23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

YNETMELK

Bingl niversitesinden:

BNGL NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bingl niversitesine bal faklte ve yksekokullarn kayt, eitim-retim ve snavlarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Bingl niversitesine bal faklte ve yksekokullarn nlisans ve lisans eitim-retimi ile snav ve deerlendirme esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: ykne dayal Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danman: rencilerin eitim, renim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere kaytl bulunduu fakltenin/yksekokulun/blmn/anabilim dalnn/programn nerisi ile ilgili ynetim kurulu tarafndan grevlendirilen retim elemann,

c) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yaryl sisteminde bir kredi saati, yl sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme almas, seminer, klinik, atlye ve benzeri almalarn iki saati, yaryl sisteminde bir kredi saati; yl sisteminde ise iki kredi saati,

) Ders/e-ders: Ders, retim plannda yer alan ve haftalk bir program erevesince retim eleman/elemanlar tarafndan yrtlen ve krk be dakika sren eitim-retim almasn; e-ders ise retim ierii ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar a zerinden sunulduu, rencilerin ise reticiler ve dier renciler ile birlikte bu ortama e-zamanl ve/veya e-zamansz katlm gstererek renmelerini gerekletirdii, zaman ve mekan bamll olmayan elektronik ders uygulamasn,

d) Eitim birimi: lgili faklte, yksekokul ve meslek yksekokulunu,

e) Faklte: Bingl niversitesine bal faklteleri,

f) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulu, yksekokullarda yksekokul kurulu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu kurulunu,

g) lgili Ynetim Kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

) Meslek Yksekokulu: Bingl niversitesine bal meslek yksekokullarn,

h) Ortak zorunlu ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen dersleri,

) renci leri Daire Bakanl: Bingl niversitesi renci leri Daire Bakanln,

i) n artl ders: Alnabilmesi iin nceki yarylda/ylda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas veya alnmas art aranlan dersi,

j) Rektr: Bingl niversitesi Rektrn,

k) Semeli ders: Zorunlu dersler dnda rencinin alan iinden ve alan dndan istei dorultusunda ald dersi,

l) Senato: Bingl niversitesi Senatosunu,

m) niversite: Bingl niversitesini,

n) niversite Ynetim Kurulu: Bingl niversitesi Ynetim Kurulunu,

o) Yksekokul: Bingl niversitesine bal yksekokullarn,

) Zorunlu ders: Semeli ve ortak zorunlu dersler dnda bir programda ngrlen ve

rencinin zorunlu olarak almas gereken dersleri

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retimle lgili Esaslar

renci ileri

MADDE 5 (1) niversitede eitim-retim grmeye hak kazanan rencilerin kesin kaytlar, kimlik kartlarnn tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecil ilemleri, renci belgelerinin verilmesi, dosyalarnn ve katk pay dekontlarnn tutulmas ile diplomalarnn ve renim belgelerinin (transkript) dzenlenmesi ilemleri; merkezde niversitenin renci leri Daire Bakanl, merkez dnda bulunan faklte/yksekokullarda ise ilgili dekanlk/mdrlk tarafndan grevlendirilen birimler tarafndan, renci leri Daire Bakanl adna yrtlr.

(2) niversite rencilerinin faklteler/yksekokullar ve blmler aras yatay geiler ile dier yksekretim kurumlarndan gelen rencilerin yatay geileri ve intibaklarnn yaplmas, retim ve snavlara ilikin ilemler, ilgili ynetim kurullarnn kararna istinaden dekanlk/mdrlk tarafndan yrtlr.

Eitim-retim trleri

MADDE 6 (1) niversitede eitim-retim trleri; normal rgn retim ve ikinci retim, ak retim, yaygn eitim, uzaktan eitim programlarndan oluur.

(2) Eitim-retim trleri, Yksekretim Kurulu ve/veya niversitenin ilgili mevzuat hkmlerine gre alr.

(3) Uzaktan retim programlarnn alabilecei alanlar uzaktan retim yolu ile verilecek dersler ve kredi miktarlar, ders materyallerinin hazrlanmas snavlarnn yaplma ekli ile yaplacak protokoller ve dier hususlar Senato tarafndan belirlenir.

Eitim-retim dnemleri ve akademik takvim

MADDE 7 (1) Eitim-retim yaryl ve/veya yl esasna gre dzenlenir. Eitim-retim dnemleri, yaryl uygulayan birimlerde gz ve bahar yaryllarndan oluur. Bir yaryl on drt haftadan, bir yl yirmi sekiz haftadan az olamaz. Ders kaytlar ve yaryl/yl sonu snavlar bu srenin dndadr.

(2) Resmi tatil gnlerinde eitim ve snav yaplmaz. Ancak gerektiinde ilgili kurullarn onay ile milli ve dini bayramlar hari Cumartesi ve Pazar gnleri eitim ve snav yaplabilir.

(3) niversitenin bir sonraki eitim-retim ylna ait akademik takvimi, faklte/yksekokullarn teklifleri deerlendirilerek en ge Mays ay iinde Senato tarafndan belirlenir.

Eitim-retim sresi ve ek sreler

MADDE 8 (1) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp-yaptrmadna baklmadan n lisans programlarndan azami drt yl, lisans programlarndan azami yedi yl iinde; normal eitim-retim sresi be yl olan programlar sekiz ylda, alt yl olan programlar ise dokuz ylda tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini gncel mevzuata gre demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ve tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(2) Yukardaki derslerden uygulamal, uygulamas olan ve daha nce alnmam dersler dndaki derslere devam art aranmaz. rencinin izledikleri programdan mezun olmak iin gerekli btn derslerden geer not almas gerekir.

(3) rencilerin mazeretsiz olarak sresi iinde kayt yenileme ilemini yaptrmamas veya yaptrp da derslere, uygulamalara, snavlara girmemesi; bu Ynetmeliin kayt dondurmaya ilikin hkmleri sakl kalmak kaydyla, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde ngrlen sre ve ek srelerin ilemesine engel olmaz.

(4) Azami sre sonunda mezun olamayan rencilerin baar notu, yaryl/yl sonu etkinliklerden alnan puanlar dikkate alnmadan, sadece final veya btnleme snav notuna gre belirlenir.

renci kontenjan ve puan trnn tespiti

MADDE 9 (1) Faklte/yksekokullar, bir sonraki eitim-retim ylnda blm/program/anabilim dalna alnacak renci kontenjanlarn, puan trn ve aranacak dier nitelikleri her yl ilgili kurullarda belirleyerek Senatoda grlmek zere Rektrle bildirir.

(2) Birimler, renci kontenjanlarn belirlerken eitim zelliklerine gre zel artlar belirleyebilir.

niversiteye giri ve kayt artlar

MADDE 10 (1) niversiteye kesin kayt ilemleri lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM)nin belirledii tarihler arasnda yaplr. SYM tarafndan belirlenen tarihler arasnda kesin kayt ilemlerini yaptrmayan adaylar, kayt haklarn kaybeder.

(2) niversiteye kayt hakk kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde niversiteye kayt iin bavurularn ahsen yaparlar. Ancak, mazereti olan adaylarn kayd kanuni temsilcileri tarafndan yaptrlabilir.

(3) niversiteye kayt iin istenecek belgeler Senato tarafndan belirlenerek internet sayfasnda ilan edilir.

(4) Kayt iin zamannda bavurmayan veya gerekli belgeleri zamannda salamayan renciler kayt hakkn kaybeder. Kesin kayt yaptran rencilerin sunduu belge ve bilgilerin doru olmad anlalrsa, ilgili ynetim kurulu tarafndan kaytlar iptal edilir. Sz konusu ahslara verilen diploma dahil tm belgeler iptal edilerek haklarnda kanuni ilem yaplr.

renci katk pay

MADDE 11 (1) renciler katk paylarn her yl Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenen miktarlar zerinden demek zorundadr.

(2) Bir eitim-retim ylna ilikin renci katk pay iki eit taksitte denir. Taksitlerin denme sresi bir aydr. lk taksit birinci yaryl/yl banda kayt olma ya da kayt yenileme srasnda denir. kinci taksit ise ikinci yaryl banda kayt yenileme esnasnda; yl sistemi uygulanan eitim programlarnda ise ubat aynda denir. Kesin kayt ve kayt yenileme srasnda, gerekli hallerde, renci katk paynn ilgili taksitinin yatrldna ilikin belgenin asl ibraz edilir.

(3) renci katk payn sresi iinde demeyen adaylarn kesin kaytlar yaplmaz ve rencilerin kaytlar yenilenmez. Ancak geerli ve hakl mazeretleri bulunan rencilere ilgili ynetim kurulunca ek sre verilebilir. Bu ek sre sonunda katk payn yatrmayan renciler derslere ve snavlara katlamaz, rencilik haklarndan yararlanamaz.

(4) Belirtilen srelerde katk payn/ikinci retim cretini yatrmayan ve ders kaydn yaptrmayan renci, o yarylda/ylda derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre, 2547 sayl Kanunda belirtilen renim sresinden saylr. Ancak, sresi iinde ders kaydn yaptramayanlardan hakl ve geerli mazereti olan renciler, mazeretli olarak geen sresinin devamszlktan saylmas artyla, mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edildii takdirde ders ekle-sil gnlerinde ders kaytlarn yapabilir.

(5) kinci retim rencilerinden birinci taksitini demeyenlerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez, taksitlerini demeyen rencilere iki hafta ek sre tannr, bu sre ierisinde de renim cretini gecikme faiziyle birlikte der. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yla taan renciler o yaryln/yln da katk payn veya ikinci retim cretini derler.

(6) Bakanlar Kurulu kararna gre program sreleri sonunda mezun olamayan ve bir yksekretim programna kaytl iken tekrar girdii snav sonucuna gre niversitemize yerleen renciler, kayt yaptracaklar yksekretim programna ait katk pay/renim cretine tabi olurlar.

renci danmanl ve koordinatrlk

MADDE 12 (1) Blm/anabilim dal bakan ve/veya dekan/mdr tarafndan, her snf iin en az bir danman/koordinatr grevlendirilir. Bir blmde yeterli sayda retim eleman yoksa dier blmlerden de, dekanlk/mdrlk tarafndan danman grevlendirilebilir. htiya duyulmas halinde danmanlar arasnda koordinasyonu salamak amacyla bir badanman/koordinatr grevlendirilebilir.

(2) Blm/anabilim dal bakan ve/veya dekan/mdr tarafndan ders ve snav programlarndaki koordinasyonu salamak zere program koordinatr grevlendirilir.

(3) Danmanlar, rencilerin kayt yenileme ilemlerini ilgili mevzuat hkmlerine gre yapmalarn salamakla ykmldr. Danmanlar/koordinatrler, grevlerini Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yrtr. Danman, rencilerine renim sresi boyunca haftada en az iki ders saati zaman ayrr ve bunu ders programnda gsterir.

Kayt yenileme

MADDE 13 (1) Ders kayt ilemlerinin tmnden renci sorumludur.

(2) Kayt yenileme ilemleri akademik takvimde gsterilen sre ierisinde yaplr. Bu sre ierisinde normal renim sresinde program tamamlamayan normal renim rencileri katk payn, ikinci retim rencileri ise ikinci retim cretini deyerek renci otomasyon programnda o yarylda/ylda alabilecei dersleri seer. renci otomasyon program zerinden ders seim ilemini yapan renciler, akademik takvimde belirtilen sre ierisinde kayt yenileme ilemlerinin renci otomasyon programnda danmanlar tarafndan onaylanmasndan sonra dersleri alm olurlar.

retim programlar, uygulama ve stajlar

MADDE 14 (1) retim program, faklte/yksekokullarn niteliklerine gre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atlye, laboratuar, klinik almalar, arazi uygulamas, staj ve inceleme, gezi, dev, alan ve ktphane almalar, mezuniyet tezi, proje gibi dier etkinliklerden oluur. retim programlarnn zelliklerine gre staj, uygulama ve benzeri almalarla ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(2) Faklte/yksekokullarda, her programdaki mezuniyet iin gerekli toplam kredi saati miktarnn; Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) gre iki yllk programlarda 120 AKTS, drt yllk programlarda 240 AKTS olmas gerekir. Be veya alt yllk programlar, toplam kredi saati miktarlarn kendi eitim-retim ve snav uygulama esaslar ile ilgili kurullarnda tespit ederler.

(3) retim yaryl/yl balamadan nce o yarylda/ylda yrtlecek dersler ve bu dersleri yrtecek retim elemanlar; ilgili blm/anabilim dal kurullarnca belirlenir ve yaryln/yln balama tarihinden en ge hafta nce dekanla/mdrle bildirilir; konu ilgili kurulda grlerek karara balanr.

(4) Haftalk ders programlar yaryl balamadan nce ilgili birimlerin nerisi ile ynetim kurullarnda grlerek ders kayt dneminden bir hafta nce dekanlka/mdrlke ilan edilir.

(5) Her dersin kredi saati ve AKTS karl retim programnda belirtilir. Ders kredi saatinin hesaplanmasnda 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi hkmleri uygulanr.

Dersler ve sreleri

MADDE 15 (1) Bir ders saatinin sresi krk be dakikadr. Derslerin retim dili Trkedir. Ancak, ilgili blm ve faklte/yksekokul kurullarnn nerisi ve Senatonun karar ile belirli blmlerde baz dersler yabanc dilde verilebilir.

(2) Dersler; zorunlu, semeli ve ortak zorunlu dersler olmak zere trldr.

(3) retim programnda semeli dersler, mezuniyet iin alnmas gerekli toplam kredi saatinin %25inden az olamaz. Bu derslerin almas, seilmesi, kayt ilemleri ve yrtlmesi ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(4) Semeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yannda, dier blm ve faklte/yksekokullarda alm olan genel kltr ya da deiik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan semeli dersler mezuniyet iin alnmas gerekli toplam kredi saatinin % 10unu aamaz.

Kredi yk ve derslerin kredi deeri

MADDE 16 (1) reniminin ilk ylndaki renci, kaytl olduu blm veya programn, birinci snfna ait derslerin tamamn almakla ykmldr.

(2) renci reniminin ikinci ylndan itibaren, kayt olduu yaryl dersleri ile tekrarlamak zorunda olduu derslerden olmak ve haftada 40 (krk) saatlik st snr amamak art ile programndaki derslerden almak istediklerini seer. Bu seimde, nceki yaryllarda devamsz ve baarsz olduu dersler ile hi almad derslere ncelik vermesi zorunludur. Haftada 40 (krk) saatlik st snra, rencinin daha nce alp snavlarda baarsz olduu ve tekrar srasnda devam zorunluluu aranmayan dersler de dahildir.

(3) renci, reniminin ikinci ylndan itibaren, tm derslerini alp baarm olmas ve genel not ortalamasnn 100 tam not zerinden 80 ya da stnde olmas halinde, bulunduu yaryl dersleri ile birlikte bir st yldan en fazla 40 kredi-saat ders alr. Bu durumdaki renci 8 inci maddede belirtilen renim sresinden daha ksa sre ierisinde mezun olabilir.

(4) renci, almakta olduu derslerin akmas halinde, akan derslerinin devamn; ncelikle dier ubelerle, ubeli olmamas halinde, normal retim rencisinin ikinci retim ile ikinci retim rencisinin normal retimle birlikte, bunun mmkn olmamas halinde kaytl bulunduu fakltenin ve dier fakltelerin blmlerinden almasna, ilgili blm bakanlnn nerisi ile ilgili ynetim kurullar karar verir. Derse devam ykmlln baka snflar ile yerine getiren renciler ara snav veya yaryl sonu snavlarna devam ettii snfta girerler.

(5) kinci retimle derse giren renci; her bir ders iin hesaplanan kredi bana katk payn veya ikinci renim cretini der.

Ders alma ve brakma

MADDE 17 (1) Bir dersin haftalk kredi saati hesab, 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendine gre yaplr ve haftalk ders kredi saati hesabnda ortak zorunlu dersler ile mezuniyet iin gerekli toplam kredi saatinden saylmayan dersler dikkate alnmaz.

(2) Mazeretleri nedeniyle kayt yenilemeyen renciler; dnemin ilk haftasnda ilgili blm/ program bakanlna kayt yenileme bavurusunu yapar. Mazeretleri, ilgili eitim biriminin ynetim kurulunca kabul edilenler, danmannn onay ile akademik takvimde belirlenen mazeretli kayt yenileme tarihinde 16 nc maddenin ikinci fkrasnda belirlenen kredi snrlar iinde kayt ilemini yaparlar.

(3) n artl bir dersin alnabilmesi iin bu dersin n artnn/artlarnn alnmas veya baarlmas gerekir.

(4) renciler, ncelikle baarsz olduklar derslere kayt yaptrmak zorundadr. renci deiim programlarndan yararlanan renciler, ilgili deiim programnn uyguland yksekretim kurumundan alarak baarsz olduklar dersi/dersleri deiim program dnnde kendi kurumundan alabilir.

(5) renciler iinde bulunduklar yarylda/ylda alacaklar derslerin haftalk saatleri ile tekrar alacaklar zorunlu derslerin haftalk saatlerinin devamszlk orann aacak ekilde akmas halinde, ncelikle tekrara kaldklar dersleri almak zorundadr. akmalar sebebiyle derslere kayt yaptramama, eitim-retim srelerindeki st snrlarn ilemesini engellemez.

(6) Ara snflarda olan renciler, derslerin balang tarihini takip eden ilk iki hafta ierisinde alm olduklar dersi/dersleri danman nezaretinde brakabilir. Braklan dersin/derslerin yerine, geen srenin devamszlktan saylmas artyla yeni ders/dersler alnabilir.

(7) lk iki hafta iinde braklmayan semeli dersleri almak zorunludur. Ancak, rencinin baarsz olduu semeli dersin ilgili dnemde yeniden almamas halinde baka bir ders seilir.

Ders muafiyetleri ve intibaklar

MADDE 18 (1) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) Snavna girerek yeniden kayt hakk kazanan rencilerin, daha nce devam ettikleri yksekretim programnda baarl olduklar derslerden muaf olabilmeleri iin, kayt yaptrd tarihi izleyen bir hafta iinde daha nce renim grd yksekretim kurumlarnda alm ve baarm olduu dersler iin zerinden be yl gememi olmak art ile muaf olmak isteiyle dekanla/mdrle muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dileke ve ekinde renim belgeleri (transkript), ders ieriklerini kapsayan onayl belgelerle bavurmalar gerekir.

(2) Bavurularn deerlendirilmesi, Senatoca belirlenen esaslara gre yaplr.

Deiim programlar

MADDE 19 (1) niversite ile yurt dndaki bir niversite arasnda yaplan anlamalar uyarnca, renci deiimi program erevesinde, yurt dndaki niversitelere bir veya iki yaryl sre ile renci gnderilebilir. Bu rencilerin kaytlar, bu sre ierisinde niversitede devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr. Bu renciler, o dnem iin kendi blmlerinde almalar gereken dersler yerine, deiim program kapsamnda gittii niversitede aldklar derslerden sorumlu saylr. Bu derslerin seimi, ilgili program koordinatr ve renci danmanlarnn nezaretinde yaplarak, ilgili blmn teklifi ve faklte/yksekokul ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Bu derslerden alnan notlar 31 inci maddeye uygun olarak deerlendirilir. Deiim programlar kapsamnda gelen rencilere de, niversitede okuduklar sre ierisinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr ve aldklar dersler iin kendilerine renim belgeleri (transkript) verilir.

(2) Yurt iindeki yksekretim kurumlar ile niversite arasnda yrtlen deiim programlarnda rencilere, ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(3) nlisans ve lisans programlarnn hazrlk ve birinci snfnda okuyan renciler, renci deiim programlarndan yararlanamaz.

(4) renci harcn kendi niversitesine yatrr.

Yatay gei, dikey gei ve ift anadal, yan dal

MADDE 20 (1) niversitenin n lisans ve lisans programlarna yaplacak renci yatay geileri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen dikey gei, intibak ve muafiyet ilemleri ynergesine gre yrtlr. Yatay geiler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla snrl olup, intibak ilemleri bu kurullar tarafndan yaplr.

(2) Bu Ynetmelik uyarnca yatay gei yapacak rencilerden zorunlu yabanc dil hazrlk snf ngren faklte/yksekokul blmlerine kayt yaptracak renciler iin 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bingl niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Ynetmelii hkmleri geerlidir.

(3) ift anadal blmlerine yaplacak renci kaytlarnda ve ileyite; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr. ift anadal blmlerine kayt; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla snrl olup intibak ilemleri dikey gei, intibak ve muafiyet ilemleri ynergesine gre yaplr.

(4) niversitede ayn akademik birim iinde yaplabilecek ift anadal ve yandal uygulamasnda, niversitece belirlenen kararlar esas alnacaktr.

niversite ii blm ve birim deitirme

MADDE 21 (1) renciler niversite iinde benzer blmler ve birimler aras gei yapabilir. Geiler Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Yabanc dil hazrlk snf

MADDE 22 (1) Faklte/yksekokulun ilgili kurullarnn nerisi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile niversitede yabanc dil hazrlk snf alabilir. Yabanc dil eitimi yapan blm/anabilim dal hazrlk snf uygulama esaslar, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri ve Bingl niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil renimi veya Yabanc Dille retim Ynetmelik hkmlerine gre belirlenir.

(2) Yabanc dil hazrlk snfnda baarsz olan renciler, Trke eitim yapan ayn adl yksek retim programlarna SYM tarafndan yerletirilebilir.

NC BLM

Snavlar ve Baarnn Deerlendirilmesi

Devam zorunluluu

MADDE 23 (1) Teorik derslerin en az %70ine, laboratuvar ve benzeri almalarn en az %80ine devam etmek zorunludur. Laboratuvar ve benzeri derslerden baarl olmak iin, renci devam artn yerine getirmi olsa bile, gerekli olan uygulamalar baar ile tamamlamak zorundadr. Devamszlklar nedeniyle baarsz saylan rencilerin listesi, yaryln/yln son haftas iinde ilan edilir.

Snav programlar

MADDE 24 (1) Snav programlar, ksa sreli snavlar hari, ilgili blm/anabilim dal bakanl ve/veya dekanlk/mdrlklerce hazrlanr ve snavlardan bir hafta nce ilan edilir. Snav gnleri ve yerleri dekanln/mdrln bilgisi dnda deitirilemez.

(2) renciler, ilan edilen gn, saat ve yerde snava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek dier belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadr. Bu artlar yerine getirmeyen renci snava giremez.

(3) Bir dersin snav o dersi vermekle sorumlu retim eleman tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Sorumlu retim elemannn snav gn niversitede bulunmamas halinde snav kimin yapaca ilgili blm/program bakan tarafndan dekanla/mdrle bildirilir. Snavlarn dzenli ekilde yrtlmesi iin birimdeki btn retim elemanlar grevlendirilebilir.

Snavlar

MADDE 25 (1) Snavlar; ksa sreli snav, ara snav, yaryl/yl sonu snav, tek ders snav, mazeret snav, muafiyet snav, btnleme snavndan oluur. Bu snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak eitli trlerde yaplabilir.

(2) Snav sreleri en az bir ders saatidir. Ancak ksa sreli snavlar ile oktan semeli, boluk doldurmal gibi yaplan snavlarda, snav sresi ilgili retim eleman tarafndan belirlenir.

(3) renciler yaryl/yl ii ara snav ve almalarndan baka, yaryl/yl sonu snavna tabi tutulur. Bir dersten yaryl/yl ii almalarnn birbirlerine gre arlklar; ara snav notunun %60, rencinin becerilerine dayanan uygulamalar, seminerler, projeler, devler ve ksa sreli snavlarn ortalamasnn %40 alnarak yaryl ii almalar deerlendirilir. Yaryl/yl ii almalarn ders notuna etkisi %40, yaryl/yl sonu veya btnleme snavnn etkisi ise %60 arlnda olur.

(4) Ortak zorunlu derslerin her biri iin yaryl esasna gre eitim yapan birimlerde en az bir ara snav, yl esasna gre eitim yapan birimlerde ise en az iki ara snav ve bir yaryl/yl sonu snav yaplr.

(5) Herhangi bir snava girmeyen renci, o snav hakkn kullanm ve o snavdan sfr (0) puan alm saylr. Ayrca, rencilerin, puanlamaya tabi tutulan dev, seminer, panel gibi yaryl/yl ii etkinliklerinden yapmadklar veya katlmadklar etkinlikler de ayn ekilde deerlendirilir.

(6) Yaryl/yl ii snavlar ve derse bal dier almalar ile yaryl/yl sonu snav puanlar 100 zerinden verilir.

(7) Snav trleri unlardr:

a) Ksa sreli snav: Yaryl/yl iinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yaplan ksa sreli snavlardr.

b) Ara snav: lgili eitim ve retim programnn ngrd derslerden yaryl/yl iinde yaplan snavdr. Her ders iin yarylda en az bir, ylda ise en az iki ara snav yaplr. Ayr ders niteliindeki proje dersi, bitirme almas ve seminer iin ara snav yaplmaz. Ayrca bir ders iindeki projeler, devler, ksa sreli snavlar, laboratuar ve benzeri almalarn yaryl/yl ii deerlendirmeleri ara snav yerine geebilir. Yaryl/yl ii etkinliklerin puanlarnn ortalamas yaryl/yl sonu snav dneminden nce ilan edilir.

c) Yaryl/yl sonu snav: Dersin okutulduu yaryl/yl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda yaplan snavdr. Bu snavlara kayt yenileme ilemlerini yaptrarak devam artlarn yerine getiren ve uygulamalarda baarl olan renciler girebilir.

) Btnleme snavlar: renciler, yaryl/ylsonu snavlarnda baarl olabilmek iin yeterli notu alamadklar derslerin btnleme snavlarna girebilir. Bu rencilerin yl ii snav ve almalarna ait notlar ayn ekilde geerli kabul edilir. Btnleme snavlarnn deerlendirilmeleri yaryl/yl sonu snav gibi deerlendirilir. Yaryl/yl sonu snavlarnda baarsz olan renciler btnleme snavlarna girebilir. Btnleme snavna giren renciler iin btnleme notu geerlidir.

d) Tek ders snav: Mezuniyetleri iin snav artn yerine getirmi, ancak tek dersten baarsz olmu renciler iin bir defaya mahsus olmak zere, tek derse kald yaryl/yl veya btnleme snav dnemi sonunda yaplan snavdr. Bu snavdan yararlanmak isteyen renciler, dileke ile bavurmalar halinde ilgili dekanlk/mdrlk karar ile bu tek dersin snavna, tek derse kald anlalan snav dnemi sonunda girerler. Tek ders snav hakk bir kez kullanlr. Tek ders snavnda 60 puan alamayarak baarsz olan renciler, daha nce devamn alm olduklar bu derse tekrar devam etmeden, akademik takvimde belirtilen gz ve bahar snav dnemlerinde bu dersin snavna girebilir. Tek ders haklarn kullanan rencilerin baar notlarnn hesaplanmasnda yaryl/yl ii etkinliklerinden alnan puanlar dikkate alnmaz.

e) Mazeret snav: lgili faklte veya yksekokul ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenden dolay ara snavlara katlamayan renciler iin alan snavlardr. Mazeretleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilen renciler snav haklarn akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda kullanr. Ksa sreli snavlar, yaryl/yl sonu ile btnleme snavlar iin mazeret snav hakk verilmez.

f) Yabanc dil muafiyet snav: niversiteye yeni kayt yaptran rencilere ortak zorunlu yabanc dil dersinden retim yl banda alan snavdr. Bu snav Senato tarafndan belirlenecek olan esaslara gre yaplr.

(8) Uzaktan eitim yapan ve/veya yukarda tanmlanmayan snav trlerine sahip faklte/yksekokullar, bu snavlarn nasl yaplacan ve deerlendirileceini ilgili kurullarda belirler.

(9) Snav ve puanlamaya ynelik her trl etkinliin lm sonular, bu snav ve etkinliklerin yapl tarihinden itibaren en ge yedi gn iinde ilgili retim eleman tarafndan renci otomasyon sisteminde ve/veya ilan panolarnda duyurulur.

Snav sonularnn ilan

MADDE 26 (1) Yaryl/yl ii ve yaryl/yl sonu snav sonularna gre rencilerin baar durumlar, yaryl/yl sonu snavnn yapld tarihi izleyen yedi gn iinde, ilgili birim bakanlnca dekanla veya mdrle bildirilir.

Snav evraknn saklanmas

MADDE 27 (1) Her trl snav evrak, Yksekretim st Kurulular ve Yksekretim Kurumlar Saklama Sreli Standart Dosya Planna uygun olarak saklanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 28 (1) renciler, bir dersin herhangi bir snav sonucuna, sonucun ilan edildii tarihten itibaren be i gn iinde Blm/Program bakanlna yazl olarak itiraz edebilir. lgili retim yesi itiraz edilen snavn evraklarn tekrar inceleyerek, itirazn kendisine tebliinden itibaren en ge yedi gn iinde deerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte blm/program bakanlna bildirir. retim yesinin inceleme sonucunda maddi hata bulmas halinde not deiiklii Ynetim Kurulu karar ile kesinleir. rencinin sonuca itirazn yinelemesi, Ynetim Kurulu kararnn ilan itibari ile yedi gn iinde niversite Ynetim kuruluna yazl olarak bavurmas ile gerekleir.

(2) retim yesinin snav sonucunu dzeltme bavurusu, sz konusu dersin sonucunun ilan edildii tarihten itibaren yedi gn iinde Blm/Program bakanlna gereke ve nedenlerini otomasyona hatal giri, eksik ve/veya yanl hesaplama ve benzeri, belirten bir dileke ve dzeltmeye esas olacak ekleri ile gerekleir. Dzeltme ilemi Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

Snavlarda kopya

MADDE 29 (1) Snav esnasnda veya snav evraknn incelenmesi srasnda kopya yapt, kopya yaptrd veya kopya yaplmasna yardm ettii anlalan renci hakknda; ilgili dekanlka veya mdrlke 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre ilem yaplr.

(2) Soruturma sonulanncaya kadar, hakknda disiplin soruturmas alan rencinin snav evrak ile ilgili herhangi bir deerlendirme yaplmaz. Yaplan soruturma sonucuna gre sz konusu fiili iledii kesinleen renci o dersin snavndan baarsz saylr.

Kaytlarn tutulmas

MADDE 30 (1) rencilerin renim durumlarnn izlenebilmesi ve kontrolnn salanabilmesi amacyla her renci iin renci ileri brolar ve ilgili blm/program bakanl tarafndan renim durumu kt tutulur. renim durumu ktklerinin gncellenmesinden, saklanmasndan renci ileri brolar ve blm/program bakanl ayr ayr sorumludur.

Baar notu

MADDE 31 (1) Bir dersteki baar durumu ders baar notu ile belirlenir. Ders baar notu, laboratuar ve dier uygulamal almalar ile ara snav ve yaryl/yl sonu veya btnleme snavlarnn birlikte deerlendirilmesiyle elde edilir. Snavlar 100 puan zerinden llr. Bir dersin ara snav, yaryl/yl sonu ve btnleme snav sonular saysal puan ile gsterilir. rencinin girmedii snavlarn puan sfr (0)dr.

(2) Ders baar puannn iinde, ara snav veya ara snav yerine geen dier almalarn arl % 40, yaryl/yl sonu veya btnleme snavlarnn arl % 60'tr. Bu oranlarn hesabnda kesirler aynen korunur, ancak ders baar puannn hesabnda ondalkl saylar tam sayya tamamlanr.

(3) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam sresini salam olup, snavlarda baar iin yeterli notu alamayan renci baarsz saylr. Bir dersten baarl olmak iin yaryl/yl sonu veya btnleme snav puannn en az 50, ders baar puannn en az 60 olmas gerekir.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 32 (1) niversitede snavlarn deerlendirilmesinde 100 zerinden alnan not esasna dayanan mutlak deerlendirme yntemi uygulanr. Ders baar notunun kesir ksm 0,5 ya da daha bykse bu say tam sayya ykseltilir. Harf notlarnn katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilmitir:

Baar Notu (Harfle) Puanlar Anlam

AA 90-100 Geer

BA 85-89 Geer

BB 75-84 Geer

CB 70-74 Geer

CC 60-69 Geer

FF 0-59 Gemez

MU --- Muaf

(2) Notlarn 4lk sistemdeki karl, Yksekretim Kurulunun belirledii deerlere gre dzenlenir.

Akademik not ortalamas

MADDE 33 (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alnan notun arpm, o dersin puann verir. Akademik baar ortalamas; rencinin muaf olduu dersler hari faklte ya da yksekokula kayt yaptrmasndan itibaren ald derslerin puanlarnn toplamnn, toplam kredi miktarna blnmesiyle hesaplanr. Blme ilemi, virglden sonra iki basamak yrtlerek yaplr.

DRDNC BLM

Kayt Silme, Kayt Dondurma, Mazeretler, zinler, Tebligat ve Adres Bildirme

Kayt silme

MADDE 34 (1) rencilerin yazl olarak kaytlarnn silinmesini istemeleri halinde kaytlar silinir.

(2) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii uyarnca niversiteden karlma cezas alm olmalar nedeniyle kaytlar silinir.

Mazeretlerde hakl ve geerli nedenler

MADDE 35 (1) Aada belirlenen hakl ve geerli bir sebeple mazeret beyan eden renciler, mazeret tarihinden itibaren en ge be i gn iinde ilgili dekanla/mdrle bildirmek zorundadr. Bu sre ierisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde hakl ve geerli nedenler unlardr:

a) rencinin niversite hastaneleri veya dier salk kurulularndan alnan salk raporlaryla belgelenmi ve ilgili ynetim kurulunca kabul edilmi olan salkla ilgili mazeretlerinin olmas,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi uyarnca retimin aksamas sonucunu douracak olaylar nedeniyle renime Yksekretim Kurulu kararnca ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas art ile doal afetler nedeni ile rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

) Birinci derece akrabalarnn lm veya ar hastal halinde bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeni ile rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu belgelendirmesi ve bunun ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi,

d) rencinin renimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya kmas halinde bunun belgelendirilmesi ve ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Kesinlemi bir mahkumiyet hali veya Yksekrenim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekrenim kurumundan sreli uzaklatrma veya karlma cezas gerektiren hallerin dndaki hallerin bulunmas,

f) rencinin tecil hakkn kaybetmesi veya tecilin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

g) lgili ynetim kurulunun mazeret olarak kabul edecei dier hallerin ortaya kmas.

Mazeretlerle ilgili yaplacak ilemler

MADDE 36 (1) lgili ynetim kurulunca kabul edilen geerli mazeretlerle ilgili olarak, aadaki esaslara gre ilem yaplr:

a) Mazeret sreleri kayt dondurma ilemini gerektirmeyecek rencilere giremedikleri snavlar iin istemeleri halinde 25 inci maddenin yedinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen kapsam ve koullarda mazeret snav hakk verilir.

b) Hakl ve geerli nedenlerle mazereti kabul edilen rencilerin renim sreleri, ilgili ynetim kurulu karar ile dondurulur.

c) rencinin devamszlnn hesaplanmasnda, salk raporu dahil, mazeretli geen sre dikkate alnmaz.

) renciler, mazeretli kabul edildikleri sre iinde snavlara giremez, girenlerin snav geersiz saylr.

Kayt dondurma

MADDE 37 (1) Kayt dondurmak iin yaplacak bavurular ders kayd yaptrm olmak art ile yaryln/yln ilk on i gn iinde yaplr. Ancak bir eitim-retim yl kayt dondurmak isteinde olan renciler iin ders kayd yaptrma art aranmaz. Bu renciler bavurularn ders kayt sresi iinde yaparlar. Ani hastalk ve beklenmedik haller dnda bu sreler bittikten sonra yaplacak bavurular ileme konulmaz. rencinin kayt dondurma istei bir yaryldan az olamaz. Hakl ve geerli nedenler erevesinde renciler eitim-retim sresince en ok eitim-retiminin yars kadar sre iin kayt dondurabilir.

(2) renci kayt dondurduu dnemde kaydn yaptrmak istediinde, renimine devam edebileceini belgeleyen bir belge ile yazl olarak bavurduu takdirde ilgili kurullarn kararyla kayt yaptrabilir.

(3) Basit izofreni, paranoid izofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle, iki yl sreyle kayt dondurulabilir. Bu sreyi aan rencilerden yeniden salk raporu alnmak ve incelenmek suretiyle, renime devam edip edemeyeceklerine ilgili ynetim kurulu karar verir.

(4) Tabii afetler, tutukluluk, mahkmiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi nceden bilinemeyen nedenlerle yaryl sresi iinde kayd dondurulabilir. Yaryl iinde izin verilmesi halinde renci yaryl bandan itibaren izinli saylr.

(5) Kayt dondurmak iin dekanla veya mdrle bavuruda bulunan rencilerin kaytlar, 35 inci maddede belirtilen hakl ve geerli nedenlerin varl halinde yukarda belirtilen esaslar erevesinde ilgili ynetim kurulu karar ile dondurulabilir.

(6) renci, kayt dondurduu yarylda/ylda renimine devam edemez, snavlara giremez ve rencilik haklarndan yararlanamaz. Kayt donduran rencinin azami renim sresi kayt dondurma sresi kadar uzatlr.

Akademik izin

MADDE 38 (1) rencilerin izinli saylma durumlarnda aada belirtilen ilemler yaplr:

a) renciye eitim-retimine katkda bulunacak niversite d burs, staj, aratrma gibi imkanlarn domas halinde ilgili ynetim kurulunun karar ve niversite Ynetim Kurulunun onay ile izin verilebilir. zinli olduu sre normal renim sresinden saylmaz.

b) Kltrel ve sportif faaliyetlere niversite adna katlacaklar ile ilgili mevzuat gereince yurt ii ve yurt dndaki msabakalara ve bunlarn hazrlk almalarna katlmalar Rektrlk tarafndan uygun grlerek grevlendirilen renciler grevlendirilme sresi ierisinde giremedikleri ders veya snavlar iin izinli ve mazeretli saylrlar.

c) Faklte/yksekokullar adna kltrel ve sportif faaliyetlere katlan rencilerin izinli ve mazeretli saylmalarna ilgili ynetim kurulu karar verebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 (1) Tm idari ilemlere ait tebligatlar rencilerin kayt srasnda bildirdikleri adrese iadeli taahhtl olarak yaplr. rencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise ilgili birimlerin internet sayfasnda veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yaplr.

(2) Faklte/yksekokula kayt yaptrrken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde, bunu faklte/yksekokulun ilgili birimlerine bildirmemi olan veya yanl ve eksik adres vermi bulunan rencilerin yksekretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde, tebligat kendilerine yaplm saylr.

(3) renciler, faklte/yksekokul ynetimi tarafndan internet sayfasnda veya duyuru panosunda yaplan duyurular izlemekle ykmldr.

Engelli renciler

MADDE 40 (1) niversiteye kaytl engelli renci, bu Ynetmelikte belirtilen snavlara girmek zorundadr, ancak rencinin performansnn en iyi ekilde deerlendirilebilmesi iin, dersi veren retim elemannn onay ile snav yeri, sresi, biimi deitirilip renciye uygun hale getirilir. Snavda kullanlacak zel alfabe, bilgisayar, byte gibi ek gereler, okumaya ve yazmaya yardmc kii veya aralar salanr.

BENC BLM

Mezuniyet Tarihi, Diplomalar ve Verilme artlar

Mezuniyet tarihi

MADDE 41 (1) rencinin mezuniyet tarihi baarl olduu son snavnn yapld gn takip eden ilk i gndr. Ancak, bu tarihe kadar staj, endstriye dayal retim, bitirme devi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma almas, arazi almas ve dier sebeplerle mezun olamayan renciler bu almalarn tamamlanarak kabul edildii tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, mteakip akademik yla kalan renciler ise o eitim-retim yarylnn/ylnn da katk payn veya ikinci retim cretini derler.

Onur ve yksek onur rencisi

MADDE 42 (1) Bulunduklar yaryl/yl sonu itibaryla btn derslerini alm, baarm ve disiplin cezas almam rencilerden, akademik baar ortalamas 80-89 arasnda olanlar yaryl/yl onur rencisi; 90-100 arasnda olanlar yaryl/yl yksek onur rencisi saylr. Bu rencilerin listesi yaryl/yl sonunda dekanlk/mdrlk tarafndan ilan edilir.

Diplomalar

MADDE 43 (1) niversitenin bir faklte veya yksekokulunun bir eitim-retim programnda almak zorunda olduklar btn dersleri, uygulamalar, staj ve benzeri almalar baaryla tamamlayan ve akademik baar ortalamas en az 60 olan rencilere Yksekretim Kurulu ve niversiteleraras Kurulun tespit ettii ilkeler dorultusunda, faklte, yksekokul, blm, program ad yazlmak suretiyle ilgili diploma verilir.

(2) niversiteyi bitirenlere; renimlerindeki baar derecesini, devam ettikleri faklte, yksekokul, blm ve programnda aldklar dersler, proje bitirme devi, staj ve klinik gibi almalarn ieriklerini gsteren diploma eki ve baar sonularn gsteren renim belgesi (transkript) verilir.

(3) Diplomalar hazrlanncaya kadar renciye diplomasn alrken iade etmek zere, geici mezuniyet belgesi verilir. Diplomalarn ekli ve zerinde yer alacak bilgiler niversitece belirlenir.

(4) Diplomann kayb halinde bir defaya mahsus olmak zere diploma, ilk diplomada yer alan bilgileri ieren yeni bir diploma dzenlenir, zerinde ikinci nsha olduu belirtilir.

(5) Bir lisans programnn en az ilk drt yaryl veya iki ylnn btn derslerinden baarl olan rencilere, istemeleri halinde n lisans diplomas verilir. n lisans diplomas almak iin yaplacak bavurular her hangi bir sre ile snrl deildir. n lisans diplomas alanlarn niversiteyle iliii kesilmi saylr.

(6) kili anlamalar erevesinde ift diplomaya ynelik uluslararas ortak programlar Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

niversiteden ayrlma

MADDE 44 (1) Kendi istei ile rencilikten ayrlacak olanlar, merkezde renci leri Daire Bakanlna, merkez dnda ilgili dekanla/mdrle bir dileke ile bavurur. Kayd silinen renciye kayt evrak iinde verdii orta retim diplomas ve transkript verilir. Bu yolla ayrlan rencinin yeniden kayd yaplmaz.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin ileri

MADDE 45 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Senato, niversite Ynetim Kurulu ve ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 47 (1) 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bingl niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik 2012-2013 yl eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 49 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bingl niversitesi Rektr yrtr.