23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

YARGITAY KARARI

Yargtay 20. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2011/10692

Karar No : 2012/5096

YARGITAY LAMI

ncelenen Kararn

Mahkemesi : Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesi

Tarihi : 7/11/2000

Numaras : 2000/46-2000/117

Davac : Hazine

Daval : Isparta zel dare Mdrl

Taraflar arasnda grlen tespit davasnn yaplan yarglamas sonunda davann reddi yolunda hkm kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleen hkmn 6100 sayl Yasann geici 3. maddesi gndermesiyle H.Y.U.Y.nn 427. maddesi gereince kanun yararna bozulmas Yargtay Cumhuriyet Basavclnn 7/1/2011 tarih ve 2010/332363 sayl yazlar ile istenilmekle, dosya ierisindeki tm belgeler incelenerek, gerei dnld:

KARAR

Davac Hazine, 2/6/1999 tarihli dilekesiyle; Karip Ky 2573 parselin (904 m2) 6831 sayl Yasann 2/B maddesi gereince Hazine adna orman snr dna karlan yerlerden olduu iddiasyla, daval idare adna kaytl tapunun iptaline ve 2/B madde uygulamas ile Hazine adna orman snr dna karlan yer olduunun tespitine karar verilmesini istemitir. Mahkemece, tanmazn orman saylmayan yerlerden olduu gerekesiyle davann reddine karar verilmi, hkm temyiz edilmeksizin kesinlemitir.

Dosya iindeki bilgi ve belgelere gre ekimeli tanmazn 1960 ylnda yaplan kadastro srasnda 1381 parsel numarasn alan tanmazn ifraz sonucunda olutuu, uzman bilirkii tarafndan 1970 ylnda kesinleen orman kadastro snrlar dnda kald ve 2/B uygulamas ile ilgisinin bulunmad bildirilmise de, orman kadastro haritas ile kadastro paftas arasnda irtibat salanmadan uygulama yapld ve ayrca Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 1961/331 sayl dosyasnda orman nitelii ile Hazine adna tescil edildii iddia edildii halde, bu konular aratrlmadan karar verildii anlalmtr.

O halde; ekimeli tanmazn 1961 ylnda hkmen orman olarak tescil edilip edilmediinin aratrlmas, 1970 ylnda yaplan orman kadastro ve 1988 ylnda yaplan 2/B madde uygulamasna ilikin haritalarla tutanaklarn da getirtilip, kadastro paftas ile irtibatl olarak incelenmesi ve elde edilecek sonuca gre 2/B sahasnda olup olmadnn tespitine karar verilmesi gerekirken, yazl ekilde hkm kurulmas usul ve yasaya aykrdr.

SONU: Yukarda aklanan nedenlerle; 6100 sayl Yasann geici 3. maddesi gndermesiyle H.Y.U.Y.'nn 427/6. maddesi uyarnca Yargtay Cumhuriyet Basavclnn temyiz itirazlarnn KABULNE ve Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleen 7/11/2000 tarih ve 2000/46-117 sayl hkmn hukuki neticesi sakl kalmak ve sonuca etkili olmamak kayd ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararn bir rneinin Adalet Bakanlna gnderilmesine 4/4/2012 gn oybirlii ile karar verildi.