21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

YNETMELK

Kastamonu niversitesinden:

KASTAMONU NVERSTES TRK DNYASI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kastamonu niversitesine bal olarak kurulan Trk Dnyas Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kastamonu niversitesi Trk Dnyas Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu niversitesi Trk Dnyas Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Kastamonu niversitesi Trk Dnyas Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Kastamonu niversitesi Rektrn,

d) niversite: Kastamonu niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; akraba ve soyda topluluklar hakknda aratrma yapmak, yaplan aratrmalar ve aratrmaclar desteklemek, bilgi retimini srekli hale getirmek, retilen bilginin dolamn ve paylamn salamak, bu konuda faaliyet gsteren kurum ve kurulularla ibirlii yaplarak almann yaygnlatrlmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Trklerin, Trkistan corafyasndaki tarihleri, gleri, glerle beraber akrabalk kurduu topluluklara ilikin tarihi, siyasi, iktisadi, kltrel, sanat, edebiyat, dil, mutfak, halk kltr, mzik ve dini inanlaryla ilgili aratrmalar yapmak, yaplan aratrmalar desteklemek.

b) Dnyann hemen her ktasnda yaayan akraba ve soyda topluluklar hakknda bata Asya, Avrupa ve Amerika olmak zere aratrmalar yapmak ve yaplan aratrmalar desteklemek ve projeler gelitirmek.

c) Tarihsel ve gncel olarak dnyann birok yerinde yaayan akraba ve soyda topluluklar hakknda var olan bilgiyi artrmak, gncellemek, yeni bilgi retmek ve zellikle bu erevede modern dnemde oluan Trk Diasporas hakknda aratrma yapmak, yaplan aratrmalar desteklemek.

) niversite bnyesinde, akraba ve soyda topluluklarn kltrel ve etnografik rnlerinin topland, belgelendii, korunduu, sergilendii ve eitim amal olarak kullanld mze kurmak; bu konu etrafnda arivleme ve dokmantasyon merkezi oluturmak.

d) Trkiyede akraba ve soyda topluluklarla ilgili faaliyetin geni bir alanda yaygnlamasn salamak ve bu erevede oluturulacak pilot blgeleri belirlemek.

e) Merkezin amalar dorultusunda yurt iindeki ve yurt dndaki kurulularla ibirlii yapmak, gerektiinde bu kurululardan destek almak.

f) Konuyla ilgili olarak medya kurulular ile ibirlii yapmak.

g) Merkezin amalarn gerekletirmek zere ulusal ve uluslar aras konferans, panel, sempozyum gibi toplantlar dzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yaynlar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmclar.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalarda bulunan niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Rektre kar sorumlu olarak grevlerini yapar. Mdrn nerisi Rektrn onay ile niversite mensuplar arasndan iki mdr yardmcs grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunu toplamak ve Kurula bakanlk etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

c) Merkezin alma hedef ve planlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunda grlmesini saladktan sonra Rektrn onayna sunmak.

) Merkezin etkin, verimli ve uyum ierisinde almasn salamak.

d) Yurt iindeki ve yurt dndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1)Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar dhil yedi yeden oluur. Dier yeler, niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. yeliin herhangi bir sebeple boalmas zerine Rektr tarafndan yeniden grevlendirme yaplabilir. Ynetim Kurulu Merkezin karar organdr. Mdr, Ynetim Kuruluna bakanlk eder. Ynetim Kurulu Mdrn daveti zerine en az ayda bir kez toplanr. Olaanst durumlarda Mdr, Ynetim Kurulunu daha sk toplayabilir. Toplant, katlanlarn salt ounluu ile yaplr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1)Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdre yardmc olmak.

b) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek.

) Rektre sunulacak faaliyet raporlarn grmek.

d) Personel ihtiyacn belirlemek.

e) Merkezin almalar iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar oluturmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversite iinden ve dndan, akraba ve soyda topluluklar konusunda alma yapan aratrmaclar, akademisyenler, uzman, alanla dorudan ilgili ve bu almalar destekleyen kurum; bilgi ve deneyimleri ile tannan sivil toplum rgtleri, kii ve istekleri halinde kurum temsilcileri arasndan Ynetim Kurulu tarafndan belirlenerek Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en fazla be yeden oluur. Danma Kurulu yeleri, gerektiinde Mdrn teklifi zerine Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilirler, ancak oy kullanamazlar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personelle karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kastamonu niversitesi Rektr yrtr.