24 Kasm 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28477

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA LKN ESASLAR TEBL (SER:VII, NO:10)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER:VII, NO:44)

MADDE 1 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seri:VII, No:10 sayl Yatrm Fonlarna likin Esaslar Tebliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (iv) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

iv) Kurulca uygun grlen dier sermaye piyasas aralar, repo, ters repo, future, opsiyon ve forward szlemeleri ile kira sertifikalar,

MADDE 2 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinin (a) alt bendi ve ayn fkrann (iii) bendinin (l) alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kamu ve/veya zel sektr borlanma aralarna yatrm fonlar "TAHVL VE BONO FONU", kamu ve/veya zel sektr borlanma aralarna yatrm, portfynn aylk arlkl ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gn olan fonlar "KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU",

l) Dier yatrm fonlarnn ve borsa yatrm fonlarnn katlma paylarndan oluan fonlar "FON SEPET FONU",

MADDE 3 Ayn Tebliin 5/A maddesinin birinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Koruma amal yatrm fonlar tarafndan, yatrmcnn balang yatrmnn belirli bir blmnn ya da tamamnn korunmasna ynelik olarak oluturulacak yatrm stratejisinin, kamu borlanma senetlerine, ters repoya, banka borlanma aralarna, kira sertifikalarna, ihras yatrm yaplabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan dier zel sektr borlanma aralarna veya korumay salayabilecek nitelikteki Kurulca uygun grlen dier sermaye piyasas aralarna yatrm yaplmasn iermesi zorunludur.

Garantili yatrm fonlar ve koruma amal yatrm fonlar tarafndan, zel sektr tarafndan ihra edilen kira sertifikalarna ve borlanma aralarna yaplan yatrmlar iin bu Tebliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan snrlama uygulanmaz. zel sektr tarafndan ihra edilen kira sertifikalarna ve borlanma aralarna yatrm yapan garantili ve koruma amal yatrm fonlar unvanlarnda sz konusu yatrm aralarna yaplan yatrm belirtir bir ifadeye yer verirler.

MADDE 4 Ayn Tebliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Fon kurulu ve tutar artrm bavurularnda bir kurucuya ait mevcut tm fonlarn toplam deerleri toplamnn kurucunun Kurula gnderilen bamsz denetimden gemi son mali tablosunda yer alan zkaynaklar toplamnn 30 katn amamas art aranr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurucu, kendi adna fonla ilgili ilemleri yrtmek zere her bir fon iin en az kiiden oluan bir fon kurulu ve en az bir deneti atar. Fon kurulu yeliklerine ve denetiliine kurucu dndan atama yaplabilir.

Fon kurulu yelerinin ve denetilerinin, faaliyet izinlerinin biri veya birden fazlas srekli veya geici olarak kaldrlm yahut borsa yeliinden geici veya srekli olarak karlm kurulularda sorumluluu tespit edilmi bulunan kiilerden olmamalar ve bu Tebliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentlerinde yer alan artlar tamalar gereklidir. Ayrca, fon kurulu yelerinin ounluunun, yksek renim grm olmas ve sermaye piyasas alannda en az be yllk tecrbeye sahip bulunmas zorunludur.

MADDE 6 Ayn Tebliin 12/A maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Tespitleri ve denetleme sonularn ihtiva eden raporlar en ge hesap dnemini izleyen 3 ay iinde kurucunun ynetim kurulu ile Fon Kuruluna sunulur ve sz konusu raporlardan bilgi edinildii ilgili kurullarda karara balanr. Bu raporlarn en az 5 yl sre ile kurucu nezdinde saklanmas zorunludur.

MADDE 7 Ayn Teblie 12/B maddesi olarak aadaki madde eklenmitir.

Risk ynetim sistemi

MADDE 12/B Vadeli ilem ve opsiyon szlemelerine taraf olacak fonlar ile serbest yatrm fonlarnn risk ynetim sistemlerini oluturmalar ve buna ilikin prosedrleri yazl hale getirmeleri zorunludur.

Risk ynetim sistemi, fonun karlaabilecei temel risklerin tanmlanmasn, risk tanmlamalarnn dzenli olarak gzden geirilmesini ve nemli gelimelere paralel olarak gncellenmesini ve maruz kalnan risklerin tutarl bir ekilde deerlendirilmesine imkan verecek bir risk lm mekanizmasnn gelitirilmesini iermelidir.

Risk ynetimini gerekletirecek birim kurucu bnyesinde oluturulabilecei gibi risk ynetim hizmeti dardan da salanabilir. Ancak her koulda, risk ynetim hizmetini salayan birim, fon portfynn ynetiminden sorumlu birimden bamsz olmaldr. Risk ynetimini gerekletirecek birimin personelinin Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey ve Trev Aralar Lisansna sahip olmas zorunludur.

Risk ynetim sisteminin yeterliliine ilikin olarak fon denetisi tarafndan hazrlanan rapor en ge hesap dnemini izleyen 3 ay iinde kurucunun ynetim kurulu ile fon kuruluna sunulur ve sz konusu raporlardan bilgi edinildii ilgili kurullarda karara balanr. Bu raporlarn en az be yl sre ile kurucu nezdinde saklanmas zorunludur.

MADDE 8 Ayn Tebliin 13 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetici nezdinde, fonun itzk hkmleri ve fon ynetim stratejisi dorultusunda salkl bir ekilde ynetilebilmesi amacyla fon ynetiminde grev alacak, fonun yatrm yapabilecei varlklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasas alannda en az be yllk tecrbeye sahip yeterli sayda uzman personelin bulunmas, fon ynetim ilemlerinin gerektirdii ve fonun yatrm ve ynetim amacna uygun mekan ve teknik donanmn kurulmu olmas gerekir. Ayrca, garantili yatrm fonlarnn, koruma amal yatrm fonlarnn ve serbest yatrm fonlarnn portfy ynetimini stlenecek ynetici irketin yneticilerinden ve fon kurulu yelerinden en az birer kiinin ve sz konusu fonlarn portfy yneticilerinin tmnn sermaye piyasas faaliyetleri ileri dzey lisans belgesi ile trev aralar lisans belgesine ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrbeye sahip olmalar gereklidir.

MADDE 9 Ayn Tebliin 17 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Fonlarn itzk esaslar Kurulca belirlenir.

MADDE 10 Ayn Tebliin 23 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Yatrm fonlarnn kurulu ve kayda alma bavurular birlikte deerlendirilir ve sonulandrlr. Kayda alma belgesi, fon itznn ticaret siciline tescil edildiine ilikin belgenin Kurula gnderilmesini mteakip verilir. Ancak, bir kurucunun kurucusu olaca ilk yatrm fonu, ilk serbest yatrm fonu veya ilk borsa yatrm fonu iin kurulu ve kayda alma bavurular ayr olarak deerlendirilir ve sonulandrlr.

MADDE 11 Ayn Tebliin 36 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Fonlarn birim pay fiyatnn gnlk olarak hesaplanmas ve ilan edilmesi esastr. tzklerinde hkm bulunmak kayd ile ayn gn iinde iki fiyat aklanabilir. Dier fon trlerinden farkl olarak, serbest yatrm fonlarnn pay fiyatlar en az ayda bir kere hesaplanmak ve fon yatrmclarna bildirilmek; garantili yatrm fonlarnn ve koruma amal yatrm fonlarnn pay fiyatlar ise en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadr. Kurul yatrm fonu katlma pay fiyatnn gnlk olarak hesaplanmasna ve aklanmasna bu fkrada belirtilen haller dnda da istisna getirebilir. Likit fonlar ve ksa vadeli tahvil ve bono fonlar dndaki fonlarda, katlma pay alm satmlarnda itzk ve izahname hkmleri uyarnca verilen alm satm emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyat zerinden yerine getirilir. Likit fon ve ksa vadeli tahvil ve bono fonlarnda ise, alm satm emirleri en son ilan edilen birim pay fiyat zerinden gerekletirilir. Bununla birlikte, fon itzklerinde belirtilmek kouluyla, likit fon ve ksa vadeli tahvil ve bono fonlarnda katlma pay alm satm ilemleri farkl pay fiyat zerinden gerekletirilebilir. Serbest yatrm fonlarnn itzklerinde, katlma paylarnn fona iadesi iin pay fiyatlarnn ilan sresinden daha farkl ve uzun sreler belirlenebilir.

MADDE 12 Ayn Tebliin 37 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Katlma paylarnn alm-satm

MADDE 37 Katlma pay sahipleri, paylarn fon itzklerinde belirlenen esaslara gre fona iade etmek suretiyle paraya evirebilirler. Ayrca itznde hkm bulunmak art ile kurucunun talebi ve borsann uygun grmesi zerine menkul kymet nitelii verilen fonlarn katlma paylar borsada ilem grebilir.

zel fonlarn ve serbest yatrm fonlarnn katlma paylar borsada ilem gremezler, zel fonlarn katlma paylarndan fona geri dnenler ancak balangta itzkte belirlenen kii ve kurululara satlabilir.

Fon itzklerinde hkm bulunmak ve kurallar belirlenmi olmak kouluyla katlma paylarnn tasarruf sahipleri tarafndan alm ve satmlarnda komisyon uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutar fona, kurucuya, yneticiye veya katlma paylarnn alm satmna araclk eden kurululara gelir olarak kaydedilir.

Kurul yatrm fonu katlma paylarnn alm satmnn borsalar ve/veya takas kurumlar nezdinde kurulmu merkezi bir fon datm platformu araclyla da gerekletirilebilmesini teminen, Kurulca uygun grlen tm fonlarn bu platforma dahil edilmesine ve arac kurulular tarafndan bu platformda ilem gren yatrm fonu katlma paylarnn alm satmna araclk yaplmasna ilikin dzenlemeler yapabilir.

MADDE 13 Ayn Tebliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi, ayn fkrann (j) bendinin ikinci paragraf ve ayn fkrann (l) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddenin birinci fkrasna () ve (p) bentleri olarak aadaki bentler eklenmi ve ayn maddenin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Kurucunun, yneticinin ve bunlarn dorudan ve dolayl itiraklerinin orta olduklar menkul kymet yatrm ortaklklarnn paylar hari olmak ve itzklerinde belirtilmek kouluyla; yatrm fonlarnn katlma paylar, borsa yatrm fonu katlma paylar ve menkul kymet yatrm ortaklklarnn paylar fon portfynn %10una kadar portfye alnabilir. Portfye alnan yatrm fonu katlma paylarnn veya borsa yatrm fonu katlma paylarnn toplam tutar, bu paylar karan fonun toplam pay saysnn %20sini aamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya ayn yneticinin ynetimindeki yatrm fonlar toplu olarak, hibir yatrm fonu veya borsa yatrm fonunun toplam pay saysnn %30undan fazlasna sahip olamazlar.

Yatrm fonlar stanbul Altn Borsas Kymetli Madenler dn Piyasasnda portfylerindeki kymetli madenlerin piyasa deerlerinin en fazla %50si tutarndaki kymetli madenleri dn verebilir veya ayn tutar amamak zere dn alabilirler. Ayrca, piyasada gerekleen dn ilemleri karlnda dn alacaklarn temsil etmek zere karlan sertifikalar ayn oranda portfye alabilirler ve portfylerinde bulunan sertifikalar piyasada satarak portfyden karabilirler. Kymetli maden dn ilemleri ile kymetli maden dn sertifikas alm-satm ilemleri sz konusu piyasadaki ilem esaslar ile teminat sistemi erevesinde yaplr.

l) zel fonlar iin bu maddenin birinci fkrasnda yer alan (e) bendi, fon sepeti fonlar iin (f) ve (g) bentleri, itirak fonlar iin ise (e) ve (f) bentleri uygulanmaz. Endeks fonlar hakknda, (a), (e) ve (f) bentleri ile (b) bendinde yer alan %9luk snrlama, sz konusu menkul kymetlerin baz alnan endekse dahil olmas halinde uygulanmaz. Bu maddenin (b) bendinde yer alan %20lik snrlamann hesaplanmasnda ise, endeks fonlarn portfynde yer alan hisse senetleri baz alnan endekse dahil olmas kaydyla dikkate alnmaz. Sektr fonlar iin bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan snrlama ilgili sektrde faaliyet gsteren ortaklklar iin %15 olarak uygulanr.

) Likit fonlar ile ksa vadeli tahvil ve bono fonlarnda vadeye kalan gn says hesaplanamayan varlklar fon portfyne dahil edilemez.

p) Fon portfyne, Kurul kaydnda bulunan fonlarn katlma paylarnn dahil edilmesi esastr. u kadar ki, yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonlarnn katlma paylar, fon portfy deerinin %10unu gememek zere Kurul kaydna alnma art aranmakszn portfye dahil edilebilir.

Serbest yatrm fonlar bu maddede yer alan portfy snrlamalarna tabi deildir. Bununla birlikte, serbest yatrm fonlarnn portfylerine alnacak yabanc fonlar iin ilgili otoriteden izin alnm olma art aranr. Bu kapsamda, hangi lkelerde kurulu fonlarn serbest fon portfyne alnabileceine itzkte yer verilir. u kadar ki, Kurul serbest yatrm fonlarnn portfylerine alnacak yabanc fonlara ilikin kstlamalar getirebilir.

MADDE 14 Ayn Tebliin 42/A maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Fon sepeti fonlar iin zel hkmler

MADDE 42/A Fon sepeti fonlar iin aadaki hkmlere uyulmas gerekmektedir.

a) Tek bir yatrm fonuna ait katlma paylarnn deeri fon portfynn %25ini aamaz.

b) Dier fon sepeti fonlarna yatrm yapamaz.

c) Fon portfyne alnan yatrm fonu katlma paylar veya borsa yatrm fonu katlma paylar, bu paylar karan fonun toplam pay saysnn %20sini aamaz.

d) Kurucu, ynetici ve ynetim veya sermaye bakmndan bunlarla dorudan ya da dolayl olarak balantl olanlar tarafndan kurulan veya ynetilen fonlarn katlma paylarnn fon sepeti fonu portfyne dahil edilmesi halinde fon sepeti fonu tarafndan bu fonlara giri ya da k komisyonu denemez.

e) Fon portfyne, Kurul kaydnda bulunan katlma paylarnn dahil edilmesi esastr. u kadar ki yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonlarnn katlma paylar Kurul kaydna alnma art aranmakszn fon portfyne alnabilir.

Fon sepeti fonunda yer alan serbest yatrm fonlarna ait katlma paylarnn deerinin, fon toplam deerinin %10unu gemesi halinde, bu fon sepeti fonlar Teblide serbest yatrm fonlar iin belirlenen hkmlere tabi olurlar. Birinci fkradaki hkmler bu fon sepeti fonlar iin uygulanmaz.

Fon sepeti fonlarnda, portfye alnacak yatrm fonlar iin denen ynetim, giri ve k cretleri bu Tebliin 49/A maddesi kapsamnda belirlenen toplam gider orannn hesaplanmasnda fon sepeti fonunun bir gider kalemi olarak ayrca dikkate alnr.

MADDE 15 Ayn Tebliin 45 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (i) ve (v) alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

i) Borsada ilem gren varlklar deerleme gnnde borsada oluan arlkl ortalama fiyat ve oranlarla deerlenir. u kadar ki, ilem grd borsada kapan seans uygulamas bulunan varlklarn deerlemesinde kapan seans fiyat kullanlr.

v) Portfye alnan yabanc para birimi zerinden karlan varlklar, satn alndklar borsada deerleme gn itibaryla oluan fiyatlarnn ilgili olduklar yabanc parann T.C. Merkez Bankas dviz al kuru ile arplmas suretiyle deerlenir.

MADDE 16 Ayn Tebliin 48 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

KAPta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yaymlanmas ve gncel tutulmas kurucunun sorumluluundadr.

MADDE 17 Ayn Tebliin 49/A maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Fonlara uygulanan cret ve komisyonlarn kamuya aklanmas ve fon toplam giderinin st snrnn belirlenmesi

MADDE 49/A Fondan karlanan tm giderlerin (ynetim creti dahil) toplamnn st snr, Ek-5te fon tr baznda belirtilen azami oranlar amayacak ekilde fon itznde ve izahnamesinde belirlenir. 3, 6, 9 ve 12 aylk dnemlerin son ign itibaryla, fon itznde ve izahnamesinde belirlenen yllk fon toplam gideri orannn ilgili dneme denk gelen ksmnn alp almad, ilgili dnem iin hesaplanan gnlk ortalama fon toplam deeri esas alnarak, kurucu tarafndan kontrol edilir. Yaplan kontrolde fon itznde ve izahnamesinde belirlenen oranlarn aldnn tespiti halinde aan tutar ilgili dnemi takip eden 5 i gn iinde kurucu tarafndan fona iade edilir. ade edilen tutar, ilgili yl iinde takip eden dnemlerin toplam gider oran hesaplamasnda toplam giderlerden dlr.

Fonun katlma paylarnn ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olmas durumunda, birinci fkrada belirtilen kontroller fon katlma paylarnn sata sunulmu olduu gnler dikkate alnarak yaplr.

3, 6, 9 ve 12 aylk dnemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oran ve varsa iade tutar ilgili dnemin bitimini takip eden 6 i gn iinde KAPta ilan edilir.

Yatrm fonlarna uygulanan ynetim creti ile giri ve k komisyonlarnn kurucunun resmi internet sitesinde ve KAPta yatrmclarn kolaylkla ulaabilecei ekilde ilan edilmesi gerekmektedir. Yaplan aklamada, gnlk ve yllk ynetim creti oranlar ile giri ve k komisyonlarnn hangi artlar dahilinde yatrmclardan tahsil edilecei bilgilerine ayrntl olarak yer verilmelidir.

Bu maddenin birinci, ikinci, nc ve drdnc fkralar serbest yatrm fonlar iin uygulanmaz.

MADDE 18 Ayn Teblie ekteki Ek/A, Ek/5 olarak eklenmitir.

MADDE 19 Ayn Teblie geici 5 inci madde olarak aadaki madde eklenmitir.

GEC MADDE 5 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak ynetim creti oranlarnn Ek-5te yer alan tablodaki fon toplam gider oran st snrlar dikkate alnarak belirlenmesi, belirlenecek ynetim creti oranlarnn KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi ve yaplacak ilk itzk/izahname deiiklii bavurularna bu kapsamda yaplacak deiikliklerin de dahil edilmesi gerekmektedir.

MADDE 20 Bu Tebliin 7 nci, 8 inci, 15 inci ve 17 nci maddeleri 1/1/2013 tarihinde, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 21 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.

 

EK/A

 

EK/5

Fon Trleri Baznda Uygulanacak Azami Fon Toplam Gider Oranlar

 

FON TRLER

Uygulanacak Azami Fon Toplam Gider Oran

Gnlk

Yllk

Likit Fonlar

Yzbinde 3,5

%1,28

Ksa vadeli tahvil ve bono fonlar, endeks fonlar, koruma amal ve garantili fonlar ile altn ve kymetli maden fonlar

Yzbinde 6

%2,19

Fon sepeti fonlar

Yzbinde 12

%4,38

Dier fonlar

Yzbinde 10

%3,65