

e) Merkezde grevlendirilecek idari ve teknik personelin seimini yaparak Rektrn onayna sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda tecrbeye sahip olmak art ile niversite iinden veya dndan Mdrn nerdii kiiler arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen en ok on kiiden oluur.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ulusal ve uluslararas kurulularla ibirliini salayacak almalar yapmak.

b) Ylda en az bir kez Mdrn ars zerine ve Mdrn bakanlnda toplanmak, Merkezin almalar ile ilgili deerlendirmeler yapmak ve nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, donanm ve demirbalar Merkez hizmetlerinin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Okan niversitesi Rektr yrtr.