24 Kasım 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28477

YÖNETMELİK

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM BİRİMİNİN KURULUŞ VE

İŞLEYİŞİ İLE HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/1983 tarihli ve 17945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Biriminin Kuruluş ve İşleyişi ile Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.