21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

YNETMELK

Kadir Has niversitesinden:

KADR HAS NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kadir Has niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim ve retim Ynetmeliinin 5 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rencilerin disiplin ileri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Yukardaki fkralar erevesinde niversiteye intibak yaplm rencilerin mezuniyet hakk kazanabilmeleri iin niversitede en az lisansta drt yaryl, n lisansta iki yaryl kaytl olmalar art aranr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Nominal kredi yk, normal retim sresi ierisindeki renciler iin, retim plannda rencinin bulunduu yarylda almas ngrlen kredi miktarn; normal retim sresini aan renciler iin, retim planndaki en fazla krediye sahip yaryla ait kredi miktarn gsterir. Maksimum kredi yk, birinci ve ikinci yaryl hari olmak koulu ile genel not ortalamas 2.00 ve st olan rencilerin nominal kredi yknn 6 kredi stnde alabilecekleri kredi miktardr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bulunduu yaryln sonunda en fazla alt kredi daha alarak mezun olabilecek durumda olan rencilerin kredi ykleri, ilgili birim ynetim kurulu tarafndan en fazla alt kredi arttrlabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkrasnn birinci cmlesinde yer alan yaryl sonu ibaresinden sonra gelmek zere ve btnleme ibaresi eklenmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Harf Notu ve Katsay bilgilerinde VF harf notunun Katsays bilgisine 0 eklenmi, drdnc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (h) bendi eklenmitir.

a) E (eksik) notu, yaryl sonu snav yaplmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme devi, staj, saha almas, laboratuvar, tez, proje almas, sunum ve benzeri dersler iin gerekli almalar bitiremeyen rencilere verilir. Bir renci E notu ald derste, akademik takvimde belirtilmi olan notlarn ilan tarihinden itibaren on be gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde E notu kendiliinden FF notuna dnr. Blm bakanlnn nerisi ve ilgili ynetim kurulu kararyla, yukarda aklanan sreler uzatlabilir.

h) BT iareti, final snavna girmek iin bu Ynetmelikte belirtilen koullar yerine getirdii halde final snavna girmeyen renciler ile final snav sonucunda baarsz olmu rencilere verilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin drdnc ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Baarsz renciler, renim grdkleri yaryl iin ders planlarnda ngrlen nominal kredi ykn amamak zere sadece nceki yaryllarda baarsz ya da koullu baarl olduklar dersleri alabilirler. Ancak, bu ekilde alabilecekleri dersler ile nominal kredi ykn dolduramayan renciler, ders planlarnda bulunduklar yaryldan daha nceki yaryllara ait hi almadklar dersleri de alabilirler.

(6) Snamal veya baarsz renciler, niversitede faaliyette bulunulan renci konseyinde temsilci veya ynetim kurulu yesi olamazlar.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlar; ara (vize) snav, mazeret snav, yaryl sonu snav, btnleme snav ve tek ders snavndan oluur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde yer alan ve baarl olmak ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Mazeret snav, ara snav yerine yaplan snavdr.

(2) Salk veya dier hakl ve geerli mazeretleri nedeniyle ara snavlarna giremeyen renciler, mazeretlerinin ilgili birim ynetim kurulunca kabul edilmesi kouluyla, mazeret snavlarna girebilirler.

(7) Yaryl sonu ve btnleme snavlarna girmeyen rencilere, girmedikleri bu snavlar yerine mazeret snav yaplmaz.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mezun olabilmek iin bu Ynetmelik hkmlerine gre zorunlu staj, bitirme projesi, derse kayt, derse devam ve tek ders snav sonucunda alaca notun katksyla AGNOsunu en az 2,00 dzeyine ekebilecek durumda olmas gibi mezuniyet iin gerekli dier tm koullar salam olduu halde, sadece bir dersten baarsz durumda olan renciler iin tek ders snav alabilir.

(2) Tek ders snav, gz ve bahar yaryllar sonundaki btnleme snavlarndan sonra yaplr. Yaz okulu sonunda, mezuniyet iin birinci fkradaki tm koullar salayan renciler alacak tek ders snavna girme hakkna sahiptirler.

(3) Tek ders snavnda ders baar durumu sadece tek ders snav notu ile belirlenir.

MADDE 12 Ayn Ynetmelie 33 nc maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Btnleme snavlar

MADDE 33/A (1) Btnleme snav, dersin okutulduu yaryl sonunda, final snavna girmek iin bu Ynetmelikte belirtilen koullar yerine getirdii halde final snavna girmeyen renciler ile final snav sonucunda baarsz olmu renciler iin yaryl sonu snav yerine yaplan snavdr.

(2) Btnleme snavna girmeyen veya girdii halde baarsz olan rencilere (FF) verilir.

(3) Bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme devi, staj, saha almas, laboratuvar, tez, proje almas, sunum ve benzeri dersler iin btnleme snav yaplmaz.

(4) Koullu baarl (harf notu DD, DC) dersler iin btnleme snav yaplmaz.

(5) Yaz okulu dersleri iin btnleme snav yaplmaz.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin beinci fkrasnn nc cmlesinde yer alan mazeret ibaresi ara olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini Kadir Has niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/1/2012

28163