27 Kasm 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28480

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/24)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde, Trakya Cam Sanayii A.. tarafndan yaplan ve Dzce Cam Sanayii ve Ticaret A.. tarafndan desteklenen bavuruda; Romanya meneli renksiz dzcamn (dzcam) Trkiyeye dampingli fiyatlarla ihra edildii ve bu durumun yerli retim dalnda zarara neden olduu iddiasyla anlan lke meneli sz konusu madde ithalatna kar nlem alnmas talep edilmektedir.

Bavuru konusu madde

MADDE 2 (1) Bavuru konusu eya, 7005.29 gmrk tarife pozisyonunda (GTP) snflandrlan renksiz dzcamdr.

(2) Renksiz dzcam, kum ve dier hammaddelerin 1700Cde ergitilerek kalay banyosu zerinde yzdrlmesi ve kontroll bir ekilde soutularak dzcama dntrlmesi prensibine dayanan float teknolojisi ile retilir. Tm cam uygulamalar iin temel rn olan renksiz dzcam, byk plakalar halinde retilir ve kullanlacaklar alann zellikleri dorultusunda kesilerek ya da ikincil ileme tabi tutularak bitmi rn haline getirilir. Renksiz dzcama ikincil ilem uygulanarak camn, inaat, otomotiv, beyaz eya, mobilya, enerji, tarm sektrlerinde yaltm cam nitesi, lamine cam, temperli cam, ksmi temperli cam, emaye cam, bombeli cam, kaplamal cam veya ayna olarak kullanlmas salanr.

(3) Bahse konu GTP, yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, ikayeti/desteki firmalarn Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Damping iddias

MADDE 4 (1) Romanyann i piyasa satlarna ilikin veri temin edilemediinden oluturulmu normal deer hesaplamasna gidilmi olup yerli retim dalnn sat genel ve idari giderlerine ilikin gerekli ayarlamalar yapldktan sonra, retim maliyetlerine makl bir kr oran eklenerek normal deer oluturulmu ve bulunan deerin fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(2) ikayet konusu lkeden, Trkiyeye gerekletirilen satlarn ihra fiyatnn belirlenmesinde iki farkl yntem kullanlmtr. Birinci yntemde, ikayet konusu rnn normal deerinin hesaplamasnda esas alnan dnem iin Trkiye statistik Kurumunun (TK) verilerinden yararlanlm ve elde edilen arlkl ortalama ihra fiyat fabrika k aamasna getirilmitir. kinci yntemde ise Romanya meneli ikayet konusu ithalata ilikin ihra faturas esas alnm olup sz konusu ihra fiyat fabrika k aamasna getirilmitir.

(3) Normal deer ile Trkiyeye ihra fiyatlar mmkn olduu lde ayn ticari aamada (fabrika k aamas) karlatrlm olup, Romanya meneli ikayet konusu rn iin hesaplanan damping marjlarnn, nemli oranlarda olduu grlmtr.

Zarar ve nedensellik iddias

MADDE 5 (1) Romanya meneli ikayet konusu rnn ithalatnn hem mutlak olarak hem de toplam ithalat ierisindeki paynn 2009-2012 (Ocak-Haziran) dneminde nemli lde art gsterdii tespit edilmitir.

(2) lgili sektrde tketimin artmasna karn, dampingli ithalatn artmas nedeniyle byyen pazarda yerli retim dalnn pazar paynn azald ve ikayete konu lkenin pazar paynn artt belirlenmitir.

(3) Yerli retim dalnn yurt ii sat, krllk, stoklar, kapasite kullanm oran gibi ekonomik gstergelerinde 2009-2012 (Ocak-Haziran) dneminde olumsuzluklar yaand belirlenmitir.

(4) Ayn dnemde, ikayete konu lkeden yaplan dzcam ithalatnda gerekleen ortalama birim fiyatlarn yerli retim dalnn i piyasa sat fiyatlarn nemli lde krd ve basklad belirlenmitir.

(5) Bavuru aamasnda sunulan deliller ve ithalata ilikin resm istatistikler esas alnarak yaplan tespitler nda, dampingli olduu iddia edilen ithalatn yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinde olumsuzlua yol at deerlendirilmitir.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Yaplan inceleme sonucunda; bavurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri ierdii anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, Romanya meneli dzcam iin, Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde bir damping soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 7 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticilerine, bilinen ithalatlarna ve soruturma kapsamna giren bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir. Bildirimi alamayan taraflarn soru formunu Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden indirmeleri mmkn bulunmaktadr.

(2) Ayrca ilgili lkedeki retici ve ihracatlarn bilgilendirilmesini kolaylatrmak ve hzlandrmak amacyla, Romanyann Ankaradaki resm temsilciliine bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 8 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dahil 37 gndr. 7 nci maddede belirtilen, bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 7 nci madde kapsamna girmeyen dier ilgili taraflarn da (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde, soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Geici nlem alnmas ve vergilerin geriye dnk uygulanmas

MADDE 10 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 02/204 77 18/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms226@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 12 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.