21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

ZORUNLU KARILIKLAR HAKKINDA TEBL (SAYI: 2005/1)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (SAYI: 2012/13)

MADDE 1 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)in 6 nc maddesinin drdnc fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1) En fazla yzde 60; yzde 40lk ilk dilimine denk gelen tutar 1,4, yzde 5lik ikinci dilimine denk gelen tutar 1,8, yzde 5lik nc dilimine denk gelen tutar 2,1, yzde 5lik drdnc dilimine denk gelen tutar 2,3, yzde 5lik beinci dilimine denk gelen tutar 2,4 katsaysyla arplmak suretiyle bulunan toplam tutar zerinden, en az yzde 50si ABD dolar cinsinden olmak zere ABD dolar veya euro dviz cinslerinden,

2) En fazla yzde 30u; yzde 20lik ilk dilimine denk gelen tutar 1,2, yzde 5lik ikinci dilimine denk gelen tutar 1,7, yzde 5lik nc dilimine denk gelen tutar 2,2 katsaysyla arplmak suretiyle bulunan toplam tutar zerinden standart altn cinsinden,

MADDE 2 Bu Tebliin 1 inci maddesi ile deitirilen Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)in 6 nc maddesinin drdnc fkrasnn (a) bendinin;

a) (1) numaral alt bendi 23/11/2012 tarihinde,

b) (2) numaral alt bendi 7/12/2012 tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.