21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

YNETMELK

Artvin oruh niversitesinden:

ARTVN ORUH NVERSTES DOAL AFETLER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Artvin oruh niversitesi Doal Afetler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Artvin oruh niversitesi Doal Afetler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Artvin oruh niversitesi Doal Afetler Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin oruh niversitesi Doal Afetler Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Artvin oruh niversitesi Doal Afetler Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Artvin oruh niversitesi Rektrn,

d) niversite: Artvin oruh niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Artvin oruh niversitesi Doal Afetler Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili akademik birimlerinin ibirlii ile disiplinler aras bir konu olan doal afetlerle ilgili ulusal ve uluslararas dzeyde bilimsel temele dayal aratrma ve uygulamalar yapmak ve yaym faaliyetlerinde bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amacn gerekletirmek zere aada belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararas dzeylerde bilimsel aratrma projeleri hazrlamak, bu projeleri gerekletirmek zere alma gruplar oluturmak.

b) Yurt ii ve yurt dndaki bilimsel alma ve projeleri desteklemek.

c) Yurt ii ve yurt dnda faaliyet gsteren zel ve resmi kurumlar ile bilimsel ibirlii yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yrtmek.

) Kamu kurum ve kurulular ile zel kurululara danmanlk yapmak ve bu kurumlarla uygulamal almalar yapmak.

d) almalarn daha ileri dzeye karabilmek iin ulusal ve uluslararas kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler dzenlemek ve bu tr etkinliklere katlmak.

e) Doal afet blgelerinde gzlenen afetlerle ilgili arazi incelemeleri yapmak ve yaptrtmak, afetlere ilikin bilimsel almalar afet senaryolar reterek gerekletirmek.

f) Aratrma ve uygulama almalar sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulgular ve verileri rapor, kitap, makale ve benzeri yaymlarla duyurmak, ulusal ve uluslararas platformlarda tartmaya amak ve kesinleen sonular devletin ilgili birimlerine sunmak.

g) Afet ve acil durum ynetiminde kurumlar arasnda veri ve servislerin paylalmasna olanak tanyan konumsal veri altyaplar ile ilgili almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alanlar ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn nerisi ile niversite retim yeleri arasndan en fazla iki kii, Rektr tarafndan yl sre ile mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr yardmclar Mdrn verecei ileri yrtr.

(3) Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda, Mdr tarafndan tespit edilen bir mdr yardmcs kendisine vekalet eder. Vekalet alt aydan fazla srecek olursa Merkeze Rektr tarafndan yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr Merkezi temsil eder ve Merkezin amalar dorultusunda ynetimi ve ileyiinden birinci derecede sorumlu olup, bu ynde btn tedbirleri alr ve uygular. Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen aratrma projelerinin yrtln ve ileyiini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli ama ve politikalarn, aratrma ile ilgili plan ve programlarn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

d) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulu gndemini belirlemek.

e) Ynetim Kurulunca alnan kararlar uygulamak.

f) Merkezin personel ihtiyacn belirleyip Ynetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin yllk btesini hazrlayarak Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanmn salamak amacyla giriimlerde bulunmak.

h) Merkeze bal alma gruplar kurmak.

) Her yln sonunda Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grlerini aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

i) Danma Kurulunun gndemini belirlemek ve bu Kurula bakanlk etmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin karar organdr.

(2) Ynetim Kurulu, Mdr ve bir mdr yardmcs dahil olmak zere en fazla yedi kiiden oluur. Mdr ve yardmcs dndaki dier be ye; Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalar bulunan retim yeleri arasndan, Mdr tarafndan nerilir ve Rektr tarafndan grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr.

(3) Ynetim Kurulu, iki ayda bir toplanr. Mdr gerekli grdnde Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

(4) Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalarna ynelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.

b) Merkezde alacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak.

c) Mdr tarafndan hazrlanan yllk alma program ve yllk faaliyet raporlarn grp karara balamak.

) Mdr ve Ynetim Kurulu yelerinin nerilerini karara balamak.

d) alma gruplar arasndaki koordinasyon ve denetimi salamak.

e) Merkezin btesini grp karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversite iinden veya dndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen, doal afetler konusunda bilgi ve tecrbesi olan uzman be kiiden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden Danma Kurulu yeliine seilebilir.

(2) Danma Kurulu ylda en az iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda gr ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarn deerlendirir ve Ynetim Kuruluna nerilerde bulunur.

alma gruplar

MADDE 13 (1) Merkezin amalarn gerekletirmek iin farkl alma gruplar oluturulabilir. alma grubu bakan ve yeleri Mdrn nerisi ile Ynetim Kurulunca belirlenir. alma gruplar, bakan dahil olmak zere niversite iinden veya dndan en az en fazla be yeden oluur.

(2) Merkezin temel alma gruplar unlardr:

a) Jeofiziksel afetler alma grubu.

b) Hidrolojik afetler alma grubu.

c) Meteorolojik afetler alma grubu.

) Klimatolojik afetler alma grubu.

d) Biyolojik afetler alma grubu.

e) Arazi kullanm ve ynetimi alma grubu.

f) CBS ve UKVA alma grubu.

(3) Yukardaki alma gruplarna ilave olarak, ihtiyaca gre Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulu karar ile yeni alma gruplar oluturulabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Ynetim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Personel ve dier ihtiyalar

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi iin gerekli mekan, ara ve gere ihtiyac ilgili mevzuat hkmlerine gre Rektrlk tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Artvin oruh niversitesi Rektr yrtr.