21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

YNETMELK

Artvin oruh niversitesinden:

ARTVN ORUH NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM VE
SINAV Y
NETMELNDE DEKLK YAPILMASINA
DA
R YNETMELK

MADDE 1 14/10/2011 tarihli ve 28084 sayl Resm Gazetede yaymlanan Artvin oruh niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) renci, yaryl/ylbanda ncelikle alt snflarda hi almad, devamsz veya uygulamadan baarsz olmas nedeniyle yaryl sonu snavna giremeyerek F ald veya FD ve FF alarak baarsz olduu ve bu Ynetmeliin 19 uncu maddesine gre baar artn salayamad dersleri almak kaydyla bulunduu yaryl/yl derslerinden de alabilir. rencinin bir yarylda programna alabilecei ders krk saatten ok olamaz. Ancak ders kayd yapt yaryl sonunda ald tm dersleri baarmas halinde mezun olacak renciler ile ikinci anadal ve yandal rencilerinin istei durumunda krk ders saati snr artrlabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin drdnc fkrasnn () ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve fkraya aadaki (e) bendi eklenmitir.

) Mazeret snav; ilgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenden dolay ara snavlara katlamayan renciler iin alr. Bu snavlar dnda mazeret snav hakk verilmez. Mazeretleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilen rencilerin mazeret snavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda, dekanlk ve yksekokul mdrlnce ilan edilen gn, yer ve saatte yaplr.

d) Muafiyet snav; niversiteye yeni kayt yaptran renciler iin ortak zorunlu yabanc dil dersi veya yabanc dil hazrlk snfnda okumak durumunda olan renciler iin, ilgili dil dersinden yaryl banda yaplr. Muafiyet snav tarihi ve baar notu Rektrlke belirlenir.

e) Btnleme snav; bir dersin btnleme snav, o dersin yaryl sonu/ylsonu snavnn bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr. Bu snava, yaryl sonu/ylsonu snavna girme hakkna sahip olup da snava girmeyen veya girdii halde snavda yeterli baary salayamayan renciler girebilir. Btnleme snavnda alnan not, o dersin yaryl sonu snav notu yerine geer. Not ykseltmek iin baarl olunan derslerden btnleme snavna girilemez. Bir yaryl/yl programnda yer alan derslerden bir gnde en fazla iki dersin btnleme snav yaplabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) M (Muaf): Bir yksekretim kurumundan dikey/yatay geile kabul olunan veya herhangi bir yksekretim programnda okurken SYM snavna girerek yeniden kayt hakk kazanan rencilerin ilgili programa intibaklarnda, nceden izledikleri programda alm olduklar ve ilgili ynetim kurulu karar ile baarl sayldklar veya muafiyet snavnda baarl olunan dersler iin kaydedilen nottur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) SYM ile yerleen ve niversitede birinci snfa kesin kaydn yaptran renciler, renime balayacaklar eitim-retim ylnn ilk haftas iinde bavurmalar halinde, nceden dier yksekretim kurumlarnda baardklar derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde muafiyet ilemi yaplan renci ilgili ynetim kurulu tarafndan muaf olduu derslerin kredisi dikkate alnarak bir st snfa intibak ettirilebilir. ntibak ettirilen sre azami renim sresinden dlr.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

28 inci maddenin uygulanmas

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkras hkm, 2012-2013 eitim-retim yl ve ncesinde kayt yaptran rencilere uygulanmaz.

MADDE 6 Bu Ynetmelik 17/9/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Artvin oruh niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/10/2011

28084