20 Kasm 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28473

YNETMELK

Uak niversitesinden:

UAK NVERSTES UZAKTAN ETM MESLEK YKSEKOKULU

NLSANS ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Uak niversitesine bal olarak kurulan Uak niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu iletiim ve bilgi teknolojilerine dayal uzaktan eitim programlar rencilerinin kayt, eitim-retim ve snavlarnda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Uak niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu iletiim ve bilgi teknolojilerine dayal uzaktan eitim programlar rencilerinin kayt ve kabulne, eitim ve retime, snavlar ve deerlendirme esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS/ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kredisi: renci hareketliliini kolaylatrmak ve rencilerin yurtdnda grdkleri eitimlerinin kendi lkelerinde tannmasn garanti altna almak iin Avrupa Birlii tarafndan gelitirilmi akreditasyon sistemini,

b) Blm: Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu idari ve teknik programlar blmn,

c) Blm bakan: Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu idari ve teknik programlarnn blm bakann,

) Danman: Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu uzaktan eitim programlarna kaytl rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere program bakanlnca grevlendirilen retim elemann,

d) Ders danman: Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu uzaktan eitim programlar bnyesindeki derslerin danmann,

e) Ders kayd: rencilerin akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde derslere kaytlanma ilemini,

f) Ders kredisi: Bir yaryl iinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik uygulama gibi almalar ve inceleme, gezi, dev, bireysel alma, snava hazrlanma, alan ve ktphane almalar, mezuniyet tezi, proje ve benzeri dier etkinlikleri ifade eden l birimini,

g) Eitim ynetim sistemi: Uzaktan Eitim Meslek Yksekokuluna ait internet sitesi, iletiim programlar, forum, sohbet, duyuru panolar, ksa mesaj ve benzeri tm biliim ve iletiim aralarn,

) Komisyon: Uak niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu blm ve program bakanlarndan oluan komisyonu,

h) Meslek Yksekokulu: Uak niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulunu,

) Mdr: Meslek Yksekokulu Mdrn,

i) renci: Meslek Yksekokulunun uzaktan eitim programlarna kaytl rencileri,

j) Program: Meslek Yksekokulunun uzaktan eitim programlarn,

k) Program bakan: Meslek Yksekokulu bnyesindeki program bakanlarn,

l) Rektr: Uak niversitesi Rektrn,

m) Senato: Uak niversitesi Senatosunu,

n) Uzaktan eitim: Bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal eitim sistemini,

o) niversite: Uak niversitesini,

) Ynetim Kurulu: niversite Ynetim Kurulunu,

p) Yksekokul Kurulu: Meslek Yksekokulu Kurulunu,

r) Yksekokul Ynetim Kurulu: Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retimle lgili Esaslar

Eitim ve retim yl

MADDE 5 (1) Meslek Yksekokulunda eitim ve retim, ilgili kurullarn kararlatrd ve Senatonun onaylad akademik takvime gre yrtlr.

Eitim ve retim trleri

MADDE 6 (1) Meslek Yksekokulunda, bu Ynetmelik kapsamnda iletiim ve bilgi teknolojilerine dayal uzaktan retim yaplr.

Eitim ve retimin planlanmas

MADDE 7 (1) niversite Senato kararlar erevesinde uzaktan/ak eitim ve retimle yaplacak olan nlisans, lisans ve lisansst blm ve programlarnda; sistem ynetimi, yazl eitim-retim materyallerini yaplandrma, canl ders, video ekim ve lme deerlendirme hizmetlerini planlar ve yrtr.

Eitim ve retim dnemleri

MADDE 8 (1) Bir eitim-retim yl gz ve bahar olmak zere iki yaryldan oluur. Her yaryl kayt yenileme ve ders kaytlar dnemi, en az yetmi i gnnden oluan ders dnemi ile yaryl sonu snav dneminden oluur. Resmi tatil gnleri eitim-retim gnlerinden saylmaz. Yaryl veya yl sonu snav gnleri bu srenin dndadr.

(2) Meslek Yksekokulu; akademik takvim ve eitim ve retim programlarndaki deiiklik nerilerini Yksekokul Kurulunda grerek, her yl Mdrlke en ge yeni eitim-retim ylnn balamasndan nce Senatoya gnderir.

retim dili

MADDE 9 (1) retim programnda retim dili Trkedir. Zorunlu yabanc dil ngilizcedir.

Eitim ve retim sresi

MADDE 10 (1) renciler katk pay ve renim cretini deyerek dnem kaytlarn yaptrmak zorundadr. Ayrca, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine istinaden; bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn nlisans programlarn azami drt yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, sz konusu Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Giri ve kayt artlar

MADDE 11 (1) Meslek Yksekokuluna kayt iin adaylarn;

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmas, yabanc lke liselerinden alnan diplomalarn denkliinin ise Milli Eitim Bakanlnca onaylanm olmas,

b) lme, Seme ve Yerletirme Merkezince (SYM) yaplan yerletirme sonucunda o retim ylnda Meslek Yksekokulu ilgili programna kayt hakk kazanm olmas

gerekir.

(2) niversiteye kayt hakk kazanan adaylarn kayt iin ahsen bavurmalar gerekir. rencilerin Meslek Yksekokuluna kaytlar, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenecek esaslara gre yaplr.

(3) Yksekokulda renci olma hakk kazanan aday, Rektrlke belirlenen belgelerle ilan edilen sre iinde kesin kaydn yaptrr. Kayt iin istenilen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. niversiteye kesin kaydn yaptran renciye kimlik kart verilir. Sresinde kesin kaydn yaptrmayan aday hakkn kaybeder.

Katk pay/renim cretleri ve kayt yenileme

MADDE 12 (1) 2547 sayl Kanunun geici 58 inci maddesi ve 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayl Resm Gazetede yaymlanan niversiteleraras letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Yksekretim Ynetmeliinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmek iin, renciler her bir dnem iin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen renim cretini ve katk payn demekle ykmldr.

(2) renci katk pay ve renim cretleri, ilgili dnem balarnda denir. Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyenler ve mazeretleri Yksekokul Ynetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dnem iin kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu sre, bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde belirtilen retim sresinden saylr. renci, Yksekokul Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti yoksa kaydn ahsen yenilemek zorundadr. Sresinde kaydn yaptrmayan rencilerin mazeretlerine ilikin bavurular, eitim-retim yarylnn/ylnn ilk iki haftas iinde kabul edilir. Mazereti Yksekokul Ynetim Kurulunca kabul edilen renciler; akademik takvimde belirlenen ek sre iinde kaydn yenileyebilir. Bu sre ierisinde de kaydn yenilemeyen renci, kayt yaptrmad yarylda/ylda rencilik haklarndan yararlanamaz ve izleyen yaryl banda kaydn yenilemek zorundadr. Bu ekilde kaybedilen sre renim sresinden saylr.

Kayt dondurma

MADDE 13 (1) Senatonun belirleyecei hakl ve geerli nedenlere dayal bir mazereti nedeniyle eitim retime ara vermek zorunda kalan rencilerin kayd, mazeretini belgelendirmesi ve Yksekokul Ynetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla st ste ya da aralkl olarak iki yaryl iin dondurulabilir. Ancak, salk raporuna bal olarak yaplacak kayt dondurma ilemlerinde bu sre art aranmaz. Kayt dondurma sresi yaryl balangc ile yaryl snavlarnn sona erdii tarihleri kapsar. Kayd dondurulan renci bu sreler ierisinde renimine devam edemez, rencilik haklarndan faydalanamaz ve bu sreler eitim-retim sresinden saylmaz.

Danmanlk

MADDE 14 (1) Yksekokul Ynetim Kurulunca her program iin bir akademik danman ve her ders iin bir ders danman grevlendirilir. Ders danmanlar, renciyle Yksekokul Ynetim Kurulunun belirledii formatlarda internet zerinden e zamanl veya farkl zamanlarda iletiim kurmakla ykmldr.

retim programlar, dersler ve stajlar

MADDE 15 (1) Blm dersleri ile bu derslerin yarylna gre dalmlar, haftalk saatleri, kredileri ve n artlar, retim trleri ve trler iin ngrlen dnem ve sreleri, Yksekokul Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayna sunulur.

(2) retim programlarnda Yksekokul Kurulunca yaplacak deiiklikler sonucunda toplam ders saatlerinde ortaya kabilecek deimeler, yaplacak intibak program ile eski ve yeni girili tm rencilere uygulanr. retim programlarnda yaplan deiiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program deiiklii srasnda hazrlanan ve Senato tarafndan onaylanan intibak esaslarna gre yaplr.

(3) renciler, bir yarylda ortak ve zorunlu dersler dhil olmak zere en fazla 45 AKTS kredilik derse kayt yaptrabilirler. Kaytlarn yenilerken ncelikle alt yaryldan baarsz olduklar dersler ve hi almadklar dersleri almak kouluyla 45 AKTS krediyi amayacak ekilde derslere kayt yaptrabilirler.

Kayt, kayt yenileme, ders alma

MADDE 16 (1) rencilerin her yaryl kayt olaca dersleri akademik takvimde belirtilen srelerde seerek danman ile grp onaylatmas gerekir. Danman onay ile birlikte kayt yenileme ilemi gereklemi olur.

(2) Genel not ortalamas en az 3.00 olan ve alt yaryllarda baarsz dersi bulunmayan renciler, danman ve blm bakannn onay ile belirleyecei bir st yaryl dersleri ile birlikte toplam 45 AKTS krediye kadar kayt yaptrabilirler. Bu durumdaki renciler daha ksa srede de mezun olabilirler.

(3) Danman onay alnmak koulu ile renciler, renimleri sresince genel not ortalamasn ykseltmek amacyla, daha nce kayt yaptrp baarl olduklar derse tekrar derslerin ald yaryllarda 45 AKTS krediye kadar kayt yaptrp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan bu derslerden alnacak en son not geerlidir.

(4) Teorik derslerin kredisi, o ders iin belirlenen haftalk ders saati ile eittir. Uygulamal derslerin kredisi ise, haftada 1-4 saat arasndaki derslerde toplam bir kredi deerindedir.

(5) Staj esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

(6) Yeni kaydolan renciler; bu Ynetmeliin 18 inci maddesinde belirtilen ders muafiyetleri haricinde, sadece birinci ve ikinci yaryla ait tm dersleri almakla ykmldr. Bir yaryla ait programda baarlamayan veya alnamayan dersler, o derslerin verildii ilk yarylda ncelikle alnr.

(7) renciler, her eitim-retim yarylnda Meslek Yksekokulunun akademik takviminde belirlenen sre iinde ders kaytlarn internet zerinden yapar. Meslek Yksekokulunun her program iin belirledii akademik danman da gerekli durumlarda ders kaydn yapmaya yetkilidir.

(8) renciler ders kaydn yaptrmadan nce; niversiteleraras letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Yksekretim Ynetmeliinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmeleri iin, ilgili mevzuata gre her yl belirlenen renim cretini demekle ykmldr.

(9) renciler; tekrarlamak ve almak zorunda olduu dersler hari akademik takvimde belirtilen sreler iinde danmann onayn almak artyla, kaydolduu dersten kaydn sildirmek veya yeni ders ekletmek zere Mdrle bavurabilir.

(10) renciler, sresi iinde ve usulne uygun bir ekilde kaydolmad derslere devam edemez ve bu derslerin snavna giremez. Kaydolmad dersin snavna giren rencinin notu iptal edilir.

(11) Alnmas gereken yarylda alnmam veya alnd halde baarsz olunan dersler, verildikleri ilk yarylda tekrar alnr.

(12) renciler derslerini kendileri seerler, danmanlar tarafndan belirlenen dersler renci ileri bilgi sistemi tarafndan otomatik olarak da belirlenebilir.

Snf geme, ders geme ve n artl dersler

MADDE 17 (1) Eitim-retim programlar, Meslek Yksekokulunun yaryllarna gre dzenlenmi ders seme esaslarna gre uygulanr. Dersler zorunlu ve semeli olmak zere iki eittir. renciler mezun olabilmek iin, Yksekokul Kurulunun belirlemi olduu en az kredi miktarn bu derslerden salar.

(2) Gerektiinde, n art olan dersler ve bunlara bal n artl dersler Yksekokul Kurulunca belirlenerek Senatonun onayna sunulur. n artl derslerden baarszlk halinde bu derse dayal dersler alnmaz.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 18 (1) rencinin, daha nce alm ve baarm olduu dersin/derslerin yerine, AKTS kredi ve ierik uyumuna gre mfredatta bulunan dersin/derslerin denkliinin kabul edilmesi durumunda sz konusu ders veya derslerden muafiyet salanr.

(2)Yksekokula yeni kayt yaptran renciler, daha nce kaytl olduklar yksekretim kurumlarnda alm ve baarm olduklar derslerden muaf olmak iin birinci yaryl eitim-retiminin balamasndan itibaren onbe i gn iinde bavurduklar takdirde, muafiyet istekleri Yksekokul Ynetim Kurulunca deerlendirilir ve karara balanr. Muaf olduu dersler dikkate alnarak, Yksekokul Ynetim Kurulu karar ile renci daha st snf veya yaryllarn birine intibak esaslar dikkate alnarak renime balatlabilir. Yukarda belirtilen sre ve zaman dndaki bavurular dikkate alnmaz.

(3) Meslek Yksekokuluna kayt yaptran rencilerin daha nce herhangi bir yksekretim kurumundan alp baard ve muaf sayld derslere gre devam edecekleri yaryl/yl belirlenir.

Muafiyet ve intibak ilemleri

MADDE 19 (1) Muafiyet istei komisyon tarafndan incelenerek her bir renciye ayr intibak izelgesi dzenlenir. Dzenlenen bu rapor Yksekokul Ynetim Kurulunca deerlendirilerek karara balanr ve rencilerin intibaklar ilgili yaryla/yla yaplr.

(2) Muafiyet talebi Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan karara balanncaya kadar renciler, muafiyet talebinde bulunduu derse/derslere devam ederler.

(3) Edeer saylmas istenen bir dersin adnn, edeer saylacak ders ile birebir ayn olmas gerekmez. Ders deerlendirmesinde dersin AKTS (ECTS) kredisi ve ierii dikkate alnr.

(4) Yatay gei yolu ile kaytlanan rencinin dier yksek retim kurumlarndan ald ve baarl olduu derslerin muafiyet taleplerinde, birden fazla dersin bir derse edeer saylmas durumunda bu derslerin arlkl genel not ortalamas (AGNO) dikkate alnarak intibak yaplr.

(5) Bir dersin, birden fazla derse edeer saylmas durumunda ise dersin AKTS (ECTS) kredileri ve ierikleri gz nnde bulundurularak geer notu edeer derslerine verilebilir. rencilerin intibak ilemlerinde bu Ynetmeliin 31 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan not dnm tablosu kullanlr.

Devam zorunluluu

MADDE 20 (1) Uzaktan eitim programlarna kaytl rencilerde staj hari devam zorunluluu aranmaz.

NC BLM

Snavlar ve Deerlendirme Esaslar

Snavlar

MADDE 21 (1) Snavlarn balang ve biti tarihleri akademik takvimde yer alr. Bu programlarda, her dnem iin en az bir ara snav, bir dnem sonu snav yaplr. Ayrca, yl boyunca ksa snav, dev gibi deerlendirmeler yaplabilir. Ara snavlar, ksa snavlar ve devler internet zerinden uygulanr. Dnem sonu snavlar ise yz yze olarak yaplr. Dersi veren retim eleman, yaryl ii almalar; snav, ksa snav, dev, proje, ders izleme, tartma, mesaj ve benzeri almalar eklinde belirleyerek deerlendirir. Tm bu deerlendirmeler internet zerinden uygulanr. Not deerlendirmeleri yedi i gn ierisinde ilan edilir. Snavlar, niversiteleraras letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Yksekretim Ynetmelii hkmlerine gre Yksekokul Ynetim Kurulunun belirledii gn, yer ve saatlerde yaplr.

Ara ve dnem sonu snavlar, dnem ii almalar

MADDE 22 (1) Ara snavlar, ksa snavlar ve devler internet ya da iletiim alar zerinden yaplabilir. Dnem sonu snavlar yazl, szl ya da test biiminde olabilir. Yl ii ara snav ve deerlendirmelerinin says, Yksekokul Ynetim Kurulu karar ile belirlenir. Uzaktan eitimde dnem sonu snavlarnn baar notuna katks %80, yaryl iinde yaplan almalarn baar notuna katks %20dir. Dersi veren retim eleman, yaryl ii almalar; snav, dev, proje ve benzeri almalar eklinde belirleyebilir. Yaryl iinde yaplan almalarn arlklar Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Bir dersin eitim-retimi ile ilgili yaryl ii ara snav, aratrma, inceleme, uygulama, proje, bitirme devi ve benzeri almalardan elde edilen notlar, yaryl ii notu olarak belirlenir. Yaryl ii almalara katlmayan veya anlan almalar yapmayan renciye, katlmad yaryl ii almann her biri iin sfr (0) notu verilir. Yaryl ii notu, yaryl sonu snav tarihinden en ge bir hafta nce eitim ynetim sisteminde ilan edilir.

(3) Dnem sonu snavlar (yaryl sonu snav), rencinin kaydolduu dersin ait olduu yaryl sonunda girecei snavdr.

Mazeret snav

MADDE 23 (1) letiim ve bilgi teknolojisine dayal uzaktan eitim sistemine kaytl olan rencilerin mazeret snavna dair uygulamalarda, Senato tarafndan belirlenen hakl ve geerli mazeretler esas alnr. renciler, bu mazeretini gsterir belgeyi, ald tarihten itibaren be takvim gn ierisinde bir dileke ile birlikte retim birimi ynetimine sunmak zorundadr.

(2) Senatonun belirleyecei hakl ve geerli mazereti nedeniyle, sadece ara snavlara giremeyen rencilere, Yksekokul Ynetim Kurulunca yaryl/yl sonu snavndan nce mazeret snav hakk verilir. Mazeret snav haklar ayn yaryl iinde, Yksekokul Ynetim Kurulunca tespit ve iln edilen gn, yer ve saatte kullandrlr. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

(3) Mazeret snavlar her yaryl sonu snavlarndan nce yaplr.

(4) Yaryl sonu ve btnleme snavlar iin mazeret snavlar almaz.

Btnleme snav

MADDE 24 (1) Yaryl veya yl sonunda alm olduklar ders veya derslerin final snavna girme hakk elde edenlerden; final snavnda baarsz olan renciler ile snava girme artlarn salad halde final snavna giremeyen renciler baarsz olduu her ders iin, ilan edilen btnleme snavlarna girebilir. Final snavnda geerli olan baar kurallar btnleme snavlarnda da geerlidir; btnleme snav notu final snav notu yerine geer.

Tek ders snav

MADDE 25 (1) Mezun olabilmek iin zorunlu staj almas hari, gerekli artlar yerine getirmi olduu tek dersten baarsz olan rencilere, dileke ile bavurmalar halinde bir defaya mahsus olmak zere btnleme snavn takip eden bir ay iinde tek ders snav alr. Tek ders snav her yaryl btnleme snavlarndan sonra yaplr. Dileke ile mracaat edip snava girmeyen renci tek ders snav hakkn kullanm saylr.

Snavn geerlilii

MADDE 26 (1) renciler, snav programnda belirtilen zaman ve yerde snavlara girmek zorundadr. Aksi halde snavlar geersiz saylr. rencilerin girmemesi gereken bir snava girmesi sonucunda ald not, ilan edilmi olsa dahi iptal edilir.

(2) Snavlarda kopya ektii veya kopyaya teebbs ettii tespit edilen renciler, o dersten 0 (sfr) not alm saylr. Ayrca, bu renciler hakknda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Snavlarn dzenlenmesi

MADDE 27 (1) Snavlarn balang ve biti tarihleri akademik takvimde yer alr. Snav tarihleri ise, Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan tespit edilir. Snavlar ulusal bayram ve genel tatil gnleri dnda Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

Snav evraklarnn saklanmas

MADDE 28 (1) retim eleman tarafndan imzalanarak kapatlan zarflar ierisinde, Yksekokul Mdrlne teslim edilen her trl snav kd/evrak ile eitim ynetim sisteminde kaytl bulunan ders devam ve ara snavlara ait veri taban snava giri tarihinden itibaren iki yl sre ile saklanr.

Not ortalamas

MADDE 29 (1) Genel arlkl not ortalamas; ilgili derslerden alnm harfli baar notlarnn, her birinin karl olan baar katsaylarnn, o dersin AKTS kredisi ile arplarak bulunan saylarn toplamnn, ayn derslerin AKTS kredi toplamna blnmesiyle bulunur. Bu hesaplamalar sonucu ortaya kan deerler, virglden sonra iki haneye yuvarlanr. Virglden sonraki nc hane, beten kkse sfra; be veya bykse, ikinci haneyi bir artracak ekilde yuvarlanarak hesaplanr.

Snav sonularnn ilan ve snav notuna itiraz

MADDE 30 (1) retim elemanlar snavlarn bittii en son tarih itibariyle yedi takvim gn ierisinde, snav sonularn ilan etmek ve snav evrakn ilgili retim birimine snavlarn bitiminden itibaren otuz gnlk sre ierisinde teslim etmek zorundadr.

(2) Not girilerinin otomasyon sistemine zamannda girilememesi halinde, ilgili retim elemannn dilekesi ve not listesi Yksekokul Ynetim Kurulunda grlerek karara balandktan sonra birim renci ileri tarafndan programa ilenir.

(3) En az iki yl saklanan belge ve tutanaklar, Mdrlk tarafndan kurulan imha komisyonunca tutanak altna alnarak imha edilir. mha komisyonu; mdr, program bakan, meslek yksekokulu sekreteri olmak zere en az kiiden oluur.

(4) renciler, snav sonularnn ilanndan itibaren be takvim gn iinde, maddi hata gerekesiyle Yksekokul ynetimine yazl bavuru yapmak suretiyle sonulara itiraz edebilir. Dersi veren retim eleman en ge i gn ierisinde itiraz deerlendirir. Snav sonularnda maddi hatalarn dzeltilmesi dnda deiiklik yaplmaz. tirazlar, dersi veren retim elemannca yaplacak incelemeden sonra ilgili ynetim kurulunca karara balanr.

Snavlarn deerlendirilmesi ve baar notu

MADDE 31 (1) Snavlar 100 tam not zerinden veya 100lk sisteme dndrlecek ekilde deerlendirilir. Bir dersin yaryl ii deerlendirmelerinin tr, atlye, laboratuar, pratik alma gibi uygulamalarn arlklar dersi veren retim eleman tarafndan yaryln ilk iki haftas iinde blm bakanlnn talebi, Yksekokul Ynetim Kurulunun uygun grmesi halinde rencilere duyurulur. Yaryl ii deerlendirmelerinin ara snav ile yaryl/yl sonu snav veya btnleme snav notunun toplanmas sonucunda virglden sonra iki basamak alnarak dersin baar ortalamas belirlenir.

(2) Dersin baar notu, mutlak veya dersin baar ortalamas esas alnarak bal deerlendirme yntemi kullanarak hesaplanr. Bal deerlendirme yntemi uygulama esaslar Senato tarafndan belirlenir. Mutlak veya bal deerlendirme yntemi kullanlarak her renciye ilgili retim eleman tarafndan baar derecesini belirten harfle ifade edilen aadaki baar notlar verilir:

Katsay Yzde veya Yzlk Karl Derecelendirme

AA 4.00 90-100 Mkemmel

BA 3.50 85-89 ok iyi

BB 3.00 75-84 yi

CB 2.50 70-74 Orta

CC 2.0 60-69 Geer

DC 1.50 50-59 Baarsz

FF 0.00 49 ve aas Baarsz

DZ 0.0 Devamsz Baarsz

(3) Katsay deeri olmayan ve not ortalamasna katlmayan renciye, MU ve TR baar notlar verilebilir. Bunlardan;

a) MU (muaf) notu; muafiyet snav sonucunda baarl olarak deerlendirilen rencilere verilir veya baka bir yksekretim kurumunda baarlm olan ve muaf kabul edilen derslerin baar notunu gstermek iin de kullanlr. Baar notu MU ile deerlendirilen renci o dersi baarm saylr ve bu not genel not ortalamasna katlmaz.

b) TR (transfer) notu; bir baka yksekretim kurumundan yatay gei yolu ile gelen renciye, daha nce devam etmi olduu kurumlarda baaryla tamamlad ve gei yapt programa uygun grlen dersler, Yksekokul Ynetim Kurulunun kararyla verilir. Yurt ii veya yurt dndaki baka bir yksekretim kurumundan bir rencinin ders almasnn Yksekokul Ynetim Kurulunca uygun grld ve rencinin dersi baar ile tamamlad durumlarda TR notu ile verilir. TR notu genel not ortalamasna katlmaz.

(4) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve YT baar notu alan renci o dersi baarm saylr. Baar notu DC, FF, DZ ve YZ olan dersler baarsz olup, aldklar ilk yarylda tekrar edilir.

(5) Semeli derslerden baarsz olan renciler danman onay ile ayn yarylda alan dier semeli derse kayt yaptrabilir. Bu durumda rencinin yeni kayt yaptrd semeli dersten ald baar notu geerlidir. Ancak semeli dersini deitiren rencinin bu dersin renim cretinin hesaplanmasnda, bu dersi ilk kez alyor eklinde deerlendirilmez. Bu rencinin semeli dersi kanc kez ald dikkate alnarak renim creti alnr.

(6) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notu stajlarn baar durumlarn belirtmek iin kullanlr.

(7) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen ortak zorunlu Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili, Yabanc Dil dersleri ile Gzel Sanatlar ve Beden Eitimi derslerinin baar deerlendirmesi, bu maddenin ikinci fkrasndaki harf notlar ile ifade edilerek ortalamaya katlr.

DRDNC BLM

renime Ara Verme, Yatay Geiler, Mezuniyet ve Diploma lemleri, Sertifika

Programlar, Katk Pay demeleri ve liik Kesme

renime ara verme

MADDE 32 (1) rencilere belgeleyecekleri nemli ve hakl nedenleri bulunmas veya eitim-retimlerine katkda bulunacak yurtd burs, staj ve aratrma imknlar domas halinde Yksekokul Ynetim Kurulu karar ile n lisans eitim-retimi sresince en az bir, en ok iki yaryl izin verilebilir. Bu izin sresi 2547 sayl Kanunda ngrlen azami eitim sresine eklenir. Ancak, bu tr izinler ile ilgili bavurularn kayt yenileme sresi sonuna kadar yaplmas gerekir. Bu ekilde izin alan renci Meslek Yksekokuluna devam edemez, renci kimlii alamaz ve izinli olduu yaryl/ylsonundaki snavlara giremez.

(2) Bir yl akn sre ile rapora dayal salk mazereti bulunan veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnan rencilerin, rapor veya askerlik sresi iindeki renim haklar sakl tutulur.

Yatay geiler

MADDE 33 (1) Yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Birinci veya ikinci retim diploma programlarndan ak veya uzaktan eitim veren diploma programlarna yatay gei yaplabilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 (1) n lisans diplomas verilebilmesi iin; rencinin almas gereken dersleri baar ile tamamlamas ve 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uak niversitesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 23 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen artlar salamas gerekir.

(2) Genel not ortalamas 3,00-3,49 arasnda olan renciler onur, 3,50 veya daha yukar olan renciler stn onur listesine geerek mezun olurlar ve ayrca kendilerine baar belgesi verilir.

(3) Mezun olmaya hak kazanan renciye mezuniyet tarihinden itibaren bir ay ierisinde diplomas verilir. Diplomasnn baslamamas durumunda ise renciye geici mezuniyet belgesi dzenlenir.

(4) Diploma ve sertifikalar, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre dzenlenir.

Sertifika programlar

MADDE 35 (1) Meslek Yksekokulu uygun grd alanlarda sertifika program aabilir. Sertifika programlarnn esaslar Yksekokul Ynetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafndan onaylanarak uygulamaya konulur.

liik kesme

MADDE 36 (1) Aada saylan hallerde Yksekokul Ynetim Kurulu kararyla rencinin niversite ile iliii kesilir:

a) rencinin kayt srasnda sahte ve/veya geree aykr belge verdiinin anlalmas,

b) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas,

c) Kendi yazl istei ile kaydn sildirmek istemesi. Bu durumda Yksekokul Ynetim Kurulu karar aranmaz.

(2) Kayt silme veya sildirme halinde denmi olan katk paylar ve renim cretleri iade edilmez.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin ve kullanc rencilerin sorumluluklar

MADDE 37 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde; 2547 sayl Kanun, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii ile ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) letiim ve bilgi teknolojilerine dayal uzaktan eitim sistemine kaytl renciler, renci bilgi sistemi ve eitim ynetim sistemine giri iin belirlenen kullanc ismini ve ifresini kullanmak ve bunlarn bakas tarafndan kullanlmamas iin gerekli tedbirleri almak zorundadr. Kullanc adnn ve ifresinin baka kiilerce kullanld phesinde olan rencinin en ksa zamanda sistem yneticilerine bavurmas gerekir. Her iki sistemde gerekletirilen tm ilemler dorudan rencinin sorumluluundadr.

(3) niversiteden uzaklatrma cezas alan renciler bu sre iinde eitim-retim ve sosyal faaliyetlere katlamadklar gibi niversitenin tesislerine ve eitim ynetim sistemine giremezler.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 38 (1) Her trl yazl bildirim, rencinin programa kayt srasnda bildirdii adrese yazl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr. Kayt olurken bildirdikleri adresleri deitirdikleri halde, bunu idareye bildirmemi veya yanl ya da eksik adres vermi olan rencilerin mevcut adreslerine bildirim yaplmas halinde, kendilerine bildirim yaplm saylr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Uak niversitesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile niversite Ynetim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 40 (1) 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uak niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Uak niversitesi Rektr yrtr.