23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES LSANSST ETM RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesinde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlar ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Hacettepe niversitesine bal lisansst eitim ve retim yapan btn enstitlerde eitim-retim, renci kabul, kayt ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS kredisi: rencilerin yurt iinde ve yurt dnda aldklar ve baarl olduklar ders kredilerinin ve notlarnn bir yksekretim kurumundan dierine transferini salayan Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanlan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim/anasanat dal: Enstitde program bulunan ve programn yrtlmesinden enstitye kar sorumlu olan anabilim/anasanat daln,

) Anabilim/anasanat dal kurulu: Enstitde program bulunan ve programn yrtlmesinden enstitye kar sorumlu olan enstit anabilim/anasanat dal kurulunu,

d) Btnleik doktora program: Lisans derecesine dayal olarak yrtlen doktora programn,

e) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez/sanatta yeterlik almas dnemlerinde rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim elemann,

f) DUS: Di Hekimliinde Uzmanlk Snavn,

g) Enstit: Hacettepe niversitesine bal olarak lisansst eitim ve retim yapan enstitleri,

) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

h) Kredi: Bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk iki-alt saatlik uygulama, alan ya da atlye almas ya da laboratuvar/klinik almas karlnn en fazla drt olabilen toplam saysal arlk birimini,

) zel konular dersi: Tez/sanat almas danmanl yaplmakta olan lisansst renciyle tm yl boyunca yrtlen dersi,

i) Rektrlk: Hacettepe niversitesi Rektrln,

j) Sanat almas: Anasanat dallarnda uygulanan yksek lisans ve sanatta yeterlik programlarnda, rencilerin tez yerine gerekletirebilecekleri sergi, proje, tasarm, uygulama, gsterim, mzik kompozisyonu, mzik/sahne sanatlar performans, reji, koreografi/koreoloji, oyun yazarl, dramaturgi ve benzeri bir sanat etkinlii ile bu etkinlik kapsamnda hazrlayacaklar yazl raporu,

k) Senato: Hacettepe niversitesi Senatosunu,

l) Tez: Yksek lisans veya doktora tezini,

m) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

n) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

o) niversite: Hacettepe niversitesini,

) Yksek lisans: Tezli ve tezsiz yksek lisans programlarn

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Eitim-retimle lgili Esaslar

retim dzeyleri

MADDE 5 (1) Lisansst retim dzeyi, yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik dzeylerinden oluur. Bunlardan;

a) Yksek lisans dzeyi; lisans diplomas ya da buna edeer bir derece alm olanlarn, bu eitim zerine yapacaklar renim, bilimsel aratrma, sanatsal alma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu dzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yrtlebilir. Bunlardan tezsiz yksek lisans program uzaktan eitim veya ikinci retim biiminde de uygulanabilir.

b) Doktora dzeyi; lisans veya yksek lisans derecesine dayal olarak yrtlen retim, bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik dzeyi; lisans veya yksek lisans derecesine dayal olarak yrtlen retim ve sanatsal almalar kapsar.

Lisansst programlarn almas

MADDE 6 (1) Yeni bir lisansst program; anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi, enstit kurulunun uygun gr, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile alr.

(2) Lisansst programlarn dzenlenip yrtlmesinde anabilim/anasanat dal btnl esas alnr. Ancak, rencilerin deiik alanlarda da uzmanlamalarna olanak salanr.

(3) Anabilim/anasanat dal kurulunun mevcut programlara ilikin deiiklik nerileri enstit kurulunca onaylandktan sonra Senato tarafndan karara balanr.

(4) Anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile dier yurtii/yurtd yksekretim/aratrma kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak ortak programlar alabilir. Bu uygulama, Senato karar ve Yksekretim Kurulu onay ile yrrle girer. Ortak programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurt Dndaki Kapsama Dahil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr.

(5) Eitim ve retim yaryl esasna gre, gz ve bahar dnemi olarak dzenlenir. Bunlarn sresi ve ekli, enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan karara balanr.

Bilimsel hazrlk programlar

MADDE 7 (1) Bilimsel hazrlk; yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarnda genel baar deerlendirmesinde baarl bulunanlardan, lisans ya da yksek lisans renimini bavurduklar alann dnda bir alanda veya niversite dnda bir yksekretim kurumunda tamamlayanlar iin snav jrisinin nerisi ve ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn gr zerine enstit ynetim kurulunun kararyla dzenlenip yrtlen programdr.

(2) Bilimsel hazrlk programna devam gerekli grlenler, ilgili derslere ve uygulama almalarna kayt yaptrarak devam etmek ve baarl olmak zorundadrlar.

(3) Bilimsel hazrlk program kapsamnda alnan dersler asl programn ngrd derslerin yerine saylmaz. Bilimsel hazrlk programndaki toplam kredi yk lisansst program kredisinin 2/3 n geemez.

(4) Bilimsel hazrlk programna devam eden rencinin kabul edildii lisansst programa balayabilmesi iin hazrlk derslerinden en az 55 (C3) alarak baarl olmas gerekir. Ancak ders notlar not izelgesine geti (G) veya kald (K) eklinde ilenir.

(5) Bilimsel hazrlk programnn sresi azami bir takvim yldr. Bilimsel hazrlk program iin ngrlen sre lisansst programn sresinden saylmaz.

retim dili

MADDE 8 (1) Enstitlerde retim dili Trkedir. Ancak, enstit kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile yabanc dilde programlar alabilir. Tezin/sanat almasnn dili program dilidir; ancak enstit ynetim kurulunun karar ile farkl bir dilde yaplabilir.

Anabilim/anasanat dal programlarna ilikin esaslar

MADDE 9 (1) Anabilim/anasanat dalnn lisansst eitim programlar, eitim hedefleri, programlara giri ve mezuniyet koullar, programlarn ierdii zorunlu ve semeli dersleri, bunlarn kredileri ve benzeri konulara ilikin esaslar anabilim/anasanat dal kurulunun teklifi, enstit kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

Derslerin almas ve ders sorumlular

MADDE 10 (1) Her yaryl, alacak dersler ve bunlarn sorumlu retim elemanlar, anabilim/anasanat dal nerisi ile enstit kurulunca karara balanr ve ilan edilir. landan sonra alacak derslerin ve sorumlularn deitirilmesine ilgili kurulun nerisi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan karar verilir. Ayrca ok disiplinli programlarda alacak dersi verecek retim elemanlarn grevlendirme hususunda anabilim/anasanat dal tarafndan ilgili faklte veya yksekokulun uygun gr alnr.

(2) zel konular dersi birinci fkrada belirtilen yntemle alr ve tm yl srer. Tez/sanat almasnn birden fazla danman tarafndan ynetildii durumlarda zel konular dersleri birinci danman tarafndan alr.

(3) Lisansst dzeydeki dersler, genel olarak retim yeleri tarafndan verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dal bakanlnn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile doktora, tpta uzmanlk, dite uzmanlk, sanatta yeterlik derecesi alm retim grevlileri ile sanat retim elemanlar grevlendirilebilir. Gerekli grldnde niversite Ynetim Kurulu karar ile niversite dndan da grevlendirme yaplabilir.

Danmanlk

MADDE 11 (1) Danman genel olarak retim yesidir ve ilgili anabilim/anasanat dalnda grevli, niversite kadrosundaki retim yeleri; bunlar bulunmad ya da sayca yeterli olmad takdirde en yakn anabilim/anasanat dalnda grevli niversite kadrosundaki retim yeleri veya dier yksekretim kurumlar retim yeleri arasndan nerilir. Zorunlu hallerde, yksek lisans rencileri iin tez danman ilgili anabilim/anasanat dalndaki doktora, sanatta yeterlik derecesine sahip retim grevlileri ve sanat retim elemanlar arasndan seilebilir. Tez/sanat almas niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile ilave tez danman atanabilir. Yurtii ve yurtdndaki niversitelerle birlikte yrtlen programlarda, dier yksekretim kurumu tarafndan atanan danman da ikinci tez danman olarak kabul edilir.

(2) Danmanlarn grev tanmlar ve sorumluluklar Senato tarafndan belirlenir.

(3) Tezli yksek lisans program rencilerine, rencinin programa kabul ile birlikte ders dnemi danman atanr. Ders dnemi danmanlar snav jrisinin nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Tez/sanat almas danman ise derslerin tamamlanaca son yarylda anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile kesinleir.

(4) Tezsiz yksek lisans program rencilerine, rencinin programa kabul ile birlikte ders dnemi danman atanr. Ders dnemi danmanlar snav jrisinin nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile belirlenir. Dnem projesi danman ise derslerin tamamlanaca son yarylda anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile kesinleir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik program rencilerine, rencinin programa kabul ile birlikte ders dnemi danman atanr. Ders dnemi danmanlar snav jrisinin nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile belirlenir. Tez/sanat almas danman ise derslerin tamamlanaca son yarylda anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile kesinleir.

(6) Tez/sanat almas danmannn niversitedeki grevinden ayrlmas veya alt ay ya da daha uzun sreli il d grevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danman atanr. nceki danman ikinci danman olarak devam edebilir.

(7) renciler enstit mdrlne ya da anabilim/anasanat dal bakanlna yazl olarak bavurarak danman deiiklii talebinde bulunabilirler.

(8) Tez/sanat almas danmanlklarnn retim yelerine dengeli dalm enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenecek ilkeler erevesinde gerekletirilir.

NC BLM

Kontenjanlar, Lisansst Programlara Bavuru, renci Kabul ve Kayt

Kontenjanlar

MADDE 12 (1) Lisansst programlara alnacak renci kontenjanlar anabilim/anasanat dal kurulunun gr ve enstit ynetim kurulunun nerisi zerine niversite Ynetim Kurulunca belirlenir.

lan ve bavuru

MADDE 13 (1) renci kabul edilecek lisansst programlar, bu programlara alnacak renci kontenjanlar, bavuru iin gerekli belgeler, bavuru ve snav tarihleri ile dier koullar enstit tarafndan ilan edilir. Bavuru iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Bavurular ahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yaplabilir.

Yksek lisans programlarna bavuru koullar

MADDE 14 (1) Yksek lisans programlarna bavuracak adaylarda aadaki koullar aranr:

a) lgili anabilim/anasanat dal bakanlnca ya da anabilim/anasanat dal ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstit ynetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalnda lisans derecesine sahip olmak,

b) Bavurduu program iin Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna ya da ALES sonucu yerine Senato tarafndan edeerlii kabul edilerek baar taban puanlar belirlenen bir snav puanna sahip olmak,

c) Senato tarafndan kabul edilerek baar taban puan belirlenen DS ve benzeri ulusal ve uluslararas geerlilii olan KPDS, TOEFL (Test of English As a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil snavlarnda asgari taban puanna sahip olmak,

(2) Gzel sanatlar, mzik ve sahne sanatlar alanlarndaki yksek lisans programlarna renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz; yabanc dille ilgili kabul koullar Senato tarafndan dzenlenir.

(3) Yabanc uyruklu adaylarn Trke dil yeterlik derecesi, Senato tarafndan belirlenen snavlardan alnacak puana gre deerlendirilir. Tamamen yabanc dille yrtlen programlarda Trke yeterlik belgesi aranmaz.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarna bavuru koullar

MADDE 15 (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna bavuracak adaylarda aadaki koullar aranr:

a) lgili anabilim/anasanat dal bakanlnca ya da anabilim/anasanat dalna ilikin esaslarda belirlenen ve enstit ynetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalnda lisans veya yksek lisans diplomasna; hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii, eczaclk ve veteriner faklteleri diplomasna veya ilgili mevzuata gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmak,

b) Bavurduu programn puan trnden Senato tarafndan belirlenecek ALES veya edeeri bir snav puanna sahip olmak,

c) Senato tarafndan kabul edilerek baar taban puan belirlenen DS ve benzeri ulusal ve uluslararas geerlilii olan KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil snavlarnda asgari taban puanna sahip olmak.

(2) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavuracak tp fakltesi mezunlarnn Senato tarafndan belirlenecek TUS veya ALES standart puanna sahip olmalar gerekir.

(3) Gzel sanatlar, mzik ve sahne sanatlar alanlarndaki renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz; yabanc dille ilgili kabul koullar Senato tarafndan dzenlenir.

(4) Yabanc uyruklu adaylarn Trke yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettii snavlardan alnacak puana gre deerlendirilir. Tamamen yabanc dilde yrtlen programlarda Trke yeterlik belgesi aranmaz.

Genel baar deerlendirmesi

MADDE 16 (1) Adaylarn deerlendirilmesi snav jrileri tarafndan yaplr. Snav jrisi anabilim/anasanat dal bakanlnca nerilen ve enstit ynetim kurulu kararyla onaylanan en az asl, iki yedek retim yesinden oluur. Bir anabilim/anasanat dalnda yrtlen farkl lisansst programlar iin ayr jriler kurulabilir. Snav jrisinin uygun grmesi kouluyla snavlar grntl elektronik iletiim aralar ile yaplabilir. Mzik ve sahne sanatlar alanlarndaki snavlar grntl ve sesli olarak kaydedilir.

(2) Yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programna renci kabulnde, adaylarn genel baar notu, 100 zerinden tam nota dntrlen ALES puannn ya da TUS/DUS temel tp puannn %50'si, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamasnn %20'si ve giri snav snav tam notu zerinden alnan notun %30'u alnarak hesaplanr.

(3) Gzel sanatlar, mzik ve sahne sanatlar alanlarndaki yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde adaylarn genel baar notu, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamasnn %40' ve snav tam notu zerinden alnan notun %60' alnarak hesaplanr.

(4) Yksek lisans rencilerinin snav deerlendirilmesinde tam not zerinden en az %50 alan ve genel baar notundan da tam notun en az %60'n salayan adaylar baarl kabul edilirler. Baarl adaylarn kendi iinde sralamas, snav jrisi tarafndan, genel baar notuna gre yaplr. Genel baar notunun eitlii halinde snav notu dikkate alnr.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programlarnda snav deerlendirilmesinde tam not zerinden en az %60 alan ve genel baar notunda da tam notun en az %70'ini salayan adaylar baarl kabul edilir. Baarl adaylarn kendi iinde sralamas, snav jrisi tarafndan genel baar notuna gre yaplr. Genel baar puannn eitlii halinde adaylarn snav notu dikkate alnr.

(6) Anabilim/anasanat dallar yksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlar iin belirlenen kontenjanlarn en fazla %50si kadar yedek aday, genel baar deerlendirme sras esas alnarak belirleyebilir. Programa kayt hakk kazanmasna ramen, akademik takvimde belirtilen gnlerde kayt yaptrmayarak haklarn kaybeden adaylarn yerine, baarl bulunan yedek adaylar genel baar deerlendirme sras esas alnarak kabul edilir.

Enstitye kayt

MADDE 17 (1) Lisansst programlara kayt hakkn kazanan asl ve yedek adaylarn listesi enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Sonular enstit mdrl tarafndan ilan edilir. Kaytlar, Senato tarafndan kabul edilip ilan edilen enstit akademik takviminde belirtilen gnlerde yaplr. Kazanan adaylar, enstit ynetim kurulunca istenen belgeleri, sresi iinde enstitye teslim ederek kesin kaytlarn yaptrrlar. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan adaylar kayt haklarn kaybederler. Bu adaylarn yerine, baarl bulunan yedek adaylar genel baar deerlendirme sras esas alnarak kabul edilebilir. Kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr. Bavuruda istenen belgeler kaytta yeniden istenmez. Geree aykr beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmi belgeye dayal olarak kesin kayt yaptranlarn kaytlar, programa kayt tarihi itibaryla iptal edilir.

(2) Kaytlar ahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yaplabilir.

Yatay geile renci kabul

MADDE 18 (1) niversitede veya dier yksekretim kurumlarnn lisansst programlarnda en az bir yaryl renim grm baarl renciler, niversitede yrtlen baka bir lisansst programa yatay gei yapmak iin bavurabilirler. Bavurularn kabul edilebilmesi iin; ilgili anabilim/anasanat dalnda yksek lisans, doktora/sanatta yeterlik renci kontenjanlarnn olmas, rencinin gei yapmak istedii lisansst programn renci kabul koullarn salam ve en az bir yaryl lisansst renim grerek ald derslerin her birinden bu Ynetmeliin 26 nc maddesinin nc fkrasnda belirtilen baar notlarn alm olmas gerekir. Anabilim/anasanat dal kurulu tarafndan yatay geii uygun grlen rencilerin kabul ve intibaklar enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir.

(2) Herhangi bir yksek lisans programnda renim gren rencilerin btnleik doktora programna yatay gei yapabilmeleri iin ilgili anabilim/anasanat dal btnleik doktora programnn giri koullarn salam olmalar gerekir. Yatay gei kabul ilgili anabilim/anasanat dal kurulu tarafndan nerilir ve enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Bu rencilere, lisans derecesi ile kabul edilen rencilere tannan sreler tannr ve yksek lisans programnda geirdikleri sreler retim sresinden saylr.

(3) Doktora/sanatta yeterlik veya btnleik doktora programna kabul edilmi olan renciler, niversitede yrtlen bir yksek lisans programna gei yapabilirler. Gei yapmak isteyen rencilerin gei yapmak istedikleri programn giri koullarn salam olmas gerekir. Gei kabul ilgili anabilim/anasanat dal kurulu tarafndan nerilir ve enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir.

(4) Herhangi bir programa yatay gei yapan renci, bal bulunduu programn gerektirdii toplam kredinin en az yarsn gei yapt programdan almak zorundadr.

zel renci kabul

MADDE 19 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artrmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dal bakannn uygun gr ve enstit ynetim kurulunun onay ile zel renci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu renciler de kaytl renciler gibi izledikleri derslerin btn koullarna uymak ve derslerin btn gereklerini yerine getirmek zorundadrlar.

(2) zel renciler, kaytl rencilerin yararland rencilik haklarndan yararlanamazlar.

Yurt dnda ikamet eden adaylarn kabul

MADDE 20 (1) Yurt dnda ikamet eden Trk vatanda ya da yabanc uyruklu adaylarn lisansst eitim programlarna kabul koullar anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve enstit ynetim kurulunun teklifi zerine Senato tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Kayt Yenileme, Snavlar ve Deerlendirme

Kayt yenileme

MADDE 21 (1) renci her yaryl banda akademik takvimde belirtilen tarihlerde renci katk pay/renim cretini deyerek kaydn yeniler. renci, enstit kurulunca almas kararlatrlan dersler arasndan, danmanyla birlikte belirleyecei dersleri ilgili formlara iler ve program kaydn yaptrr.

(2) Bir yarylda alnabilecek kredi miktarnn st snr enstit kurulu tarafndan belirlenir.

(3) Anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile renciler yurtii ve yurtdndaki baka yksekretim kurumlarndan da lisansst dersler alabilirler.

(4) Sresi iinde 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen mali ykmllkleri yerine getirmeyen renciler o dnem iin kayt yaptramazlar ve rencilik haklarndan yararlanamazlar. Bu nedenle kayt yaptrlmayan dnem renim sresinden saylr.

Kredi transferi

MADDE 22 (1) Bir rencinin zel renci statsnde ald lisansst dersler dahil olmak zere, enstitye kaydolmadan nceki son be yl iinde yurtii/yurtd yksekretim kurumlarndan alm olduu lisansst dersler danmann gr, anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun kararyla rencinin kaytl olduu programa transfer edilebilir. Ancak bir rencinin kayt yaptrd programdaki toplam kredi miktarnn 2/3nden fazlas zel renci statsnde ald lisansst derslerin kredilerinin transferinde dikkate alnmaz.

Devam zorunluluu

MADDE 23 (1) Teorik ve uygulamal derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamal derslerin %20'sinden fazlasna devam etmeyen renci, o ders ya da derslerin yaryl sonu genel snavlarna alnmaz ve renciye F1 notu verilir.

(2) Uzaktan retim programlarnda renci devam konusu, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ilgili enstitler tarafndan dzenlenir.

Snavlar

MADDE 24 (1) Snavlar; ara snav, genel snav, mazeret snav ve btnleme snav olmak zere drt trdr.

(2) Derslerde ara snav yaplabilir. Yaryl sresince yaptrlan proje, dev, laboratuvar, atlye ve benzeri almalar da ara snav yerine geebilir.

(3) Bir dersin genel snav, o dersin tamamland yaryl sonunda yaplr. Dersi programna alarak devam koulunu yerine getiren renci, belirlenen gn ve saatte o dersin genel snavna girmek zorundadr. Genel snava girmeye hakk olduu halde girmeyen renci o dersten baarsz saylr.

(4) Mazeret snav ara ve genel snavlar yerine kullanlabilir. Mazereti, anabilim/anasanat dal kurulunun karar ile kabul edilen renci, ara snav haklarn ayn yaryl iinde; genel snav haklarn genel snavlarn bitiminden itibaren bir ay iinde kullanr.

(5) Her yaryl sonunda genel snav izleyen dnemde btnleme snav yaplr. Bir dersten devamszlk nedeniyle baarsz olanlar o dersin btnleme snavna giremezler. Btnleme snav sonucu genel snav sonucu yerine saylr.

(6) Uzaktan retim programlarnn snav yntemleri ile ilgili dzenlemeler, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ilgili enstitler tarafndan yaplr.

(7) Bir dersin yaryl ii snavlarnn says, ekli, ders baar notuna etki edecek oran ile snavlarn deerlendirme esaslar ilgili retim eleman tarafndan yaryl banda rencilere duyurulur. Snavlar ve snavlarn deerlendirilmesine ilikin esaslar retim eleman tarafndan dnem banda rencilere duyurulur.

Ders baar notu

MADDE 25 (1) Bir dersteki baar durumu ders baar notu ile belirlenir. Ders baar notu, rencinin yaryl iinde ara snavlar, uygulamal almalar, devler gibi almalarda gsterdii baar ve genel snavn birlikte deerlendirilmesi ile elde edilir. Yaryl ii deerlendirmelerin ders baar notuna etkisi en ok %50 olabilir.

Notlar

MADDE 26 (1) Ders baar durumunu ifade eden puanlar, katsaylar ve anlamlar aada belirtilmitir:

a)

Puanlar Notlar Katsaylar

95-100 A1 4.00

90-94 A2 3.75

85-89 A3 3.50

80-84 B1 3.25

75-79 B2 3.00

70-74 B3 2.75

65-69 C1 2.50

60-64 C2 2.25

55-59 C3 2.00

0-54 F3 0.00

F2 0.00

F1 0.00

b) Harf notu karlklarna gre;

1) G notu: Kredisiz derslerde baarl,

2) K notu: Kredisiz derslerde baarsz,

3) F1 notu: Devamszlk nedeniyle genel snava girme hakk yok, baarsz,

4) F2 notu: Genel snava girme hakk olduu halde girmedi, baarsz,

5) F3 notu: Genel snava girdi, baarsz,

6) H notu: Mazeretli

anlamna gelir.

(2) Bir dersin genel snavna girmi, ancak zorunlu nedenlerle yaryl ii almalarn tamamlayamam rencilere E notu verilir. renci eksiini genel snav dnemi sonundan itibaren en ge bir ay iinde tamamlamak zorundadr. Aksi halde rencinin o ders iin baar notunun hesaplanmasnda yaryl ii almalarnn deeri sfr (0) kabul edilerek not verilir.

(3) Bir dersten baarl saylmak iin yksek lisans rencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik rencilerinin ise en az B3 notu alm olmalar gerekir.

(4) Gerekli hallerde anabilim/anasanat dal bakanlnn ve danmann ortak karar ile renci baarsz olduu semeli bir dersin yerine baka bir semeli dersi alabilir.

(5) Bir renci alm olduu dersten notunu ykseltmek iin o dersi tekrar edebilir. Akademik ortalama hesaplanmasnda son not geerlidir.

Snav sonularna itiraz ve deerlendirilmesi

MADDE 27 (1) Maddi hatalar nedeniyle snav sonularna itiraz olan renci bu itirazn, snav sonularnn ilanndan itibaren bir hafta iinde anabilim/anasanat dal bakanlna yazl olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafndan yaplan yeniden deerlendirmede maddi hata grlrse, gerekli not dzeltmesi yaplarak en ge bir hafta iinde enstit mdrlne bildirilir. Ders sorumlusunun verdii not kesindir.

Akademik ortalamann hesaplanmas

MADDE 28 (1) Bir dersin kredisi ile baar notu katsaysnn arpm o dersin arlkl puann verir. Akademik ortalama, rencinin bir lisansst programa kayt olmasndan itibaren ald derslerin arlkl puanlarnn toplamnn ayn derslerin kredi toplamna blnmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada blme ilemi virglden sonra iki basamak yrtlr. rencinin ald G ve H notlar akademik ortalama hesaplamasnda dikkate alnmaz.

renim sresini ama ve iliik kesme

MADDE 29 (1) Bir yl sureli dil hazrlk snf ve/veya bilimsel hazrlk program hari yksek lisans programn azami yl, doktora/sanatta yeterlik programn azami alt yl, btnleik doktora programn azami dokuz yllk sre iinde tamamlayamayanlar ilgili dneme ait mali ykmllkleri yerine getirmek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumdakiler ders ve snavlara katlma ile tez/sanat almas hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlanamazlar.

(2) Lisansst programlara devam etmekte iken, rencinin talebi zerine veya yksekretim kurumundan karma cezas verilmesi durumunda rencinin enstit ile iliii kesilir.

BENC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 30 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bir bilim veya sanat alannda, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel aratrma ya da sanatsal bir alma yapmasn, bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yetenei kazanmasn salamaktr.

(2) Bir bilim veya sanat alannda yksek lisans renimi yapan renci, ders, seminer ve uygulama almalarna ek olarak bir tez ya da tez yerine geebilecek sanat almas hazrlar.

(3) Tezli yksek lisans program, toplam 24 krediden az olmamak kouluyla, zel konular dersi ile tez ya da sanat almasndan oluur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine gre ise toplam 60 krediden az olmamak kouluyla ders ve 60 krediden az olmamak kouluyla tez/sanat almasn ieren zel konular derslerinden oluur.

(4) Yksek lisans rencisinin alaca derslerin en ok ikisi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir.

Yksek lisans tezi/sanat almas nerisi

MADDE 31 (1) Programn zorunlu derslerini baar ile tamamlam olan ve akademik ortalamas en az 2.75 olan renci ikinci yaryln bitiminden sonra tez/sanat almas nerisi sunabilir.

(2) Tez/sanat almas nerisi, renci ve danman tarafndan belirlenir. neri ilgili anabilim/anasanat dalnda ak olarak tartlr. renci tarafndan, danman denetiminde hazrlanacak tez/sanat almas nerisi, anabilim/anasanat dal bakanlnca enstitye bildirilir. Bu neri enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Tez/sanat almas konusu zerinde daha sonra yaplmas istenen deiikliklerde de ayn sre izlenir.

Yksek lisans tezi/sanat almas savunma snav jrisinin oluturulmas ve toplanmas

MADDE 32 (1) renci, tez/sanat almas ile ilgili elde ettii sonular enstit tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini/sanat almasna ilikin sanat etkinliini ve raporunu jri nnde sunmak ve szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Savunma snav jrisi, anabilim/anasanat dal kurulunun gr zerine anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, en az biri niversitenin iindeki baka bir anabilim/anasanat dalndan ya da baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be asl; en az biri niversitenin iindeki dier bir anabilim/anasanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere iki yedek retim yesinden, retim yesi bulunmad takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip retim grevlileri ya da sanat retim elemanlarndan oluur. retim eleman saysnn snrl olmas durumunda jriler kiiden oluur. Tez danman jrinin doal yesidir. kinci tez danman jri yesi olamaz.

(3) Tez/sanat almas raporunun, jri yelerine sunulmak zere anabilim/anasanat dal bakanlna teslim edildii tarihten itibaren onbeinci ve otuzuncu gnler arasnda jri toplanarak renciyi tez/sanat almas savunma snavna alr.

Yksek lisans tezi/sanat almas savunma snav

MADDE 33 (1) Tez/sanat almas savunma snav tezin/sanat almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Savunma snav adayn almasyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gcn deerlendirmeyi amalar. Savunma snav dinleyicilere ak olarak yaplr, snavn yeri ve tarihi en az yedi gn nceden danmann nerisi ile anabilim/anasanat dal bakanlnca ilan edilir. Snav sresi en ok 90 dakikadr. Gzel sanatlar, mzik ve sahne sanatlar alanlar iin sre snrlamas yoktur.

(2) Tezlerin/sanat almas raporlarnn jri yelerine ulatrlmasndan itibaren otuz gn iinde toplanamayan jriler, danman tarafndan anabilim/anasanat dal bakanlna ve enstitye bildirilir, yaplacak ileme enstit ynetim kurulu karar verir.

(3) Tez/sanat almas savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez/sanat almas hakknda salt ounlukla kabul, dzeltme veya ret karar verir. Jri yelerinin bireysel raporlar ile jri karar en ge ign iinde bir tutanakla anabilim/anasanat dal bakanlnca enstit mdrlne bildirilir.

(4) Tezi/sanat almas kabul edilen renci, jri yelerinin de nerileriyle son haline getirilmi tezini/sanat almas raporunu, enstit tez yazm kurallarna uygun ekilde hazrlayp ciltlenmi olarak, en ge bir ay ierisinde enstitye teslim eder.

(5) Tezi/sanat almas hakknda jri tarafndan dzeltme karar verilen renciye bir kez en ok alt aylk ek sre verilir. Bu sre iinde, renci gerekli dzeltmeleri yaparak tezini/sanat almasn ayn snav jrisi nnde yeniden sunar ve/veya savunur.

(6) Savunma snav sonucunda da tezi/sanat almas reddedilen veya kendisine verilen sre iinde gerekli dzeltmeleri yapmayan renci en erken ay sonra yeniden bir tez/sanat almas nerisi sunarak tez/sanat almas almalarn balatr.

ALTINCI BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 34 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; rencinin bir bilim/sanat alannda, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yetenei kazanmasn salamaktr.

(2) Tezsiz/sanat almasz yksek lisans program; toplam 30 krediden az olmayan ders ve bir dnem projesi dersinden oluur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine gre ise bu program, en az 90 kredilik ders ve bir dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi son yarylda alnr. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesi dersine kayt yaptrr ve yaryl sonunda danmanna yazl bir proje raporu sunar. Tezsiz/sanat almasz yksek lisans program ikinci lisansst retimde de yrtlebilir.

(3) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans dneminde alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir.

(4) rencinin programdan mezun olabilmesi iin dnem projesi dersinden baarl olmas ve akademik ortalamasnn en az 2.75 olmas gerekir.

YEDNC BLM

Doktora Program, Sanatta Yeterlik Program

Doktora programnn ama ve kapsam

MADDE 35 (1) Doktora programnn amac; rencinin alannda gerekli bilgi birikimini kazanmasn, bamsz aratrma yapmasn, bilimsel bulgu ve olaylar geni ve derinlemesine bir bak asyla irdeleyerek yorum yapmasn, yeni sentezlere ulamasn, evrensel nitelikte yeni bir metod gelitirmesini veya yeni bilgi retmesini salamaktr.

(2) Doktora program, enstitde yrtlen programlardan birinde ve/veya niversite iinde ya da yurtii/yurtd dier yksekretim kurumlaryla ortaklaa dzenlenmi programlar eklinde de yrtlebilir.

(3) Doktora program; ders, yeterlik snav, tez nerisi, tez almas ve tez savunma snavndan oluur.

(4) Doktora programna yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci, en az 24 kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen renci en az 45 kredilik ders ykn; Avrupa Kredi Transferi Sistemine gre ise yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en az 120 kredilik ders yk ve 120 kredilik tez/sanat almasn, lisans derecesi ile kabul edilen renci en az 180 kredilik ders yk ve 120 kredilik tez almasn baar ile tamamlamak durumundadr.

Doktora yeterlik snav

MADDE 36 (1) Derslerini baar ile tamamlayan, akademik ortalamas en az 3.00 olan renci doktora yeterlik snavna girebilir. Doktora yeterlik snav bilim alannn zelliine gre; rencinin bilim alannda temel konular ve/veya tez almas ile ilgili konularda kapsaml bilgi ve beceri ile sentez ve yaratclk gcne sahip olup olmadnn snanmasn amalar.

(2) Doktora yeterlik snav jrisi, danmann ve anabilim dal kurulunun nerisi zerine enstit ynetim kurulunun atayaca biri rencinin danman, en az biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be asl ve biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere iki yedek retim yesinden oluur.

(3) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik snav jrisi rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl ya da baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Gerekeli ve yazl bu karar anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen ign iinde ilgili tutanakla birlikte enstit mdrlne bildirilir.

(4) Doktora yeterlik jrisi gerekli grd durumlarda, yeterlik snavnda baarsz olan bir rencinin en ok ders daha almasn isteyebilir.

(5) Doktora yeterlik snavnda baarsz olan renci en erken ay sonra yeniden snava alnr.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 (1) Doktora yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin bir ay iinde danmann ve anabilim dal kurulunun gr, anabilim dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunun onay ile tez izleme komitesi oluturulur. Tez izleme komitesi biri tez danman biri farkl bir yksekretim kurumundan olmak zere en az retim yesinden oluur. kinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(2) Anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi zerine enstit ynetim kurulunun onay ile komite yeliklerinde deiiklik yaplabilir.

(3) Tez izleme komitesi her genel snav dneminde toplanr. Tez izleme tutana toplanty izleyen ign iinde enstit mdrlne gnderilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 38 (1) Doktora yeterlik snavn baaryla tamamlayan renci yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini en ge alt ay iinde tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisini szl savunma snav tarihinden en az onbe gn nce tez izleme komitesi yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, sunulan tez nerisini inceleyerek renciyi savunma snavna alr. Snav dinleyicilere ak olarak yaplr. Snav sonunda komite neriyi kabul ya da reddeder. Kararlar salt ounlukla alnr. Gerekeli bu karar, anabilim dal bakanlnca ign iinde ilgili tutanakla birlikte enstit mdrlne gnderilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez almas konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluturulabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren renci ise alt ay iinde tekrar tez/sanat almas nerisi savunma snavna alnr. Tez nerisi ikinci savunmada da reddedilen renci danman deitirerek ya da eski danman ile yeniden bir tez/sanat almas nerisi sunar.

Tez almas

MADDE 39 (1) Derslerini baaryla tamamlayan, yeterlik snavnda baarl olan ve tez nerisi kabul edilen renci; bilime yenilik getirme, evrensel nitelikte yeni bilgi retme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme, niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini tez izleme komitesi gzetiminde hazrlar.

(2) Enstitler tezlerin en st dzeyde bilimsel ve etik ilkelere gre yaplmasn salayacak dzenlemeleri yapar ve enstit ynetim kurulu tez sreci ile ilgili ikayetleri ve sorunlar da deerlendirir. Bu amala, talep edilen her trl bilgi ve belgenin ilgililerce enstit ynetim kuruluna iletilmesi gerekir.

Tez savunma snav jrisinin oluturulmas ve toplanmas

MADDE 40 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular enstit tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde sunmak ve szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Tez savunma snav jrisi danmann ve ilgili anabilim dal kurulunun nerecei en az biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be asl ve biri baka bir yksekretim kurumundan belirlenecek iki yedek retim yesinden olumak zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanr. Tez izleme komitesi yeleri savunma jrisinin doal yesidir. kinci tez danman juride yer alamaz.

(3) Tez, jri yelerine sunulmak zere anabilim dal bakanlna teslim edildii tarihten itibaren en erken onbe gn, en ge otuz gn iinde jri toplanarak renciyi tez savunma snavna alr.

Tez savunma snav

MADDE 41 (1) Tez savunma snav, tezin sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Savunma snav adayn almasyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gcn deerlendirmeyi amalar. Savunma snav dinleyicilere ak olarak yaplr ve yeri ile tarihi danmann nerisi alnarak en az onbe gn nceden anabilim/anasanat dal bakanlnca ilan edilir. Snav en ok 120 dakika srelidir. Gzel sanatlar, mzik ve sahne sanatlar alanlarnda sre snrlamas yoktur.

(2) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla kabul, dzeltme veya ret karar verir. Jri yelerinin bireysel raporlar ve jri karar en ge 3 ign iinde bir tutanakla anabilim dal bakanlnca enstit mdrlne bildirilir.

(3) Tezi kabul edilen renci, jri yelerinin de nerileriyle son haline getirilmi tezini enstit tez yazm kurallarna uygun olarak hazrlayp ciltlenmi olarak, en ge bir ay ierisinde enstitye teslim eder.

(4) Tezi hakknda jri tarafndan dzeltme karar verilen renciye bir kez en ok alt aylk ek sre verilir. Bu sre iinde, renci gerekli dzeltmeleri yaparak tezini ayn snav jrisi nnde yeniden sunar ve/veya savunur.

(5) Tez savunmas reddedilen veya kendisine verilen sre iinde gerekli dzeltmeleri yapmayan renci en erken alt ay sonra bu Ynetmeliin ilgili hkmlerine gre yeniden bir tez nerisi sunarak tez almalarn balatr.

Sanatta yeterlik program

MADDE 42 (1) Sanatta yeterlik programnn amac; rencinin alannda gerekli bilgi birikimini kazanmasn, bamsz aratrma yapmasn, sanatsal olgu ve olaylar gei ve derinlemesine bir bak asyla irdeleyerek yorum yapmasn, yeni sentezlere ulamasn, evrensel nitelikte yeni bir metod gelitirmesini veya yeni bilgi retmesini veya zgn ve st dzeyde yaratclk gerektiren bir sanat etkinlii gerekletirmesini salamaktr.

(2) Derslerini baaryla tamamlayan yeterlik snavnda baarl olan ve sanat almas nerisi kabul edilen sanatta yeterlik program rencisi; zgn ve st dzeyde yaratclk gerektiren bir sanat etkinlii ieren sanat almasn sanat almas izleme komitesi gzetiminde hazrlar.

(3) Sanatta yeterlik program rencisi elde ettii sonular enstit tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve sanat almasna ilikin sanat etkinliini ve raporunu jri nnde sunmak ve szl olarak savunmak zorundadr.

(4) Sanatta yeterlik program rencilerine eitim-retim ve snavlara ilikin hususlarda, bu Ynetmeliin 32 nci, 33 nc, 34 nc, 35 inci, 36 nc, 37 nci ve 38 inci maddeleri hkmleri uygulanr.

SEKZNC BLM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet

MADDE 43 (1) Herhangi bir lisansst programn btn gereklerini baaryla tamamlayan bir rencinin mezun olabilmesi iin;

a) Enstit tez yazm kurallarna uygun olarak hazrlanan tez veya sanat almas raporunun baslm ve ciltlenmi alt kopyasnn,

b) Gzel sanatlar, mzik ve sahne sanatlar alanlarnda sanat almas raporu dnda sunulan sanat etkinliine ilikin ses ve/veya grnt kaydnn bir kopyasnn,

c) Tezin veya sanat almas raporunun elektronik ortamda kaydedilmi kopyas ile enstit tarafndan istenen dier belgelerin,

) Yksekretim Kurulunca istenen belgelerin

enstitye eksiksiz teslim edilmi olmas gerekir.

(2) lgili btn belge ve bilgiler enstitye ulatktan sonra rencinin dosyas enstit ynetim kurulunca incelenerek mezuniyet iin btn koullar eksiksiz yerine getiren rencinin mezuniyetine karar verilir.

Diploma

MADDE 44 (1) Enstit ynetim kurulunca mezuniyetine karar verilen;

a) Yksek lisans rencilerine yksek lisans,

b) Doktora rencilerine doktora,

c) Sanatta yeterlik rencilerine sanatta yeterlik

derecesi ve diplomas verilir.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Enstitlerin, retim programlarndaki farkllklarn gerektirdii durumlar ile bu Ynetmelikte yer almayan retime ve snavlara ilikin dier konularda; 2547 sayl Kanun, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmelii hkmleri ile Senato ve ilgili enstit ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 46 (1) 6/11/2006 tarihli ve 26338 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Hacettepe niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik 2012-2013 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.