23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

YNETMELK

Okan niversitesinden:

OKAN NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV

YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Okan niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda n lisans ve lisans dzeyinde eitim-retim ile snavlar ve renci ilerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Okan niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda uygulanan n lisans ve lisans retim programlarnn dzenlenmesine, snav ve baarnn belirlenmesine, renci kabulne, renime ara vermeye, diploma ve unvanlara, staj ve bitirme almalar ile akademik danmanlk ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Eitim-retim almalar: Okan niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnn zelliklerine gre teorik dersler, uygulamal dersler, seminerler, proje, dev, bitirme almalar ve benzeri almalar,

b) Eitim-retim Program: Yksekretim Kurulunun ilgili programlar iin belirledii asgari eitim-retim almalarna ilikin Senato tarafndan kabul edilen ortak ilkelere dayanlarak ilgili kurullar tarafndan hazrlanan ve Senato tarafndan onaylanan eitim-retim almalarnn tmn,

c) Eitim-retim Yl: Yaryl/yl sonu snavlar, kayt dnemi ve en az ondrder haftalk ders dnemi gz ve bahar yaryllar ve yaryl sonu snavlarn kapsayan onyedi haftalk iki yaryldan oluan retim yln,

) lgili Kurul: Okan niversitesine bal fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokul kurulunu,

d) lgili Ynetim Kurulu: Okan niversitesine bal fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

e) Mtevelli Heyeti: Okan niversitesi Mtevelli Heyetini,

f) Rektr: Okan niversitesi Rektrn,

g) Senato: Okan niversitesi Senatosunu,

) niversite: Okan niversitesini,

h) Yaz Okulu: lgili kurullarn nerisi ve Senatonun onayyla gz ve bahar yaryllarna ek olarak youn eitim amalayan en az yedi haftalk eitim-retim sresini,

) Ynetim Kurulu: Okan niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim Dzeyine likin Esaslar

n lisans eitim ve retimi

MADDE 5 (1) niversiteye bal meslek yksekokullarnda drt yaryllk bir eitim ve retim program ieren ve bu Ynetmelik hkmlerine gre n lisans eitim ve retimi yaplr.

Lisans eitim ve retimi

MADDE 6 (1) niversiteye bal faklte ve yksekokullarda sekiz yaryllk bir sreyi kapsayan ve bu Ynetmelik hkmlerine gre lisans eitim ve retimi yaplr.

Eitim-retim dili

MADDE 7 (1) niversitenin n lisans ve lisans programlar retim dili asndan aada belirtilen gruba ayrlr:

a) Derslerin sadece belirli bir yabanc dille verildii programlar,

b) Derslerin asgari %30unun belirli bir yabanc dille verildii karma programlar,

c) retim dili genel olarak Trke olmakla birlikte, baz semeli derslerin ksmen veya tamamen yabanc dille okutulduu programlar.

Yabanc dil hazrlk program

MADDE 8 (1) Senato karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile lisans programlarnda bir yl sreli zorunlu yabanc dil hazrlk program uygulanr. n lisans ve lisans programlar yabanc dil eitim, retim ve snavlarnda uygulanacak usul ve esaslar 2547 sayl Kanunun 49 uncu maddesi ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde dzenlenir.

retim creti

MADDE 9 (1) Okan niversitesinde yllk eitim-retim cretleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler ve deme tarihleri her yl Mtevelli Heyet Bakanl tarafndan belirlenir.

NC BLM

Kayt ve Kabul Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 10 (1) niversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz renci says her yl Senatonun nerisi zerine Mtevelli Heyeti onay ve Yksekretim Kurulu karar ile belirlenir.

renci kabul

MADDE 11 (1) niversiteye bal faklte ve yksekokullarda renci kabul lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan dzenlenen snav sonularna ve Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr. Ayrca, Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre belli alanlarda yaplacak yetenek snav sonucuna gre de renci kabul edilir.

Kesin kayt

MADDE 12 (1) niversitenin programlarndan birinde renci olma hakkn kazanan aday SYM tarafndan belirlenen sre iinde ahsen ya da belirledii vekili araclyla kesin kayt yaptrmak zere Rektrle bavurmas gerekir. Yetenek snav ile kabul edilen renciler iin bu sre Senato tarafndan, kayt iin gerekli belgeler ise SYM ve Rektrlk tarafndan belirlenir.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan rencilerin kaytlar iptal edilir.

Yabanc renci kabul

MADDE 13 (1) niversiteye yabanc uyruklu renci kabulne ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Deiim rencileri ve zel renciler

MADDE 14 (1) Yurt iinde veya yurt dnda bir yksekretim kurumuna kaytl olan rencinin, ulusal ve uluslararas renci deiim programlar kapsamnda veya zel renci olarak ayn dzeyde baka bir yksekretim kurumundan ald ders veya uygulamalarn kredileri, ilgili ynetim kurulu karar ile kaytl olduu diploma programndaki ykmllklerinin yerine saylabilir. zel rencilere ve deiim rencilerine ilikin dier esaslar unlardr;

a) rencinin zel rencilikte ve deiim programnda geirdii sre, retim sresine dhildir.

b) rencinin zel renci olarak veya deiim programna katlarak ald derslerin kredisinin toplam, kaytl olduu programn toplam kredisinin 1/3nden fazla olamaz.

c) zel renci olarak ders alacak rencilerin deyecekleri renim creti Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

) zel renci olarak yaz okullarna katlacak renciler, yaz okulu cretini dersi aldklar yksekretim kurumuna derler.

d) Deiim programndaki renciler katk payn kaytl olduu yksekretim kurumuna derler.

e) retim dili Trke olan programlarda renim gren rencilerin retim dili yabanc dil olan programlardan da ders alabilmeleri iin yabanc dil dzeylerinin yeterli olduunu belgelemeleri gerekir.

Yatay gei yoluyla kabul

MADDE 15 (1) niversite iinden ya da dier yksekretim kurumlarndan yaplacak yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

Dikey gei yoluyla kabul

MADDE 16 (1) niversite iinden ya da dier yksekretim kurumlarndan yaplacak dikey geiler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

Yan dal-ift anadal programlar

MADDE 17 (1) Yan dal ve ift anadal programlarnda, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslar uygulanr.

(2) Yan dal kredi uygulamas n lisans programlarnda en az 9 kredi, lisans programlarnda en az 18 kredi, lisans programlarnda ift anadal kredi uygulamas ise en az 36 kredi olarak belirlenir. ift anadal ve yan dal programlarna kabul edilecek yllk toplam yeni renci says, o programn o ylki birinci snf birinci yaryl renci saysnn %20sini geemez.

(3) ift anadal ve yan dal nedeniyle drt yllk normal renim sresini, hazrlk hari, aan renciden, burslu renci dahil, kredi bana Mtevelli Heyetince belirlenen miktarda cret alnr.

Kimlik

MADDE 18 (1) niversiteye kesin kaydn yaptran ya da kaydn yenileyen renciye niversite renci leri tarafndan o akademik yla ait ve zerinde geerlik sresi belirtilmi fotorafl kimlik kart verilir. Bu kart sresi dolduunda rencinin durumuna gre yenisi ile deitirilir. Kaybedilen ya da ypranan kartlarn yenisi verilir. Kayp halinde gazete ilan ile birlikte verilecek dileke zerine kart yenilenir.

Adres bildirimi ve tebligat

MADDE 19 (1) renciler renim sreleri boyunca retim, ders ve snav programlarna, baar durumu izelgelerine ve dier hususlara ilikin olarak niversite tarafndan yaplan yazl duyurular izlemekle ykmldrler. renciler posta adreslerinde meydana gelen deiiklikleri en ge bir hafta ierisinde renci leri Mdrlne yazl olarak bildirmek zorundadrlar. Bu ekilde deiiklik bildiriminde bulunmam, yanl veya eksik adres vermi olan renciler dosyalarnda mevcut en son adreslerine tebligatn yaplm olmas halinde, kendilerine tebligat yaplm saylr.

DRDNC BLM

Eitim-retim Esaslar

Akademik takvim

MADDE 20 (1) Akademik takvim, akademik yla ilikin kayt, ders, snav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve aada belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin grleri alnmak suretiyle Rektrlk tarafndan hazrlanr ve Senatonun onayyla uygulamaya konulur.

(2) Akademik takvim hazrlanrken aadaki hususlar gz nnde bulundurulur:

a) Akademik yl, birimlerin ihtiya ve zelliklerine gre gz ve bahar olmak zere iki yaryl olarak planlanr. Ancak yllk dersler alabilir.

b) Bir yaryl retim sresi kayt ve snav dnemleri hari en az ondrt haftadr.

c) Gz ve bahar yaryllarna ek olarak yaz yaryl alabilir.

) Yaamna Hazrlk Program ve benzeri uygulamalar nedeniyle retim sresi Senato karar ile ayrca dzenlenir.

Eitim-retim kapsam

MADDE 21 (1) Eitim-retim program, bu Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde tanmlanan eitim-retim almalarndan oluur.

(2) n lisans ve lisans programlarnda yaryllara gre yer alacak dersler ve uygulamalar, bunlarn haftalk kredi/saatleri ve toplam kredi/saat saylar, zorunlu ya da semeli olup olmadklar gibi hususlar ve gerekli eitim-retim almalarnn esaslar, blm nerileri temel alnarak faklte ya da yksekokul kurullar tarafndan belirlenir ve Senatonun onayyla uygulamaya konulur.

Akademik kayt

MADDE 22 (1) Her renci kaytl bulunduu akademik programa akademik takvimde belirtilen sre ierisinde Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen esaslar erevesinde mali ykmllklerini yerine getirerek kaydn yaptrr. Kayt ilemlerini tamamlamayan renci rencilik haklarndan yararlanamaz.

Akademik kayt sresi

MADDE 23 (1) Tm renciler akademik kaytlarn gerekli eitim cretini deyerek bulunduklar snf ve durumlarna gre akademik takvimde belirlenip duyurulan gnler iinde yaptrmak zorundadrlar. Belirlenen sre iinde geerli mazereti olmadan kayt yaptrmayan renciler ge kayt creti derler. Ge kayt creti her yl Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayt yaptrmayan rencilerin bavurular zerine niversite Ynetim Kurulu tarafndan mazeretleri geerli grlenlerin kaytlar yaplr.

renci ders programnn belirlenmesi ve akademik danman

MADDE 24 (1) rencilerin her yarylda izleyecekleri haftalk ders programlar kaytl bulunduklar blm/program bakan tarafndan belirlenir. Zorunlu hallerde hafta sonu da ders/uygulama/laboratuar/snav yaplabilir.

(2) rencilere eitim-retim programlarnn dzenlenmesinde yardmc olmak iin ilgili blm/program bakan tarafndan yeterli sayda akademik danman grevlendirilir ve bu isimler ilgili faklte dekanl ve yksekokul mdrlklerine bildirilir.

Kredi ve ders yk

MADDE 25 (1) Bir yaryl sren bir dersin kredisi o ders iin haftalk teorik ders saati miktarna, o derse ilikin olarak yaplan uygulama, laboratuar veya dier almalarn haftalk saat miktarlarnn yars eklenmek sureti ile belirlenir.

(2) n lisans ve lisans rencilerinin normal ders yk kaytl olduklar akademik programlarn ilgili yaryl iin ngrlen ders ykdr. Bir yarylda ngrlen ders yk zerine en fazla iki ders veya 6 kredi alnabilir. renci ncelikle baarsz olduu FF, VF dersleri almak zorundadr. Bir rencinin bir yaryldaki toplam ders yk 24 krediyi aamaz, bunun zerine alnacak her ders iin faklte/yksekokul ynetim kurulu karar gerekir.

Devam

MADDE 26 (1) renciler, kaytl olduklar programn her dersine, uygulama ve laboratuar almalarna, bunlarn gerektirdii ya da ilgili retim elemannn gerekli grd snav ve akademik almalara katlmakla ykmldrler. rencilerin derslerin tamamna devam esastr. Teorik derslerin en az %70ine, uygulamal derslerin ise en az %80ine devam etmeyen renciler devamsz kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluunu salayamayan renci o dersten baarsz saylr. Devamszlk nedeniyle baarsz olunan derslerin tekrarnda devam zorunluluu vardr.

renim sresi

MADDE 27 (1) Yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn nlisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile bitirme tezi/projesi hazrlama hari, rencilere tannan haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(2) Belirlenen srelerde diploma alamayan renciler bakmndan, mfredat deiiklii veya isimleri deimemekle birlikte ders ieriinin deimesi ya da ders ierii deimemekle birlikte aradan drt eitim-retim ylndan (sekiz yaryl) fazla bir srenin gemesi nedeniyle, daha nce baarl olunan derslerden hangilerini yeniden almalar gerektii; eitim-retim srelerinin srekli iyiletirilmesine ynelik i ve d kalite gvencesi uygulamalar ve eitim-retimin devamna ilikin dier hususlar ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

BENC BLM

Snavlar ve Deerlendirme Esaslar

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 28 (1) Her dersin ya da eitimretim almasnn retim eleman yaryl banda rencilerin sorumlu olduu ara snavlar, dev, uygulama ve dier almalarn dnem notu iindeki arlklarn rencilere yazl olarak duyurur. Yaryl ii snav ve dier almalarn baar notu iindeki arl %40tan az %70ten fazla olamaz. Bir rencinin bir dersten ald baar notunun deerlendirilmesinde, o derse ait almalarnda gsterdii baar dzeyi, ara snavlarn not ortalamas ve yaryl sonunda ald not birlikte deerlendirilir. lgili retim eleman uygun grd takdirde; dev, laboratuar ve benzeri derse bal almalar ve yaplan ksa sreli snavlar ayr ayr ya da tek bir ara snav olarak deerlendirebilir. Ancak bir yarylda tek ara snav yaplmas durumunda bu arlk en ok %40 olur. Yaryl sonu snavlar, normal eitim programn takip eden ve akademik takvimde yer alan snav dnemi iinde yaplan snavlardr. Proje ve laboratuar dersleri gibi nitelii gerei ilgili ynetim kurulu tarafndan snav yaplmasna gerek grlmeyen dersler dnda tm dersler iin yaryl sonu snav yaplr. Yaryl sonu snavnda baarsz olan renciler iin her dnem sonunda btnleme snav yaplr. Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir.

Snav esaslar

MADDE 29 (1) Yaryl sonu snavlarnn tarihleri ve snavlarn yaplaca yerler ilgili blm bakanlnn nerisi zerine ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenerek snavlardan en ge bir hafta nce ilan edilir.

(2) renciler, snavlara nceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek; snava girerken yanlarnda kimlik belgeleri ile istenecek dier belgeleri ya da yardmc ders aralarn bulundurmak zorundadrlar.

(3) Yaryl sonu snavlarna katlabilmek iin;

a) lgili derse kaydn yaptrm olmak,

b) Teorik derslerin %70ine katlm olmak,

c) Uygulamal derslerde uygulamalarn % 80ine katlm olmak,

) Uygulamalarda baarl olmak, varsa verilen projeleri tamamlam olmak

gerekir.

(4) Hakl ve geerli mazeretleri nedeniyle ara ve yaryl sonu snavlarna giremeyen renciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en ge yedi i gn iinde durumlarn yazl olarak ilgili dekanla/yksekokul mdrlne bildirmek zorundadrlar. Salk kurulularndan alnacak salk raporlar ilgili ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir. Mazeretleri ilgili ynetim kurulunca uygun grlmeyen renciler o snavdan sfr (0) not alm saylrlar. Mazeretleri ilgili ynetim kurulu tarafndan hakl ve geerli bulunan renciler, ara ve yaryl sonu snav haklarn ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenecek bir tarihte kullanrlar. Raporlu olunan sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

Snavlarn yapl

MADDE 30 (1) Bir dersin yaryl ii ve yaryl sonu snavlar, o dersi veren retim eleman tarafndan, zorunlu hallerde ise blm/program bakan tarafndan belirlenen retim elemannn sorumluluu altnda yaplr. Bir snavda sorularn arlklar, snavn sresi, snavda kitap veya dier kaynaklardan yararlanlp yararlanlmayaca, rencilere snavdan nce bildirilir. Snava giren renciler ve snav sorumlular tarafndan imzalanan bir liste, snavn sonunda ilgili retim elemanna verilir. Snav srasnda renciler, snav sorumlularnn her trl uyarlarna uymak zorundadr. Gerektiinde snav sorumlular rencilerin oturduklar yerleri deitirebilir.

(2) Her renci snav srasnda kimlik kartn yannda bulundurmak zorundadr. Snav sorumlular kimlik kartn yannda bulundurmayan, tannmayan ve baka bir yol ile kimliini belirleme imkan da olmayan renciyi snava almamak veya snav salonundan karmak yetkisine sahiptir. Szl snavlar retim elemanlarna ve snav yaplan dersin rencilerine ak olarak yaplr, szl snavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek dekanla teslim edilir.

Snav dzenini bozucu hareketler

MADDE 31 (1) Her trl snav, uygulama, laboratuar, atlye, ev devi, yaryl ii proje ve benzeri dier almalarda, her ne ekilde olursa olsun kopya eken, intihal yapan, bunlara teebbs eden, yapanlara yardm eden veya ilgili evrakn incelenmesinden kopya ektii sonradan anlalan bir renci, o snav ya da almadan sfr (0) not alm saylr. Snav srasnda her ne ekilde olursa olsun snavn genel dzenini bozan renciler snav salonundan karlr ve o snavdan sfr (0) not alm saylr. Yukarda belirtilen hallerde ilgili renciler hakknda, ayrca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Snav sonularnn ilan

MADDE 32 (1) Ara snavlar/yaryl sonu ve btnleme snav sonular snav tarihini izleyen en ge bir hafta iinde retim elemannca ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 33 (1) renciler ara snav, yaryl sonu veya btnleme snavlarnn sonularna, snav sonularnn ilan edildii tarihi izleyen yedi i gn iinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. renciler, retim yesinin not takdirine ilikin itirazda bulunamazlar. tiraz ilgili ynetim kuruluna sunulmak zere dekanla/yksekokul mdrlne dileke verilerek yaplr. Sresinden sonra yaplan itirazlar kabul edilmez. tiraz, dersin retim eleman tarafndan konunun kendisine bildirildii tarihi izleyen yedi i gn iinde deerlendirilir. nceleme sonucu yazl olarak ilgili dekanla ya da yksekokul mdrlne bildirilir. lan edilen notlarda deiiklik ancak ilgili ynetim kurulunun onay ile yaplr.

Ders notlar ve baar durumu

MADDE 34 (1) rencilere aldklar her ders iin, gerekli snav ve benzeri deerlendirmelerin sonunda o dersin retim eleman tarafndan sfr (0) ile yz arasnda bir not verilir; bu not, ham not olarak adlandrlr. Hangi ham not aralnn hangi harf karlna denk gelecei, ilgili retim eleman tarafndan belirlenir ve notlar ile birlikte bildirilir. Notlar ve dier iaretler aada tablo halinde gsterilmitir:

Yaryl Ders Notu Katsay

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

FF 0.00

VF 0.00

Dier aretler

M-Muaf

T-Transfer

D-renci deiim

ERA-Erasmus

E-Eksik

R-Tekrar alnan ders

(2) Harf notlarnn ve dier iaretlerin anlamlar aada belirtilmitir:

a) FF notu: Bir dersten FF notu alan renciler bu dersi, verildii ilk yarylda tekrar almak zorundadrlar. renciler tekrara kaldklar semeli ders yerine baka bir semeli ders, deien veya kaldrlan dersler yerine blm tarafndan uygun grlen ve kredi bakmndan e veya yakn deerde olan dersleri alabilirler.

b) VF notu; derse devam ykmllklerini veya ders uygulamalarna ilikin koullar yerine getirmedii iin snava girme hakkn elde edemeyen rencilere verilir. Bu not, not ortalamas hesabnda FF notu ilemi grr. VF notu alnan derslerin, dersin ald ilk yarylda alnmas ve devam edilmesi zorunludur.

c) E notu; yaryl iinde baarl olduu halde ders iin gerekli koullar tamamlayamayan rencilere verilir. renci, herhangi bir dersten E notu ald takdirde notlarn ilgili retim eleman tarafndan teslim tarihinden itibaren bir ay iinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde, E notu FF notu haline dntrlr.

) M iareti; rencinin baka niversitelerden daha nce alm olduu ve denklikleri kabul edilen dersler iin ilgili ynetim kurulu karar ile muaf olunan dersler iin verilir ve ortalamaya katlmaz.

d) DD ve DC notu alnan dersler genel not ortalamasn ykseltmek amacyla tekrar alnabilir.

e) T iareti; transfer derslerini gsterir ve ortalamaya katlr.

f) D iareti; renci deiim program srasnda alnan dersi gsterir.

g) ERA iareti; Erasmus program srasnda alnan dersi gsterir.

) R iareti; tekrar alnan dersi gsterir.

Baar

MADDE 35 (1) Yaryl not ortalamas (YNO), rencinin ilgili yarylda kayt olduu derslerin kredi saatlerinin bu Ynetmeliin 34 nc maddesinde belirtilen ders notu katsaylar ile arplp toplanarak elde edilen saynn o yaryldaki toplam kredi saatine blnmesi suretiyle hesaplanr. Genel not ortalamas (GNO), rencinin tamamlam olduu yaryl da dhil olmak zere, retimin balad zamandan o gne kadar kayt olduu tm derslerin kredi saatlerinin bu Ynetmeliin 34 nc maddesinde belirtilen ders notu katsaylar ile arplp toplanarak elde edilen saynn bu derslerin toplam kredi saatine blnmesi suretiyle hesaplanr. GNO ve YNO hesabnda yalnz kayt olunan dersler esas alnr; alt yaryllardan alnamayan dersler dikkate alnmaz. Tekrarlanan dersler iin o dersten alnan son baar notu dikkate alnr. Ortalamalarn hesabnda virglden sonra iki basamak yrtlr. Genel not ortalamas en az 2.00 olan renciler baarl renci olarak nitelendirilir.

ALTINCI BLM

Bitirme almalar, Stajlar, Mezuniyet ve Diploma

Bitirme almas

MADDE 36 (1) Bitirme almas; rencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri dzeyine eritiini gsteren almadr. Hangi birimlerde bitirme almas yaplaca ve bitirme almasna ilikin esaslar ilgili faklte/yksekokul kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan karara balanr.

Staj

MADDE 37 (1) Staj; rencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri dzeyine erimesini salamak zere niversite iinde ya da dnda bir kuruluta ve tercihen yaz aylarnda yaplan uygulamal almadr. Staj yaplacak kurulular ve stajlara ilikin esaslar ilgili faklte/yksekokul kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan karara balanr.

Mezuniyet

MADDE 38 (1) Bir rencinin izlemekte olduu programdan mezun olabilmesi iin ilgili programn tm derslerini ve dier ykmllklerini baar ile tamamlam olmas ve genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir.

(2) Mezuniyet iin baarsz tek dersi kalan rencilere o dersin koullarn yerine getirmek kaydyla ilgili ynetim kurulunca btnleme snavlarn takip eden bir ay iinde tek ders snav alr.

(3) Tek ders snavnda baarsz olan renciler takip eden btnleme snav dnemlerinde bu hakk tekrar kullanabilir.

(4) Baarsz dersi bulunmamakla beraber mezuniyet iin gerekli genel not ortalamasn tutturamayan rencilere ilgili ynetim kurulu karar ile yaryl sonu snavlarn takip eden bir ay iinde daha nce alm olduklar, kendi setikleri bir dersten not ykseltme snav alr. Not ykseltme snavnda alnan not nihai not olarak transkripte ilenir. Not ykseltme snavnda baarsz olan renciler takip eden yaryl sonu snav dnemlerinde bu dersi tekrar almak zorundadrlar.

(5) Yedinci yaryln sonunda, ilgili programn tm derslerini ve dier ykmllklerini baar ile tamamlam ve genel not ortalamas en az 3.50 olan renciler erken mezuniyet hakk kazanr.

(6) Disiplin cezas almam olmak kaydyla mezuniyet genel not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olan rencilere onur, 3.50 ve zerinde olan rencilere ise yksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 39 (1) Kaytl bulunduklar programda eitim ve retimini baaryla tamamlayan ve mali ve idari tm ykmllklerini yerine getirmi rencilere diploma verilir. Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararyla belirlenir. Lisans diplomalarnda dekan veya yksekokul mdr ile Rektrn, n lisans diplomalarnda meslek yksekokulu mdr ve Rektrn imzas bulunur. Lisans dzeyinde renim gren renciler, hazrlk hari ilgili programn ilk drt yarylnn tm derslerini ve dier ykmllklerini baar ile tamamlam olmalar ve genel not ortalamalarnn en az 2.00 olmas halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili ynetim kurulu karar ile Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre, n lisans diplomas alabilirler.

YEDNC BLM

liik Kesilmesi, renime Ara Verme, Kayt Dondurma

liik kesilmesi

MADDE 40 (1) rencinin niversiteyle iliii aadaki durumlarda kesilir:

a) Kaydnn silinmesini talep etmi olmak,

b) lgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alm olmak.

renime ara verme

MADDE 41 (1) rencinin renimine ara vermesi ve niversite ile iliiinin askya alnmas durumlar unlardr:

a) st ste iki yaryl renim cretini dememek,

b) st ste iki yaryl izinsiz ve mazeretsiz olarak kaydn yenilememek.

(2) niversite ile iliii askya alnan renciler rencilik haklarndan yararlanamazlar.

renime yeniden devam etme

MADDE 42 (1) Bu Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerine gre renimine ara veren renciler;

a) liiklerinin askya alnd eitim-retim yarylnda renimlerine devam etmek iin bavurduklarnda; tm renim cretlerini demi olmalar kaydyla, devam etmedikleri yaryl toplam renim srelerine saylmak suretiyle bir sonraki yaryldan balatlrlar,

b) liiklerinin askya alnd tarihten itibaren drt eitim-retim yl (sekiz yaryl) iinde renimlerine devam etmek iin bavurduklarnda; bavurduklar yl geerli olan renim programna intibaklar yaplarak renimlerine devam etmek zere yeniden kaydedilirler.

Kayt dondurma

MADDE 43 (1) Aada belirtilen nedenlerin varl halinde, rencinin istei zerine, ilgili ynetim kurulunun kararyla rencinin bir yaryl ya da bir yl renimine ara vermesine izin verilebilir.

a) rencinin salk kurulularndan ald rapor ile belgelenmi salk sorunlarnn bulunmas,

b) rencinin daimi ikametghnn bulunduu mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas art ile doal afetler nedeniyle renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

c) Birinci dereceden yaknlarnn acil hastal halinde bakacak baka kimsesinin bulunmadnn belgelendirilmesi,

) rencinin askerlik tecil hakkn kaybetmesi ya da tecil kararnn kaldrlarak askere alnmas,

d) rencinin gzalt ya da tutukluluk hali,

e) Kesinlemi bir mahkmiyet hali veya Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas dndaki hallerin bulunmas,

f) lgili ynetim kurulunca hakl kabul edilen dier nedenler.

(2) Kayt dondurma bavurular zorunlu haller dnda ilgili yaryln en ge yedinci haftas sonuna kadar yaplabilir.

(3) Kayt dondurulan toplam sre iki retim yln aamaz. Art arda en fazla iki yaryl kayt dondurulabilir. Kayt dondurulan yaryllar renim sresi hesabna katlmaz.

Yukarda belirtilen nedenlerle ynetim kurulu karar ile kayt dondurmalarna izin verilen renciler kayt dondurulan srenin renim cretinin yarsn der.

Kayt dondurmann sona ermesi

MADDE 44 (1) Kayt dondurmalarna izin verilen renciler, verilen sre sonunda renimlerine devam ederler.

(2) Salk nedeniyle kayt dondurmalarna izin verilen rencilerin renimlerine devam edecek durumda olduklarn salk kurulularndan alnan salk raporu ile belgelemeleri gerekir.

(3) Kayd dondurulmu olan rencilerin en ge ilgili yaryln kayt sresi iinde dileke ile bavurmalar halinde kayt dondurma ilemleri geri alnabilir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 46 (1) 11/11/2003 tarihli ve 25286 sayl Resm Gazetede yaymlanan Okan niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Okan niversitesi Rektr yrtr.