25 Kasım 2012  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28478

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2012/3801

             Ekli “Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/10/2011 tarihli ve 6318 sayılı yazısı üzerine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                      B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                       M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                        Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                                               E. BAYRAKTAR

                                                               Sağlık Bakanı                                                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

GÜMRÜK UZLAŞMA KOMİSYONU ÜYELERİNE ÖDENECEK

ÜCRETE İLİŞKİN ESASLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamında gümrük uzlaşma komisyonu üyelerine ödenecek ücretin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücretin belirlenmesi

MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin uygulanmasında, ekli cetvelin;

a) Birinci ve ikinci satırlarında belirtilen personele, her ay için bir defaya mahsus olmak üzere ve asgari bir toplantıya katılmaları şartıyla, karşılarında belirtilen göstergelerin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar üzerinden hesaplanacak miktarda ücret ödenir.

b) Üçüncü ve dördüncü satırlarında belirtilen personele, her toplantı için karşılarında belirtilen göstergelerin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar üzerinden hesaplanacak miktarda ücret ödenir. Bu kapsamda bir ayda ödenecek ücret, en fazla beş toplantı gününe isabet eden tutarı geçemez.

(2) Gümrük ve ticaret bölge müdür yardımcısının, gümrük ve ticaret bölge müdürü adına komisyona başkanlık yaptığı durumlarda, toplantı başına ayrıca ücret tahakkuk ettirilmez.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Maliye Bakanlığı'nın ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Esasları Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.