24 Kasm 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28477

YNETMELK

Genlik ve Spor Bakanlndan:

GENLK VE SPOR BAKANLII PERSONELNN YETTRLMES

AMACIYLA YURT DIINA GNDERLMES

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; hizmetle ilgili yabanc kurum veya kurulularda ve uluslararas resmi veya zel eitim ve aratrma kurulularnda, staj yapmak, bilgilerini artrmak veya lisansst renim (yksek lisans/doktora) yapmak suretiyle yetitirilmek zere Bakanlka yurt dna gnderilecek personelin seilmesine ve bu personelin sz konusu programlar sresince tabi olacaklar hak ve ykmllklerin belirlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik hkmleri, yetitirilmek zere yurt dna gnderilecek olan Bakanlk Merkez Tekilat kadrolarnda fiilen alan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 638 sayl Genlik ve Spor Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 24 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Bakanlk: Genlik ve Spor Bakanln,

c) Kurul: Yetitirilmek zere yurt dna gnderilecek personeli belirlemek amacyla kurulan Yurt D Eitim Kurulunu,

) Mstear: Genlik ve Spor Bakanl Mstearn,

d) Personel: Genlik ve Spor Bakanl merkez tekilatnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak alan Devlet memurlarn,

e) Yurt d eitimi: Yetitirilmek amacyla yurt dna gnderilen personelin takip ettii lisansst renim ve staj ile bilgilerini artrmaya ynelik programlar,

ifade eder.

Yurt d eitiminin esaslar

MADDE 5 (1) Yurt d eitimi aadaki esaslara gre dzenlenir:

a) Yurt d eitimi konular, Bakanln grev ve fonksiyonlarnn gerektirdii nceliklere ve ihtiyalara uygun olarak belirlenir.

b) Yurt dnda devlet imkanlar, d burs veya teknik ibirlii programlar erevesinde yksek lisans ve/veya doktorasn tamamlam olanlar deiik konuda dahi olsa ayn dzeyde yurt d eitim programlarna katlamazlar.

c) D burs veya teknik ibirlii programlarnda eitim kurumunun belirlenmi olmas hari lisansst renimi iin Yksekretim Kurulu (YK) tarafndan tespit edilen niversitelerin dndaki niversite veya yksek okullara personel gnderilmez.

) 24 nc madde kapsamnda geri arlm olanlar tekrar yurt dna gnderilmez.

KNC BLM

Yurt D Eitim Kurulu ve Kurulun Grevleri

Yurt D Eitim Kurulu

MADDE 6 (1) Yurt D Eitim Kurulu; Mstear veya grevlendirecei Mstear Yardmcsnn bakanlnda toplam 5 asl ve 2 yedek yeden oluur. D likiler Dairesi Bakan ve Personel Dairesi Bakan Kurulun daimi yesidir. Kurulun dier iki asl yesi ile yedek yeleri ise mstear yardmclar, birim amirleri ile genel mdr yardmclar ve daha nce yurt d eitim veya staj programlarn tamamlam olan Genlik ve Spor Uzmanlar arasndan Mstearca belirlenir.

(2) Kurul, gerektiinde grlerini almak zere, ilgili birim amirlerini toplantya arabilir.

(3) Kurul, ye tam says ile toplanr ve kararlarn en az yenin ayn yndeki karar ile alr.

Kurulun grevleri

MADDE 7 (1) Kurulun grevleri unlardr:

a) Gelecek mali yl ierisinde bte olanaklaryla yetitirilmek amacyla, yurt dna gnderilecek Bakanlk personelinin saysn, snfn, yaptrlacak renimin veya stajn konusunu, sresini, gnderilecek lkeleri ve uluslararas kurulular belirlemek,

b) Bakanlar Kurulu karar ile Bakanla tahsis edilen kontenjan ve 9 uncu maddede belirtilen kriterler erevesinde, yetitirilmek zere yurt dna gnderilecek personeli yarma snav veya seme suretiyle belirlemek,

c) Lisansst eitimi iin yurt dna gnderilen personelin renim konusunun deitirilmesine ilikin talepleri karara balamak,

) nemli bir hastalk, kaza veya zorunlu nedenlerle eitim programna ara vermek durumunda kalp bu hususu belgelendiren personelin renim srelerinin uzatlmasna veya yurda geri dnmelerine karar vermek,

d) 24 nc madde kapsamna girdiine karar verilen personeli yetkili disiplin kuruluna bildirmek,

e) Bakanla tannan kontenjan erevesinde yksek lisans renimine gnderilen personelin eitim sresinin en ok alt aya, doktora dzeyindekilerin bir yla, dierleri iin ise program sresinin 1/3'ne kadar uzatlmasna karar vermek,

f) Bakanla tahsis edilen d kaynakl burs ve teknik ibirlii programlarna katlacak personeli belirlemek,

g) Yurt d eitimle ilgili dier konularda karar vermek.

Personel Dairesi Bakanl ve D likiler Dairesi Bakanlnn grevleri

MADDE 8 (1) Personel Dairesi Bakanlnn yurt d eitimi ile ilgili grevleri unlardr:

a) Bakanlk birimlerinin taleplerini de dikkate alarak hazrlanan ve Kurulca onaylanan yurt d eitim kontenjan talebini Devlet Personel Bakanlna bildirmek,

b) Bakanlar Kurulu karar ile Bakanla tahsis edilen yurt d eitimi kontenjan listesini Bakanlk birimlerine duyurmak,

c) Yurt d eitime gnderilecek personelin Kurulca belirlenmesini mteakip, seilen personelin yklenme senedi, muteber imzal mteselsil kefalet senedi, yurt d ayl, yolluk, salk sigortas, eitim grecei yerdeki renim cretinin denmesi gibi ilemleri yrtmek,

) Kurul toplantlarna ilikin sekretarya hizmetlerini yerine getirmek,

d) Yurt d eitimi ile ilgili olarak Bakan veya Mstearca verilecek dier grevleri yapmak.

(2) D likiler Dairesi Bakanlnn yurt d eitimi ile ilgili grevleri aada belirtilmitir:

a) Personelin eitime gnderilecei niversiteler, uluslararas kurulular ve Bakanlk ile benzer grev alanna sahip yabanc kurum ve kurulularla gerekli yazma ve grmeleri yapmak, ibirliine ynelik almalar yrtmek,

b) Yurt d eitimde olan personel ve renim grdkleri eitim kurumlarndan eitimin balangc, devam ve bitimi safhalarnda periyodik bilgiler almak, deerlendirmek, gerekli grlenleri Personel Dairesi Bakanlna bildirmek,

c) Yurt d eitime ilikin tespit ve nerilerini Kurula sunmak,

) Yurt d eitim imkanlar hakknda bilgilendirici almalar yapmak,

d) Yurt d eitimi ile ilgili olarak Bakan veya Mstearca verilecek dier grevleri yapmak.

NC BLM

Personelde Aranacak artlar, Kontenjan Tespiti, Kontenjan Tahsisi, Duyuru,

Bavuru ve Adaylarn Belirlenmesi

Personelde aranacak artlar

MADDE 9 (1) Yetitirilmek zere yurt dna gnderilecek olanlardan;

a) Lisansst eitim ve uluslararas kurulularda staj amacyla yurt dna gnderilecek personelde;

1) niversitelerin en az 4 yllk faklte veya yksekokullarndan mezun olmas,

2) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesinin Ortak Hkmler bal altnda bulunan (A) bendinin (11) numaral alt bendinde belirtilen kadrolarda adaylk dahil en az 4 yl alm ve bavuru srasnda Bakanlk kadrolarnda fiilen alyor olmas,

3) Son bavuru tarihinden nceki yl iinde kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmas,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamas,

5) 40 yan tamamlamam olmas,

6) Daha nce yurt iinde ayn konuda veya yurt dnda ayn dzeyde eitim veya renim grmemi olmas,

7) Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan belirlenen ve Bakanlk tarafndan uygun bulunan yurt d yksek retim kurumlarndan kabul belgesi alm olmas,

8) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmeliin 8 inci maddesinde belirtilen yabanc dil puanna sahip olmas,

9) Hastalk sebebiyle eitim veya renimini gerekletiremeyecei genel hkmler erevesinde hastalk raporuyla tespit edilenler hari, ilgili mevzuat erevesinde geri arlmam olmas,

artlar aranr.

b) Bilgilerini artrmak amacyla yurt dna gnderilecek personelde;

1) niversitelerin en az 4 yllk faklte veya yksekokullarndan mezun olmas,

2) (a) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen personel iin (a) bendinde belirtilen kadrolarda adaylk dahil en az 4 yl alm ve bavuru srasnda Bakanlk kadrolarnda fiilen alyor olmas, dier personel iin adaylk dahil en az 6 yl Bakanlk kadrolarnda alm ve bavuru srasnda fiilen alyor olmas,

3) Son bavuru tarihinden nceki yl iinde kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmas,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamas,

5) Daha nce bu bent hkmlerinden yararlanmam olmas,

6) 50 yan tamamlamam olmas,

7) Kurulca belirlenecek dil puanna sahip olmas,

artlar aranr.

(2) D burslarla gnderilecekler iin yukardaki artlarla birlikte bursu veren lke veya kuruluun arad artlara da sahip olmak gerekir.

(3) Belirtilen artlar tayan personelden ilan tarihinde askerlik grevini yapmakta olup da yurt dna gidi tarihinde askerlik grevini bitirecek olanlar da bavuruda bulunabilirler.

Kontenjan tespiti

MADDE 10 (1) Her yl ubat ay sonuna kadar, takip eden mali ylda yetitirilmek zere yurt dna gnderilecek personelin; says, renim veya staj konusu, gnderilecei lkeler ve uluslararas kurulular, Bakanln bte olanaklar ve birim amirlerinin grleri de dikkate alnmak suretiyle Kurulca belirlenir ve en ge Mart ay sonuna kadar Devlet Personel Bakanlna bildirilir.

Staj eitim kurumlarnn belirlenmesi

MADDE 11 (1) Staj yaptrlacak hizmetle ilgili yabanc kurum veya kurulularla uluslararas resmi ve zel kurulular, Dileri Bakanlnn gr alnmak suretiyle Kurul tarafndan belirlenir.

(2) Ancak, Trkiye'nin yesi olduu ve bnyesinde d temsilcilii bulunan uluslararas kurulular iin Dileri Bakanlnn gr aranmaz.

Duyuru

MADDE 12 (1) Bakanlar Kurulu karar ile Bakanla tahsis edilen kontenjan ve gerekli dier bilgiler ile Kurul tarafndan tespit edilen uluslararas kurululardaki staj ve kurslara ilikin bilgiler personele duyurulmak zere Personel Dairesi Bakanlnca tm birimlere bildirilir. Birimler durumu i gn ierisinde imza karlnda tm ilgili personele duyurur.

Bavuru

MADDE 13 (1) Tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyenler, yaplan duyuru zerine, bal olduklar birimlere on be gn ierisinde yazl bavuruda bulunurlar. Bu bavurular, on be gn ierisinde Personel Dairesi Bakanlna intikal ettirilir.

Adaylarn belirlenmesi

MADDE 14 (1) Her yl Mays aynn sonuna kadar toplanan Kurul, adaylar arasndan yetitirilmek amacyla yurt dna gnderilecekleri;

a) Staj, yksek lisans veya doktora konularn,

b) Kabul alnan niversiteyi,

c) Hizmet sreleri ve kdemlerini,

) Yabanc dil dzeylerini

dikkate alarak, yarma snav veya seme suretiyle tespit eder. Tahsis edilen kontenjanlar dolmad takdirde, kalan kontenjanlar iin yeni bir duyuru yaplr. 12 nci maddeye gre yaplacak bavurular deerlendirmek iin Kurul en ge Temmuz aynda yeniden toplanr.

(2) Kurul, ubat, Mays ve Temmuz aylarndaki olaan toplants dnda, Bakann ars zerine her zaman olaanst olarak da toplanabilir.

Kayt

MADDE 15 (1) niversite veya yksek retim kurumlarna kesin kaytlarnn yaplmas hususunda tm ilemler ve gereken tm belgeler ilgili personel tarafndan; kayt cretlerinin denmesi ve renim giderlerinin karlanmasyla ilgili taahhtlerde bulunulmas da Bakanlk tarafndan salanr.

Yurt dna gnderilme

MADDE 16 (1) Kesin kaytlarn yaplmasndan veya kesin kayt safhasna kadar tm ilemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhtname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uak bileti ve harcrah ilemlerini tamamlayan personel yurt dna gnderilir.

Yurt d eitiminin izlenmesi

MADDE 17 (1) Yurt dna gnderilen personel dnemler itibaryla genel baar durumunu belgelemek zere derslerin not dkmn, dnemin biti tarihini takip eden bir ay ierisinde D likiler Dairesi Bakanlna bildirir.

(2) Ders notlar ve personelin gnderdii dier raporlar gerekli grlen hallerde Kurula intikal ettirilir.

(3) ntikal ettirilen konularda Kurul gerekli deerlendirmeyi yapar. lgili personelin dnem ortalamasndaki baar dzeyi niversitenin kabul ettii baar dzeyinden dk olmas halinde bu durum ilgiliye ve bal olduu birime yazl olarak bildirilir.

(4) Yurt d eitim programna gnderilenler, eitim grdkleri programdan mezun olduklarna dair belgeyi (diploma, sertifika ve benzeri belgeler) Personel Dairesi Bakanlna ibraz etmek zorundadrlar. Belge ibraz edilmedii takdirde ilgiliden yurt d eitimi iin yaplan tm demeler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Buna ilikin hususlar taahht senedinde yer alr.

Eitim konusu ve eitim kurumunu deitirme

MADDE 18 (1) Bakanlk tarafndan yurt dna gnderilen personelin eitim konusunu ve eitim kurumunu deitirmemesi esastr.

(2) Ancak kabul edilebilir bir gerekesi olmas halinde, ilgilinin eitim plannda ngrlen konusunu ve eitim kurumunu ek sre ve maliyete neden olmayacak ekilde deitirebilmesi, bal bulunduu birimin olumlu gr ve Kurul kararna baldr.

DRDNC BLM

Hak ve Ykmllkler

Salk sigortas ve tedavi giderleri

MADDE 19 (1) Yetitirilmek zere yurt dna gnderilen personel, ilgili lkedeki salk sigortas imkanlarndan yararlandrlr. Bu sigortayla ilgili tm giderler Bakanlk tarafndan karlanr. Salk sigortas kapsam dnda kalan tedavi giderleri ve personelin lm halinde cenaze giderleri 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Tedavi Yardm ve Cenaze Giderleri Ynetmelii hkmlerine gre denir.

Yllk izin

MADDE 20 (1) Yurt d eitimde bulunan personel; izinlerini dnem tatillerinde kullanr. Greve balanldnda, renimde geen srelerle ilgili olarak ayrca yllk izin talebinde bulunulamaz.

Adres bildirme

MADDE 21 (1) Yurt dna bir aydan uzun sre ile eitime giden personel; renime baladn belirten eitim kurumu yazsn, ikametgah adresi, telefon numaras, maa demelerinin yaplaca banka hesap numaras ve adresi ile eitim veya renim grlecek kurum adresi, telefon ve faks numaralarn eitim mahalline varndan itibaren, adres deiikliklerini ise deiiklik tarihinden itibaren on be gn ierisinde Bakanla bildirmekle ykmldr.

Rapor ve tez verme

MADDE 22 (1) Yurt d eitimine balayan personel balama raporunu, eitimin devamnda deerlendirme raporunu, eitimin tamamlanmasndan sonra da sonu raporunu aadaki esaslar dhilinde ve sresi ierisinde D likiler Dairesi Bakanlna gnderir.

a) Balama Raporu: Yurt dna aydan fazla sre ile gnderilen personel tarafndan eitime balanld tarihten itibaren on be gn ierisinde gnderilmesi gereken rapordur. Bu rapor; eitim program, dnem sreleri, alnacak dersler ve krediler, snav ve benzeri konulardaki bilgileri kapsamak zere niversiteden alnan belge ile bildirilmesi gereken dier grleri ierir.

b) Deerlendirme Raporu: Eitim sresi bir yl ya da daha fazla olan personelin dnemler itibaryla ve yeni dnemin balama tarihinden itibaren en ge on be gn ierisinde D likiler Dairesi Bakanlna gndermesi gereken rapordur. Bu raporda nceki dnem boyunca alnan derslerin baar durumu, yeni dnemin balang ve biti tarihleri, dnem boyunca alnacak dersler ve krediler gibi hususlar yer alr. Ayrca deerlendirme raporuna niversiteye devam ettiini gsterir belgenin ve varsa niversitenin hazrlam olduu benzer raporlarn eklenmesi zorunludur. Herhangi bir dnem itibaryla ve Bakanln izni olmakszn eitime balamad anlalanlarn yurt d eitim ile ilgili demeleri kesilir ve haklarnda disiplin hkmleri uygulanr.

c) Sonu Raporu: Yurt d eitimini tamamladktan sonra yurda dnen personelin grevine baladktan sonra bir ay iinde vermesi gereken rapordur. Bu raporda ilgilinin katld yurt d eitim faaliyetlerinin sonular, hazrlanan tez, alnan belgeler, ihtisas yaplan konudaki genel bilgi ve grler ile yurt d eitim programlar ile ilgili gzlemleri, gr, dnce ve deerlendirmeleri yer alr.

) Yurt dna eitime gnderilenlerden eitim sresi aydan az olanlar sadece sonu raporu hazrlar.

(2) Makul veya mcbir sebep olmakszn raporlarn sresi ierisinde, yeterli ve eksiksiz bir ekilde D likiler Dairesi Bakanlna bildirmeyenler hakknda disiplin hkmleri uygulanr.

(3) Personel tarafndan gnderilen raporlarn birer nshas, dosyalarna konulmak zere D likiler Dairesi Bakanlnca Personel Dairesi Bakanlna gnderilir.

Greve balama

MADDE 23 (1) Yetitirilmek amacyla bte imkanlaryla veya d burslara dayanlarak yurt dna gnderilen personel, eitim sresinin veya tabi olduklar programn bitiminden itibaren yol sresi hari on be gn ierisinde Bakanlktaki grevine balamak zorundadr.

(2) Eitim gren personelin greve balamadaki mehil mddetinin hesabnda yurt d eitim kurumundan alnan programn biti tarihini gsteren yazdaki tarih esas alnr.

(3) Bu srenin bitiminde, zrsz olarak grevlerine balamayanlar hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ilgili hkmleri uygulanr.

BENC BLM

Geri arlma ve Zorunlu Nedenlerle Yurda Geri Dnme

Personelin geri arlmas

MADDE 24 (1) Yetitirilmek amacyla yurt dna gnderilen personelden;

a) Trk vatandalnn ve grevin, eref ve haysiyetini ihlal edecek davranlarda bulunduu resmi makamlarca belgelendirilenler,

b) Hukuki ve zorunlu sebepler dnda alma programn gerekletirmeyen ve geciktirenler ile eitim planndaki yer, kurum, kurulu veya alma konusunu izinsiz deitirenler,

c) Eitim veya renim grd kurum veya kurulua dzenli ve srekli devam etmeyenler,

) Devam ettii eitim kurumlarndan kendi kusurlar sebebiyle iliii kesilenler,

d) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 28 inci maddesi kapsamnda ticari ve dier kazan getirici faaliyetlerde bulunanlar,

e) Eitimleri ile ilgili konularda yanltc beyanda bulunduu tespit edilenler,

yetkili disiplin kurulu karar ile geri arlrlar.

(2) Bu maddeye gre geri arlanlara yaplm olan btn harcamalar kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

(3) Sz konusu eylemleri gerekletirenler iin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda ngrlen disiplin hkmleri uygulanr.

Zorunlu nedenlerle yurda geri dnme

MADDE 25 (1) 24 nc maddede belirtilen haller dnda; hastalk, kaza veya zorunlu nedenlerle eitim programn gerekletiremeyeceini belgelendirmi olan personel, Kurul karar ile yurda dner. Bunlar hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun mecburi hizmete ilikin hkmleri uygulanr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan hususlarda Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Hizmet sreleri

GEC MADDE 1 (1) 31/12/2017 tarihine kadar, 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinin (2) numaral alt bentlerinde belirlenen hizmet sreleri, aday memurluun tamamlanm olmas ve yl hizmet sresinin bulunmas artyla Kurulca yeniden tespit edilebilir.

(2) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda, retim yeleri ve aratrma grevlilerinden 638 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 4 nc maddesine gre Bakanlk kadrolarna atananlarn, retim yelii ve aratrma grevliliinde geen sreleri 9 uncu maddenin uygulanmasnda deerlendirilir.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Genlik ve Spor Bakan yrtr.